ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

-          ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» από το Δικαιούχο/Α.Σ «Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά »

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

 

Ταχ. Διεύθυνση: (Επιχειρηματικό Πάρκο Σχιστού Περάματος, Οικόπεδο 01-02, 18863 Πέραμα)

Πληροφορίες: Εμμανουήλ Νικολαΐδης

Τηλ/νο: 210 401 4372

Fax: 210 4010416

Ηλ/νική Διεύθυνση: www.vipas.gr

14/01/2014

 

Αρ .Πρωτ. 4

 

 

 

ΚΟΙΝ:

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, Μονάδα Γ’ Επιτόπιων Επαληθεύσεων.

 

ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» και κωδικός Ο.Π.Σ 464077

 

Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.03.2010).
 2. Την με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την με αριθμ. πρωτ. 1.5188/οικ.3.968 (ΦΕΚ 915 20 Μαΐου 2011) τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/ Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, «Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007−2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης».
 4. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως το άρθρο 18 με το οποίο ορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Αναπτυξιακών Συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
 5. Την με αριθμ. πρωτ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ 16/Β/11-01-2012 ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και  Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής των «Τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8 στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».
 6. Την με αριθμ. πρωτ.: 3652/ΕΥΘΥ 114/26-1-2012 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ΄ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006»
 7. Την με αριθμ. πρωτ. 3300/4-12/2013 Απόφαση Ένταξης της Πράξης έργου «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 8. Το Σύμφωνο αποδοχής όρων της προαναφερόμενης απόφασης ένταξης
 9. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 4103/ 24-12-2013 απόφαση προέγκρισης της Ε.Δ.Α./Αττικής. (συμπληρώνεται μετά την έκδοση της απόφασης προέγκρισης)
 11. Την από  6-9-2013 απόφαση 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Σ περί ορισμού νόμιμου εκπροσώπου
 12. 12.     Την πιθανή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έναρξη υλοποίησης δράσης πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας προέγκρισης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα της πράξης «Σχέδιο για την Απασχόληση και την Διαχείριση της Κοινωνικής Κρίσης στην Β΄ Περιφέρεια Πειραιά»» και κωδικό Ο.Π.Σ. «…464077…», ως ακολούθως:

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

 

1.1.       ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ (ΑΣ)

1     Επωνυμία ΑΣ στα ελληνικά και αγγλικά

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση στην Β’ Περιφέρεια Πειραιά

 

Initiative for Employment in B’ Piraeus Region 

2      Συντονιστής φορέας και εταίροι της ΑΣ

 1. Συντονιστής: ΒΙΠΑΣ ΑΕ -  Σχιστού Περάματος
 2. Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας
 3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 4. Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)
 5. Η Επιμόρφωση Κε. Δι. Βι.Μ.2
 6. Premium Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
 7. Κέντρο Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας (ΚΕΑΕΠ) 

3      Διεύθυνση ΑΣ, τηλέφωνο, fax, email: Σχιστό Περάματος, Οικόπεδο 01-02, 18863 Πέραμα

4      Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου ΑΣ: Παπαδόπουλος Γιώργος

5      Διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Συντονιστή Εταίρου: Σχιστό Περάματος, Οικόπεδο 01-02, 18863 Πέραμα

6      Τηλ:  210 401 4372, Fax: 210 401 0416, E-mail: vipas@otenet.gr

7      Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Έργου εκ μέρους του Συντονιστή Εταίρου: Γαβρίλης Χρήστος

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΡΑΞΗ

-       1. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (319)

1.1 ΣΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

1.2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

-       2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (348)

-       3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (351)

3.1  ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

3.2  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

3.3  FOLLOW UP και ΜΕNTORING

 

-       4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ(349)

-       4.1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)»

-        4.2 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

-       4.3 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)»

-       4.4«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»

-       5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (327)

 5.1  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 5.2 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ

5.3  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-(ΕΚΔΗΛΩΣΗ –ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ)

5.4 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ

-       6.ΔΙΚΤΥΩΣΗ  (320)

6.1 ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

 

1.3.     ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 390.000,00 Ευρώ

 

1.4.     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Η χωρική εικόνα της περιοχής παρέμβασης αφορά κατά κύριο λόγο την ευρύτερη περιοχή της Β Πειραιά και ειδικότερα τους Δήμους Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάματος.

1.5.     ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης της πράξης καθώς και χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της.

Η διάρκεια υλοποίησης προσεγγίζει τους 12,97μήνες σύμφωνα με την απόφαση ένταξης. Η μοναδική δράση, η οποία έχει πρωθύστερη έναρξη είναι αυτή της μελέτης αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας.

 

1.6.     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Στόχος της παρέμβασης

Η παρούσα πρόταση αποτελεί μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 78 ανέργων, βάσει διαγνωσμένων αναγκών των ιδίων αλλά και του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής με γνώμονα την νέα πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τις νέες εργασίες που πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή της Λεβαντίνης στην Κυπριακή ΑΟΖ με την ανάπτυξη και σταδιακή ανάπτυξη εργασιών ναυπηγοεπισκευής και υποστήριξης των θαλάσσιων κατασκευών άντλησης που σιγά – σιγά     αναπτύσσονται και αναμένεται να ενταθούν τα προσεχή έτη.

       Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου

Η ομάδα στόχος της Προτεινόμενης Πράξης είναι Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο των μεταφορών ή που θέλουν να εργαστούν σε αυτόν.

       Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης 78 άτομα

       Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα

ΔΡΑΣΗ 1 Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών άμεσα συνδεόμενων με τους στόχους της πράξης

Η δράση διακρίνεται στις ακόλουθες 2 υποδράσεις:

α) ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΗΣ,

β) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ. Η Μελέτη θα αναφερθεί διεξοδικά στις ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις ειδικότητες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων της Ναυπηγοεπισκευής σήμερα, είτε αυτές ανήκουν στον οργανωμένο χώρο του ΒΙΠΑΣ Σχιστού, είτε στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της ΝΕΖ.

 

 

ΔΡΑΣΗ 2 Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης

 

ΔΡΑΣΗ 3  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

ΔΡΑΣΗ 3.1 Επιλογή ωφελουμένων

Η επιλογή των ωφελουμένων του σχεδίου θα γίνει από τους φορείς Συμβουλευτικής, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας και βάσει κριτηρίων.

Συστήνεται 3μελής επιτροπή η οποία μετά από συνεντεύξεις προβαίνει στηντελική επιλογή των ωφελούμενων.

ΔΡΑΣΗ 3.2  Συμβουλευτική υποδοχής-Επαγγελματική συμβουλευτική-Επιχειρηματική συμβουλευτική

Πρόκειται να υλοποιηθούν δεκαπέντε (15) Συνεδρίες για κάθε ωφελούμενο εκτός των τριών αρχικών συνεδριών που αφορούν όλη τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και την διάγνωση των αναγκών τους.

Οι ωφελούμενοι, ανάλογα το είδος της απασχόλησης το οποίο θα ακολουθήσουν βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους θα παρακολουθήσουν τα ακόλουθα προγράμματα συμβουλευτικής.

α) Αυτοί που θα απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής. Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν σε νέες θέσεις εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ή με σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας θα παρακολουθήσουν 10 ατομικές και 5 ομαδικές συνεδρίες

β) Επίσης, οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν 10 εξειδικευμένα workshops των 8 ατόμων το καθένα και διάρκειας 20 ωρών, με στόχο την περαιτέρω εξειδίκευσή τους σε τομείς σύγχρονου ενδιαφέροντος, όπως ήδη έχει αναφερθεί.

Και στις δυο περιπτώσεις συμβουλευτικής εκπονείται Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ενώ στην συνέχεια υπάρχει εξατομίκευση σύμφωνα με τους στόχους των ωφελούμενων, αν δηλαδή οδηγούνται σε θέσεις εργασίας ή κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

ΔΡΑΣΗ 3.3 FollowupκαιΜentoring

Παρέχεται Εξειδικευμένη Συμβουλευτική στους επιχειρηματίες που θα προσλάβουν τους ωφελουμένους του Σχεδίου

Το σύνολο των ωφελούμενων παρακολουθείται και στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Παρέμβασης καθώς και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησης.

Mentoring παρέχεται επίσης στις επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν εργαζόμενους

 

 

ΔΡΑΣΗ 4  Επαγγελματική κατάρτιση όλων των ωφελουμένων με βάση τον ΕΣΔΕΚ. Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 95, 109, 95 και 110 ωρών αντίστοιχα. Η Κατάρτιση θα συμπληρωθεί από επιμόρφωση όλων των ωφελουμένων σε ειδικά θέματα που άπτονται του τομέα των εξειδικευμένων αντικειμένων εργασίας σε πλωτές εξέδρες και θαλάσσιες πλατφόρμες και εγκαταστάσεις (offshorefacilities).

 

 

ΔΡΑΣΗ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διακρίνεται σε 3 υποδράσεις:

 

ΔΡΑΣΗ 5.1 Oργάνωση γραφείου τύπου

Για τις ανάγκες του έργου θα οργανωθεί γραφείο τύπου

ΔΡΑΣΗ 5.2 Έντυπο υλικό-ηλεκτρονικές εφαρμογές-κινητή μονάδα ενημέρωσης-εκδήλωση και ραδιοφωνικό σποτ

Θα παραχθούν φυλλάδια ,επιστολές, αφίσα,dvds,ιστοσελίδα, διαδικτυακά Banners. Επίσης θα υπάρξει κινητή μονάδα ενημέρωσης, θα παραχθεί ραδιοφωνικό σποτ  και θα γίνει και μία εκδήλωση ευαισθητοποίησης για την προσέλκυση των ωφελουμένων

 

ΔΡΑΣΗ 5.3 Ενέργειες ενημέρωσης -ευαισθητοποίησης (Εκδήλωση/Συνέντευξη τύπου)

Θα γίνει μία εκδήλωση για την προσέλκυση των επιχειρήσεων και θα διενεργηθούν για την ενημέρωση του κοινού συνεντεύξεις

 

ΔΡΑΣΗ 6 ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Διακρίνεται σε 2 δράσεις

ΔΡΑΣΗ 6.1 Φυσική δικτύωση

ΔΡΑΣΗ 6.2  Ηλεκτρονική Δικτύωση

Οι δράσεις έχουν σαν αποτέλεσμα:

Α) Δικτύωση της ΑΣ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και άλλους φορείς επιχειρηματικότητας στο εξωτερικό που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προσφορά εργασίας σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα της ναυπηγοεπισκευής.

Β) Δικτύωση με άλλες Α.Σ. σε περιφερειακό επίπεδο για ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

       Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους:

       αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση:0

       αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν  σε επιχειρήσεις:50

       αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα:28

       αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα:

       αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές:

       αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:78

(maximum 2 σελίδες)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

2.1.     ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 Περιγράψτε αναλυτικά:

       τη διαδικασία για την άμεση επιλογή των ωφελουμένων (μηχανισμός, δράσεις δημοσιοποίησης – προσέλκυσης ωφελούμενων)

        Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων θα υλοποιηθεί από τους φορείς  ΒΕΠ, ΚΕΑΕΠ και ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ και θα εξελιχθεί σε στάδια στα οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των μελών της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Η διαδικασία επιλογής διαρθρώνεται ως ακολούθως:

        Στάδιο Α: Δημοσιότητα πριν την επιλογή

        Στο στάδιο αυτό, οι φορείς συμβουλευτικής θα προβεί στην απαραίτητη δημοσιότητα του προγράμματος, στους στόχους του, στη ομάδα ωφελουμένων, αλλά και στις προοπτικές απασχόλησης, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι υποψήφιοι εργοδότες για την πρόσκληση. Η πρόσκληση θα γίνει με όλα τα δυνατά μέσα δημοσιότητας (ηλεκτρονικά, σε έντυπο και περιοδικό τύπο και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα). Για τον σκοπό αυτό, θα συνταχθεί κείμενο Πρόσκλησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα συμβουλευτικής και κατάρτισης, οι δυνητικές μορφές απασχόλησης, οι λεπτομέρειες των αντικειμένων κατάρτισης και επιμόρφωσης, οι ημερομηνίες υλοποίησης και κλιμάκωσης των δράσεων και του προγράμματος, το ωράριο, κλπ.

        Σε όλη την περίοδο δημοσίευσης της Πρόσκλησης, θα λειτουργεί από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη το γραφείο παροχής διευκρινήσεων για κάθε πιθανή ερώτηση των ωφελουμένων.

        Στάδιο Β. Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

        Οι δυνητικά ωφελούμενοι θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους και θα συμπληρώσουν απαραιτήτως σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή το ερωτηματολόγιο το οποίο θα απευθύνεται στην ομάδα Συμβουλευτικής του φορέα.

        Η κάθε αίτηση που θα κατατεθεί, θα λάβει πρωτόκολλο και θα καταγραφεί σε βάση δεδομένων ενώ ο δυνητικά ωφελούμενος θα λαμβάνει αποδεικτικό κατάθεσης.

        Αφού ελεγχθούν ως προς την αξιοπιστία τους τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, θα καταταγούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που παρουσιάζονται στην συνέχεια.

        Μετά την διαδικασία εφαρμογής των κριτηρίων, θα καταρτιστούν κατάλογοι αποκλειόμενων και επιτυχόντων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της διαδικασίας.

        Οι μεν επιτυχόντες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης επιμόρφωσης και συμβουλευτικής, ενώ όλοι οι αποτυχόντες θα ενταχθούν στο πρόγραμμα ενημέρωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.   

        Όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία η Α.Σ θα μεριμνά ώστε να αποτελούν παραδοτέα του έργου και να αποστέλλονται στην Εποπτεύουσα αρχή του προγράμματος.

        Στάδιο Γ. Διαδικασία μετά την επιλογή

        Η επιτροπή επιλογής (3 μελής, με τη συμμετοχή ενός στελέχους από κάθε φορέα), αφού ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής, αναμένει την επίσημη συμμετοχή των επιτυχόντων στις δράσεις κατάρτισης επιμόρφωσης και συμβουλευτικής. Αν για οποιοδήποτε λόγο προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα συμπληρώνονται από την λίστα των αποτυχόντων σύμφωνα με την σειρά κατάταξης.

 

       τα κριτήρια επιλογής

        Τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση αυτών, συνδυαστικά αναφέρονται στα ακόλουθα:

Κριτήριο

Ανάλυση Κριτηρίου

Βαθμολόγηση

1. Κατάσταση Ανέργου

Μακροχρόνια άνεργος (> 12 μηνών)

20

 

2. Οικογενειακή κατάσταση

Μονογονεϊκή οικογένεια

12

Έγγαμος και οι δύο σύζυγοι άνεργοι

8

Προστατευόμενα μέλη

5 (για κάθε προστατευόμε

ο μέλος)

3. Οικογενειακό εισόδημα

από 0,00€ έως 7.178,00 €

15

από 7.178,01€έως 12.00,00€

10

από 12.000,01€ έως 16.000,00€

8

από 16.000,01€ έως 22.00,00€

6

Από 22.000,01€ και άνω

0

4. Κατάσταση υγείας

ΑμεΑ με

ποσοστό αναπηρίας 35-50

6

ΑμεΑ

με

ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω

8

5. Εντοπιότητα

Μόνιμος κάτοικος της Π.Ε υλοποίησης πράξης

5

Τα κριτήρια ενδέχεται να διαφοροποιηθούν μετά την αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος και την πιθανή στόχευση με βάση τις ιδιαιτερότητες των ατόμων που θα επιδείξουν ενδιαφέρον

       τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου

Η διαδικασία διάγνωσης των εξειδικευμένων αναγκών του κάθε ωφελούμενου θα προκύψει κατόπιν της αρχικής ατομικής συνέντευξης και στη συνέχεια ατομικής/ατομικών συνεδριών, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι ιδιαιτερότητες του προβλήματος, ο βαθμός αναγκαίας παρέμβασης και η αμεσότητα του προβλήματος και της αντιμετώπισης που αυτό χρήζει.

Ειδικότερα, η διαδικασία «διάγνωσης αναγκών», αποτελεί σημαντικό στάδιο για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Εκτός των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών που περιγράφονται στο αρχικό ερωτηματολόγιο προς τους δυνητικά ωφελούμενους, θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση – συνέντευξη με τους αρμόδια επιφορτισμένους κοινωνιολόγους – ψυχολόγους ώστε να διερευνηθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες, οι δυνατότητες και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα κάθε ωφελούμενου από την πράξη.

Τα συμπεράσματα αυτά θα οδηγήσουν με σχετική ασφάλεια την Επιτροπή Επιλογής, στην καλύτερη δυνατή επιλογή ωφελουμένων.

Προκειμένου να μην υπάρξει άνιση ή διαφορετική μεταχείριση των υποψήφιων ωφελουμένων, είναι απαραίτητη μια συμφωνία στην υιοθέτηση κοινών κριτηρίων και την προσεκτική τήρησή τους από όλα τα αρμόδια στελέχη που θα διενεργήσουν αυτήν την πρώτη επαφή. Θα πρέπει επομένως να προεπιλεγούν κάποια σημεία συνέντευξης κοινά για όλες τις δομές Συμβουλευτικής και για όλα τα στελέχη, που θα συμμετέχουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Τα κοινά αυτά κριτήρια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο μεγάλες ομάδες οι οποίες θα αποσκοπούν στη διερεύνηση των εξής συνθηκών:

 • Της συνάφειας με τους στόχους του προτεινόμενου επιχειρησιακού σχεδίου. Στο κατά πόσο δηλαδή το υπόβαθρο του υποψήφιου ωφελούμενου ανταποκρίνεται στις επί μέρους απαιτήσεις του Σχεδίου. Αν για παράδειγμα σχετίζεται με τα αντικείμενα κατάρτισης και τα είδη της απασχόλησης του σχεδίου. Τέτοια κριτήρια μπορεί να αφορούν: α) το χώρο διαμονής του υποψηφίου, β) την προηγούμενη επαγγελματική του εμπειρία, γ) τις γνώσεις του υποψηφίου (γενικές και ειδικές), δ) τις δυνατότητες αλλά και τις επιθυμίες του για κάποια μορφή απασχόλησης, κλπ.
 • Του βαθμού αποκλεισμού. Στο κατά πόσο δηλαδή ο υποψήφιος ωφελούμενος υφίσταται τις συνέπειες του κοινωνικού αποκλεισμού ή κατά πόσο απειλείται από αυτόν. Τέτοια κριτήρια μπορεί να αφορούν: α) το εκπαιδευτικό του επίπεδο, β) το βαθμό γνώσης χρήσης της ελληνικής γλώσσας, γ) την οικογενειακή του κατάσταση, δ) την απόσταση από τους χώρους παροχής υπηρεσιών, ε) την οικονομική του κατάσταση, κλπ.

Παρακάτω δίνονται τα σημεία στα οποία προτείνεται να εστιαστεί η συνέντευξη, σε μορφή  εντύπου, προκειμένου:

 • να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των ωφελουμένων,
 • τα στελέχη που θα διενεργήσουν τις συνεντεύξεις να μπορούν εύκολα να καλύψουν όλα τα σημεία και να κρατούν τις σημειώσεις τους και
 • αυτό το ίδιο έντυπο, μαζί με την αίτηση του υποψήφιου, να συνοδεύει τον κατάλογο που θα δοθεί στην Επιτροπή Επιλογής

Εκτός από τις περιπτώσεις που χρειάζεται περαιτέρω –εις βάθος- διερεύνηση, τα έντυπα των συνεντεύξεων, δεν επαναλαμβάνουν όσα ο υποψήφιος συμπλήρωσε στην αίτησή του. Γι αυτό το λόγο και μετά τη συνέντευξη, το έντυπο επισυνάπτεται πίσω από την αίτηση, μαζί και με το ειδικό Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ στις περιπτώσεις των ανέργων. Επίσης, τα έντυπα των συνεντεύξεων πρέπει να συνοδεύονται από κάποιες παρατηρήσεις των στελεχών με τη μορφή της «εισηγητικής έκθεσης» προς την Επιτροπή για κάθε έναν υποψήφιο. Οι παρατηρήσεις πρέπει να εστιάζουν (1) στην «ωριμότητα» και τη διαθεσιμότητα του κάθε υποψήφιου ωφελούμενου να συμμετέχει στην Παρέμβαση, (2) στις δράσεις στις οποίες προτείνεται να κατευθυνθεί ο υποψήφιος στα πλαίσια της παρέμβασης και (3) οπωσδήποτε να λαμβάνουν υπόψη το Παραπεμπτικό τους από τον ΟΑΕΔ. Ως εκ τούτου η συνέντευξη πρέπει αφενός να διευκρινίζει, να πιστοποιεί και να συμπληρώνει στοιχεία που έχουν ήδη καταγραφεί στην αίτηση του υποψηφίου, αφετέρου να αποσαφηνίζει τις επιθυμίες και τις δυνατότητες του, ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη η γενική εκτίμηση της προσωπικότητάς του. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος της ορθότητας της συμπλήρωσης της αίτησης του υποψήφιου από το στέλεχος της Συμβουλευτικής είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί από το έντυπο της αίτησης αντλείται μέρος των πληροφοριών που εισάγονται στο Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σε αυτό το στάδιο όσα άτομα κριθεί ότι δεν μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη Παρέμβαση μπορούν να παραπεμφθούν από το Στέλεχος της Συμβουλευτικής σε εξειδικευμένο φορέα ή να πληροφορηθούν από αυτό για άλλα προγράμματα.

 

       τη μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης

Η ευθύνη υποστήριξης και παρακολούθηση των ωφελουμένων ανήκει στους φορείς της Συμβουλευτικής.

Οι υπηρεσίες της Συμβουλευτικής διαρκούν μέχρι το τέλος της όλης παρέμβασης, ώστε οι ωφελούμενοι να υποστηρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στην Πράξη.

Πέρα από τις 15 προβλεπόμενες συνεδρίες, τα στελέχη Συμβουλευτικής θα αναλάβουν, χωρίς επιπλέον κόστος, να βρίσκονται σε ετοιμότητα έτσι ώστε να υποστηρίζουν τους ωφελουμένους, εφόσον προκύψει ανάγκη, τόσο κατά τη διάρκεια της κατάρτισης όσο κατά τη διάρκεια των 3 πρώτων μηνών πάσης φύσεως απασχόλησης.

Για παράδειγμα,

 • ένας ωφελούμενος απουσιάζει συχνά από το πρόγραμμα κατάρτισης/επιμόρφωσης, το Στέλεχος θα αναλάβει την υποστήριξη- εμψύχωσή του για την συνέχιση της δράσης.
 • ένας ωφελούμενος παρουσιάζει δυσκολίες προσαρμογής στο νέο εργασιακό περιβάλλον της θέσης εργασίας όπου έχει τοποθετηθεί, το Στέλεχος θα αναλάβει την υποστήριξη- εμψύχωσή του για την συνέχιση της δράσης.

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής προβλέπεται η παρακολούθηση (follow up) των ωφελούμενων για το πρώτο 3μηνο πάσης φύσεως απασχόλησης τους. Το μέρος αυτό της Συμβουλευτικής, μπορεί να υλοποιηθεί και μέσω του Συστήματος Παρακολούθησης Ωφελουμένων (βάση δεδομένων).

Κάθε ένας ωφελούμενος καταγράφεται στο Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων, με το οποίο θα παρακολουθείται η πορεία του καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης καθώς και για τους τρεις πρώτους μήνες της απασχόλησης. Η βάση έχει σχεδιαστεί και θα εγκατασταθεί στο χώρο του Συντονιστή. Ο Συντονιστής της κάθε παρέμβασης θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τον/τους  φορείς Συμβουλευτικής και τους λοιπούς τελικούς δικαιούχους και την συστηματική ενημέρωση του Συστήματος.

Η ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ενδεικτικά, περιλαμβάνει:

 • τα στοιχεία των ωφελουμένων (φύλο, ηλικία κλπ)
 • το κοινωνικό τους ιστορικό (οικογενειακή κατάσταση, διάρκεια ανεργίας, προηγούμενο επάγγελμα κλπ)
 • τις ικανότητες και δεξιότητές του (εκπαιδευτικό επίπεδο, πιθανές εξειδικευμένες γνώσεις, προηγούμενη εμπειρία, κοινωνικές δεξιότητες κ.λ.π.)
 • τις διαφορετικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει ο ωφελούμενος στα πλαίσια της παρέμβασης (είδη δράσεων, ημερομηνίες, αξιολόγηση κλπ)
 • τα στοιχεία της επιχείρησης που έκανε πρακτική στα πλαίσια της κατάρτισης ή/και τον απασχόλησε
 • τα στοιχεία της επιχείρησης που δημιούργησε
 • την πορεία του κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και για τους 3 πρώτους μήνες της πάσης φύσεως απασχόλησης (αν διατήρησε τη θέση εργασίας, αν βρήκε άλλη, την πορεία της επιχείρησής του κλπ)
 • Το Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελούμενων εκτός από την παροχή στατιστικών στοιχείων, επιτρέπει επίσης στον Συντονιστή να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της παρέμβασης να την ελέγχει και να την πιστοποιεί, μέσα από τις «αναφορές» που θα μπορεί να έχει.
 • τα κριτήρια επιλογής
 • τη διαδικασία διάγνωσης των αναγκών του κάθε ωφελούμενου
 • τη μεθοδολογία υποστήριξης και παρακολούθησης των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της παρέμβασης

 

       Τέλος, τεκμηριώστε την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου προαγωγής της ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης κατά τη διαδικασία της επιλογής.

Η Α.Σ θα τηρήσει κάθε Αρχή Μη διάκρισης και κάθε Αρχή Ισότητας και Μη αποκλεισμού για οιαδήποτε λόγο (ενδεικτικά αναφέρονται: διάκριση φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, προσανατολισμού φύλου, κλπ), σε όλα τα στάδια επιλογής ωφελούμενων και θα συμμορφωθεί πλήρως με τη προσήλωση στις ομάδες – στόχο στις οποίες έχει προσανατολιστεί.

Η προαγωγή της ισότητας των δύο φύλων και οι ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης τεκμηριώνονται απόλυτα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Τα κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων δεν αναφέρουν διακρίσεις ανά φύλο,
 • Η διαδικασία της επιμόρφωσης και κατάρτισης περιλαμβάνει πολλές θεματικές ενότητες που αφορούν την οργάνωση και διοίκηση στον κλάδο των χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών, έτσι ώστε σημαντικός αριθμός των ωφελουμένων να αφορά και γυναίκες που θα προορίζονται για κάλυψη διοικητικών θέσεων σε επιχειρηματικούς τομείς όλων των κλάδων και υποκλάδων της ναυπηγοεπισκευής.
 • Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου θα γίνει με στοχευμένη αναφορά στις διαφορετικές επιλογές που θα αναπτυχθούν τόσο στον τομέα της ετεροαπασχόλησης, όσο και στον τομέα της αυτοαπασχόλησης που στοχεύει η προτεινόμενη Πράξη.

 

2.2.     ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Εάν το  Σχέδιο Δράσης προβλέπει την πρόσληψη ωφελουμένων  από υφιστάμενες επιχειρήσεις, περιγράψτε αναλυτικά:

       τη διαδικασία προσέγγισης και επιλογής των επιχειρήσεων και διάγνωσης των αναγκών τους

Θα διαμορφωθεί ένα επικοινωνιακό πρόγραμμα ενημέρωσης των επιχειρήσεων που θα εξελιχθεί με μια σειρά ενεργειών προκειμένου αυτοί να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν στη δράση της απασχόλησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον Οδηγό για τους Δικαιούχους, αναμένεται να υλοποιηθεί η Δράση Δημοσιότητα, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ενημερωθούν για την Πράξη που θα υλοποιηθεί στη περιοχή τους και ειδικά για τις δράσεις απασχόλησης που αυτό συμπεριλαμβάνει.

Ο φορέας υλοποίησης της Δράσης Δημοσιότητας θα αποστείλει ταχυδρομικά Ενημερωτική Επιστολή προς τις επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης που εντάσσονται στον δυναμικό κλάδο των μεταφορών. Το ισχυρό πλεονέκτημα της προτεινόμενης ΑΣ και πράξης αφορά ακριβώς αυτή την δυνατότητα, της άμεσης γνώσης δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων, αφού τόσο το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά όσο και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αποτελούν δευτεροβάθμια όργανα αντιπροσωπεύοντας πλήθος επιχειρήσεων των κλάδων που αναφέρονται.

Με τον τρόπο της άμεσης προσέγγισης, οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν με τον πλέον στοχευμένο τρόπο τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του κλάδου, των θέσεων εργασίες που θα κληθούν να εργοδοτηθούν, αλλά και την αμεσότητα της πρόσβασης και παρακολούθησης της πορείας τους σε βάθος χρόνου.

 •  Η επιστολή θα αποσταλεί στη φάση έναρξης της Πράξης, με την οποία οι επιχειρήσεις θα ενημερώνονται κυρίως για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που θα έχουν με την πρόσληψη επιδοτούμενων ανέργων και θα τις καλεί να δηλώσουν συμμετοχή στο Σχέδιο αλλά και να ανταποκριθούν στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ για συμμετοχή σε προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης (π.χ. ΝΘΕ, εργασιακής εμπειρίας κ.α.) όταν ξεκινήσουν οι δράσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
 • Μία δεύτερη ενημερωτική επιστολή θα αποσταλεί προς το τέλος της Συμβουλευτικής ωφελουμένων, με στόχο να προσκαλέσει τις επιχειρήσεις να δηλώσουν συμμετοχή στη Δράση της Απασχόλησης.
 • Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στα πλαίσια της δράσης Δημοσιότητας του Σχεδίου προβλέπεται η διεξαγωγή ημερίδας, κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί στο μεσοδιάστημα της παρέμβασης, με ειδική υπόμνηση προς τις επιχειρήσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα της ευαισθητοποίησης τους.
 • Θα αποσταλεί ηλεκτρονικό ενημερωτικό Δελτίο στις τοπικές επιχειρήσεις
 • Θα διανεμηθεί το φυλλάδιο με την αναλυτική παρουσίαση της Πράξης που θα διανεμηθεί και στους δυνάμει ωφελούμενους.
 • Η αφίσα του Σχεδίου θα αναρτηθεί στις προθήκες εμπορικών και όχι μόνο επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης.

 

       τα κριτήρια επιλογής

Κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων που θα απασχοληθούν οι άνεργοι, είναι κατά σειρά σημαντικότητας:

 • Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για απόκτηση προσωπικού με επαρκή κατάρτιση και εξειδίκευση στον κλάδο των υποστηρικτικών ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
 • Επιχειρήσεις που εκπονούν – παράλληλα με την προτεινόμενη δράση – σχέδια εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεών τους και αναμένεται να εντάξουν στο δυναμικό τους νέους εργαζόμενους στα πλαίσια δράσεων και προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και επιθυμούν οι εργαζόμενοι αυτοί να είναι κατά το δυνατόν πιο καταρτισμένοι σε εξειδικευμένα και σύγχρονης ζήτησης, αντικείμενα του κλάδου,
 • Επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της προτεινόμενης πράξης και επιθυμούν να μετεκπαιδεύσουν εργαζόμενους που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις του και επιθυμούν αν τους επαναπροσλάβουν.
 • Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης συνεργατών με την μορφή του outsourcing, και επιθυμούν να εκπαιδεύσουν ανέργους προκειμένου αυτοί να αναλάβουν ως αυτοαπασχολούμενοι τμήματα των εκτελούμενων εργασιών.

Επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό στην ΑΣ και να επιδιωχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και πλέον του αριθμού των ωφελουμένων που δηλώνονται στην παρούσα προτεινόμενη πράξη. 

       τη διαδικασία υποστήριξης των εργοδοτών (mentoring)

       τη διαδικασία παρακολούθησης επί τρίμηνο μετά την πρόσληψη, των ωφελουμένων

2.3.     ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένου του Συντονισμού και της Διαχείρισης της πράξης)

ΔΡΑΣΗ 1: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

     1.1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, προϋπολογισμού 4.150 ευρώ (μικτές αμοιβές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες)

     1.2 ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ, προϋπολογισμού 11.500  ευρώ (μικτές αμοιβές, δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσες δαπάνες)

Εταίρος που το υλοποιεί:

PremiumConsulting

  Ημερομηνία έναρξης και λήξης δράσης: 01/9/2013- 28/2/2014

Αναλυτική Περιγραφή:

Α) ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην μελέτη αναλύεται τόσο το οικονομικό περιβάλλον της χώρας και ειδικότερα της περιφέρειας αναφοράς, (περιφέρεια Β’ Πειραιά, ), όσο και μάλιστα εκτενώς ο τομέας των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην δυνατότητα εξαγωγικού προσανατολισμού και την παραγωγή βιώσιμων θέσεων εργασίας. 

Στην μελέτη επισημαίνονται όλοι οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την στοχευμένη παρέμβαση στην αγορά εργασίας και εδραιώνεται η πεποίθηση για την σημαντικότητα του κλάδου, όχι μόνο για την οικονομία, αλλά κυρίως για την άμεση δυνατότητά του να απορροφήσει εκπαιδευμένους και καταρτισμένους σε εξειδικευμένα αντικείμενα ανέργους του τομέα.

Ενδεικτικά περιεχόμενα της μελέτης είναι :

 α) Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης (δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης, εξέλιξη της απασχόλησης – ανεργίας στην περιοχή παρέμβασης),

β) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομίας που σχετίζονται με τον κλάδο των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων στο σύνολό τους (ανάλυση ζήτησης, διάρθρωση αγοράς, , γεωγραφική κατανομή μεταφορών, ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς, οι θεσμικές εξελίξεις και αναδιοργάνωση της αγοράς, ως παράγοντες ενίσχυσης της απασχόλησης και διεύρυνσης του κοινωνικού κεφαλαίου της δραστηριότητας)

 

Β)   ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΝΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

Η Μελέτη αυτή θα καταδείξει τις νέες μορφές απασχόλησης λόγω ανακατατάξεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της λεκάνης του Εύξεινου Πόντου. Οι νέες δραστηριότητες αφορούν τουλάχιστον τις σχετιζόμενες με την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα συγγενικές εργασίες και μπορούν να υποστηριχθούν άμεσα ως υπεργολαβίες των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

     Είναι εξωστρεφείς,

     Επενδύουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους,

     Διακρίνονται για την ανάληψη και επιτυχή διεκπεραίωση συναλλαγματοφόρων εργασιών

     Διαθέτουν σύγχρονες υποδομές και αναπτυξιακό σχεδιασμό

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι εγκατεστημένες στο ΒΙΠΑΣ Σχιστού Περάματος επιχειρήσεις, αφού στην μεγάλη τους πλειοψηφία αποτελούν επιχειρήσεις που συνέλαβαν την ευκαιρία ανάπτυξής τους έξω από τα στενά όρια της ΝΕΖ Περάματος, επένδυσαν σε εγκαταστάσεις και υποδομές στο Βιομηχανικό Πάρκο, διατηρούν την ανταγωνιστικότητά τους, διαθέτουν σχεδιασμό και ιδέες, επιχειρούν με εξωστρέφεια και διαθέτουν στο σύνολό τους όλες τις απαιτούμενες ειδικότητες για να εξυπηρετήσουν την διαμορφούμενη αγορά της Ανατολικής Μεσογείου σε ότι αφορά τις νέες εργασίες που αναδύονται.   

Οι ειδικότητες που απαντώνται στο ΒΙΠΑΣ Σχιστού αφορούν την πλειονότητα των ειδικοτήτων που ζητούνται σήμερα σε offshore (FPSO) δραστηριότητες και περιληπτικά είναι:

     Μηχανουργεία: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 46

     Χυτήρια: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 12

     Ελασματουργεία / Σωληνουργεία: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 8

     Ψυκτικά / Κλιματισμός: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 5

     Σωστικά: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 2

     Τουρμπίνες: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 4

     Ηλεκτρικά: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 2

     Συσσωρευτές: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 1

     Ξυλουργικές Εργασίες: εγκατεστημένα στο ΒΙΠΑΣ, 1  

Ενδεικτικά επαγγέλματα που θα προσδιοριστούν ως προς την εφικτότητά τους να προσφερθούν από ελληνικές επιχειρήσεις προς εγκαταστάσεις FPSO, αναφέρονται (προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος ευκαιριών που παρουσιάζει το νέο αυτό πεδίο εργασιών και η σπουδαιότητα ανάπτυξης ανάλογων δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου):

 

Αρτοποιός, Βοηθός στην κουζίνα, Εργαζόμενος στην καντίνα, Επιστήμονας πληροφορικής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, Ηλεκτρονικός, Λαμαρινάς, Μάγειρας, Μηχανικός γεωτρήσεων, Μηχανικός εγκαταστάσεων, Νοσοκόμος, Σερβιτόρος, Συντηρητής, Συντονιστής τρυπανιού, Σχεδιαστής κατασκευών, Τεχνολόγος Μηχανικός, Υδραυλικός, Αποθηκάριος, Αρτοποιός, Βαφέας, Βοηθός Μάγειρα, Βοηθός Τεχνικού, Διαχειριστής υλικού, Ελαιοχρωματιστής, Επιστήμονας πληροφορικής, Εργάτης γεωτρύπανου, Ηλεκτροκολλητής, Ηλεκτρολόγος, Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός, Καθαριστής, Κατασκευαστής πλοίων, Λαμαρινάς, Μάγειρας, Μηχανικός γεωτρήσεων, Μηχανικός εγκαταστάσεων, Μηχανικός κατασκευών, Μηχανικός πλοίων, Μονωτής, Νοσοκόμος, Σερβιτόρος, Συντηρητής, Συντονιστής γεωτρύπανου, Σχεδιαστής κατασκευών, Τεχνικός ασφαλείας, Τεχνικός αυτοματισμών, Τεχνικός βοηθός για μεταλλογραφία, Τεχνικός εργαλείων, Τεχνικός εγκαταστάσεων, Τεχνικός κατασκευών, Τεχνικός σχεδιαστής, Τεχνικός τηλεπικοινωνιών, Υδραυλικός, Υπάλληλος καντίνας, Υπεύθυνος καθαριότητας, Χειριστής γερανού, Χτίστης, Ψυκτικός

Στην ίδια Μελέτη, θα αναφερθούν αντίστοιχες πρακτικές απασχόλησης σε FPSO άλλων περιοχών όπως η Βόρεια Θάλασσα, όπου ο συνδυασμός των FPSO και των ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων παρέχει χιλιάδες βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης Δράσης 1

-       Ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν το γενικό πληθυσμό, τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων της πράξης, την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας, την οικονομική/ επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή παρέμβασης.

-       Επίσης για τον προσδιορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο πραγματοποιείται έρευνα πεδίου με διανομή ερωτηματολογίων σε συλλογικούς φορείς.

-       Τέλος χρησιμοποιείται μεθοδολογικά η Ανάλυση SWOT για τον προσδιορισμό των δυνατών/ αδύνατων σημείων και ευκαιριών/απειλών στην περιοχή αναφοράς. 

-       Η Μελέτη  1.2 θα γίνουν με βιβλιογραφική έρευνα και Ανάλυση Μελετών Περιπτώσεων

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα: 2 Μελέτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 2:  «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»

Εταίρος που το υλοποιεί: ΒΙΠΑΣ Σχιστού

Κόστος Δράσης: 38.940,00 (συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων δαπανών)

  Ημερομηνία έναρξης και λήξης δράσης: 04/12/2013- 31/12/2014

Ως συντονιστής εταίρος της Α.Σ. έχει οριστεί το ΒΙΠΑΣ Σχιστού

Οι αρμοδιότητες του είναι:

1. Προετοιμάζει και υποβάλλει την πρόταση εκτέλεσης της Πράξης και τα απαιτούμενα για την εξέλιξη και παρακολούθηση του έργου έγγραφα.

2. Έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της Πράξης. Παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου και ενημερώνει το Διαχειριστή για την πορεία υλοποίησής του, ούτως ώστε από κοινού να εκτιμάται η συμβατότητα μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

3. Καταρτίζει και εισηγείται στο Δ.Σ.:

     το μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης των πράξεων (εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας) της Α.Σ. με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και του παραδοτέου αποτελέσματος και τον εσωτερικό μηχανισμό ελέγχου των πληρωμών, που εξασφαλίζει τη νομιμότητα και κανονικότητα τους.

     παρακολουθεί τη λειτουργία των μηχανισμών σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.

4. φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,

5. Είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,

6. Μεριμνά ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

7. Ενημερώνει τους εταίρους ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, των αρμόδιων εθνικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

 8. Τηρεί όλα τα διοικητικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία του Έργου της Α.Σ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Ο Συντονιστής Εταίρος προτείνει για έγκριση στο Δ.Σ. της Α.Σ. τον Διαχειριστή

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

   Αναλυτική περιγραφή μεθοδολογία διαχείρισης και ελέγχου, ομάδα έργου, κίνδυνοι υλοποίησης της πράξης:

1. Μεθοδολογία Διαχείρισης

Η μεθοδολογία η οποία θα ακολουθηθεί για την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΠΡΑΞΗΣ βασίζεται στην μεθοδολογία PRINCE II (PRojects IN Controlled Environments/ Έργα Σε Ελεγχόμενα Περιβάλλοντα) η οποία είναι μια δομημένη μέθοδος για αποτελεσματική διαχείριση έργων ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους. Η PRINCE ΙΙ καθορίζει την οργάνωση του Έργου και των σταδίων του, τις διαδικασίες οι οποίες κατευθύνουν το εγχείρημα, τη δομή και το περιεχόμενο των project plans, κάποιες βασικές τεχνικές διαχείρισης έργων και ένα σύνολο ελέγχων οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι το έργο προχωράει βάσει σχεδίου. Αυτά, μαζί με τα προϊόντα του έργου και τις ενέργειες που τα παράγουν, περιστοιχισμένα από ένα πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας, συνθέτουν το περιβάλλον της PRINCE ΙΙ.

Η PRINCE ΙΙ αναγνωρίζει ότι λίγα είναι εκείνα τα έργα τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν σε πλήρη απομόνωση. Τα αποτελέσματα ενός Έργου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία (πληροφορίες) σε ένα άλλο Έργο. Μπορεί να υπάρχουν άλλες εξαρτήσεις μεταξύ Έργων, όπως για παράδειγμα η χρήση κοινών πόρων. Γι’ αυτό το λόγο η PRINCE ΙΙ παρέχει έναν μηχανισμό για τον καθορισμό των ορίων ενός Έργου και των σχέσεών του με άλλα Έργα. Στον καθορισμό των ορίων ενός Έργου, όπως συμβαίνει και με ένα στάδιο, η έμφαση δίδεται πάντα στα Προϊόντα τα οποία πρέπει να παραδώσει το Έργο.

Κάθε έργο PRINCE ΙΙ  διευθύνεται από μια Επιτελική Ομάδα Εργου  (Project Board), και τον Υπεύθυνο Έργου-Πράξης (Project Manager). Στην περίπτωση μας ισχύουν:

2.Επιτελική Ομάδα Έργου

Επικεφαλής της Επιτελικής Ομάδας Έργου είναι ο Υπεύθυνος Πράξης ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου και μέλη είναι οι 4 Υπεύθυνοι των Δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης, Δικτύωσης και ο Υπεύθυνος παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ της Επιτελικής Ομάδας έργου είναι:

 • Ο προγραμματισμός όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επιμέρους δράσεων
 • Ο συντονισμός των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται για κάθε Δράση
 • Η επίλυση προβλημάτων που απαιτούν την εμπλοκή στελεχών διαφορετικών δράσεων
 • Η σύνταξη προδιαγραφών παραδοτέων και προϊόντων
 • Η παραλαβή παραδοτέων και προϊόντων και ο έλεγχος της συμφωνίας τους με τις σχετικές προδιαγραφές

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Είναι αρμόδιος για :

 • Τον συντονισμό και την επικοινωνία των υπευθύνων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Την σύνταξη Αναλυτικού Σχεδίου Δράσης που περιλαμβάνει περιγραφή των προϊόντων και χρονοδιάγραμμα
 • Την ενημέρωση των εταίρων για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν για την υλοποίηση της Πράξης.
 • Τον συντονισμό της Ομάδας Έργου
 • Την σύνταξη και υποβολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής Δελτίου Αξιολόγησης Πράξης στο οποίο αποτυπώνονται τα αποτελέσματα: α) της εξέταση της προόδου των ετήσιων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που έχουν τεθεί με βάση τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις β) του προσδιορισμού και αξιολόγησης των τυχόν αποκλίσεων από τις προγραμματισθείσες ενέργειες εξέλιξης του υποέργου γ) της εκτίμησης της ρεαλιστικότητας των προβλέψεων προόδου φυσικού αντικειμένου
 • Την σύνταξη και υποβολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής Δελτίου Παρακολούθησης Προόδου Πράξης για κάθε εξάμηνο. Το Δελτίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Υπευθύνου της Πράξης.
 • Την σύνταξη και υποβολή κάθε εξάμηνο στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής Έκθεσης Υλοποίησης της Πράξης
 • Την σύνταξη και υποβολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής της Αναλυτικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης.
 • Την τήρηση όλων των στοιχείων υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και των προϊόντων
 • Τη λήψη απόφασης σχετικά με προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες

Ως Υπεύθυνος Παρακολούθησης του Φυσικού Αντικειμένου έχει και τα εξής καθήκοντα:

 • Η επίβλεψη της διαδικασίας σύνταξης προδιαγραφών παραδοτέων και προϊόντων για κάθε Δράση
 • Η επίβλεψη και καθοδήγηση των εταίρων και των υπευθύνων των Δράσεων για την τήρηση των στοιχείων όπου αποτυπώνεται η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου κάθε Δράσης.
 • Η παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου
 • Ο εντοπισμός των κινδύνων για την μη τήρηση των δεσμεύσεων του έργου και η υλοποίηση προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπισή τους.
 • Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος της Πράξης
 • Ο εντοπισμός των προβλημάτων στην υλοποίηση κάθε Δράσης και ο σχεδιασμός μέτρων επίλυσής τους σε συνεργασία με τους υπευθύνους των Δράσεων.
 • Η κατάρτιση εισηγήσεων που αφορούν την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου για τις συνεδριάσεις της Ομάδας Έργου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣ.
 • Η τεχνική στήριξη του Υπεύθυνου Πράξης για την συλλογή όλων των στοιχείων που αφορούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και για την σύνταξη των σχετικών Δελτίων και Εκθέσεων προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Είναι φυσικά πρόσωπα που είναι επικεφαλής της Συντονιστικής Ομάδας κάθε μιας από τις προς υλοποίηση Δράσεις ξεχωριστά (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Επιμόρφωση, Δημοσιότητα, εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και Δικτύωση)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Είναι φυσικό πρόσωπο και ορίζεται από το ΔΣ της Α.Σ..

Καθήκοντα:

 • Η ενημέρωση των εταίρων ως προς τα αναγκαία έγγραφα και τις οδηγίες της Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.
 • Η μέριμνα ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από του εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό υλοποίησης της Πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους.
 • Η τήρηση των στοιχείων οικονομικού αντικειμένου της Πράξης όπως αντίγραφα των παραστατικών και των δικαιολογητικών των δαπανών των εταίρων καθώς και των λογιστικών καταστάσεων που τα συνοδεύουν. Η αρχειοθέτηση τους ανά δράση και εταίρο.
 • Η παροχή στον διαχειριστή όλων των στοιχείων που είναι αναγκαία για την σύνταξη των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών.
 • Ο συντονισμός της Ομάδας Παρακολούθησης Οικονομικού Αντικειμένου

 

3. Έλεγχος

Για την επιτυχημένη διαχείριση κάθε έργου, πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος του κόστους, του προγραμματισμού και των ζητούμενων υπηρεσιών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Ο έλεγχος προϋποθέτει την κατάρτιση κατάλληλων σχεδίων, τη χρήση προτύπων και την ύπαρξη ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που επιτρέπει, μέσω συγκρίσεων, την παρακολούθηση της προγραμματισμένης έναντι της πραγματικής πορείας των εργασιών. Όταν εμφανιστούν, οι αναπόφευκτες, παρεκκλίσεις μεταξύ της προγραμματισμένης και της πραγματικής πορείας των εργασιών χρειάζεται η έγκαιρη ανάληψη διορθωτικών ενεργειών έτσι ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή πορεία των εργασιών.

Στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, είναι να υπάρξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προγραμματισμού των ενεργειών υλοποίησης με την ελπίδα ότι αυτό θα υλοποιηθεί κατά γράμμα. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι εφόσον δεν μπορούν να ελεγχθούν όλες οι δυνάμεις που επηρεάζουν τις επιδόσεις ενός έργου, θα υπάρξουν μη προγραμματισμένες παρεκκλίσεις ακόμα και στην περίπτωση του «βέλτιστου προγραμματισμού». Όταν αυτά τα «αναμενόμενα αλλά απρόβλεπτα» συμβάντα εμφανιστούν, το κλειδί για την επιτυχία είναι να αναγνωριστούν έγκαιρα και να ληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Ο μηχανισμός ελέγχου που προτείνεται στηρίζεται σε εννέα κατευθυντήριες αρχές που θα ακολουθηθούν με συνέπεια στο πλαίσιο της πράξης (έργου). Αυτές είναι:

Αρχή 1η: Διαχείριση Κινδύνων (Risk Management). Κάθε έργο χαρακτηρίζεται από κινδύνους στην υλοποίησή του. Το κόστος αντιμετώπισης των κινδύνων ελαχιστοποιείται όταν αναγνωριστούν έγκαιρα. Σε κάθε ενέργεια υλοποίησης του έργου αντιστοιχίζεται πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων (σε κόστος, υλοποίηση, τεχνικών παραμέτρων). Θα γίνει προσπάθεια να εξαλειφθούν ενέργειες υψηλού κινδύνου από την κρίσιμη διαδρομή του Έργου και να εξασφαλιστούν πόροι για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Κατά την απολογιστική έκθεση τριμήνου θα γίνεται μνεία για την πρόοδο των πιο «επικίνδυνων» εργασιών υλοποίησης: θα εμφανίζονται οι σημαντικότερες από πλευράς κινδύνου ενέργειες υλοποίησης, οι εκκρεμείς ενέργειες με υψηλό κίνδυνο στην κρίσιμη διαδρομή, οι ολοκληρωμένες «επικίνδυνες» ενέργειες και οι νεοεμφανισθείσες ενέργειες υψηλού κινδύνου.

Αρχή 2η:Συνέπεια στον τρόπο επικοινωνίας. Ο τρόπος και η μορφή της επικοινωνίας του Έργου με τους αποδέκτες των παραδοτέων του έχει προκαθοριστεί και προτυποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων.

Αρχή 3η:Προδιαγεγραμμένες Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι. Θα γίνονται στο πλαίσιο του έργου επιθεωρήσεις και έλεγχοι στην πρόοδο των εργασιών και των παραδοτέων του έργου με βάση προδιαγεγραμμένες λίστες ελέγχου έτσι ώστε να αναγνωρίζονται και ν’ αντιμετωπίζονται έγκαιρα τα σφάλματα ή οι αστοχίες. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα κάνουν επιθεωρήσεις/πιστοποιήσεις θα είναι κατάλληλα ενημερωμένα και με γνώση του αντικειμένου που θα ελέγχουν.

Αρχή 4η:Προγραμματισμός και διαχείριση με βάση σημεία ελέγχου (ορόσημα).

Αρχή 5η:Λεπτομερής ανάλυση των εργασιών υλοποίησης.

Αρχή 6η:Ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στο έργο για την πρόοδο. Η αρχή αυτή έχει σκοπό να εμπλέξει την ομάδα Έργου αλλά και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία αναγνώρισης προβλημάτων και κινδύνων. Με τη συνεισφορά όλων, περιορίζεται η πιθανότητα να μην αναγνωριστούν έγκαιρα οι κίνδυνοι.

Αρχή 7η: Διασφάλιση ποιότητας των παραδοτέων. Θα ακολουθηθεί το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του Έργου που αναλύεται παρακάτω.

Αρχή 8η:Configuration Management. Πρόκειται για μηχανισμό ελέγχου των αλλαγών στα παραδοτέα και το σύστημα ελέγχου εκδόσεων (versioning) των παραδοτέων.

Αρχή 9η:Ανθρωποκεντρική διαχείριση. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας έργου να μην εργάζονται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα περισσότερο από 40 ώρες / εβδομάδα. Θα γίνεται προσπάθεια κατά το σχεδιασμό των παραδοτέων ώστε να μην υπερφορτώνονται τα μέλη της ομάδας.

Για την υλοποίηση του παραπάνω συστήματος διαχείρισης  του Έργου θα χρησιμοποιηθούν τα κάτωθι μέσα και εργαλεία:

 

 • Διαγράμματα Gantt.
 • Τα Microsoft Project και Microsoft Excel για την ουσιαστική παρακολούθηση του έργου.

 

Γ. Κίνδυνοι για την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ

Διαχείριση Κινδύνου

Η Διαχείριση Κινδύνου αποτελεί σημαντικό τομέα, δεδομένου ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση του κινδύνου διασφαλίζει την ομαλή πορεία του έργου. Πρωταρχικός στόχος της Διαχείρισης Κινδύνου αποτελεί η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων αποφεύγοντας δυσάρεστες καταστάσεις, ιδίως στο συγκεκριμένο έργο που ο ανθρώπινος παράγοντας εμφανίζεται παντού και με πολλαπλές μορφές.

Ως διαδικασία η Διαχείριση Κινδύνων εμπεριέχει τις ακόλουθες δράσεις:

 • Αναγνώριση Κινδύνων.Η δράση αυτή αφορά τον εντοπισμό, καθορισμό και περιγραφή σημαντικών κινδύνων – ενδογενών αλλά και προερχόμενων από το εξωτερικό περιβάλλον του έργου – που πιθανόν να οδηγήσουν σε προβλήματα στην εξέλιξη του έργου σε κάθε επίπεδο και να εμποδίσουν την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι κίνδυνοι μπορούν να προσδιοριστούν στα πλαίσια συνεδριάσεων, συζητήσεων, "brainstorming", κ.λπ. Όλες οι ενδείξεις / προτάσεις / ιδέες σχετικά με την έκθεση σε πιθανούς κινδύνους θα καταγράφονται και θα αξιολογούνται.
 • ΑξιολόγησηΚινδύνων(Risk Analysis and Mitigation Planning). Η δράση αυτή αφορά στην ανάλυση και στην αξιολόγηση των κινδύνων. Μόλις κάποιος κίνδυνος αναγνωρισθεί, τότε ο προσφέρον αξιολογεί την πιθανότητα και ο αντίκτυπος του κινδύνου, προκειμένου να δοθεί η σωστή προτεραιότητα. Ο Υπεύθυνος Συντονιστής, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάλυση και την αξιολόγηση των κινδύνων, θα πρέπει να προσδιορίσει σε συνεργασία με την Ομάδα Έργου, τα προληπτικά μέτρα που μπορούν να παρθούν.

Η διαδικασία αναγνώρισης και ελέγχου πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την πρόοδο και την ολοκλήρωση του έργου είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου και σε επίπεδο διεργασίας.

Προκειμένου να ρυθμιστούν οι κίνδυνοι, χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες κατηγορίες για την ανάλυσή τους. Οι κατηγορίες παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Βαθμός Κινδύνου

Επίπτωση

High (H)

Πιθανότατα να προκαλέσει σημαντική διάσπαση του προγράμματος, με αποτέλεσμα τον επανα-προγραμματισμό και τον εκ νέου υπολογισμό των πόρων. Στην ακραία περίπτωση, μπορεί να προκαλέσει την αποτυχία του έργου. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί είναι «Λανθασμένη Σχεδίαση έργου» (Απειρία στελεχών -Έλλειψη σημαντικής υποδομής)

Medium (M)

Πιθανότατα να προκαλέσει καθυστερήσεις ή επιπρόσθετη εργασία με υπέρβαση των προγραμματισμένων απρόβλεπτων εξόδων και επιβολή ρήτρας

Low (L)

Πιθανότατα να προκαλέσει καθυστερήσεις ή πρόσθετη εργασία που μπορεί να ενταχθεί στα προγραμματισμένα απρόβλεπτα έξοδα.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των πιθανοτήτων εμφάνισης ενός κινδύνου.

Πιθανότητα

Περιγραφή

High (H)

Περισσότερες πιθανότητες να συμβεί παρά να μην συμβεί

Medium (M)

Αρκετά πιθανός να συμβεί

Low (L)

Απίθανος, αλλά όχι μη δυνατός

Zero (Ø)

Αδύνατο να συμβεί

Το Αναλυτικό Σχέδιο Υλοποίησης του Έργου, που θα συνταχθεί, θα περιλαμβάνει εναλλακτικά πλάνα αντιμετώπισης για όλους τους κινδύνους Επίσης, θα περιλαμβάνει την προσέγγιση που θα ακολουθηθεί για τον έλεγχο και την επαναξιολόγηση των Κινδύνων (π.χ. περιοδικές εκθέσεις προόδου, συνεδριάσεις της Συντονιστικής Ομάδας του έργου, καθημερινή διαχείριση κ.λπ.).

Ενδεικτικά, προβλήματα που πιθανώς να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι:

Πιθανά προβλήματα

Αντιμετώπιση

 1. 1.            Αποχώρηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της Συμβουλευτικής

Θα αντληθούν επιλαχόντες ωφελούμενοι από την δεξαμενή επιλαχόντων. Οι νέοι ωφελούμενοι που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα συμμετέχουν στη δράση Συμβουλευτική από την αρχή

 1. 2.            Αποχώρηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της Κατάρτισης πριν συμπληρωθεί το ποσοστό 10% απουσιών που ορίζει ο ΕΣΔΕΚ

Θα γίνει αντικατάσταση των ωφελουμένων από την δεξαμενή επιλαχόντων. Ο νέος ωφελούμενος θα παρακολουθήσει το υπόλοιπο του προγράμματος κατάρτισης και την συμβουλευτική εξ’ αρχής (14 συνεδρίες)

 1. 3.            Αποχώρηση ωφελουμένων στο τέλος της Κατάρτισης αφού συμπληρωθεί το ποσοστό 10% απουσιών που ορίζει ο ΕΣΔΕΚ

Θα γίνει αντικατάσταση των ωφελουμένων από την δεξαμενή επιλαχόντων. Ο νέος ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μόνο την συμβουλευτική εξ’ αρχής και στη συνέχεια θα ενταχθεί σε κάποιο είδος ενεργητικής μορφής απασχόλησης του Σχεδίου

 1. 4.            Αποχώρηση ωφελουμένων κατά την επιμόρφωση

Θα γίνει αντικατάσταση των ωφελουμένων από την δεξαμενή επιλαχόντων. Ο νέος ωφελούμενος θα παρακολουθήσει μόνο την συμβουλευτική εξ’ αρχής και στη συνέχεια θα ενταχθεί σε κάποιο είδος ενεργητικής μορφής απασχόλησης του Σχεδίου

 1. 5.            Μη κάλυψη των θέσεων Απασχόλησης σε επιχειρήσεις

Λήψη Πρόσθετων μέτρων για την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων, εκτός των προβλεπομένων στη δράση της Δημοσιότητας.

Πρόβλεψη για την υλοποίηση πρόσθετων προγραμμάτων απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ, με ευνοϊκότερους όρους για επιχειρήσεις και ωφελούμενους. 

 

Αναμενόμενα παραδοτέα/ προϊόντα:

-        Καταστατικό της Α.Σ,

-        Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (MIS)

-        Ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις πράξης

-        Φυσικό αντικείμενο – Έκθεση ολοκλήρωσης

-        Οικονομικό αντικείμενο – Έκθεση ολοκλήρωσης

 

ΔΡΑΣΗ 3  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ»

 

   Ημερομηνία έναρξης και λήξης δράσης:04/12/2013 έως 31/12/2014

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ:

3.1  ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-και ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥΣ (ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ)

3.2  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ

3.3  FOLLOW UP  και ΜENTORING

Η δράση αφορά στην παρακολούθηση ωφελουμένων και εργοδοτών μέχρι και 3 μήνες μετά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

Όλη η Δράση αφορά δέσμη ενεργειών για:

α) την ορθή επιλογή των ωφελουμένων όπως έχει περιγραφεί στο σχετικό Κεφάλαιο,

β) την ενδυνάμωση των ωφελουμένων και την ολοκληρωμένη υποστήριξή τους με σκοπό την προώθηση σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και την έναρξη επιχειρηματικής δράσης. Κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει 15 συνεδρίες (5 ομαδικές και οι υπόλοιπες ατομικές).

γ) Παρακολούθηση όλων των ωφελουμένων 3 μήνες μετά την ένταξη σε θέση απασχόλησης σε υφιστάμενη επιχείρηση.

δ) την ευαισθητοποίηση κα ι ενεργοποίηση εργοδοτών

Αναλυτική περιγραφή Υλοποίησης

3.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Αναφέρεται διεξοδικά στο σχετικό Κεφάλαιο.

 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων του Σχεδίου θα αναπτυχθούν οι εξής δραστηριότητες  της δράσης 3.2 :

      3.2  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 1. 1.   Συμβουλευτική Υποδοχής για το σύνολο των ωφελουμένων για πλήρη ενημέρωση του προγράμματος συμβουλευτικής που θ’ ακολουθήσουν, για έναρξη της διαδικασίας περαιτέρω διάγνωσης των αναγκών τους ώστε να υποστηριχτούν και να προωθηθούν αποτελεσματικά στην απασχόληση και για άμεση παραπομπή των ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας σε δομές που προσφέρουν υλική υποστήριξη (στέγαση, σίτιση, ηλεκτροδότηση κλπ).
 2. 2.   Επαγγελματική Συμβουλευτική για το σύνολο των ωφελουμένων για την εκπόνηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των χρηστών). Τελική διαμόρφωση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης με σαφή αναφορά στο «μονοπάτι καριέρας» (τρεις ατομικές συνεδρίες)
 3. 3.   Εξειδικευμένη Νομική Συμβουλευτική για τα άτομα που θα προσληφθούν σε θέσεις εργασίας και Συμβουλευτική για Τεχνικές Ανεύρεσης Εργασίας. Για τα άτομα που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: τρόποι αναζήτησης εργασίας (Μικρές Αγγελίες, ΟΑΕΔ, εταιρείες συμβούλων, Γραφεία σταδιοδρομίας και διασύνδεσης, γνωριμίες κ.λ.π.), εκπόνηση σχεδίου δράσης, υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, σύνταξη βιογραφικού, παρουσίαση εαυτού, προετοιμασία για τη συνάντηση και τη συνέντευξη με τον εργοδότη, ορισμένες απλές ενέργειες μετά τη συνέντευξη (αυτοαξιολόγηση, ευχαριστήρια επιστολή κ.λ.π.) καλλιέργεια ικανοτήτων για ομαδική εργασία και επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο.

Η νομική και κοινωνική πληροφόρηση, στήριξη και συμβουλευτική είναι σημαντική, διότι οι ωφελούμενοι μπορεί να μην γνωρίζουν τους νόμους και τις διατάξεις που τους αφορούν και να αγνοούν τις λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά και κοινωνικά αγαθά.

Με βάση τα δεδομένα αυτά οι υπηρεσίες κοινωνικής /νομικής πληροφόρησης, συμβουλευτικής και στήριξης, θα στοχεύουν:

Ÿ  στην ενημέρωση για τις κοινωνικές πολιτικές που αφορούν ανέργους, όπως και για τους φορείς που σχεδιάζουν, αποφασίζουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές

Ÿ  στην πληροφόρηση για τους Φορείς και τις Πολιτικές Ισότητας και Ίσων Ευκαιριών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ÿ  στην ενημέρωση για τα κοινωνικά και πολιτικά τους δικαιώματα και στήριξη για την ικανοποιητική τους άσκηση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε τομείς που απασχολούν τους ίδιους και τις οικογένειές τους όπως:

ü   Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά

ü   Εργασιακά ζητήματα

ü   Θέματα υγιεινής & ασφάλειας στον τόπο εργασίας

Για τους νέους άνεργους θα γίνει και ιδιαίτερη αναφορά στο Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς «Νομική Βοήθεια για Νέους» το οποίο προσφέρει δωρεάν νομική συνδρομή για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες νέων και η οποία καλύπτει την εκπροσώπησή τους τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιων των δικαστηρίων.

Επίσης στα πλαίσια της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα διοργανωθούν θεματικά εργαστήρια (10 workshops)για όλους τους ωφελούμενους, Αυτά αφορούν την εξειδικευμένη γνώση που θα προσφερθεί σε υποψήφιους εργαζομένους οι οποίοι θα προβούν σε πιστοποίηση γνώσεων και θα αποτελέσουν το εξειδικευμένο δυναμικό αιχμής για νέες δραστηριότητες και εργασία σε FPSO.

   

3.3 FOLLOWUP και MENTORING

-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής προβλέπεται η παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελούμενων για το πρώτο 3μηνο πάσης φύσεως απασχόλησης τους.

α) Παρακολούθηση & Υποστήριξη ωφελουμένων που έχουν προσληφθεί από υφιστάμενες επιχειρήσεις

Η ενέργεια περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής στους 78 συνολικά ωφελούμενους που θα απασχοληθούν σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις

Η διαδικασία προϋποθέτει από πλευράς του αρμόδιου συμβούλου του Φορέα Συμβουλευτικής την περιοδική παρακολούθηση της εργασιακής πορείας του ωφελούμενου, της σχέσης με τον εργοδότη, της ανταπόκρισης στις απαιτήσεις, στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες που του δίνονται. Έμφαση δίνεται σε εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά ζητήματα τα οποία αφορούν στην ποιότητα της εργασιακής ζωής του ωφελουμένου.

Ο σύμβουλος, που έχει την ευθύνη τοποθέτησης του ωφελουμένου στη συγκεκριμένη θέση εργασίας, παρακολουθεί συστηματικά την εργασιακή διαδρομή του ωφελουμένου μέσω:

    Εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας.

    Ατομικών συναντήσεων συμβούλου – ωφελουμένου (κάθε 7 μέρες) με σκοπό την ενδυνάμωση του ωφελουμένου, τον εντοπισμό και τη συζήτηση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εργασία, την εναρμόνιση της εργασιακής με την οικογενειακή ζωή.

    Συνάντησης ομάδας ωφελουμένων (μέχρι το πολύ 5 συμβουλευόμενους) με τον αρμόδιο σύμβουλο καθώς και τον υπεύθυνο συντονισμού και παρακολούθησης του Φορέα Συμβουλευτικής, με σκοπό την εποπτεία της διαδικασίας υποστήριξης κατά την διάρκεια της εργασίας και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών στήριξης που έχουν μέχρι τότε παρασχεθεί (δύο ώρες/μια φορά ανά μήνα).

Μετά το πέρας διαστήματος δύο μηνών στην εργασία του ωφελούμενου, ο σύμβουλος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο συντονισμού και παρακολούθησης επαναξιολογεί το ατομικό σχέδιο δράσης για τον συγκεκριμένο ωφελούμενο που έχει ήδη εκπονηθεί στο αρχικό στάδιο της Συμβουλευτικής (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και σχεδιάζει ενδεχόμενες νέες ενέργειες (π.χ. συμπληρωματική κατάρτιση) με σκοπό τη διατήρηση της θέσης εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος. (μία ώρα)

Παράλληλα ο σύμβουλος έχει τακτική επικοινωνία (τηλεφωνική ή επιτόπια επίσκεψη) με τον εργοδότη στο πλαίσιο της παρακολούθησης της εργασιακής πορείας του ωφελουμένου και της επίλυσης ενδεχόμενων προβλημάτων (μια φορά το μήνα). Οι επαφές του Φορέα Συμβουλευτικής με τον εργοδότη δεν εξαντλούνται, ωστόσο, σε αυτές τις συναντήσεις, αφού αν καταστεί αναγκαίο θα υπάρξουν και ορισμένες ειδικές συναντήσεις που αφορούν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους εργοδότες κυρίως όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους εργαζόμενους.

 

β) Παρακολούθηση ωφελουμένων στις επιχειρήσεις –

Η ενέργεια περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους μέσω του Σχεδίου Δράσης για την υποστήριξη της λειτουργίας τους.(Mentoring)

H προτεινόμενη δράση έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο κομμάτι της συμβουλευτικής και επιμορφωτικής παρέμβασης που προηγείται, για την εύρυθμη λειτουργία των ν επιχειρήσεων, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για όλους τους ωφελούμενους

 

     Αναμενόμενα παραδοτέα / προϊόντα (αριθμός ωφελουμένων):

Οι ωφελούμενοι της ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ είναι συνολικά 78 άτομα.

 

Παραδοτέα δράσης συμβουλευτικής:

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Πρακτικό επιλογής των 78 ωφελουμένων μαζί με τους αναπληρωματικούς.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

         Δήλωση έναρξης υλοποίησης της δράσης

         Έντυπο δήλωσης των στοιχείων του φορέα υλοποίησης (Συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης χώρου, όταν η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με άλλη δομή)

         Έντυπο δήλωσης του ανθρώπινου δυναμικού που θα χρησιμοποιηθεί για τη δράση

         Διαδικασία εξεύρεσης ωφελουμένων (αιτήσεις, συνεντεύξεις έντυπα δημοσιότητας, πρακτικό επιλογής, παραπεμπτικό ΚΠΑ)

          Κατάσταση ωφελουμένων με τα στοιχεία των ωφελουμένων και τον προβλεπόμενο αριθμό συνεδριών ανά άτομο

         Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

         Κατάσταση ωφελουμένων με τα στοιχεία των ωφελουμένων και τον προβλεπόμενο αριθμό συνεδριών ανά άτομο

         Ημερολόγιο Ατομικών και Ομαδικών Συνεδριών: Περιλαμβάνει

Το είδος της συνεδρίας (ατομική ή ομαδική)

Την ημερομηνία/ώρα που πραγματοποιήθηκε η συνεδρία

Το ονοματεπώνυμο του στελέχους που πραγματοποίησε τη συνεδρία

Το είδος της συνεδρίας (ψυχολογική, επαγγελματικός προσανατολισμός, κλπ)

         Δελτίο παρουσίας ωφελουμένων

         Δελτίο παρουσίας στελεχών φορέα υλοποίησης της δράσης

         Αλλαγές/τροποποιήσεις στοιχείων υλοποίησης της δράσης με τεκμηρίωσή τους (π.χ. ωφελούμενοι, στελέχη συμβουλευτικής υποστήριξης, επιστημονικός υπεύθυνος, χρονοδιάγραμμα)

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Τελική αναλυτική έκθεση υλοποίησης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει :

         Το πραγματοποιηθέν φυσικό αντικείμενο.

         Τα πλήρη στοιχεία των ωφελουμένων

         Την κατηγορία ευπαθούς ομάδας που ανήκει ο κάθε ωφελούμενος

         Φάκελο παραπομπής του ωφελούμενου στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης

         Συνοπτική αναφορά στα αποτελέσματα της δράσης.

         Συνοπτική αναφορά σε τυχόν δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση της δράσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ

         78 εκθέσεις παρακολούθησης ωφελουμένου τρεις μήνες μετά την έναρξη πάσης φύσεως απασχόλησης του.

 

ΔΡΑΣΗ 4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (βάσει ΕΣΔΕΚ)

         Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν:

Η δράση της Κατάρτισης θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «η Επιμόρφωση Κε.Δι.Βι.Μ2»

Αναλυτική περιγραφή Δράσης Κατάρτισης:

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Θα υλοποιηθούν 4 προγράμματα κατάρτισης 95,109,95 και 110 ωρών το καθένα αντίστοιχα για 78 ωφελούμενους.

         Κόστος δράσης:

Tο συνολικό κόστος της δράσης είναι 116.885,40€ (συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων δαπανών

 

         Ημερομηνία έναρξης και λήξης δράσης: 1/03/2014  έως 31/08/2014

 

Το περιεχόμενο των 4 προγραμμάτων κατάρτισης που θα υλοποιηθούν αναλύεται παρακάτω:

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ (FPSO)» -  95 ΩΡΕΣ (67 Ω Θεωρίας + 28 Ω Πρακτικής)

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4.1, 4.3

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ (2 ώρες Θ)

v  Ανάλυση περιεχομένου & στόχων προγράμματος κατάρτισης

v  Ενημέρωση σχετικά με το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη δράση

v  Δικαιώματα και υποχρεώσεις ΚΕΚ και καταρτιζομένων

v  Ανάλυση των βασικών εννοιών επιχειρηματικότητας

v  Ανάλυση του τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών: Αναδρομή, Θεσμικές Εξελίξεις,

v  Τάσεις, Σημερινές Συνθήκες

2η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ FPSO –

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ (12 ώρες Θ)

v  Παρουσίαση δυνατοτήτων Θεσμικού Πλαισίου Εργασίας σε FPSO

v  Παρουσίαση Επιχειρηματικών Μορφών στον Τομέα των υπεράκτιων εγκαταστάσεων

v  Ανάλυση των Επαγγελμάτων που συνδέονται με την λειτουργία των FPSO

v  Περιβαλλοντικά ζητήματα

v  Τεχνικά Ζητήματα Ασφάλισης – Third Part Liability σε FPSO

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ FPSO (12 ώρες Θ)

v  Η αγορά των FPSO στην Ανατολική Μεσόγειο

v  Η οργάνωση και οι λειτουργίες που απαιτούνται για την άσκηση ειδικοτήτων σε FPSO

v  Ειδικά Ζητήματα Νηογνωμόνων για FPSO

4η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΕ FPSO (12 ώρες Θ)

v  Η έννοια του Κινδύνου σε εγκαταστάσεις FPSO

v  Διαχείριση Κινδύνου σε FPSO

v  Ατομικός κίνδυνος – Κατασκευαστικός κίνδυνος – Risk Assessment ατυχημάτων σε εγκαταστάσεις FPSO

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ FPSO – ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (10 ώρες Θ)

v  Διαφοροποίηση συμβατικών ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών από τις εργασίες συντήρησης σε FPSO

v  Προσαρμογή τεχνικών ειδικοτήτων σε περιβάλλον FPSO

v  Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

v  Εργασίες συντήρησης,

v  Δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης στους τεχνικούς τομείς που σχετίζονται με την ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα

6η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (3 ώρες Θ)

v  Υγεία & ασφάλεια στην εργασία

v  Νομοθετικό πλαίσιο επί εγκαταστάσεων FPSO

v  Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου – αντιμετώπισή του (αυτοπροστασία)

v  Επαγγελματικές ασθένειες

v  Εργατικό ατύχημα – Αιτίες Ατυχημάτων στους χώρους εργασίας    (έκρηξη, πυρκαγιά, χημικά, κίνδυνοι μηχανημάτων σε λειτουργία, κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα )

v  Πρόληψη (μέτρα τεχνικά, μέτρα ιατρικά)

v  Μέσα Ατομικής Προστασίας

v  Θέματα Πυροπροστασίας

v  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας

7η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (2 ώρες Θ)

v  Ρυθμίσεις εργασιακών σχέσεων – Σώμα Επιθεώρησης εργασίας

v  Ποινικές και Διοικητικές κυρώσεις

v  Συλλογικές συμβάσεις

8η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5 ώρες Θ)

v  Η αγορά εργασίας του κλάδου FPSO

v  Δυνατότητες απασχόλησης – υφιστάμενες ειδικεύσεις

v  Μεθόδευση – Τρόποι αναζήτησης απασχόλησης

v  Σχέδιο δράσης – Ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής

v  Δημιουργία φακέλου υποψηφιότητας – τεχνικές σύνταξης βιογραφικού σημειώματος

v  Βασικά στοιχεία συνέντευξης

9η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΑ ΣΩΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ FPSO (8 ώρες Θ)

v  Ανάλυση εξοπλισμού

v  Χρήση εξοπλισμού

10η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (1 ώρα Θ)

v  Γραπτές εξετάσεις στην συνολική ύλη του προγράμματος

v  Διαδικασία αξιολόγησης από καταρτιζόμενους εκπαιδευτών και προγράμματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, θα δοθεί στους

καταρτιζόμενους η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και να αποκτήσουν σχετική εμπειρία με τους πραγματικούς όρους και τις συνθήκες άσκησης του συγκεκριμένου επαγγελματικού αντικειμένου, να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, αλλά και να εμπεδώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της θεωρίας και να τις εφαρμόσουν στην πράξη.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» 349.2_109 ΩΡΕΣ (67 Ω Θεωρίας + 28 Ω Πρακτικής), 349.4_110 ΩΡΕΣ (67 Ω Θεωριας + 29 Ω Πρακτικης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

  

 

  Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, θα βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο πλαίσιο αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών, που θα περιλαμβάνει:

 1. Σχεδιασμό και διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων και του περιεχομένου
 2. Μεθοδολογία εκπαίδευσης
 3. Επιστημονική οργάνωση
 4. Εφαρμογή κατάλληλου συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης (διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου).

 

Πιο αναλυτικά:

1. Εκπαιδευτικοί στόχοι και περιεχόμενο

Η σαφής διατύπωση των εκπαιδευτικών στόχων, ανά ενότητα, που στηρίζεται στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών κατά τη φάση του σχεδιασμού και αφορά στο συσχετισμό των αναγκών της ομάδας στόχου με το αντικείμενο κατάρτισης. Η κατηγοριοποίηση των στόχων γίνεται σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων – συμπεριφορών, προκειμένου να είναι εύκολα αξιολογήσιμοι και ανταποκρίνεται αντίστοιχα σε γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα. Τα τρία αυτά επίπεδα αλληλοσχετίζονται (όπως για παράδειγμα οι δεξιότητες απαιτούν γνώσεις και οι στάσεις απαιτούν δεξιότητες) και αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο. Συμβάλει, επίσης, στην αξιολόγηση, τόσο των ίδιων των εκπαιδευόμενων, όσο και των εκπαιδευτών, καθώς και του στελεχιακού δυναμικού που εμπλέκεται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και την αξιολόγηση της πρότασης.

 

2. Επιστημονική οργάνωση

Η Επιστημονική οργάνωση του κάθε προγράμματος βασίζεται στις βασικές αρχές Διοίκησης - Διαχείρισης Έργουκαιλαμβάνοντας υπ’ όψη:

þ  Το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ)

þ  Την σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας»

þ  το πιστοποιημένο Σύστημα Διοίκησης, Διαχείρισης και Συντονισμού προγραμμάτων κατάρτισης του φορέα κατάρτισης, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ArgusERP,

þ  το σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους που επιδιώκεται να επιτευχθούν.

Η οργάνωση του κάθε προγράμματος θα καλύπτει τρεις διαδοχικές φάσεις:

 • Προετοιμασία έναρξης
 • Υλοποίηση
 • Παρακολούθηση μετά το τέλος της κατάρτισης,

και για κάθε μια προβλέπονται προκαθορισμένες δραστηριότητες και παραδοτέα, όπως αυτά εξειδικεύονται στο ΕΣΔΕΚ και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Γίνεται με την συγκρότηση Ομάδας Έργου, τα μέλη της οποίας έχουν διακριτές και εκ των προτέρων καθορισμένες και αλληλοσυμπληρούμενες αρμοδιότητες (job descriptions), έτσι ώστε λειτουργώντας σε επίπεδο ομάδας, να παράγουν το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Η λειτουργία της Ομάδας συνίσταται σε συναντήσεις σε εβδομαδιαία βάση, επιτυγχάνοντας την απλούστευση των μεθόδων επικοινωνίας, τη διάκριση των ρόλων, την ταχεία επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν και τελικά την αρτιότερη και πληρέστερη απόδοση του προγράμματος κατάρτισης σε επιστημονικό και σε διοικητικό - οικονομικό επίπεδο

Στο πρώτο επίπεδο η Ομάδα ασχολείται με το συνολικό σχεδιασμό των διαδικασιών υλοποίησης του  προγράμματος και την on going αξιολόγηση. Επίσης παρεμβαίνει διορθωτικά και ενισχυτικά στις διαδικασίες υλοποίησης, για να διασφαλίζει ότι ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέφθηκαν στην πρόταση και συντάσσει δύο εκθέσεις, μία στα μέσα της υλοποίησης (on going) και μία στο τέλος του (ex post) του προγράμματος.

Στο δεύτερο επίπεδο ασχολείται με την σύνταξη των τεχνικών και οικονομικών δελτίων της πρότασης, τη γραμματειακή υποστήριξη, την καθημερινή παρακολούθηση και τήρηση των αντίστοιχων καταστάσεων που τηρούνται από τον φορέα, την έγκαιρη ετοιμασία και διανομή εκπαιδευτικού υλικού, τη συντήρηση του εξοπλισμού, την έγκαιρη προμήθεια αναλωσίμων κ.λ.π.

 

Ρόλος Επιστημονικού Υπευθύνου

 • Διαμορφώνει το αναλυτικό περιεχόμενο των ενοτήτων του προγράμματος
 • Διατυπώνει τις αναμενόμενες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν, το σκοπό και τους γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους
 • Συμμετέχει στην επιλογή των καταρτιζόμενων
 • Έχει την ευθύνη επιλογής, εσωτερικής επιμόρφωσης και συντονισμού των εκπαιδευτών
 • Μεριμνά για την ορθή επιλογή και χρήση εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων εκπαίδευσης
 • Προτείνει και επιβλέπει την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Έχει την ευθύνη της αξιολόγησης του προγράμματος (εσωτερικής και εξωτερικής).

 

Ρόλος Υπευθύνου υλοποίησης 

Ο ρόλος του Υπεύθυνου υλοποίησης είναι πολύ σημαντικός, τόσο για την οργάνωση, όσο και για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος. Προϋποθέτει, πέρα από τυπικά προσόντα, ικανή εμπειρία σε παρεμφερή προγράμματα. Ο ρόλος του περιλαμβάνει:

ü  Προετοιμασία και διαμόρφωση των χώρων εκπαίδευσης

ü  Ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων

ü  Διοργάνωση συναντήσεων με τους εκπαιδευτές και συντονισμό, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υπόλοιπους συντελεστές του προγράμματος

ü  Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης και τήρησης αναλυτικού περιεχομένου και χρονοδιαγράμματος

ü  Επίλυση καθημερινών ζητημάτων, που μπορεί να ανακύψουν κατά την υλοποίηση.

 

Εκπαιδευτές/ τριες

Οι εκπαιδευτές/ τριες θα πρέπει θα έχουν συγκεκριμένα γενικά και ειδικά προσόντα και θα επιλεγούν μέσα από το Μητρώο Εκπαιδευτών ΣΕΚ του ΕΟΠΠΕΠ (πρώην Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), με βάση τα παρακάτω κριτήρια :

ΑΞΟΝΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

(Ε1)

Τίτλοι σπουδών

Συνάφεια των γνώσεων (πτυχίων) με το εκπαιδευτικό αντικείμενο

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

15

(Ε2)

Διδακτική εμπειρία

Χρόνος εμπειρίας

Συνάφεια με το αντικείμενο κατάρτισης

Εμπειρία στην ομάδα που απευθύνεται το πρόγραμμα

20

(Ε3)

Επαγγελματική εμπειρία

Χρόνος εμπειρίας

Συνάφεια αντικειμένων απασχόλησης με αυτό του προγράμματος

20

(Ε4)

Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.

Πιστοποίηση σε αντίστοιχους με τις θεματικές ενότητες του προγράμματος κωδικούς κατά ΣΤΕΠ

Παρακολούθηση προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών

15

(Ε5)

Παιδαγωγική Επάρκεια

Κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων στην εκπαίδευση ενηλίκων

Κατοχή του πτυχίου ΠΑΤΕΣ- ΣΕΛΕΤΕ

10

(Ε6)

Ειδικές ικανότητες – Προσωπικά χαρακτηριστικά

Εξοικείωση με καινοτόμους εκπαιδευτικές τεχνικές ενηλίκων

Διάθεση προσφοράς

Μεταδοτικότητα

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας ευκαιριών και ειδικών κοινωνικών ομάδων

20

ΣΥΝΟΛΟ

100

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεσπίζονται βασικές διαδικασίες ενημέρωσης και συντονισμού των επιλεγέντων εκπαιδευτών. Στόχος θα είναι η ανατροφοδότηση για τον σχεδιασμό επόμενων κινήσεων, η οριοθέτηση παρεμβατικών ενεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη κάλυψη της ύλης και η αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων, η παρουσίαση, συζήτηση και αξιολόγηση φύλλων ενδιάμεσης παρακολούθησης της πορείας του προγράμματος και γενικά η διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας κατάρτισης και η επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

Μια εβδομάδα πριν την έναρξη των προγραμμάτων και αφού θα  έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των εκπαιδευομένων και θα είναι γνωστό το προφίλ τους, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, για να οριστικοποιηθούν τεχνικά θέματα εκπαίδευσης, υπό μορφή «σεμιναρίου», όπως: ενημέρωση περιεχομένου, συστήματα αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου – καταρτιζόμενων που θα εφαρμοστούν, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκπαιδευόμενων – επίδραση στην εκπαιδευτική διαδικασία – εναλλακτικές τεχνικές διδασκαλίας, ειδικά χαρακτηριστικά ομάδας, πρακτικές εφαρμογής του gender mainstreaming, κ.λ.π., μέσω: εισηγήσεων, παρουσιάσεων δεδομένων, cause studes, λειτουργίας ομάδων εργασίας.

Κατά την διάρκεια υλοποίησης θα γίνουν προγραμματισμένες συναντήσειςεργασίας με την Επιστημονική ομάδα ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο,ανά δεκαήμερο και μη προγραμματισμένες οσάκις απαιτηθεί.

 

3. Εκπαιδευτική διαδικασία

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν και θα αξιοποιήσουν τη διαδικασία της κατάρτισης με δεδομένο το στόχο ανταπόκρισης και ενσωμάτωσης σ’ αυτήν διαφορετικού κοινού με πολυσχιδή και ετερόκλιτα, πολλές φορές, χαρακτηριστικά, είναι:

þ  Η διαλογική: που δίνει υπόσταση στον καθένα από τους συμμετέχοντες, αφού τους παρέχεται η δυνατότητα να ενεργοποιήσουν το δικό τους «είναι» και τις ατομικές τους ανάγκες, μιας και ο καθένας μεταφέρει μαζί του το δικό του «ξεχωριστό υποκειμενικό πολιτισμό»

þ  Η διαλεκτική: που δίνει την δυνατότητα υψηλής αλληλεπίδρασης μεταξύ των όσων συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και κυρίως υποβιβάζεται στο ελάχιστο ο «εκ καθ’ έδρας» μονόλογος του εισηγητή - εκπαιδευτή.

þ  Η διερευνητική: που δίνει τη δυνατότητα εκμαίευσης του πραγματικού εαυτού και έτσι στη διεργασία μάθησης ενηλίκων μετατρέπεται αλληλεπιδρούσα διαδικασία.

þ  Η επιδεικτική: δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης του «νέου» προς μάθηση υλικού με τρόπο ιδιαίτερα αποτελεσματικό. Στην περίπτωση αυτή βοηθούν τα μέσα διδασκαλίας κυρίως στα σύγχρονα οπτικοακουστικά – τηλεόραση, video, διαφάνειες , computers.

Οι παραπάνω μέθοδοι δημιουργούν το πλαίσιο της ενεργούς ή συμμετοχικής  διδασκαλίας, η οποία εφαρμόζεται ευρέως στην εκπαίδευση ενηλίκων και προσφέρει:

ð  υψηλό βαθμό ατομικής συμμετοχής στη διεργασία μάθησης (συνδυασμός θεωρίας-πράξης),

ð  υψηλό βαθμό επιβεβαίωσης - εμπέδωσης και διατήρησης της γνώσης ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης των εμπειριών κάθε καταρτιζόμενου και εφαρμογής τεχνικών βιωματικής μάθησης,

ð  προσαρμογή αντικειμένων μάθησης και τεχνικών στις ανάγκες και ενδιαφέροντα των καταρτιζομένων,

ð  ανάπτυξη κριτικού τρόπου σκέψης,

ð  ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος,

Ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους κάθε ενότητας θα επιλέγονται διαφορετικές εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές ως εξής:

ð Για την απόκτηση γνώσεων: οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούνται είναι η  διαλογική και η διαλεκτική και οι εκπαιδευτικές τεχνικές κυρίως: Εμπλουτισμένη εισήγηση - Ερωτήσεις και Απαντήσεις – Συζήτηση, Διάλογος - «Χιονοστιβάδα» - Καταιγισμός ιδεών

ð Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων: οι μέθοδοι είναι η διερευνητική και η επιδεικτική και οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι κυρίως: Επίδειξη - Μελέτες περιπτώσεων - Ομάδες Εργασίας

ð  Για τον μετασχηματισμό στάσεων - συμπεριφορών: η εκπαιδευτική προσέγγιση που ακολουθείται είναι η αυτογνωσία και ως εκπαιδευτικές τεχνικές: Παίξιμο ρόλων – Προσομοίωση

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, απαιτείται η χρήση εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, που για τα προτεινόμενα προγράμματα είναι:

Ειδικά έντυπα (φωτοτυπημένα κείμενα, εκπαιδευτικές σημειώσεις, βιβλία, εργασίες και διατριβές που έχουν σχέση με το αντικείμενο, κ.λ.π.)

Φυλλάδια του προγράμματος και των διαδικασιών υλοποίησης «Τοπικά Σχέδια Απασχόλησης (ΤοπΣΑ)»

Πίνακας μαρκαδόρου: θα χρησιμοποιηθεί για την οπτικοποίηση των λεγομένων κατά τη διάρκεια του ανάπτυξης των ενοτήτων.

Διαφάνειες: Το συγκεκριμένο εργαλείο θα δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να έχει συνεχή παρουσία και επικοινωνία. Με τον τρόπο αυτό μπορεί εύκολα να εφαρμόζει π.χ. την τεχνική των ερωτήσεων - απαντήσεων, αλλά και να ελέγχει το βαθμό συμμετοχής των καταρτιζομένων.

Εκπαιδευτικά CDrom: Πρόκειται να χρησιμοποιηθούν CDrom, που περιλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και άλλα τα οποία ενδεχομένως θα αναφέρονται πιο εξειδικευμένα σε κάποιες εκπαιδευτικές ενότητες.

Διαδίκτυο: Θα αξιοποιείται στο να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι διαδικτυακούς τόπους που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, είτε στο επίπεδο της εξειδίκευσης (χρήση Η/Υ, social media), είτε στο επίπεδο της αναζήτησης εργασίας, είτε στο επίπεδο της υγιεινής και ασφάλειας κατά την εργασία.

Τα παραπάνω θα υποστηρίζονται από: 21 Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας, συνδεδεμένους σε δίκτυο και πρόσβαση στο διαδίκτυο, video projector, προβολέα διαφανειών, προβολέα εικόνων (slites), Τηλεόραση, Video, κ.λ.π.

 

4. Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης του κάθε προγράμματος θα βασίζεται στη συλλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση όλων των  στοιχείων και δεδομένων του. Κάθε συντελεστής και παράγοντας, που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει την εξέλιξη του προγράμματος και συνεπώς την έκταση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς του, θα παρακολουθείται και αξιολογείται.

Οι κατηγορίες, που εστιάζεται η παρακολούθηση και αξιολόγηση, είναι:

Έμψυχοι συντελεστές. Είναι όσοι εμπλέκονται στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος και κατηγοριοποιούνται ως εξής: Εκπαιδευόμενοι – Εκπαιδευτές - Επιστημονικός Υπεύθυνος - Υπεύθυνος παρακολούθησης, Υπεύθυνος κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, Υπεύθυνος Υποέργου, κ.ά.) - Προσωπικό γραμματειακής και λογιστικής στήριξης, καθώς και βοηθητικό προσωπικό.

Οι «μη έμψυχοι παράγοντες» αναφέρονται σε: Σκοπό και εκπαιδευτικούς στόχους - Περιεχόμενο και διάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος - Υλικό στήριξης της διδασκαλίας - Χώρους υλοποίησης, υποδομή, υλικά και μέσα –Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης – Εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθείται - Αποτελέσματα παρακολούθησης – Τυχόν ειδικά χαρακτηριστικά και ειδικές προδιαγραφές του προγράμματος (δημοσιοποίηση, προβολή, κ.ά.).

Η αναγκαιότητα της ύπαρξης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας συνεχούς παρακολούθησης - αξιολόγησης, υπαγορεύεται βασικά από την ανάγκη εκπλήρωσης των στόχων και ειδικότερα από την διασφάλιση της ποιότητας όλων των ενεργειών, την ανάγκη αρμονικής σύνθεσης όλων των διαδικασιών και την ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης. Εμπεριέχει, επίσης, την έννοια του ελέγχου, όπως αυτός εφαρμόζεται από το φορέα κατάρτισης και αφορά στην παρακολούθηση και στον έλεγχο όλων των επιμέρους ενεργειών. Ως έλεγχος ορίζεται το σύνολο των ενεργειών ή δραστηριοτήτων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των λειτουργιών και συμπεριφορών όλων των συντελεστών του προγράμματος, ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητά του.

 

4.α. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Όσον αφορά την παρακολούθηση αυτή αρχίζει από το στάδιο της προετοιμασίας, συνεχίζεται στο στάδιο υλοποίησηςκαι ολοκληρώνεται με το τέλος του προγράμματος και περιλαμβάνειδύο πεδία εφαρμογής:

Α.  Οργάνωσης - Διοίκησης (Διοικητικό έργο),

Β. Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό έργο)

 

Α. Παρακολούθηση διοικητικού έργου

Η παρακολούθηση του διοικητικού έργου συνίσταται στην παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών και δράσεων που συνεπικουρούν την παροχή του εκπαιδευτικού έργου στο πρόγραμμα κατάρτισης και περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν: Έγγραφη ενημέρωση των καταρτιζομένων σχετικά με το σκοπό και τους στόχους του, το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον κανονισμό λειτουργίας του φορέα κατάρτισης κατά την έναρξη του προγράμματος, υπογραφή της σύμβασης από τους καταρτιζόμενους, εφοδιασμό τους με το απαραίτητο εκπαιδευτικό και λοιπό υλικό, έλεγχο τήρησης ωραρίου διδασκαλίας διαλειμμάτων και εγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος, καθημερινή συμπλήρωση των δελτίων ύλης από τους εκπαιδευτές, εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων εξοπλισμού και εντύπων αξιολόγησης για την ομαλή υλοποίηση και αξιολόγηση και τήρηση του φυσικού αρχείου προγράμματος, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση του διοικητικού έργου, είναι:

ü  Μητρώο εκπαιδευομένων, για κάθε ένα χωριστά, σε ομαδικό φάκελο αντιγράφων που θα δημιουργηθεί με τα ατομικά στοιχεία.

ü  Αντίγραφο σύμβασης μεταξύ του φορέα κατάρτισης και των καταρτιζόμενων

ü  Μητρώο εκπαιδευτών

ü  Τριμηνιαία Δελτία Παρακολούθησης Ενεργειών

ü  Φάκελος με συμβάσεις των στελεχών και εκπαιδευτών

ü  Αναλυτική έκθεση υλοποίησης πραγματοποιηθέντος προγράμματος κατάρτισης

 

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού έργου

Στην παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν: Τον πλήρη προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με την χρονική τους διάσταση, τις αλλαγές και αναπροσαρμογές θεμάτων κατάρτισης και σε επιμέρους περιοχές του προγράμματος, την ανταπόκριση στους αρχικούς εκπαιδευτικούς στόχους (τήρηση του αναλυτικού προγράμματος, βαθμό κάλυψης τους προβλεπόμενης ύλης, παρακολούθηση συμμετοχής των καταρτιζομένων, εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων από τον αρχικό σχεδιασμό).

Ταβασικά εργαλεία παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου θα είναι:

 • Το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανά ενότητα
 • Τα Δελτία παρουσίας εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών
 • Το Δελτίο διδαχθείσης ύλης
 • Τα Δελτία πραγματοποιηθεισών ωρών παρουσίας εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών.

 

4.β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά την αξιολόγηση συνολικά του προγράμματος, βασίζεται σε δοκιμασμένα στην πράξη μοντέλο, ώστε να επιτυγχάνεται εσωτερική οργάνωση και ευελιξία στην υιοθέτηση βημάτων για αξιολόγηση των παρεμβάσεων και να επιτρέπει στον αξιολογητή να το προσαρμόσει σε δεδομένα πλαίσια εφαρμογής. Η διάρθρωση αυτή το καθιστά κατάλληλο για διαμορφωτικές και αναλυτικές αξιολογήσεις, προσδίδοντάς του ευελιξία σε σχέση με τον καθορισμό του περιεχομένου των επιμέρους φάσεων. Η αξιολόγηση προβλέπεται να γίνει καθ’ όσο χρόνο διαρκεί και το πρόγραμμα και θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις:

 • Στην εσωτερική (ενδιάμεση και τελική),  και  
 • Στην εξωτερική

Οι τύποι εσωτερικής αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται είναι η διαμορφωτική αξιολόγηση (στο μέσον και το τέλος του προγράμματος), έτσι ώστε να γίνεται εντοπισμός αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και η διατύπωση προτάσεων για την επίτευξη των αρχικών στόχων, ανάδειξη των πιθανών εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με αυτές που έχουν ακολουθηθεί και που πιθανόν να αξιολογήθηκαν ως ανεπαρκείς, συνεχής "διάλογος" ανάμεσα στον αξιολογητή και τους συντελεστές του προγράμματος, αξιολόγηση αποτελέσματος και υποβολή προτάσεων για την περαιτέρω πορεία ή οργάνωση του ίδιου ή παρόμοιου προγράμματος και η απολογιστική αξιολόγηση (στο τέλος του προγράμματος), με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και την διατύπωση κρίσεων σχετικά με το πρόγραμμα στο σύνολό του. Το μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την απολογιστική αξιολόγηση είναι το CIPP (Context - Περιεχόμενο, Input - Είσοδος, Process - Διαδικασία, Product - Αποτέλεσμα).

 

Μεθοδολογία και εργαλεία

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης θα βασίζεται στην χρήση τυποποιημένων-δομημένων ερωτηματολογίων, για την συγκέντρωση των απαραιτήτων στοιχείων στα πλαίσια της ακολουθούμενης διαδικασίας. Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από  ερωτήσεις κλειστού τύπου για την άμεση και ορθή συμπλήρωση του. Παράλληλα θα επεκτείνεται, περιλαμβάνοντας ερωτήματα για την συγκέντρωση παρατηρήσεων, υποδείξεων και παραπόνων που ενδεχομένως υπάρχουν στους καταρτιζόμενους.

Ο υπεύθυνος εταίρος – φορέας κατάρτισης, εφαρμόζει το σύστημα axiometric, το οποίο σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις απαιτήσεις ενός εκπαιδευτικού οργανισμού στην  παρακολούθηση και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων παρέχει συμπεράσματα και reports (γραφήματα, απλές αναφορές, συγκρίσεις) για την εξέλιξη του.

Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αξιολόγηση  είναι:

ð  Ερωτηματολόγια ετερο-αξιολόγησης

ð  Ερωτηματολόγια αυτο-αξιολόγησης

ð  Ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων

 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  – ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στο τέλος του προγράμματος θα συλλεγούν, αναλυθούν και κωδικοποιηθούν όλα τα δεδομένα που προκύπτουν από τα αξιολογούμενα αντικείμενα του προγράμματος και συντάσσεται την τελική έκθεση αξιολόγησης, στην οποία καταγράφονται, με επιστημονική τεκμηρίωση και στατιστική μεθοδολογία συμπεράσματα και αποτελέσματα από τις παραπάνω προσεγγίσεις, τη μεθοδολογία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε, καθώς και τα «εργαλεία» που χρησιμοποιήθηκαν, με δείκτες:

Α. Ποσοτικούς που αφορούν αριθμό:ωφελούμενων - στελεχών και απασχολούμενου προσωπικού - ενεργειών που σχεδιάστηκαν - ενεργειών που υλοποιήθηκαν

Β. Ποιοτικούς που αφορούν το επίπεδο: σκοπού και επιλογής στόχων ειδικών εκπαιδευτικών στόχων σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών - αρχικού σχεδιασμού - λειτουργικής επιλογής καταρτιζομένων - ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού - συμμετοχής εμπλεκομένων - συντονισμού και διαχείρισης - λειτουργικής δόμησης του προγράμματος σε διδακτικές ενότητες και υπο-ενότητες, σε σχέση με τους ειδικούς εκπαιδευτικούς στόχους - ορθότητας εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων - γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν - αποτελεσματικότητας παρακολούθησης και εσωτερικής αξιολόγησης - συνέργιας με άλλες δράσεις.

Μετά το τέλος του και αφού συνταχθεί η τελική αξιολόγηση, θα επιλέγονται οι φορείς εκείνοι και τα πρόσωπα που θα γίνουν αποδέκτες της αξιολόγησης.

Για τα συγκεκριμένα προγράμματα, στους αποδέκτες θα περιλαμβάνονται:

ð  Η ΕΔΑ της Περιφέρειας Αττικής

ð  Οι εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

ð  Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ωφελούμενων

ð  Οι τοπικοί κοινωνικοί φορείς

ð  Ο Ο.Α.Ε.Δ.

ð  Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, κ.λ.π.)

Επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής υλοποίησης του προγράμματος, κ.λ.π.

 

Παραδοτέα Δράσης Κατάρτισης:78 Καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτικές σημειώσεις

Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

1. Βεβαίωση έναρξης υλοποίησης προγράμματος με τα εξής στοιχεία:

 • Στοιχεία προγράμματος
 • Στοιχεία τόπου διεξαγωγής του προγράμματος
 • Στοιχεία υπευθύνου υλοποίησης του προγράμματος
 • Στοιχεία επιστημονικού υπευθύνου,
 • Στοιχεία υπευθύνου Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

2. Αναλυτικό Ωρολόγιο πρόγραμμα

3. Συγκεντρωτική Κατάσταση Καταρτιζομένων Προγράμματος,

4. Συγκεντρωτική Κατάσταση Εκπαιδευτών Προγράμματος, (θεωρητικού και Πρακτικού μέρους) και των αναπληρωτών τους.

5. Κατάσταση Συνεργαζομένων Επιχειρήσεων ή Φορέων Πρακτικής Άσκησης με τα στοιχεία τους και τις θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρει η κάθε μία.

6. Κατάσταση κατανομής καταρτιζομένων ανά επιχείρηση πρακτικής άσκησης

7. Συμφωνητικό μεταξύ της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή του φορέα πρακτικής άσκησης και του ΚΕΚ

8. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΚ και ωφελούμενου

9. Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ του ΚΕΚ και του εκπαιδευτή θεωρίας/ πρακτικής άσκησης.

 

Β. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος το ΚΕΚ υποχρεούται να υποβάλει

 • Δελτία Παρακολούθησης Προόδου της Δράσης 
 • Δελτίο παραλαβής εκπαιδευτικού υλικού

 

Γ. ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης/επιμόρφωσης

2.Έκθεση υλοποίησης και Αξιολόγησης προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει:

α. Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του προγράμματος

β. Αξιολόγηση των εκπαιδευτών, των καταρτιζομένων και του προγράμματος

 

 

ΔΡΑΣΗ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Οι Ενέργειες της Δράσης αφορούν ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δημοσιότητα του προτεινόμενου προγράμματος δράσεων και αναλύονται στο κεφάλαιο Επικοινωνιακό Σχέδιο της Πράξης.

 

ΔΡΑΣΗ 6: ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Εταίρος που Υλοποιεί: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και ΒΙΠΑΣ ΑΕ

Η δράση διακρίνεται σε 2 υποδράσεις:

6.1 Φυσική δικτύωση(ΒΙΠΑΣ ΑΕ,ΒΕΠ)

6.2 Ηλεκτρονική Δικτύωση(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)

 • Αναλυτική Περιγραφή Δράσης Δικτύωσης

Οι δράσεις της δικτύωσης έχουν ως σκοπό να επιτύχουν την ενεργό συμμετοχή των επιχειρηματιών στην περιοχή αναφοράς, ούτως ώστε να αποτελέσουν τη δεξαμενή προσφοράς εργασίας στους ωφελούμενους της πράξης. Οι εν λόγω δράσεις θα αναληφθούν από τους πλέον κατάλληλους φορείς στην περιοχή παρέμβασης αλλά και σε υπερτοπικό επίπεδο, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου στην περιοχή παρέμβασης και οι οποίοι συμμετέχουν στην ΑΣ. Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάληψη δράσεων:

- Με στόχο τη φυσική δικτύωση των επιχειρήσεων (υποδράση 6.1)που αποτελούν δεξαμενή προσφοράς θέσεων εργασίας, μέσω της πραγματοποίησης συναντήσεων εργασίας (και με τη χρήση των μελών και καταστάσεων δικτύωσης του ΒΕΠ), ούτως ώστε να δημιουργηθούν συγκεκριμένες συμμαχίες και μόχλευση δυνάμεων ανά επιχειρηματικό κλάδο αναφοράς.

- Με στόχο την ηλεκτρονική δικτύωση, (υποδράση 6.2)θα αναπτυχθεί μια εφαρμογή τράπεζας πληροφοριών στην οποία η πληροφορία (εμπειρίες, τεχνογνωσία, εργαλεία, οδηγίες και άλλο υποστηρικτικό υλικό) που εισάγεται μοντελοποιείται ώστε να προσφέρεται εξατομικευμένα στα συνδεδεμένα μέλη. Με τον τρόπο αυτό πληροφορία φτάνει έγκαιρα και στοχευμένα στους αποδέκτες και στους πολλαπλασιαστές της, είτε αυτοί είναι άλλοι φορείς, είτε επωφελούμενοι του δικτύου, είτε οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφερόμενος που ενδιαφέρεται για την προώθηση στην απασχόληση των ευάλωτων ομάδων.

Το σύστημα θα μπορεί να αποθηκεύει και την θέση του κάθε χρήστη, έτσι ώστε να διευκολύνονται και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην πρόσβαση στους τελικούς επωφελούμενους (θέση μιας επιχείρησης, ενός επωφελούμενου, χώρος υλοποίησης μιας δράσης διάδοσης, κλπ).

Η αρχιτεκτονική του συστήματος που θα λειτουργεί στα πλαίσια του διαδικτύου θα εξασφαλίζει ταχύτητα στη διάδοση της πληροφορίας, ασφάλεια και ευκολία στην παρουσίαση των πληροφοριών, πολυκαναλικότητα, προσβασιμότητα και θα έχει δυναμικό χαρακτήρα και συνεπώς θα εξελίσσεται διαρκώς. Επιπλέον των ανωτέρω, με στόχο την ηλεκτρονική δικτύωση των επιχειρηματικών φορέων πρόκειται να αναπτυχθεί σύστημα δημιουργίας ομάδων συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί δίκτυα επιχειρήσεων, μέσω των οποίων οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταλλάσουν νέα για προϊόντα και υπηρεσίες, να συνάπτουν συνεργασίες, να συνεργάζονται και να σχεδιάζουν από κοινού δράσεις προώθησης.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα είναι επιχειρήσεις που δημιουργούνται στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ (συμπληρωματικές δράσεις), είτε επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν επωφελούμενους του προγράμματος, είτε άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος των παραπάνω επιχειρήσεων (Το σύστημα αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο του EQUAL Β Κύκλου). Το σύστημα θα περιλαμβάνει:

-      Παροχή γενικής πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις: ονομασία, διευθύνσεις γραφείων κ.λπ.

-      Παροχή ειδικής πληροφόρησης για τις επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν: στην ιστορική εξέλιξή τους (ιδρυτής, έτος ίδρυσης, αρχικές δραστηριότητες, χρονολογική  απεικόνιση της εξέλιξης των τομέων δράσεων τους κ.λπ.),σε πληροφορίες για τους τομείς των υπηρεσιών ή και των προϊόντων που προσφέρουν σήμερα (περιγραφή, κόστος, εφαρμογή, χρόνος παράδοσης, κ.λπ.), στον κύκλο εργασιών τους και σε στατιστικά στοιχεία των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων τους, στα σχέδια τους για το μέλλον, στις συνεργασίες τους µε άλλες επιχειρήσεις καθώς και στη συμμετοχή τους σε εθνικά και διεθνή δίκτυα, στο ανθρώπινο δυναμικό τους, στις ενέργειές τους για θέματα marketing, στον οικονομικό απολογισμό, πηγές εσόδων και χρηματοδότησης. στους πελάτες τους

Επιπρόσθετα της δικτύωσης της ΑΣ με υφιστάμενους συλλογικούς και επιχειρηματικούς φορείς στην περιοχή αναφοράς, στόχος της ΑΣ είναι η επίτευξη δικτύωσης μεταξύ των ΑΣ με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.

Με βάση την παραπάνω περιγραφή:

Ο ρόλος του ΒΕΠ: Στα πλαίσια της δράσης θα γίνει ενημέρωση τόσο των νέων απασχολουμένων για τις δυνατότητες, τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του εξαγωγικού μεταφορικού έργου, ενώ θα παρουσιαστούν λεπτομερώς οι διασυνοριακές διαδικασίες των μεταφορών. Για τον σκοπό αυτό, το ΒΕΠ θα αντλήσει πληροφορίες και θα συνεργαστεί με φορείς και ενώσεις που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν σαφώς τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου και την περαιτέρω διεύρυνσή του. Η δικτύωση σε επίπεδο χώρας και η επικοινωνία της ΑΣ με σχετικούς φορείς και ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων διασφαλίζεται στην δράση αυτή με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο, αφού το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά αναφέρεται σε πλέον των 1.000 επιχειρήσεων και σε γεωγραφικό επίπεδο εκτείνεται από την περιοχή του Υπολοίπου Αττικής και της Α και Β Πειραιά, μέχρι τα Μέγαρα.

Ο ρόλος του ΒΙΠΑΣ ΑΕ

Το ΒΙΠΑΣ θα έχει τον ίδιο ρόλο με το ΒΕΠ στη φυσική δικτύωση φορέων και ενώσεων που σχετίζονται και αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν σαφώς τις δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου και την περαιτέρω διεύρυνσή του.

 

Ο ρόλος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Αφορά την δράση δικτύωσης που θα αναλάβει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με την έννοια της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, ενώ η δράση επίσης σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση της ΑΣ με παρεμφερείς οργανώσεις, φορείς της που αντιπροσωπεύουν όχι την προσφορά, αλλά την ζήτηση εργασίας, όπως Μικρές επιχειρήσεις κλπ. Οι δαπάνες της δράσης αυτής αναφέρονται κυρίως σε υπεργολαβική ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του κόμβου της Α.Σ, θα έχουν σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωμένη διάχυση του περιεχομένου, των σκοπών και του αποτελέσματος του έργου, ώστε αυτό να αποτελέσει καλή πρακτική για άλλους φορείς και ενώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όχι μόνο στον κλάδο των μεταφορών, αλλά και σε άλλους κλάδους (benchmark).

 

 • Μεθοδολογία Υλοποίησης Δράσης Δικτύωσης

Η δικτύωση της ΑΣ σε τοπικό επίπεδο θα γίνει και με φυσικό και με ηλεκτρονικό τρόπο. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενες δομές των συμμετεχόντων φορέων στην δράση για την πραγματοποίηση της φυσικής δικτύωσης σε τοπικό επίπεδο. Πρόσθετα, μεθοδολογικά η ΑΣ θα επιχειρήσει τη δικτύωση του φορέα με άλλες ΑΣ.

 • Παραδοτέα Δράσης Δικτύωσης

-        Ηλεκτρονικό μητρώο ενώσεων εργοδοτών και εργαζομένων στον χώρο της ναυπηγοεπισκευής και των επαγγελμάτων που μπορούν να αναπτυχθούν με άξονα τις πλωτές υπεράκτιες εγκαταστάσεις FPSO

-        Εμπλουτισμός ιστότοπου Α.Σ και ηλεκτρονική καταγραφή σχετικών ιστότοπων και στοιχείων με ευρετήριο και εύκολη αναζήτηση

-        Δικτύωση τουλάχιστον 30 επιχειρήσεων/ σχημάτων σε τοπικό επίπεδο

Δικτύωση της ΑΣ με άλλες ΑΣ

 

2.4.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ»

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ΒΙΠΑΣ, ΚΕΑΕΠ,ΒΕΠ

         Ημερομηνία έναρξης και λήξης δράσης:4/12/2013 έως 31/12/2014

 

5.1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ

         Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν: ΒΙΠΑΣ Α.Ε

 

Την ευθύνη λειτουργίας Γραφείου Τύπου θα τις αναλάβει έμπειρο Στέλεχος, ο οποίος θα έχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ή εμπειρία στις τεχνικές επικοινωνίας.

Ο Υπεύθυνος για το συντονισμό των ενεργειών μεριμνά για τη δημιουργία κατάλληλου συστήματος πληροφόρησης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες των ωφελουμένων στους οποίους απευθύνεται η ΠΡΑΞΗ. Ομάδες στόχος των ενεργειών είναι:

α)   οι άμεσα  ωφελούμενοι

β) οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι εργοδοτικοί φορείς, οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, οι έμμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, οι φορείς απασχόλησης (ΚΠΑ, Τοπικές Υπηρεσίες ΟΑΕΔ), οι επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών, αλλά και των υπολοίπων συνδικάτων, πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εργοδοτικών ενώσεων και ενώσεων εργαζομένων στον χώρο όχι μόνο των μεταφορών, αλλά γενικότερα στον τομέα προσφοράς εργασίας (εργατικά κέντρα, επιμελητήρια, εργοδοτικές ενώσεις, ενώσεις και σωματεία εργαζομένων και απολυμένων, κλπ).

γ)   η ευρύτερη τοπική κοινωνία

Για τη διεκπεραίωση του έργου του, θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη υποδομή και οργάνωση του γραφείου και θα ληφθεί υπόψη ότι συχνά εμφανίζεται ανάγκη επικοινωνίας με τα ΜΜΕ κατά τις απογευματινές ώρες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

 1. 1.     Σύνταξη οριστικού χρονοδιαγράμματος των ενεργειών επικοινωνίας
 2. 2.     Σχεδιασμός ενός τυποποιημένου επιστολόχαρτου στον Η/Υ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  για την αποστολή των δελτίων τύπου και των λοιπών ενημερωτικών επιστολών. Το επιστολόχαρτο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τον τίτλο της ΠΡΑΞΗΣ. Επίσης, θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά
 • Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013
 • Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ)
 • Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • Ταυτότητα του φορέα χρηματοδότησης: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία.
 • Λογότυπο της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 • Τη φράση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
 • Ταυτότητα του φορέα (επωνυμία, διεύθυνση, ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, e-mail, όνομα αρμοδίου προσώπου).

3.Κατάρτιση διευθυνσιολογίων

3.1.Σύνταξη ενός ηλεκτρονικού καταλόγου με τους αποδέκτες των δελτίων τύπου, των ανακοινώσεων και των εντύπων πληροφόρησης, ο οποίος θα πρέπει να είναι πλήρης (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, πρόσωπο επικοινωνίας).

3.2   Κατά την συγγραφή του καταλόγου θα γίνει διαχωρισμός ως εξής :

Εφημερίδες

Ραδιόφωνα

Τηλεοπτικοί σταθμοί

Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επαγγελματικές Οργανώσεις

Εργοδοτικές οργανώσεις

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Οργανώσεις / σύλλογοι των μελών της ομάδα στόχου

 

ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ -  ΑΡΘΡΑ

Η αποστολή Δελτίου Τύπου στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, τουλάχιστον της Περιοχής Παρέμβασης,  θεωρείται αναγκαία στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. i.   Πριν την έναρξη κάποιας ενέργειας (π.χ. έναρξη συμβουλευτικής, έναρξη υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης κ.λ.π.) με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
 2. ii.  Πριν την υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων, δηλαδή 2-3 μέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης και αναλόγως πότε κλείνουν ύλη οι εφημερίδες όταν αυτές δεν είναι ημερήσιες, αλλά εκδίδονται μια φορά την εβδομάδα

iii. Μετά την υλοποίηση ημερίδων παρουσιάζοντας συνοπτικά τα αποτελέσματα της ΠΡΑΞΗΣ

iv. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.

 1. v.  Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, με σκοπό να αναδειχθούν τα αποτελέσματα της ΠΡΑΞΗΣ 

ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

ü  Ανάθεση σε ένα υπάλληλο, κατά προτίμηση του Γραφείου Τύπου, να διαβάζει τις εφημερίδες και να συγκεντρώνει άρθρα και άλλες καταχωρίσεις που έχουν σχέση με την υλοποίηση της ΠΡΑΞΗΣ 

ü  Ο Υπεύθυνος για το συντονισμό των διαφόρων ενεργειών θα πρέπει να διαβάζει τα σχετικά δημοσιεύματα και, όπου απαιτείται, να παρεμβαίνει και να αποστέλλει διευκρινιστικές απαντήσεις στο συντάκτη του ρεπορτάζ, έχοντας προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του

ü  Θα πρέπει να τηρείται φάκελος με τις δημοσιεύσεις, άρθρα, καταχωρίσεις, ανακοινώσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ, καθώς και φάκελος με τα  δελτία τύπου που έχουν αποσταλεί

ü  Θα πρέπει να αποθηκεύονται (κατά προτίμηση στο Γραφείο Τύπου) κασέτες από ραδιοφωνικά σποτ που έχουν παιχτεί στο πλαίσιο της δημοσιότητας, καθώς και από τυχόν συνεντεύξεις που έχουν παραχωρηθεί στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ – «ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ» ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

5.2 ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- ΚΙΝΗΤΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν: ΚΕΑΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΦΙΣΕΣ (300 τμχ)

Α.  Σχεδιασμός

Θα εκτυπωθεί 1 αφίσα

Β.  Περιεχόμενο

Για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που περιλαμβάνει μία αφίσα είναι οι κάτωθι:

 • Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013
 • Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ)
 • Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • Λογότυπο της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ειδικότερα, μια αφίσα θα περιέχει:

ü Τις βασικές κατηγορίες πληθυσμού στις οποίες απευθύνεται το σχέδιο,

ü Ένα κεντρικό μήνυμα (σλόγκαν), το οποίο θα είναι το ίδιο ανεξαρτήτως του χρόνου εκτύπωσης της αφίσας και του σταδίου υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ, ώστε να δημιουργήσει αναγνωρισιμότητα στο κοινό

ü Αναφορά στον τόπο και τρόπο άντλησης πληροφοριών

Γ. Ανάρτηση

Αφίσες αναρτώνται υποχρεωτικά στα γραφεία της Σύμπραξης, καθώς και των υπόλοιπων εταίρων της Σύμπραξης. Υποχρεωτική είναι επιπλέον η τοποθέτηση αφίσας στα γραφεία φορέων απασχόλησης της ευρύτερης περιοχής (πχ. Τοπικές Υπηρεσίες και Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ στη γεωγραφική περιοχή που υλοποιείται η ΠΡΑΞΗ κλπ).

Παράλληλα είναι σκόπιμο αφίσες να τοποθετούνται και:

ü  στους χώρους ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου κλπ που διοργανώνονται για τη δημοσιότητα της ΠΡΑΞΗΣ,

ü  σε γραφεία των συλλόγων και φορέων των ομάδων στόχων της ΠΡΑΞΗΣ,

ü  σε γραφεία των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών

ü  σε γραφεία των έμμεσα εμπλεκομένων φορέων (επαγγελματικές οργανώσεις, εργοδοτικοί φορείς, φορείς εργαζομένων, επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρείες,  κλπ),

 

ΦΥΛΛΑΔΙΑ (4ΣΕΛΙΔΑ)-1600 τμχ

Α. Σχεδιασμός

 Για τις ανάγκες της ΠΡΑΞΗΣ θα σχεδιαστούν 2 4σέλιδα με κείμενα και φωτογραφίες.

Β. Περιεχόμενο

Για την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που περιλαμβάνει ένα τρίπτυχο είναι οι κάτωθι:

 • Το έμβλημα (Σημαία) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Λογότυπο Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007–2013
 • Αναφορά στο οικείο Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
 • Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (ΕΠΑΝΑΔ)
 • Μήνυμα του ΕΠΑΝΑΔ «ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ»
 • Λογότυπο της ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όσον αφορά το περιεχόμενο, η πληροφορία θα μπορεί να παρουσιαστεί με δύο τρόπους: ως συνεχές κείμενο ή με τη μορφή ερωταπαντήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο των φυλλαδίων θα πρέπει να είναι σε γλώσσα απλή και κατανοητή από το ευρύ κοινό χωρίς συντομογραφίες και ειδική ορολογία.

Ειδικότερα, κάθε τρίπτυχο με βάση τους παρακάτω χρόνους κατά τους οποίους θα  εκδοθεί  θα περιέχει:

 1. 1.     ΜΕ την έναρξη των δράσεων,αναλυτική παρουσίαση της ΠΡΑΞΗΣ και πιο συγκεκριμένα:

ü Αναπτυξιακή Σύμπραξη, πότε αυτή δημιουργήθηκε, με τι σκοπό και ποιοι συμμετέχουν σε αυτή .

ü Δράσεις που περιλαμβάνει, περιεχόμενο, χρονική διάρκεια αυτών, περιοχή εφαρμογής.

ü Σε ποιους απευθύνεται, δηλαδή τις κατηγορίες πληθυσμού που έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

ü Τόπος και τρόπος άντλησης περαιτέρω πληροφοριών  (διευθύνσεις, τηλέφωνα, πρόσωπα επικοινωνίας στα γραφεία των εταίρων, καθώς και σε λοιπά σημεία )

 

 1. 2.     Με τη λήξη των συνεδριών Συμβουλευτικής και κατά την διάρκεια της κατάρτισης/ επιμόρφωσης, όπου θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με την πορεία των δράσεων, αλλά και των ωφελουμένων.

 

Γ. Τόπος Διάθεσης

Τα τρίπτυχα θα πρέπει να διατίθενται από τα γραφεία του Συντονιστή εταίρου αλλά και των υπολοίπων εταίρων, αλλά και από τα γραφεία , των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης, από τις Τοπικές Υπηρεσίες και τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Παράλληλα θα διανέμονται και:

ü  στους χώρους ημερίδων, συνεντεύξεων τύπου κλπ που διοργανώνονται για τη δημοσιότητα της ΠΡΑΞΗΣ,

ü  από τα περίπτερα με τα οποία ο φορέας συμμετέχει σε κάποια έκθεση, από τις κινητές μονάδες ενημέρωσης και το Infokiosk.

ü  από γραφεία των συλλόγων και φορέων των ομάδων στόχων της ΠΡΑΞΗΣ

ü  από χώρους φορέων που υλοποιούν άλλα προγράμματα που αφορούν τις ομάδες στόχο (επαγγελματική κατάρτιση, προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης, κλπ),

ü  από γραφεία των έμμεσα εμπλεκομένων φορέων (επαγγελματικές οργανώσεις, εργοδοτικοί φορείς, φορείς εργαζομένων, επιμελητήρια,  κλπ),

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (τμχ 2800)

Α. Σχεδιασμός

Οι ενημερωτικές επιστολές αποστέλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος στον τύπο, στους συλλογικούς φορείς των ομάδων στόχου της ΠΡΑΞΗΣ, στους διευθυντές των παραρτημάτων του ΟΑΕΔ στην περιοχή εφαρμογής και κοινοποιούνται  στους δήμους.

Β. Περιεχόμενο

Και στην ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήδη αναφέραμε και στα τρίπτυχα. Θα εκδοθούν 2 ενημερωτικές επιστολές:

 1. 1.     1 (1) ΜΕ την έναρξη της υλοποίησης των δράσεων θα συμβάλλει στην προσέγγιση ωφελουμένων και
 2. 2.     η άλλη  (1) στην προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελούμενους.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. WEBSITE ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α. Σχεδιασμός

Τα στάδια δημιουργίας site στο Ίντερνετ περιλαμβάνουν:

1.τον καθορισμό των απαιτήσεων (δηλαδή τι και πώς θα παρουσιάζεται)

2.το σχεδιασμό των ιστοσελίδων (design)

3.την ανάπτυξη του site

4.τον έλεγχο λειτουργίας του (testing)

5.την εγκατάστασή του

6.τη συντήρηση / επικαιροποίηση του

Το πρώτο στάδιο αφορά την Αναπτυξιακή Σύμπραξη και συγκεκριμένα τον εταίρο υπεύθυνο υλοποίησης που θα πρέπει στη συνέχεια να συνεργαστεί με εξειδικευμένα άτομα για την υλοποίηση του σχεδιασμού και την συντήρηση / επικαιροποίησή του.

 

Στην  ιστοσελίδα θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή

ü να περιλαμβάνουν στην πρώτη σελίδα (home page)  το ευρωπαϊκό έμβλημα και µνεία της κοινοτικής συµµετοχής

ü να εξασφαλίζουν συνδέσµους (links) µε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης(www.europa.eu.int) και του αντίστοιχου διαρθρωτικού Ταµείου χρηµατοδότησης

 

Εργαλεία ιστοσελίδας

ü Ηλεκτρονικό Μητρώο

Ένταξη στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού μητρώου παρακολούθησης της πορείας των ωφελουμένων. Ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επισκέπτεται με ειδικό κωδικό πρόσβασης τη μερίδα του και να ενημερώνεται έτσι για την πορεία του μέσα στο πρόγραμμα.

ü ΣυχνέςΕρωτήσεις (Frequently Asked Questions – FAQ)

Σελίδα στην οποία θα καταχωρούνται οι ερωτήσεις που δέχονται με μεγαλύτερη συχνότητα, καθώς και οι τεκμηριωμένες απαντήσεις, έτσι ώστε να υπάρξει διάχυση της πληροφορίας σε περισσότερα άτομα που πιθανότατα έχουν τα ίδια ερωτήματα.

ü Forum

Το ηλεκτρονικό φόρουμ διαλόγου έχει κύριο χαρακτηριστικό τη διαδραστικότητα και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες υποβάλλουν τις διάφορες ερωτήσεις σε μια ειδικά διαμορφωμένη φόρμα. Παρακολουθούν την πρόοδο των θεμάτων που συζητούνται και μπορούν να προσθέσουν πληροφορίες για κάποιο θέμα που γνωρίζουν.  Οι απαντήσεις σε ζητήματα που έχουν ήδη τεθεί σε συζήτηση μπορούν να ανασύρονται από μία βάση δεδομένων, στην οποία ουσιαστικά θα «αρχειοθετείται» κάθε ερώτηση και απάντηση.

 

2     DVDs

Παραγωγή 250 DVDs

 

3 Διαδικτυακά banners

Θα γίνουν 2 τα οποία θα αναρτηθούν για 1 μήνα

 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Θα λειτουργήσει κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν: ΚΕΑΕΠ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Α. Περιεχόμενο

Το ΚΕΑΕΠ θα υλοποιήσει μία ημερίδα . Ειδικότερα:

 • Μία (1) της οποίας

Κύριος στόχος αποτελεί  η προσέλκυση ωφελουμένων

Β. Οργάνωση

ü  Διαμόρφωση του κεντρικού θέματος και των επιμέρους ενοτήτων

ü  Επιλογή των εισηγητών από τους εταίρους της Σύμπραξης, τη Διαχειριστική Αρχή,  τους τοπικούς συλλογικούς φορείς ή τις ΜΚΟ, μεταξύ φυσικών προσώπων με εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν τις ομάδες στόχο της ΠΡΑΞΗΣ. Συνεννόηση για τη διαθεσιμότητά τους και το περιεχόμενο των εισηγήσεων

ü  Επιλογή του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας

ü  Εξεύρεση και τυχόν ενοικίαση του χώρου

ü  Σύνταξη και αποστολή προσκλήσεων και τυχόν άλλου ενημερωτικού υλικού

ü  Προετοιμασία και αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, συγκέντρωση όσου υλικού έχει σχεδιαστεί για την προβολή της ΠΡΑΞΗΣ

ü  Φροντίδα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και οπτικοακουστικού υλικού (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οθόνες προβολής, προτζέκτορας, Η/Υ κλπ)  και για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την εγκατάσταση της γραμματείας της ημερίδας

ü  Συνεννόηση με κέτερινγκ, αν και εφόσον απαιτείται

ü  Προβολή της ημερίδας: ανάρτηση ανακοινώσεων και αφισών σε δημόσια κτίρια (πχ τοπικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ) και κεντρικά σημεία της πόλης, πληροφόρηση μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. δελτία τύπου και καταχωρίσεις στον τύπο, Ενέργειες Δημοσιότητα και Δημοσίων Σχέσεων με τα ΜΜΕ,  κλπ)

ü  Οργάνωση του φυσικού αρχείου τεκμηρίωσης της ενέργειας: εισηγήσεις, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφικό ή / και μαγνητοσκοπημένο υλικό, πρακτικά – συμπεράσματα

 

 

1 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ:

Παραγωγή ραδιοφωνικών μηνυμάτων για την  πρόσκληση ωφελουμένων (Δημιουργία & αναμετάδοση). Ένα ραδιοφωνικό σποτ διάρκειας 20 έως 30 δευτερολέπτων σε CD-ROM, το οποίο θα πρέπει να αναπαράγει για όλες τις μεταδόσεις που θα απαιτηθούν, οι οποίες είναι τουλάχιστον 20 στον αριθμό σε ραδιοφωνικούς σταθμούς εθνικής ή/ και περιφερειακής εμβέλειας.

 

5.3 ΕΚΔΗΛΩΣΗ –ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Εταίρος/οι που υλοποιεί/ούν: ΒΕΠ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ

Α. Περιεχόμενο

Το ΒΕΠ θα υλοποιήσει μία ημερίδα της οποίας κύριος  στόχος αποτελεί η προσέγγιση των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν ωφελουμένους

Β. Οργάνωση

ü  Διαμόρφωση του κεντρικού θέματος και των επιμέρους ενοτήτων

ü  Επιλογή των εισηγητών από τους εταίρους της Σύμπραξης, τη Διαχειριστική Αρχή,  τους τοπικούς συλλογικούς φορείς ή τις ΜΚΟ, μεταξύ φυσικών προσώπων με εμπειρία σε προγράμματα που αφορούν τις ομάδες στόχο της ΠΡΑΞΗΣ. Συνεννόηση για τη διαθεσιμότητά τους και το περιεχόμενο των εισηγήσεων

ü  Επιλογή του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής της ημερίδας

ü  Εξεύρεση και τυχόν ενοικίαση του χώρου

ü  Σύνταξη και αποστολή προσκλήσεων και τυχόν άλλου ενημερωτικού υλικού

ü  Προετοιμασία και αναπαραγωγή του ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί στους συμμετέχοντες, συγκέντρωση όσου υλικού έχει σχεδιαστεί για την προβολή της ΠΡΑΞΗΣ

ü  Φροντίδα για την εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και οπτικοακουστικού υλικού (μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οθόνες προβολής, προτζέκτορας, Η/Υ κλπ)  και για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου για την εγκατάσταση της γραμματείας της ημερίδας

ü  Συνεννόηση με κέτερινγκ, αν και εφόσον απαιτείται

ü  Προβολή της ημερίδας: ανάρτηση ανακοινώσεων και αφισών σε δημόσια κτίρια (πχ τοπικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ) και κεντρικά σημεία της πόλης, πληροφόρηση μέσω εντύπων και ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. δελτία τύπου και καταχωρίσεις στον τύπο, Ενέργειες Δημοσιότητα και Δημοσίων Σχέσεων με τα ΜΜΕ,  κλπ)

ü  Οργάνωση του φυσικού αρχείου τεκμηρίωσης της ενέργειας: εισηγήσεις, αποκόμματα εφημερίδων, φωτογραφικό ή / και μαγνητοσκοπημένο υλικό, πρακτικά – συμπεράσματα

 

Επίσης,

ü  Επιλογή του χώρου διεξαγωγής της συνέντευξης τύπου, ορισμός του συντονιστή και των ομιλητών, μέριμνα για τα οπτικοακουστικά και ηχητικά μέσα που θα απαιτηθούν και τη γραμματειακή υποστήριξη που τυχόν θα απαιτηθεί (1 - 1½ μήνα πριν)

ü  Καταγραφή του υλικού ενημέρωσης (presskit) που θα διανεμηθεί και προετοιμασία του (1 μήνα πριν)

ü  Αποστολή πρόσκλησης σε όλα τα μέσα ενημέρωσης (10 ημέρες πριν)

ü  Παραγωγή των φακέλων με το ενημερωτικό υλικό  (10 ημέρες πριν)

ü  Επικοινωνία με τους εκπροσώπους των προσκεκλημένων φορέων για να επιβεβαιωθεί η προσέλευσή τους  (3 ημέρες πριν)

ü  Επικοινωνία με τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους για να επιβεβαιωθεί η προσέλευσή τους (2 ημέρες πριν)

ü  Έλεγχος του χώρου διεξαγωγής της συνέντευξης, του ήχου, της διάταξης των επίπλων (1 ημέρα πριν)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 5  και όλων των υποδράσεων  (5.1-5.2-5.3)

 • Δήλωση ημερομηνίας έναρξης υλοποίησης και ενέργειας δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης
 • Στοιχεία προγραμματισμένων εκδηλώσεων (συναντήσεων /ημερίδων /συνεδριών /ομάδων εργασίας), στα οποία περιλαμβάνονται στοιχεία όπως:
  • Πρόγραμμα/ ημερήσια Διάταξη / θεματολόγιο εκδήλωσης
  • Προσκλήσεις και λίστα αποδεκτών τους
  • Στοιχεία εισηγητών/ ομιλητών με το θέμα των εισηγήσεων
  • Συμπεράσματα – απολογιστικές εκθέσεις από την διεξαγωγή των εκδηλώσεων
  • Στοιχεία εντύπου ενημερωτικού υλικού με τα στοιχεία παραγωγής και αποστολής του
  • Στοιχεία υλικού σε ηλεκτρονική μορφή (cd, website, ηλεκτρονική επικοινωνία κ.α.). Με τα στοιχεία δημιουργίας του και τις τροποποιήσεις, βελτιώσεις, επικαιροποιήσεις ή και αναβαθμίσεις του
  • Στοιχεία δημοσιότητας της δράσης

 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Υπεργολαβίες αφορούν μόνο την ενοικίαση πιστοποιημένων αιθουσών καθώς και ενέργειες ενημέρωσης –ευαισθητοποίησης όπως έντυπο υλικό, ηλεκτρονικές εφαρμογές, ραδιοφωνικό σποτ, κινητή μονάδα ενημέρωσης

2.5.     ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αποτυπώστε σε διάγραμμα Gantt (συνημμένος Πίνακας 1) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων της πράξης, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλουχία των δράσεων.

 

Η χρονική διάρκεια της δράσης είναι  12,97  μήνες με ημερομηνία έναρξης σύμφωνα με την απόφαση ένταξης την 4/12/2013. Η μόνη πρωθύστερη δράση είναι  αυτή της μελέτης  αποτύπωσης της  αγοράς εργασίας

Παρακάτω δίνεται αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

 

 

 

2013

2014

 

 

 

ΔΡΑΣΗ

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΙΑ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

ΜΕΛΕΤΗ (ΔΡΑΣΗ 1.1)

PREMIUM CONSULTING

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ (ΔΡΑΣΗ 1.2)

PREMIUM CONSULTING

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ (ΔΡΑΣΗ 2)

BΙΠΑΣ ΑΕ

Διαχείριση έργου
Εκθέσεις παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   (ΔΡΑΣΗ 3.1)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Επιλογή ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   (ΔΡΑΣΗ 3.1)

ΒΕΠ

Επιλογή ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ   (ΔΡΑΣΗ 3.1)

ΚΕΑΕΠ

Επιλογή ωφελουμένων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ- (ΔΡΑΣΗ 3.2)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

3 συνεδρίες συμβουλευτικη υποδοχής και 15 συνεδρίες/ωφελούμενο επαγγελματική συμβουλευτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-(ΔΡΑΣΗ 3.2)

ΒΕΠ

3 συνεδρίες συμβουλευτική υποδοχής και 15 συνεδρίες/ωφελούμενο επαγγελματική συμβουλευτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-(ΔΡΑΣΗ 3.2)

ΚΕΑΕΠ

3 συνεδρίες συμβουλευτικη υποδοχής και 15 συνεδρίες/ωφελούμενο επαγγελματική συμβουλευτική

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-(ΔΡΑΣΗ 3.2)

PREMIUM CONSULTING

επαγγελματική συμβουλέυτική (10 workshops των 8 ατόμων διάρκειας 20 ωρών)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING (ΔΡΑΣΗ 3.3)

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING (ΔΡΑΣΗ 3.3)

ΒΕΠ

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING (ΔΡΑΣΗ 3.3)

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

FOLLOW UP ΚΑΙ MENTORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)» (ΔΡΑΣΗ 4.1)

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2

95 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (ΔΡΑΣΗ 4.2)

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2

109 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -(FPSO)» (ΔΡΑΣΗ 4.3)

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2

95 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» (ΔΡΑΣΗ 4.4)

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κε.Δι.Βι.Μ.2

110 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ(ΔΡΑΣΗ 5.1)

ΒΙΠΑΣ

Οργάνωση Γραφείου Τύπου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΠΟΤ(ΔΡΑΣΗ 5.2)

ΚΕΑΕΠ

Αφίσα, φυλλάδιο, Επιστολές,DVDs, banners,κινητή μονάδα ενημέρωσηςραδιοφωνικό σποτ και 1 εκδήλωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Εκδήλωση/ Συνέντευξη τύπου) (ΔΡΑΣΗ 5.3)

ΒΕΠ

1 εκδήλωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ           (ΔΡΑΣΗ 6.1 )

ΒΕΠ

Φυσική δικτύωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ           (ΔΡΑΣΗ 6.1 )

ΒΙΠΑΣ

Φυσική δικτύωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ (ΔΡΑΣΗ 6.2 )

ΙΜΕΓΣΕΒΕΕ

Ηλεκτρονική δικτύωση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter