ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

   ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Μετά από ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,  ξεκίνησε από τις 10 Ιουνίου 2013 η διαδικασία υποβολής αιτημάτων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια του τροποποιημένου Επενδυτικού Νόμου 3908/2011.

Στην νέα του μορφή, ο Νόμος προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής ή μίγμα αυτών κατ' επιλογή του Επενδυτή.

Τι επιδοτείται / Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

Ενδεικτικά επιδοτούνται:

 • Ξενοδοχειακές μονάδες άνω των 3* - Ίδρυση, Εκσυγχρονισμός ή Επέκταση
 • Μετατροπή Παραδοσιακών/διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχεία 2* και άνω
 • Κάμπινγκς κατηγορίας Γ΄τάξης και άνω - Επενδύσεις εκσυγχρονισμού
 • Μονάδες Ειδικού - Εναλλακτικού Τουρισμού (Συνεδριακός, Θαλάσσιος, Αθλητικός κλπ)
 • Μεταποιητικές μονάδες: Βιομηχανίες/Βιοτεχνίες Τροφίμων και Ποτών - Παραγωγικές μονάδες
 • Μονάδες Logistics, Εκθεσιακά κέντρα κ.λπ.
 • Μονάδες Α.Π.Ε. (εκτός Φ/β και ηλιοθερμικών)
 • Θερμοκήπια κ.α.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

• Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

 

• Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Στο καθεστώς ενισχύσεων νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν μία εκ των κατωτέρω μορφών:

 • Ατομικής επιχείρησης (με δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων έως 300.000€)
 • Εμπορικής εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων και ΙΚΕ
 • Συνεταιρισμού
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4019/2011 καθώς και οι οµάδες Παραγωγών, οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις και οι Συνεταιριστικές Εταιρίες του Ν.4015/2011.

Στο καθεστώς ενισχύσεων δύναται να υπαχθούν και υπό ίδρυση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής τους και πάντως πριν την καταβολή οποιασδήποτε ενίσχυσης.

Επιχορηγούμενο ποσοστό:

'Εως 50% (ή και 60%) ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την τοποθεσία της έδρας της.

Είδος Επιχορήγησης

Οι επενδυτές μπορούν πλέον αν το θελήσουν να επιδοτηθούν μόνο με την κλασική μέθοδο της επιχορήγησης και όχι απαραίτητα μέσω φορολογικής απαλλαγής στα επενδυτικά σχέδια της Γενικής επιχειρηματικότητας.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

1. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού κ.α.)

2. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. δαπάνες συστημάτων και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης κ.α.)

3. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (π.χ. εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη, απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κ.α.)

4. Οι δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων (π.χ. παρακολούθηση υποβαλλόμενου και υλοποιημένου επενδυτικού σχεδίου)

Ύψος επενδυτικού σχεδίου

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται στις 100.000€, υπό προϋποθέσεις, χωρίς να υφίσταται ανώτατο όριο προϋπολογισμού.

ΔΕΝ απαιτείται η επιστολή έγκρισης δανείου κατά την υποβολή της αίτησης.

Οι υποβολές των Αιτήσεων έχουν ήδη ξεκινήσει και θα υφίστανται καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter