ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 02-12-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 02/12/2013

  

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 02η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2317/29-11-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Απουσίαζε ο Πρόεδρος Κος Ανδριανός Μιχάλαρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 

 1. TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: To τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό για την αποστολή των ταχυπληρωμών των συνδρομών των μελών του ΒΕΠ καταθέτει στην Δ.Ε. τις ακόλουθες προσφορές: α) Τιμολογιακή πρόταση ΕΛΤΑ για ταχυπληρωμές συνδρομών. Αρ. εγγρ. 2229/18-11-2013. Με όριο μέχρι 20.000 λογαριασμούς ανά έτος η τιμή είναι 0,6500 ευρώ ανά αποστελλόμενο φάκελλο. β) ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ. Αρ. εγγρ. 1785/30-9-2013. Για την αποστολή περίπου 13.500 ταχυπληρωμών η τιμή τους είναι 0,6520 ευρώ ανά αποστελλόμενο φάκελλο.

H Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να σταλούν οι ταχυπληρωμές των συνδρομών των μελών του ΒΕΠ, μέσω των ΕΛΤΑ, σύμφωνα με την προσφορά που μας έχει αποσταλεί. Αρ. απόφ. 1/2-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Μηχανογράφησης και Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: ΓΕΜΗ και επιμελητηριακές συνδρομές. Αρ. εγγρ. 2200/14-11-2013.

Η Δ.Ε. δέχεται την γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου Κου Σταύρου Βαρδαλά. Σχετική η υπ’ αριθ. 1/2-10-2013 απόφαση της Δ.Ε. του ΒΕΠ.

 

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΜΗ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την βιωσιμότητα του ΓΕΜΗ-Προτάσεις. Αρ. εγγρ. 2230/18-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Θέμα: Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ε. Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 2244/20-11-2013.

Η Δ.Ε. ακολουθεί τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Θέμα: Συνάντηση με θέμα Επιμελητήρια και Οικονομικά στοιχεία. Αρ. εγγρ. 2258/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Θέμα: Υλοποίηση δράσεων και εκπαίδευσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών επί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. (ΕΣΗΔΗΣ). Αρ. εγγρ. 2259/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία ημερίδα με τα μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΠ καθώς και τους προμηθευτές του ΒΕΠ, ώστε να ενημερωθούν για το σύστημα ΕΣΗΔΗΣ και να προωθήσει το θέμα στο Δ.Σ. του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 2/2-12-2013.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Aιτούμενα στοιχεία από το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τους μεσίτες. Αρ. εγγρ. 2307/27—1-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ICC ΕΛΛΑΣ. Θέμα: Εξόφληση συνδρομής έτους 2013. Αρ.εγγρ. 2311/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξοφληθεί η συνδρομή του ΒΕΠ εντός του 2014. Αρ. απόφ. 3/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. OMOΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση της ομοσπονδίας ύψους 1.500 ευρώ.

Κατατέθηκε η πρόταση της τριμελούς επιτροπής οικονομικών ενισχύσεων του ΒΕΠ η οποία συνεδρίασε στις 20/11/2013. Σύμφωνα με το πρακτικό το 30% της οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε σωματεία, ομοσπονδίες, επαγγελματικές ενώσεις θα κατανέμεται στις Ομοσπονδίες και το 70% στα Σωματεία. Με βάση αυτό η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δεχτεί την πρόταση για επιχορήγηση της Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά με το ποσό των 1.500 ευρώ. Αρ. απόφ. 4/2-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Γενική Απολογιστική Συνέλευση του Δικτύου στο ΕΒΕΑ στις 7 Δεκεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 2299/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί η συνδρομή του Δικτύου Γυναικών. Αρ. απόφ. 5/2-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Συνδρομή για οικονομική ενίσχυση της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ  έτους 2012. ΓΣΕΒΕΕ: 8.335,52 ευρώ και ΕΣΕΕ: 5.557,01 ευρώ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καταβληθεί η συνδρομή της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ για το έτος 2012. Αρ. απόφ. 6/2-12-2013.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Προμήθεια ευχετήριων καρτών με τα στοιχεία του ΒΕΠ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προμηθευτούμε ευχετήριες κάρτες από τον Κο Πέτρο Δανιήλ. Αρ. απόφ. 7/2-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Επιστροφή του ποσού των 30 ευρώ του Κου Φωτιάδη Στυλιανού ως προκαταβολή για σεμινάριο τεχνικού ασφαλείας. Αρ. εγγρ. 2243/20-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφεί το ποσό των 30 ευρώ στον Κο Φωτιάδη Στυλιανό. Αρ. απόφ. 8/2-12-2013.

 

 1. ΚΑΛΑΦΑΤΑ ΥΠΑΚΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Θέμα: Μεταφορά της επιχείρησης από το ΒΕΠ στο ΕΒΕΠ λόγω αλλαγής αντικειμένου. Αρ. εγγρ. 2292/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην γίνει η διαγραφή της ανωτέρω επιχείρησης, εφόσον έχει ακόμα και αντίκειμενο δραστηριότητας αυτό με το οποίο γράφτηκε στο ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 9/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Μητρώου.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών κατηγορία Γ- Προγράμματα 2013. Αρ. εγγρ. 2305/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υλοποιήσει τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών Γ΄κατηγορίας. Αρ. απόφ. 10/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Θέμα: Για τα προβλήματα των επαγγελματιών και εμπόρων του ΟΑΕΕ και την βιωσιμότητα του Οργανισμού. Αρ. εγγρ. 2303/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Yπεύθυνη εργαστηρίου αργυροχρυσοχοίας ΕΠΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ). Θέμα: Αίτημα για την ένταξη της ειδικότητας αργυροχρυσοχοίας στο ΣΕΚ-ΙΕΚ Κορυδαλλού. Αρ. εγγρ. 2300/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υποστηρίξουμε το αίτημα της Κας Ευστρατίας Ρούσσου κάνοντας μία επιστολή. Αρ. απόφ. 11/2-12-2013. Μερίμνη τμήμ. Βιοτεχ. Θεμάτων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων. Αρ. εγγρ. 2211/15-11-2013.

Η Δ.Ε. συμφωνεί με την γνωμοδότηση του Κου Σταύρου Βαρδαλά η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Σύστημα «Διοίκηση μέσω στόχων». Αρ.εγγρ. 2212/15-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Έκδοση εγκυκλίου προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25. Αρ. εγγρ. 2251/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς την Υπουργό Τουρισμού Κα Όλγα Κεφαλογιάννη για την συνεργασία Υπουργείου τουρισμού και ΚΕΕΕ. Αρ.εγγρ. 2269/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Σχετικά με την δημιουργία-επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων και Ναυτιλιακών Αξιών. Αρ.εγγρ. 2273/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Ανοιχτή επιστολή προς τους Βουλευτές περιφερειακής ενότητας Δράμας σχετικά με τον ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 2298/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Προς τον Υπουργό Κο Γιάννη Βρούτση σχετικά με την εργοδοτική εισφορά για τον ειδικό λογαριασμό των παιδικών κατασκηνώσεων. Αρ. εγγρ. 2287/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΥΡΗΤΤΟ. Θέμα: Eπιχειρηματικό forum με θέμα «rebuild Syria» στις 4 και 5 Ιουνίου 2014 στον Λίβανο. Αρ. εγγρ. 2199/14-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. Θέμα: Πρόσκληση στην 3η Έκθεση «Greater region business days» στις 18 και 19 Ιουνίου 2014 στο Λουξεμβούργο. Αρ. εγγρ. 2271/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Έκθεση στην Μπούρσα της  Τουρκίας από τις 5 έως 8 Δεκεμβρίου 2013. Αρ. εγγρ. 2272/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΑΣΕΓΕΣ. Θέμα: Έκθεση «Ελλάδος Γεύσεις», από τις 16 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2013 στον εκθεσιακό χώρο του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος. Αρ. εγγρ. 2256/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Επιχορήγηση του ΕΟΑΕΝ για την επισκευή του ιδιόκτητου κτιρίου του στην Χίο. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και νησιώτικης πολιτικής. Αρ. εγγρ. 2308/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αποθήκη του ΒΕΠ στον 5ο όροφο.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ξενοικιάσουμε την αποθήκη που βρίσκεται στον 5ο όροφο του κτιρίου της Καραίσκου 111,να συνεχιστεί η μίσθωση του γραφείου ιδιοκτησίας κ. Πέτρου Διαμαντή του Ζαφειρίου που βρίσκεται στον 6ο όροφο του κτιρίου της Καραίσκου 111 με το ποσό των 150 ευρώ,  να αγοραστούν 2 αιρ-κοντίσιον και να τοποθετηθούν. Αρ. απόφ. 12/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 

 

 1. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Tην καθολική αντίθεσή τους στην προοπτική μεταφοράς λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια εξέφρασαν οι φορείς του Πειραιά. Αρ. εγγρ. 2197/14-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ. Θέμα: Σχετικά με την μεταφορά λυμάτων της Ανατολικής Αττικής στην Ψυττάλεια. Αρ. εγγρ. 2261/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΚΕΕΕ. Θέμα: Yπογραφή ΚΥΑ για την έγκριση της πολεοδόμησης του επιχειρηματικού πάρκου Ελευσίνας στην οποία δραστηριοποιούνται 35 επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 2270/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΚΕΕΕ. Θέμα: Στήριξη του επιμελητηριακού θεσμού από τον πρωθυπουργό μετά την συνάντηση που είχε με την ΚΕΕΕ. Αρ. εγγρ. 2252/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΚΕΕΕ. Θέμα: Προτάσεις ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαικής Ένωσης. Αρ. εγγρ. 2262/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με τις επιστολές κατάσχεσης προς του επαγγελματίες του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 2254/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΣΕΕ. Θέμα: Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων Ελαιολάδου. Αρ. εγγρ. 2263/21-11-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ. Θέμα: Eκλογή νέου Δ.Σ. Αρ. εγγρ. 2310/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να στείλουμε μία συγχαρητήρια επιστολή στην Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαικής Τέχνης. Αρ. απόφ. 13/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Εκλογή νέου Δ.Σ. Αρ. εγγρ. 2309/27-11-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να στείλουμε μία συγχαρητήρια επιστολή στην Ένωση Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά. Αρ. απόφ. 14/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

ΟΛΠ ΑΕ. Θέμα: Eπισκευή και συντήρηση δεξαμενών του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ. 2306/27-11-2013.

 

ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Eκλογή του Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. εγγρ. 2302/27-11-2013.

 

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  να στείλουμε μία συγχαρητήρια επιστολή στην ΓΣΕΒΕΕ. Αρ. απόφ. 15/2-12-2013. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Το  τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού: 2.202,70 ευρώ. 

 

 1. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΔΙΠΛΑΣ. ΑΦΜ: 043646136, ΑΡ. ΤΙΜ. 2121, ΠΟΣΟ: 32,52 + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765, ΑΡ. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ: 24313, ΠΟΣΟ: 420,00 EYΡΩ.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 373770, ΠΟΣΟ: 35,03 EYΡΩ.

 

 1. ΠΣΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ. ΤΙΜ. 430, ΠΟΣΟ: 240,91 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 296,31 ΕΥΡΩ.

 

 1. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ. ΤΙΜ. 44225, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ι. ΚΑΙ Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, AΡ. ΤΙΜ. 3086, ΠΟΣΟ: 100,89 + ΦΠΑ 23% ΚΑΙ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 101,41 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ. ΕΥΓΕΝΙΑ. ΑΦΜ: 055953127, ΑΡ. ΤΙΜ. 87, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 EYΡΩ.

 

 1. ΔΟΥΛΗΣ Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, AΡ. ΤΙΜ. 3090, ΠΟΣΟ: 90,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 110,70 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ : 106943016, AΡ. ΤΙΜ. 43, ΠΟΣΟ: 300,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 369,00 EYΡΩ.

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 8 ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  2.202,70 ευρώ. Αρ. απόφ. 16/02-12-2013.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                       ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter