ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 02-08-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 02/08/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 02η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 989/01-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος,  Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης  Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Αποστολή ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), για ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 58556/27-06-2017 (977/28-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας για στελέχωση της Ειδικής Γραμματείας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά, για ενημέρωση. Αρ. εγγρ: 32103/Δ9.9877/10-07-2017 (978/27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν. 3861/2010. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.40/24071/20-07-2017 (973/27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Εκ περιτροπής εργασία. Αρ. εγγρ: 35958/666/31-07-2017 (991/01-08-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/02-08-2017.

 1. 5.       ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων χωρίς την προσκόμιση βεβαίωσης ελέγχου επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από το οικείο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: ΠΟΛ 1085/12-06-2017 (979/28-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή – στοιχεία αρμοδίων επικοινωνίας για σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων για δήλωση ΔΠΚ και Οικονομικών Συμφερόντων για το έτος 2017 (χρήση 2016). Αρ .εγγρ: οικ. 60478/22260/19-07-2017 (974/27-07-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορίσει αρμόδιο τον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστο Δημήτριο. Απόφ.2/02-08-2017.

 1. 7.       ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης τροποποίησης συγκρότησης και ορισμού μελών του Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Φορέων (ΝΠΔΔ) που υπάγονται σε αυτές με θητεία από 01-01-2017 έως 31-12-2018. Αρ. εγγρ: 51001/18961/11-07-2017 (976/27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ). ΘΕΜΑ: Έκθεση EUIPO – EUROPOL σχετικά με την παραποίηση και την πειρατεία στην ΕΕ για το 2017. Αρ. εγγρ: 994/01-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       Π.Ο.Σ.Ι.Π.Σ. ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Προσχολικής Ηλικίας. Αρ. εγγρ: 305/20-07-2017 (968/27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ARTION CONFERENCES & EVENTS. ΘΕΜΑ: 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics – Χορηγικό Πρόγραμμα. Αρ. εγγρ: 995/01-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   OTS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. ΘΕΜΑ: Σύγχρονες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. Αρ. εγγρ: 970/27-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΚΔΒΜ2 ΖΑΧΑΡΙΑ. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις (1-30 εργαζόμενοι) έτους 2017. Αρ .εγγρ: 971/27-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε. ΘΕΜΑ: Διεθνής έκθεση Δαμασκού. Αρ .εγγρ: 975/28-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 14.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Περιφερειάρχη Αττικής, κα Ρένα Δούρου, με θέμα τη Σύσταση Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής. Αρ. εγγρ: 6142/31-07-2017 (992/01-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο εκσυγχρονισμού της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 6132/19-07-2017 (27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γεν. Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την απασχόληση υπαλλήλων στο Επιμελητήριο οι οποίοι δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Επιμελητηρίου – Πρόταση επί του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 4116/19-07-2017 (982/28-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση μελών για την Έκθεση «15Η ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ», στις 13 – 17/10/2017 στις Καπναποθήκες Καρδίτσας. Αρ. εγγρ: 1499/25-07-2017 (993/01-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας έκδοσης ψηφιακών αδειών χρήσης μουσικής μέσω «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». Αρ. εγγρ: 2333/20-07-2017 (972/27-07-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 4354/25-07-2017 (980/28-07-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/02-08-2017.

 1. 20.   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Τροπολογία για εκλογές Επιμελητηρίων. Αρ .εγγρ: 981/28-07-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 21.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής.

Ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., μετά την ολοκλήρωση των υποδείξεων για τη συγκρότηση των μελών της Εκλογικής Επιτροπής από τους αρμόδιους φορείς, θέτει υπ’ όψιν της Διοικητικής Επιτροπής τη διαμορφωθείσα ολοκληρωμένη πρόταση:

Πρόεδρος Εκλογικής Επιτροπής ο κ. Πάνου Ελευθέριος με αναπληρωματικό μέλος την κα Ψωμιάδου Δήμητρα, όπως υποδείχθηκαν με το υπ’ αρίθμ.1693/22-06-2017 έγγραφο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

Τακτικό μέλος Εκλογικής Επιτροπής ο κ. Τουλκαρίδης Χαράλαμπος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Φωτεινάκη Ευάγγελο, μέλη του Β.Ε.Π., όπως υποδείχθηκαν με την από 03/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Β.Ε.Π.

Τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου ο Διευθυντής του Β.Ε.Π., κ. Γιάγκας Μιχαήλ με αναπληρωματικό μέλος την Προϊσταμένη του τμήματος Δ/Ο, κα Κουλούρα Μαρία, όπως υποδείχθηκαν με την από 19/06/2017 απόφαση Διοικητικής Επιτροπής.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει η Προϊσταμένη του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, κα Τσόλα – Γκλεζάκου Ευθυμία με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο του Β.Ε.Π., κα Κασιμάτη Παρασκευή, όπως υποδείχθηκαν με την από 19/06/2017 απόφαση Διοικητικής Επιτροπής.

Εισηγήτρια εκ του Νόμου είναι η Προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου, κα Παπαδάκη Ευγενία.

Κατόπιν θα πρέπει να σταλεί η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο θα ορίσει 2 υπαλλήλους του με τους αναπληρωτές τους.

Η Δ.Ε. αποδέχεται την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει να σταλεί η συγκεκριμένη απόφαση στο Υπουργείο για τις δικές του ενέργειες.

Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/02-08-2017.

 1. 22.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Διοικητικής Επιτροπής 20/07/2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τα πρακτικά της Διοικητικής Επιτροπής 20/07/2017. Απόφ.5/02-08-2017.

 1. 23.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Καθορισμός αριθμού αντιπροσώπων στα τμήματα Βιοτεχνίας και Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου εν όψει των Επιμελητηριακών Εκλογών.

Ο Διευθυντής του Β.Ε.Π. εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή τα κάτωθι:

«Ψηφίστηκε ο Νόμος 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄/01-08-2017), στον οποίο, στο άρθρο 58, ρυθμίζονται τα θέματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων στα Επιμελητήρια.

Οι εκλογές θα διενεργηθούν από 01 έως 17/12/2017. Την ακριβή ημερομηνία θα αποφασίσει η Εκλογική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 58 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Β.Ε.Π. θα αριθμεί 41 συμβούλους.

Μέχρι σήμερα το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. αριθμούσε 61 συμβούλους και η αναλογία των τμημάτων σε αυτό ήταν 60% για το τμήμα Βιοτεχνών – Μεταποίησης, ήτοι 37 σύμβουλοι, και 40% για το τμήμα Υπηρεσιών, ήτοι 24 σύμβουλοι.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό των ενεργών επιχειρήσεων στο Β.Ε.Π., την κατάταξη αυτών στα τμήματα,  το γεγονός ότι η συνεισφορά των μεταποιητικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ισχυρή και ότι απασχολούν το σημαντικότερο αριθμό εργαζομένων, προτείνεται τα τμήματα να εκπροσωπηθούν με την ίδια αναλογία, δηλ. 60% για το τμήμα Βιοτεχνών και 40% για το τμήμα Υπηρεσιών, ήτοι 25 και 16 αντίστοιχα».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση του Διευθυντή για την εκπροσώπηση των τμημάτων με την ισχύουσα αναλογία και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/02-08-2017.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 6.536,24 (6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.78, ΠΟΣΟ: 181,25 + ΦΠΑ 24% (43,50), ΣΥΝΟΛΟ: 224,75 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 2. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239246, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ Α 025318, ΠΟΣΟ: 14,80 + ΦΠΑ 24% (3,55), ΣΥΝΟΛΟ: 18,35 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1261).
 3. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000415358, ΠΟΣΟ: 83,70 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 4. ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΜΠΑΤΖΗ. ΑΦΜ: 032107657. ΑΡ.ΤΙΜ.32, Γ΄ ΔΟΣΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ 04/04/2017, ΠΟΣΟ: 570,00 + ΦΠΑ 24% (136,80), ΣΥΝΟΛΟ: 706,80 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).
 5. ABS. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.Α3, ΠΟΣΟ: 1.472,64 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).
 6. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.7, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  6.536,24 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ               ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ                ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ                  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter