ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

  Τέσσερα νέα προγράμματα με το ΕΣΠΑ 2014-2020  αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του προσεχούς Νοεμβρίου, οπότε και θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για την έναρξη υποβολής αιτήσεων.

   Συγκεκριμένα:

1)Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών. Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τουριστικό κλάδο, με προσωπικό έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατ. ευρώ και στόχο έχει την βελτίωση της θέσης τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

   Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης 50% και επιλέξιμες δαπάνες είναι ο εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση των κτιριακών και λοιπών υποδομών, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας/ύδατος, πιστοποιήσεις υποδομών και υπηρεσιών, αμοιβές συμβούλων, μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή νέου προσωπικού, κλπ.

2)Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές. Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  στην εφοδιαστική αλυσίδα, αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/κατασκευές, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, υγεία.

   Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 300.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 50% και ως επιλέξιμες λαμβάνονται οι δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πιστοποίηση-επανασχεδιασμό λειτουργιών, δικαιώματα τεχνογνωσίας, τεχνολογική αναβάθμιση, λογισμικό, επέκταση σε νέες αγορές, προβολή και διαφήμιση, πρόσληψη προσωπικού, κλπ.

3)Ενίσχυση αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, άνω των 25 ετών, άνεργους ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους.

  Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της εγκεκριμένης πρότασης. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν επαγγελματικό εξοπλισμό και λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, μισθολογικό κόστος, γενικός εξοπλισμός, κλπ.

4)Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων.  Αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων που θα συνδέεται άμεσα με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών νέων βιώσιμων επιχειρήσεων καθώς και στην ενίσχυση της απασχόλησης  με την πρόσληψη έστω και ενός ατόμου. Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα.  Τομείς που θα ενισχυθούν: αγροδιατροφή, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, κατασκευές, υγεία-φάρμακα, κλπ.

   Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50.000 ευρώ με ποσοστό ενίσχυσης 100% και θα καλύπτει δαπάνες για:  παραγωγικό εξοπλισμό και λειτουργικό κόστος, δαπάνες προβολής και δικτύωσης, κόστος μισθωτής εργασίας, αμοιβές τρίτων, κλπ.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter