ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 25-07-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 25/07/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 25η Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1389/24-07-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

ΘΕΜΑ: 1η Έκθεση Προόδου για την Πράξη «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ».

Η Υπεύθυνη Έργου της Πράξης, κα Μιχοπούλου – Σούχλα Μαρία, που είναι και εκπρόσωπος στην Σύμπραξη με κωδικό Ο.Π.Σ. 464077 (βάσει των Πρωτοκόλλων Παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με ημερομηνία 21/05/2014 τελική και 18/07/2014 προσωρινή παραλαβή), για την χρονική περίοδο αναφοράς από 14/01/2014 έως 18/07/2014 (οικονομικό αντικείμενο έως 18/07/2014), καταθέτει την 1Η Έκθεση Προόδου για την ανωτέρω Πράξη, η οποία επισυνάπτεται και εισηγείται την εξόφληση των κάτωθι τιμολογίων:

  1. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΑΦΜ:032107657, ΑΡ. ΤΙΜ: Νο. 20, ΠΟΣΟ: 2.250,00 ΕΥΡΩ.
  2. ΜΠΟΖΙΚΗ Ι. ΜΑΡΙΑΝΝΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΦΜ: 131999034, ΑΡ. ΤΙΜ: Νο.9, ΠΟΣΟ: 853,66 + ΦΠΑ 23% (196,34), ΣΥΝΟΛΟ: 1.050,00 ΕΥΡΩ.

Μετά την ενημέρωση, η Δ.Ε. αποφασίζει να εξοφληθούν τα ανωτέρω τιμολόγια και η υπηρεσία να τα αποστείλει στο Διαχειριστή Εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ».

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter