ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 09-01-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 09/01/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 09η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 09/05-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζαν οι κ.κ. Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ. ΘΕΜΑ: Επαναξιολόγηση των δομών των οργανωτικών μονάδων των Υπουργείων. Αρ. εγγρ: ΔΟΜ/Φ.20/οικ. 33324/29-12-2016 (13/05-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για την χρονική περίοδο 2017 – 2018. Αρ. εγγρ: 2081/20-12-2016 (10/05-01-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει η κοινοποίηση του εγγράφου σε όλες τις διευθύνσεις και γραμματείες αρμοδιότητας της Υπηρεσίας και να αποσταλεί κατάσταση για την κατάρτιση του καταλόγου των ενόρκων για την περίοδο 2017 – 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/09-01-2017.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΠΔΔ. ΘΕΜΑ: Τήρηση μητρώου Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων φορέων. Αρ. εγγρ: 105224/38251/20-12-2016 (16/05-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Στατιστικά στοιχεία κρουαζιέρας 2016. Αρ. εγγρ: 20/05-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 17/05-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/09-01-2017.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην ετήσια εορτή κοπής της πίτας του Συνδέσμου, την Κυριακή 15/01/2017 στις 10:30 το πρωί, στο κέντρο «VOICE». Αρ. εγγρ: 25/30-12-2016 (12/05-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και την Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων σχετικά με την απάντηση της Γενικής Γραμματείας που αφορά στην μεταφορά της εταιρείας και του φυσικού φακέλου του Γ.Ε.ΜΗ. από το Β.Ε.Π. στο Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 11/05-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προς το Β.Ε.Π. επιστροφής του ποσού των 550,00 ευρώ λόγω λανθασμένης εγγραφής στο Β.Ε.Π.  τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς είναι εγγεγραμμένη και στο Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 03/04-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να μην επιστραφεί από το Β.Ε.Π. το ανωτέρω ποσό το οποίο την εξυπηρετούσε όλα αυτά τα χρόνια (έκδοση πιστοποιητικών, εγγράφων κ.λ.π.). Αν πρέπει να επιστραφούν, αυτό να γίνει από το Ε.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.3/09-01-2017.

 1. Ι. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή προσφοράς για την ανανέωση σύμβασης για το έτος 2017. Αρ. εγγρ: 1743/30-12-2016.

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας Ι. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. για την ανανέωση της σύμβασης, συνολικού κόστους 3.000,00 ευρώ ετησίως. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/09-01-2017.

 1. Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση παράτασης εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) – Ενημέρωση έναρξης λειτουργίας του ΗΜΑ. Αρ. εγγρ: 15/05-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/09-01-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, με θέμα το αίτημα επιτάχυνσης διαδικασιών αποπληρωμής των Επενδυτών παλαιού ΕΣΠΑ και ενεργοποίηση του νέου ΕΣΠΑ. Αρ. εγγρ: 4563/27-12-2016 (18/05-01-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1.  Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή μέλους του Δ.Σ. Β.Ε.Π., κ. Τσιριγώτη Πέτρου, με θέμα την ενημέρωση των συμβούλων του Δ.Σ. για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Αρ. εγγρ: 19/05-01-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον εκπρόσωπο μόνιμης αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) στην Ελλάδα, κ.Αργύρη Περουλάκη, Δ/ντη Επικοινωνιακής Συνεργασίας με το Δίκτυο της Ε.Ε. και πρόταση συνεργασίας – Διοργάνωση ημερίδας το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου 2017, σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το Δήμο Πειραιά.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Δ.Ε. για την συνάντηση με τον κ. Αργύρη Περουλάκη και την πρόταση συνεργασίας ώστε να γίνει το Β.Ε.Π. ο δίαυλος για ενημέρωση, χρηματοδοτικά εργαλεία, ΣΔΙΤ, κ.λ.π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την συνεργασία και εντέλει τα τμήματα Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την διοργάνωση της Ημερίδας (ενημέρωση, προσκλήσεις, κάλυψη δαπανών που θα προκύψουν) το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου 2017.

Επίσης αποφασίζει να διερευνηθεί η πιθανότητα συμμετοχής του Δήμου Πειραιά και της Περιφέρειας. Απόφ.6/09-01-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομής έτους 2016 στην ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ σύμφωνα με το 3% από τις συνδρομές του Επιμελητηρίου μας, ποσού 4.037,17 ευρώ καθώς και των χαρτόσημων της Δ.Ο.Υ. που αντιστοιχούν στο ως άνω ποσό. Αρ. εγγρ: 21/09-01-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση συνδρομής έτους 2016 στην ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ συνολικού ποσού 4.037,17 ευρώ καθώς και των χαρτόσημων της Δ.Ο.Υ. που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 2499στ). Απόφ.7/09-01-2017.

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Ειδοποίηση εισερχόμενου εμβάσματος συνολικού ποσού πίστωσης 41.595,00 ευρώ του λογαριασμού του Β.Ε.Π. από ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ). Αρ. εγγρ: 22/09-01-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση εξόδων που αφορούν στα συμβολαιογραφικά της αγοράς των γραφείων 4ου ορόφου από το Β.Ε.Π., στην συμβολαιογράφο ΛΙΩΝΗ ΜΑΡΙΑ με Α.Φ.Μ.: 053041650, Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ, συνολικού ποσού 1.472,14 ευρώ εκ των οποίων τα 743,53 ευρώ θα τα αποδώσει στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των εξόδων που αφορούν στα συμβολαιογραφικά για την αγορά των γραφείων 4ου ορόφου από το Β.Ε.Π. συνολικού ποσού 1.472,14 ευρώ εκ των οποίων τα 743,53 ευρώ θα αποδώσει η συμβολαιογράφος στον Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0894). Απόφ.8/09-01-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Τεχνική – Επαγγελματική εκπαίδευση, Απασχόληση και Επιχειρηματικότητα» σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 30/03/2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την διοργάνωση ημερίδας που αφορά στην τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση σε συνεργασία με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το Ευγενίδειο Ίδρυμα και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διοργάνωση της ανωτέρω ημερίδας και την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.9/09-01-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα: «Συμπράξεις και συνεργασίες  μικρών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση».

Η Δ.Ε. αποφασίζει τη διοργάνωση συνεδρίου  που αφορά στις συμπράξεις και συνεργασίες μικρών επιχειρήσεων ως απάντηση στην κρίση και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διοργάνωση του ανωτέρω συνεδρίου και την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.10/09-01-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση ημερίδας με θέμα τον Αναπτυξιακό Νόμο σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη, την 13/02/2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα τον Αναπτυξιακό νόμο σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διοργάνωση της ανωτέρω ημερίδας και την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ. 11/09-01-2017.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα θέματα 13, 17, 18 και 19 να αποτελέσουν θέμα συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου για την ενημέρωση, καθοδήγηση των μελών αλλά και των στελεχών του Επιμελητηρίου σε θέματα του νέου ΕΣΠΑ, Εθνικά προγράμματα Χρηματοδότησης αλλά και προγραμμάτων της Ε.Ε, στον κ. Χαλόφτη Γεώργιο.

Η Δ.Ε. αναθέτει το έργο της ενημέρωσης, καθοδήγησης των μελών αλλά και των στελεχών του Επιμελητηρίου σε θέματα του νέου ΕΣΠΑ, Εθνικά προγράμματα Χρηματοδότησης αλλά και προγραμμάτων της Ε.Ε., στον Γεώργιο Νικ. Χαλόφτη, έναντι του ποσού των 2.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο για την υπογραφή. Απόφ.12/09-01-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση έργου για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, επιμέλεια και οργάνωση 12 εκδηλώσεων εντός του έτους 2017 στην κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, Νομικό, Σύμβουλο Επενδύσεων.

Η Δ.Ε. αναθέτει το έργο της παροχής  υποστηρικτικών υπηρεσιών, επιμέλειας και οργάνωσης 12 εκδηλώσεων εντός του έτους 2017 στην κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, Νομικό, Σύμβουλο Επενδύσεων έναντι του ποσού των 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο για την υπογραφή. Απόφ.13/09-01-2017.

                              

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.178,97 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Μ.Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000726, ΠΟΣΟ: 14,62 + ΦΠΑ 24% (3,51), ΣΥΝΟΛΟ: 18,13 ΕΥΡΩ (κωδ. 1299).
 2. “ENTOS” ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.1002, ΠΟΣΟ: 306,00 + ΦΠΑ 24% (73,44), ΣΥΝΟΛΟ: 379,44 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 3. Φ. ΡΑΪΣΗΣ – Ε. ΡΑΪΣΗ Ο.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ», ΑΦΜ: 999663268, ΑΡ.ΤΙΜ. 6550, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 6% (9,00), ΣΥΝΟΛΟ: 159,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 1259).
 4. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000317999, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 5. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ.476, ΠΟΣΟ: 892,00 + ΦΠΑ 24% (214,08), ΣΥΝΟΛΟ: 1.106,08 ΕΥΡΩ (κωδ. 0411).
 6. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.74751, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889).
 7. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.4839, ΠΟΣΟ: 12,00 + ΦΠΑ 24% (2,88), ΣΥΝΟΛΟ: 14,88 ΕΥΡΩ (κωδ. 0899).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.178,97  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter