Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι δεν οφείλουν θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας

          Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι δεν οφείλουν

                                        θα λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας

         Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας ενεργοποιείται η καταβολή του επιδόματος ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μόνο για όσους δεν οφείλουν προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

        Δικαιούχοι είναι όσοι αποδεδειγμένα διακόπτουν το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης.  Για την χορήγηση του βοηθήματος απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον τριών ετών συνεχούς ή διακεκομμένης  ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά την διακοπή του επαγγέλματος με αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. Επίσης, το συνολικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και το οικογενειακό το ποσόν των 30.000 ευρώ. Να έχει αποδεδειγμένα διακόψει το επάγγελμά του από την 01/01/2012 και εφεξής για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος. Ο δικαιούχος να μην έχει υπαχθεί, μετά την διακοπή, σε προαιρετική ασφάλιση του φορέα ή άλλου φορέα, να μην έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του σε σύζυγο ή συγγενικό πρόσωπο α΄ και  β΄ βαθμού συγγενείας, να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγεται, να διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα και εάν πραγματοποιεί διακοπή δύο ελεύθερων  επαγγελμάτων δικαιούται βοήθημα από τον ένα φορέα, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος.

      Το βοήθημα καταβάλλεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και ανέρχεται στο ποσόν των 360 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια και το ποσόν καθορίζονται από τον συνολικό χρόνο ασφάλισης.  Συγκεκριμένα : Για χρόνο ασφάλισης 3 έως 4 χρόνια καταβάλλεται για τρεις μήνες, 5 έως 6 χρόνια για 4 μήνες, για 7 έως 8 χρόνια για 5 μήνες, για 9 έως 10 χρόνια για 6 μήνες, για 11 έως 12 χρόνια για 7 μήνες, για 13 έως 14 χρόνια για 8 μήνες και για 15 και άνω χρόνια καταβάλλεται βοήθημα για εννέα μήνες.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter