ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΠ-NEWBRAIN

 

Περιγραφή Παραδοτέου DT 1.2.1

Το παραδοτέο DT1.2.1 “Έκθεση για την κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας ανάλυσης” παρέχει μια γενική εικόνα του υφιστάμενου συστήματος μεταφορών, το οποίο χρησιμοποιείται από τα μέλη του ΒΕΠ, συνοδευόμενη από μια προκαταρκτική ανάλυση που οδηγεί στον εντοπισμό των σημείων συμφόρησης που παρεμποδίζουν τη βέλτιστη λειτουργία του τομέα των μεταφορών και logisitcs στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά εστιάζοντας στις μεταφορικές υποδομές,λειτουργίες και στο επιχειρηματικό περιβάλλον των μεταφορών. Μετά από συννενόηση με τους εταίρους της κοινοπραξίας και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον ρόλο του ΒΕΠ, η παρούσα έκθεση αναφέρεται στους χρήστες των κόμβων και προσεγγίζει τις καθημερινές προκλήσεις που συναντάνε στο μεταφορικό σύστημα. Η διαφορετική αυτή προσσέγγιση σε σύγκριση με τους άλλους εταίρους μπορεί να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα για την περαιτέρω εφαρμογή του NewBrain, παρέχοντας μια συγκριτική ανάλυση των αναγκών μεταξύ των χρηστών των κομβικών μεταφορικών σημείων.

Το πρώτο τμήμα της έκθεσης παρέχει μια γενική εικόνα των στόχων του ΒΕΠ, της διάρθρωσης του, των προτεραιοτήτων του, των ενεργειών του και των παρεμβάσεων του ως προς την ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του Πειραιά. Παρουσιάζεται επίσης μια επισκόπηση των μελών του BEΠ, και η κατανομή τους στους επιχειρηματικούς κλάδους δίνοντας έμφαση στα μέλη που σχετίζονται σε καθημερινή βάση με το μεταφορικό σύστημα. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι κύριοι λιμένες που εξυπηρετούν τις ροές που προέρχονται ή προορίζονται από τα μέλη του ΒΕΠ, το λιμάνι του Πειραιά και το λιμάνι του Λαυρίου. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει μια σειρά πρωτοβουλιών και διάφορα προγράμματα που υιοθετήθηκαν και υλοποιήθηκαν από το BEΠ, σε μια προσπάθεια να υποστηρίξει τα μέλη του σε θέματα μεταφορών και κινητικότητας εστιάζοντας σε α) μεταφορικές υποδομές και υπηρεσίες, β) επαγγελματική κατάρτιση και γ) ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια σημεία συμφόρησης που εντοπίζονται από τα μέλη του ΒΕΠ, τα οποία δρουν ως χρήστες του σημερινού συστήματος μεταφορών και επικεντρώνονται στην αξιολόγηση α) των μεταφορικών υποδομών, των συνδέσεων και της χωρητικότητας των μεταφορικών δικτύων, β) των λειτουργιών των κομβικών σημείων και γ) ζητημάτων επιχειρηματικότητας. Το τέταρτο τμήμα παρέχει μια πρώτη ανάλυση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων πριν από την εξάλειψη των εντοπισθέντων σημείων συμφόρησης. Η πέμπτη ενότητα παρουσιάζει τη συνολική αναγνώριση των σημείων συμφόρησης, που αντιμετωπίζονται σε καθημερινή βάση και αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στα μέλη. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώθηκε σε μια συνολική αξιολόγηση του συστήματος μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Τέλος, το έκτο και τελευταίο τμήμα της έκθεσης παρουσιάζει τα κύρια συμπεράσματα από την προηγούμενη ανάλυση και τα επόμενα βήματα που αναμένονται στο NewBrain.

«DT1.2.1 "Έκθεση για την κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας ανάλυσης"»

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter