ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 10-02-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 10/02/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 10η Φεβρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 212/09-02-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσιάζουν, ο Μπελέκας Ανδρέας, Β΄Αντιπρόεδρος και  ο Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής καταστάσεως μελών του Β.Ε.Π.      προκειμένου να καταρτισθεί ο κατάλογος ενόρκων έτους 2015 – 2016, σύμφωνα      με τις διατάξεις του άρθρου 379 παρ.1 α’ και 2 του Κ.Π.Δ. Αρ. εγγρ:      309/13-01-2015 (191/03-02-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί κατάσταση των μελών του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/10-02-2015.

 1. LETRINA      S.A. ΘΕΜΑ: Προσφορά για      την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας του Β.Ε.Π. κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ      1429:2008 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β & Γ. Αρ. εγγρ: 246/15 / 30-01-2015      (173/30-01-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δεχθεί την  οικονομική προσφορά της ανωτέρω εταιρείας για την πιστοποίηση της Διαχειριστικής επάρκειας του Β.Ε.Π., κόστους 1.100,00 ευρώ + ΦΠΑ το χρόνο, συνολικής διάρκειας τριών ετών. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.2/10-02-2015.

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ      ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Βεβαίωση      κατανομής προσόδων Κοινού Κεφαλαίου του Β.Ε.Π. κατά το Α΄και Β΄ εξάμηνο      του 2014. Αρ. εγγρ: 250025/08-01-2015 (193/03-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας στο σχήμα ATManagement – Premium Consulting που αφορά στην παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο      ειδικοτήτων του ευρύτερου κλάδου των ναυτιλιακών / παραναυτιλιακών      επαγγελμάτων. Αρ. εγγρ: 211/09-02-2015.

Για την πρόταση αυτή ο ειδικός σύμβουλος του Β.Ε.Π., κος Γ. Χαλόφτης, εισηγείται τα κάτωθι:

«Ο ΕΟΠΠΕΠ (Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) έχει ξεκινήσει την διαδικασία ανάλυσης των προσόντων ανά κλάδο και την καταγραφή τους (προσόντων και χορηγούμενων τίτλων), σύμφωνα με την εθνική ταξινόμηση και την ανάπτυξη που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Η διαδικασία προβλέπει στην συνέχεια, την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών για όλες τις ειδικότητες της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ), καθώς και  της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), αφού πρώτα αναπτυχθούν από τους αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους τα σχετικά επαγγελματικά περιγράμματα.

Στην φάση αυτή, το πρώτο έργο που αφορά στην καταγραφή των κλαδικών προσόντων του ευρύτερου ναυτιλιακού κλάδου διεκδικείται από σχήμα μελετητικών εταιρειών και έχει ζητηθεί η συμμετοχή του Β.Ε.Π. σε επίπεδο εμπειρογνώμονα.

Σε δεύτερο στάδιο, η εμπειρία του Β.Ε.Π. θα αξιοποιηθεί ώστε να αναλάβει τόσο την εκπόνηση/αναθεώρηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων όλου του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής και των ναυτιλιακών/παραναυτιλιακών επαγγελμάτων, καθώς και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών αλλά και την πιστοποίησή τους (είτε σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ, είτε σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς).

Σε ότι αφορά τον υφιστάμενο διαγωνισμό, ο οποίος έχει καταληκτική ημερομηνία την 26η Φεβρουαρίου 2015, προτείνεται η συμμετοχή του Β.Ε.Π. στο σχήμα ATManagement – Premium Consulting, με αρμοδιότητα την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο ειδικοτήτων του ευρύτερου κλάδου των ναυτιλιακών/παραναυτιλιακών επαγγελμάτων».

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αποδεχθεί την πρόταση συνεργασίας στο σχήμα ATManagement – Premium Consulting  και αναθέτει στον κο Γ. Χαλόφτη να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της ανωτέρω συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/10-02-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας με τον ΕΟΠΠΕΠ στα πλαίσια του      Προγράμματος Erasmus+      που αφορά στην υποβολή πρότασης ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών κλάδων οι      οποίοι σχετίζονται με την ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία. Για την πρόταση      αυτή ο ειδικός σύμβουλος του Β.Ε.Π., κος Γ. Χαλόφτης, εισηγείται ότι:

«Στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ως προς το σκέλος της συνεισφοράς του σε ζητήματα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών και επαγγελματικών περιγραμμάτων, σχεδιάζει την υποβολή πρότασης ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών για συγκεκριμένους υποκλάδους των κλάδων που εκπροσωπεί και σχετίζονται με τον ευρύτερο τομέα της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.

Στόχος της πρότασης είναι η διακρατική συνεργασία με άλλους Επαγγελματικούς φορείς του κλάδου της ευρύτερης ναυτιλιακής και παραναυτιλιακής βιομηχανίας, έτσι ώστε να καταγραφούν οι πρακτικές άλλων χωρών στο ζήτημα της διά βίου εκπαίδευσης και της πιστοποίησης των εργαζομένων στην εν λόγω βιομηχανία.

Απώτερος στόχος της πρότασης θα είναι η μεταφορά καλών πρακτικών και η ενίσχυση των πιστοποιημένων γνώσεων και εξειδικεύσεων του εργατικού δυναμικού της ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα, μέσω ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών.

Για το σκοπό αυτό το Β.Ε.Π. προσκαλεί τον ΕΟΠΠΕΠ καθώς και άλλους διακρατικούς φορείς για την υποβολή Κοινής Πρότασης στα πλαίσια του Προγράμματος για τις στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Βασική Δράση 2)».

Η Δ.Ε. αποφασίζει, μετά την εισήγηση του κου Χαλόφτη, την συμμετοχή του Β.Ε.Π. σε συνεργασία με τον ΕΟΠΠΕΠ στο πρόγραμμα Εrasmus+ και αναθέτει στον κο Γ. Χαλόφτη, σε συνεργασία με το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να εκτελέσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης συμμετοχής. Απόφ.4/10-02-2015.

 1. Η      ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα εγκρίσεως ετήσιας συνδρομής ποσού 100,00      ευρώ από το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 159/29-01-2015.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την ετήσια συνδρομή, κόστους 100,00 ευρώ στην εφημερίδα. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/10-02-2015.

 1. BIC ΑΤΤΙΚΗΣ.      ΘΕΜΑ: Ενημέρωση του Β.Ε.Π. για την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών του BIC ΑΤΤΙΚΗΣ      για την παροχή υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις προς την κατεύθυνση της      αναδιάρθρωσης και ρύθμισης των τραπεζικών οφειλών τους και συμπληρωματικές      υπηρεσίες. Αρ. εγγρ: 5110/30-01-2015 (181/03-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναθέτει στο τμήμα Μηχανογράφησης την προβολή στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. Απόφ.6/10-02-2015.

 1. YOUR TRANSLATOR.GR. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες      για διαφημιστική καταχώρηση. Αρ. εγγρ: 186/03-02-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναθέτει στο τμήμα Μηχανογράφησης σε συνεργασία με το Δ/Ο να δώσει τις πληροφορίες για την καταχώρηση. Απόφ.7/10-02-2015.

 1. MANAGER’S OFFICE. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ      ΓΙΩΤΑ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την διεξαγωγή εφαρμοσμένων      σεμιναρίων, χωρίς οποιαδήποτε ανταμοιβή, σχετικά με τον κλάδο των      επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 214/10-02-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ορισθεί συνάντηση με την ανωτέρω εταιρεία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/10-02-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα την πρόταση για την      άμεση διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: 726/28-01-2015      (163/29-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα την πρόταση για την      άμεση διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: Α7/21 / 28-01-2015      (162/29-01-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα την πρόταση για την      άμεση διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: 159/29-01-2015      (187/03-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με την πρόταση      καθορισμού ετήσιας συνδρομής. Αρ. εγγρ: 117/30-01-2015 (192/03-02-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου Παπαδάκη Ιωάννη με θέμα την διαγραφή της      οφειλής της συνδρομής του 2011, ποσού 50,00 ευρώ, επειδή τα τελευταία      χρόνια δεν έχει καμία δραστηριότητα. Αρ. εγγρ: 169/30-01-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να πληρωθεί το 1/3 της οφειλής της συνδρομής επειδή τα τελευταία χρόνια, η ανωτέρω εταιρεία, δεν έχει καμία δραστηριότητα. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 9/10-02-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου Κουνάδη Ελευθέριου επιστροφής εγγραφής της      εταιρείας PET FACTORY IKE,      ποσού 49,73 ευρώ διότι η εταιρεία πρέπει να εγγραφεί στο Εμπορικό      Επιμελητήριο λόγω αντικειμένου. Αρ. εγγρ: 205/06-02-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αναβάλλει το θέμα για την επόμενη Διοικητική Επιτροπή.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ο Πρόεδρος του Β.Ε.Π., κος      Ανδριανός  Μιχάλαρος,  προτείνει την διοργάνωση επισκέψεων σε      Δήμους οι οποίοι ανήκουν στην Περιφέρεια Πειραιώς και Νήσων, ξεκινώντας      από τα Κύθηρα, ώστε να συζητηθούν θέματα τα οποία απασχολούν τους Δήμους      και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η Δ.Ε. συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου και αναθέτει στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων την διαμόρφωση του προγράμματος των επισκέψεων και στο Δ/Ο να εκτελέσει τις σχετικές δαπάνες της διοργάνωσης (έξοδα μεταφοράς, εισιτήρια κ.λ.π.). Απόφ.10/10-02-2015.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Σ.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Θετική και σταθερή η θέση της συνομοσπονδίας στην αύξηση του      κατώτατου μισθού. Αρ. εγγρ: 182/03-02-2015. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 759,86 ευρώ ( 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ 40, ΠΟΣΟ: 265,50 + ΦΠΑ 13% (34,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ. (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α.Σ. «ΠΕΙΡΑΪΚΗ      ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ Β.Ε.Π. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ).
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000012843, ΠΟΣΟ: 40,97 + ΦΠΑ (6,20), ΣΥΝΟΛΟ: 47,17      ΕΥΡΩ.
 3. ΔΑΝΙΗΛ      ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 001765, ΠΟΣΟ: 235,60 + ΦΠΑ      23% (54,19), ΣΥΝΟΛΟ: 289,79 ΕΥΡΩ.
 4. SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. ΑΦΜ: 999079170, ΑΡ.ΤΙΜ.000449 ΣΕΙΡΑ 07, ΠΟΣΟ:      18.62 + ΦΠΑ 23% (4,28), ΣΥΝΟΛΟ: 22,90 ΕΥΡΩ.
 5. “TROPIKANA”. ΣΤΑΥΡΟΣ      ΚΑΤΣΑΡΗΣ. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΠΔ Νο13, ΠΟΣΟ: 35,40 + ΦΠΑ 13% (4,60),      ΣΥΝΟΛΟ: 40,00 ΕΥΡΩ.
 6. “TROPIKANA”. ΣΤΑΥΡΟΣ      ΚΑΤΣΑΡΗΣ. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΥΠ Νο13, ΠΟΣΟ: 53,09 + ΦΠΑ 13% (6,91),      ΣΥΝΟΛΟ: 60,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 759,86 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 6 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter