Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Ανωνύμων Εταιρειών Υποχρεωτική ονομαστικοποίηση μετοχών Μέχρι 31/12/2019

Σύμφωνα με τον ν.4548/2018 και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ’αριθμ.44559 – 22/04/2019, και στο πλαίσιο της ομαλής μετάβασης από τον Κ.Ν. 2190/1920 στον ν.4548/2018, σας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ τα κατωτέρω:

α)Οι υφιστάμενες Ανώνυμες Εταιρείες οφείλουν να προβούν σε εναρμόνιση των καταστατικών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/18, έως και την 31/12/2019. Στην εναρμόνιση μπορούν να προβούν με τις δυνατότητες της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας που ο ίδιος ο ν.4548/18 θέτει στο άρθρο 183.

Προσοχή: Οι Ανώνυμες Εταιρείες με Μετοχικό Κεφάλαιο κατώτερο από 25.000 € οφείλουν το αργότερο μέχρι την 31/12/2019 να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε 25.000 € ή, διαφορετικά, να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Αν η ως άνω αύξηση κεφαλαίου ή η μετατροπή δεν πραγματοποιηθεί έως και την 31/12/2019, οι εταιρείες ΔΕΝ θα μπορούν να πραγματοποιήσουν σχετικές καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.(αρ.183§2) μέχρι και την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.

β)Στην περίπτωση ύπαρξης ανώνυμων μετοχών, οι Ανώνυμες Εταιρείες υποχρεούνται να μετατρέψουν αυτές σε κοινές. Η έκδοση ανώνυμων μετοχών έχει σταματήσει από τη θέση σε ισχύ του ν.4548/18. Κατ’ αποτέλεσμα, μέχρι και την 31/12/2019 οι Ανώνυμες Εταιρείες οφείλουν να εφαρμόσουν το άρθρο 184 του νόμου και ακολουθώντας τις διαδικασίες που αυτό ορίζει, να τρέψουν τις ανώνυμές μετοχές τους σε κοινές. Σημειώνεται πως από την 01/01/2020 και ενόσω οι μετοχές παραμένουν ανώνυμες, οι μέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους(ήτοι: συμμετοχή στη ΓΣ, δικαίωμα ψήφου, συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας, κλπ). Οι ανώνυμες μετοχές δε μεταβιβάζονται και δεν μπορούν να εγγραφούν στις ενώσεις μετοχών του άρθρου 144.

                                                                       18/11/2019   Πηγή: ΜΗΤΡΩΟ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter