ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

        ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

     Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά ενημερώνει τις εξαγωγικές επιχειρήσεις μέλη του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 3, του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α΄/11-04-12), καταργείται η υποχρέωση εγγραφής στο Ειδικό  Μητρώο Εξαγωγέων των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εξαγωγική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με τον Ν. 3419/2005, όπως  τροποποιήθηκε με τον  Ν. 3853/2010. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων μπορούν να ακολουθούν την μέχρι τώρα ισχύουσα  διαδικασία  και να απευθύνονται στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά για εγγραφή, τριετή ανανέωση ή ανανέωση τρέχοντος έτους.

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

    Τα  Πιστοποιητικά Καταγωγής εκδίδονται από τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, όπυ εδρεύουν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις και είναι απαραίτητα αποδεικτικά καταγωγής των εμπορευμάτων στις χώρες εισαγωγής τους.

     Τα μέλη του ΒΕΠ που θα θελήσουν να θεωρήσουν από το ΕΒΕΠ Πιστοποιητικό Καταγωγής θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το ΒΕΠ.

      Τα έντυπα χορηγούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΒΕΠ.

    ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΑ

    Τα ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΑ είναι συνοδευτικά έγγραφα εμπορευμάτων που εισάγονται σε ορισμένες χώρες (προσωρινή εξαγωγή) χωρίς να απαιτούνται τελωνειακά έγγραφα εισαγωγής και χωρίς να καταβάλλονται οι εισαγωγικοί δασμοί, με τον όρο ότι θα επανεξαχθούν μέσα σε ένα χρόνο. Εκδίδονται μόνο για επαγγελματικό, παιδαγωγικό ή επιστημονικό υλικό, για εμπορικά δείγματα και διαφημιστικό υλικό καθώς και για εμπορεύματα που προορίζονται για επίδειξη ή χρησιμοποίηση σε εκθέσεις, συνέδριο, κλπ.

      Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε ένα Επιμελητήριο και να είναι ταμειακώς εντάξει.

      Τα Δελτία ΑΤΑ εκδίδονται από τα Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, θεσσαλονίκης, Αχαίας, Μεσσηνίας, Καβάλας, Καστοριάς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Αιτωλοακαρνανίας, Εύβοιας, Λέσβου, Δωδεκανήσου και Ηρακλείου.

      Η ισχύς του Δελτίου δεν υπερβαίνει το έτος και επιστρέφεται στο Επιμελητήριο σε 10 ημέρες από τη λήξη του.

 

 

  

  

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter