Νέα Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Νέα Διαδικτυακή Πύλη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση της Ε.Ε.

Oι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην τόσο αναγκαία για αυτές χρηματοδότηση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., ώστε να περιλαμβάνει τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε.: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η νέα ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., η οποία άρχισε να λειτουργεί τον προηγούμενο μήνα, παρέχει κατανοητές, πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επιχειρηματίες και οι ΜΜΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση άνω των 100 δισ. ευρώ από την ΕΕ μέσω διαφόρων προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013. Οι σημερινές προσθήκες θα διπλασιάσουν τον αριθμό των τραπεζών και αμοιβαίων κεφαλαίων-εταίρων σε περισσότερα από 1.000, ενισχύοντας περαιτέρω μια ζωτικής σημασίας πηγή πληροφοριών για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ μέσω εγγυήσεων, δανείων και επιχειρηματικών κεφαλαίων (MEMO/13/606).

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ευρώπη.  Την τελευταία διετία, σχεδόν το ένα τρίτο των ΜΜΕ που ζήτησαν τραπεζικό δάνειο είτε δεν κατάφεραν να εγκριθεί η αίτησή τους είτε δανείστηκαν μικρότερο ποσό από εκείνο που είχαν ζητήσει. Γι' αυτόν τον μήνα, το έγγραφο με τίτλο προοπτικές χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών μικρών επιχειρήσεων επιβεβαιώνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ επιδεινώνεται και ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης έχουν αυστηροποιήσει τα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, οι πληροφορίες και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχουν αποκτήσει για τις επιχειρήσεις πολύ μεγάλη σημασία.  Τα διαρθρωτικά ταμεία παρέχουν ήδη βοήθεια στις ΜΜΕ: περίπου 70 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Τα χρηματοδοτικά μέσα της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ τα οποία καλύπτονται από τον δικτυακό τόπο περιλαμβάνουν το πρόγραμμα-πλαίσιο για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΑΚ), τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress, το μέσο επιμερισμού του κινδύνου (ΠΠ7), τα δάνεια της ΕΤΕ για τις ΜΜΕ και, πλέον, τα εθνικά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών για την υλοποίηση των στόχων της πολιτικής για τη συνοχή.

Η ενιαία πύλη παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση με τη στήριξη της Ε.Ε., μέσω μίας από τις περίπου 1.000 τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Η ενιαία πύλη για τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. παρέχει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και εταιρείες να βρουν εξατομικευμένη χρηματοδότηση ανάλογα με τις ειδικές χρηματοδοτικές ανάγκες τους, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος της χρηματοδότησης και τις επενδυτικές προτεραιότητες. Η πύλη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της Ε.Ε. και προσβάσιμη από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και τις υποψήφιες χώρες.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter