Αδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία

Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία

  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων/Γεν. Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει ότι με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 588 Β΄/05-03-2012) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας απόδειξης αφενός της προτιμησιακής καταγωγής με δήλωση του εγκεκριμένου εξαγωγέα στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο, ανεξαρτήτως της αξίας των εξαγομένων προϊόντων και χωρίς να απαιτείται η μεσολάβηση των αρμοδίων τελωνειακών αρχών και αφετέρου της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας, με έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας A.TR, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση του εξαγωγέα να τα προσκομίζει για θεώρηση στο αρμόδιο Τελωνείο εξαγωγής, κατά το χρόνο εξαγωγής των εμπορευμάτων.

  Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για εξαγωγές προς την Ν. Κορέα, δεδομένου ότι Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1  από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές των συμβαλλομένων μερών και επομένως η έκδοση «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» είναι απαραίτητη για εξαγωγές που υπερβαίνουν τα 6.000 ευρώ για τη χώρα αυτή.

    Προς ενημέρωση των οικονομικών φορέων αναρτήθηκε στη Διαδικτυακή Πύλη Υπηρεσιών Ελληνικών Τελωνείων πίνακας με όλα τα Προτιμησιακά Καθεστώτα και τις Προτιμησιακές Συμφωνίες στη διαδρομή: Αρχική σελίδα  -  Υπηρεσίες για οικονομικούς φορείς – Προτιμησιακά Καθεστώτα.

     Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6987 493, fax  210 6987 489 (αρμόδια Γ. Μπουργανού).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter