ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (Μ.Ε)

  Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με την κυκλοφορία μεταχειρισμένων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) αποστέλλουν τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Α. Για τους κατόχους Μ.Ε. που η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας ανακλήθηκαν ή ανακλήθηκε μαζί και η απόφαση έγκρισης τύπου, ισχύει ότι:

-Στην περίπτωση ανάκλησης μόνο άδειας και κυκλοφορίας ο κάτοχος του Μ.Ε. μπορεί να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας της έδρας του για να του χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας.

-Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας και πινακίδας κυκλοφορίας Μ.Ε., λόγω προηγηθείσας ανάκλησης απόφασης έγκρισης τύπου Μ.Ε. ο κάτοχος μπορεί να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Δ/νση Δ13 για χορήγηση νέας απόφασης έγκρισης τύπου του συγκεκριμένου Μ.Ε.

Β. Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι οι κάτοχοι μεταχειρισμένων Μ.Ε. που μέχρι σήμερα δεν έλαβαν μέχρι σήμερα Έγκριση Τύπου, μπορούν να λάβουν, προσκομίζοντας μεταξύ των νομίμων δικαιολογητικών και το επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί την διάθεση στην αγορά ή την έναρξη χρήσης του Μ.Ε. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 6417 578 (αρμόδια κα Ε. Μουστάκα).

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter