ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΟΡΕΩΝ (30/04/2013)

                                 

-Από το ΙΚΑ προκηρύσσονται μειοδοτικοί διαγωνισμοί που αφορούν :

1)Την παροχή υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ, των παρεχομένων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω διαδικτύου προς τους πολίτες και φορείς καθώς και παροχή υπηρεσιών συναφών έργων, διάρκειας 24 μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 4.498.200 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/06/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 5213 649, αρμόδια κα Σ. Γενιτσαροπούλου)

2)Την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, προϋπολογισμού 64.481 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις  21/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 5213 653, αρμόδιος κος Γεώργιος Νάσιος).

3)Την προμήθεια εννέα τεμαχίων φωτοαντιγραφικών συσκευών για τον εξοπλισμό των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, προϋπολογισμού 28.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/05/2013 και ώρα 10.15 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 5213 645 , αρμόδια κα Β. Βασιλακοπούλου)

4)Την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για οκτώ φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή τους με το δίκτυο ΙΚΑΝΕΤ, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 5213 653, αρμόδιος κος Γ. Νάσιος).

Υπηρεσία Προμηθειών της Πολεμικής Αεροπορίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με την χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια ειδών εξάρτυσης (βαλίτσες γκαρνταρόμπας, ταξιδιωτικούς σάκους, εθνόσημα σμηνιτών, σήματα αετός θερινά, κλπ.), συνολικού προϋπολογισμού 444.645 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31 Μαίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.  (Πληροφορίες στο τηλ. 210 8705013/15)

-Το Κέντρο Εφοδιασμού του Πολεμικού Ναυτικού προκηρύσσει διαγωνισμούς που αφορούν:

1)Την προμήθεια ειδών ιματισμού, προϋπολογισμού 118.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

2)Την προμήθεια χαρτοπετσετών, χειροπετσετών για κάλυψη αναγκών πολεμικών πλοίων, προϋπολογισμού 41.685 ευρώ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

3)Την προμήθεια χαρτιού καθαριότητας προϋπολογισμού 55.440 ευρώ άνευ ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 15/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

4)Την προμήθεια  σχοινιών πολυεστέρα, πολυολεφίνης, προϋπολογισμού 102.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29/05/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

5)Την προμήθεια μετάλλων για κάλυψη αναγκών χυτηρίου ΝΑ/ΔΤ προϋπολογισμού 34.380 ευρώ άνευ ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

6)Την προμήθεια σάκων απορριμμάτων για κάλυψη αναγκών πολεμικών πλοίων προϋπολογισμού 60.000 ευρώ άνευ ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21/05/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

7)Την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης ελασματουργικών εργασιών σε πολεμικά πλοία, πλωτά μέσα και πλωτές κατασκευές στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας, μέχρι τέλους του 2013, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προμηθειών του Π.Ν., τηλ 210 5531 425.

Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε. διενεργεί δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για τη διετή μίσθωση με εξαγορά στο τέλος της μισθωτικής περιόδου, πέντε μεταχειρισμένων λεωφορείων αστικού τύπου, για την κάλυψη των αναγκών του επιβατικού κοινού στον Κεντρικό Λιμένα του Πειραιά, προϋπολογισμού 550.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 30/05/2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ.

     Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4550 193 (αρμόδια κα Αγριμανάκη)

-Το ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την ανάδειξη συνεργείου φύλαξης, προϋπολογισμού 452.707 ευρώ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 06/06/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 213 2068 917-18)

-Από τον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη προκηρύσσεται ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για τις παιδικές χαρές του Δήμου, προϋπολογισμού 144.927,83 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24 Μαίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (Πληροφορίες στο τηλ. 210 4278 120, 129, αρμόδια κα Χρ. Γιαννουλάκη).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter