ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

     Σε εγκύκλιο της Γεν Δ/νσης Περιβάλλοντος, Δ/νση ΕΑΡΘ, Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΚΑ, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. 8γ, του Ν. 4014/2011, παρέχονται οι εξής διευκρινίσεις:

 1. Στο άρθρο 2, παρ. 8γ του ν. 4014/2011 αναφέρεται ότι η διάρκεια ισχύος των υφιστάµενων κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4014/11 (21.09.11) Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) έργων και δραστηριοτήτων Α κατηγορίας παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν οι εν λόγω ΑΕΠΟ.

2. Για την παράταση µιας ΑΕΠΟ έργου ή δραστηριότητας µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή της, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υποβάλλει στην αρµόδια

περιβαλλοντική αρχή σχετική αίτηση που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση.

3. Ειδικότερα, ο φορέας του έργου δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή ή έχει µεν επέλθει µεταβολή, αλλά το έργο ή η δραστηριότητα εξακολουθεί να παραµένει συµβατό/ή µε τις µεταβολές που επήλθαν µετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ως προς τα ακόλουθα :

• Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (για τον Τουρισµό, τη

Βιοµηχανία κ.λ.π.)

• χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια σε σχέση µε τα πρότυπα και τις δεσµεύσεις που

τίθενται σε αυτά

• περιοχές ενταγµένες στο δίκτυο Natura 2000

• θεσµοθετηµένους αρχαιολογικούς χώρους

• περιοχές ενταγµένες σε ειδικό καθεστώς προστασίας ως δασικές βάσει του Ν. 998/79

(ΦΕΚ Α΄ 289) και

• θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών

4. Με βάση το αίτηµα και την υπεύθυνη δήλωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εκδίδεται πράξη από τον Γενικό ∆ιευθυντή της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής µε την οποία παρατείνεται η ΑΕΠΟ µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας..

5. Φορείς έργων ή δραστηριοτήτων που διαθέτουν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Όρων (ΑΕΠΟ) των οποίων η ισχύς έχει λήξει και θεωρήθηκε µε βάση τα αναφερόµενα στο

άρθρο 2, παρ. 8γ, του ν. 4014/2011 ή στην (γ) σχετική εγκύκλιο ότι έχει παραταθεί µέχρι την

συµπλήρωση δεκαετίας, χωρίς όµως να έχουν εκδοθεί σχετικές πράξεις από την αρµόδια

περιβαλλοντική αρχή, οφείλουν εντός έξι (6) µηνών από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου να υποβάλουν τα προβλεπόµενα από την παρούσα προκειµένου να εκδοθεί η πράξη παράτασης της ΑΕΠΟ µέχρι την συµπλήρωση δεκαετίας.

6. Σε περίπτωση που έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή είτε στα προαναφερόµενα δεδοµένα της παραγράφου 3 , είτε στα δεδοµένα σχεδιασµού, υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, βάσει των οποίων εκδόθηκε η ΑΕΠΟ, ακολουθείται κατά περίπτωση η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 ή 6 του (δ) σχετικού νόµου.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 210 8650 214 (αρμόδιος κος Γ. Λαζόπουλος)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter