ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 01-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 01/10/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 01η Οκτωβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1728/30-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

ΤΜΗΜΑ Δ/Ο ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Εγκρίσεις τιμολογίων που αφορούν στην φιλοξενία αντιπροσωπείας του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Στουτγάρδης από 25/09/2014 έως 28/09/2014 ως κάτωθι:

  1. ACROPOLIS MUSEUM ΝΠΔΔ, ΑΦΜ: 998313850, ΑΡ. 003:315659  1015, ΠΟΣΟ: 45,00 ΕΥΡΩ (ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΠΑ),      ΣΥΝΟΛΟ: 45,00 ΕΥΡΩ.
  2. «ΠΑΝΤΟΣΚΑΙΡΟΥ»      ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ Ε.Π.Ε., ΑΦΜ: 999298617, ΑΡ. ΑΠΟΔ.038636/034666, ΠΟΣΟ: 38,76 +      ΦΠΑ 13% (5,04), ΣΥΝΟΛΟ: 43,80 ΕΥΡΩ.
  3. «ΑΧΙΝΟΣ»      Π. ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 998025156, ΑΡ. ΑΠΟΔ: 265, ΠΟΣΟ: 463,36      + ΦΠΑ (13% + 23%) 64,34, ΣΥΝΟΛΟ: 527,70 ΕΥΡΩ.
  4. ΣΚΑΣΙΛΑ      Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. ΞΕΝΑΓΟΣ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ. ΑΦΜ: 031681504, ΑΡ. ΤΙΜ:12, ΠΟΣΟ:      224,20 ΕΥΡΩ.
  5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 090012197,      ΑΡ. ΤΙΜ:180, ΠΟΣΟ: 18,00 ΕΥΡΩ.
  6. ΚΑΝΤΟΡΟΥ      ΜΑΡΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 998107520, ΑΡ. ΤΙΜ: ΣΕΙΡΑ Α 1404, ΠΟΣΟ: 20,22 +      ΦΠΑ 13% (2,63), ΣΥΝΟΛΟ: 22,85 ΕΥΡΩ.
  7. ΘΕΟΞΕΝΙΑ      ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΑΞ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. ΑΦΜ: 094006735, ΑΡ. ΤΙΜ: 7567, ΠΟΣΟ: 99,57      + ΦΠΑ (13% + 23%) 16,43, ΣΥΝΟΛΟ: 116,00 ΕΥΡΩ.
  8. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ.29, ΠΟΣΟ: 364,00 + ΦΠΑ (13% + 23%)      59,32, ΣΥΝΟΛΟ: 423,62 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των  ανωτέρω τιμολόγιων συνολικού ποσού 1.421,17 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

 

         

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter