ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 11-12-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 11/12/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 11η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2111/09-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΘΕΜΑ:      Συμμετοχή του Β.Ε.Π. σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την υποβολή πρότασης στο      Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ      ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Άξονας 4.

Ο Δ/ντής αναφέρει ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον δύο φορείς και έχουν κάνει πρόταση συνεργασίας ως κάτωθι:

ΠΡΟΤΑΣΗ 1: ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Διάθεση συνεργασίας του Ομίλου με το Β.Ε.Π. στο πλαίσιο νέας πρότασης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», μέσω της σύστασης Αναπτυξιακών Συμπράξεων με σκοπό την δημιουργία και την στήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 7000/01-11-2014 (2055/27-11-2014).

ΠΡΟΤΑΣΗ 2: MAST  - 4 ELEMENTS. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για υποβολή πρότασης υλοποίησης Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» και δράσης «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας». Αρ. εγγρ: 2108/9-12-2014.

Μετά την διαλογική συζήτηση, η Διοικητική Επιτροπή  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:

 

 Α) Την συμμετοχή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά στην πρόταση του Ομίλου UNESCO  στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ».

 Β) Να ορίσει ως εκπροσώπους του Επιμελητηρίου  στην ανωτέρω Σύμπραξη τους Συμβούλους κ.κ. Παπαμανώλης-Ντόζας Γεώργιος, ως τακτικό μέλος και ο Δανιήλ Πέτρος, ως αναπληρωματικό μέλος.

  Γ) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αρ.πρωτ: 4.29190/οικ 4.1856 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και συναίνεση για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπινού δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» το όποιο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 Δ) Να συναινέσει για την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Σύμπραξης για τη πράξη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του της ανωτέρω πρότασης με τίτλο  “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ”, με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ».

  Ε) Και τέλος, αποδέχεται την Δέσμευση των εκπροσωπών του φορέα μας στο ΔΣ της σύμπραξης για έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών, μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού/Δημοτικού Συμβουλίου της υπό ίδρυση Σύμπραξης.

Εντέλλεται το Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται.

Απόφ.1 / 11-12-2014.

 

 1. ΘΕΜΑ.      SGA: Αποστολή      προσφοράς από τον κο Αβραμίδη Γεώργιο, για την αγορά λογισμικού      «Οικονομικής Διαχείρισης εκτός μισθοδοσίας» και συντήρησή του για ένα      χρόνο, κόστους 4.000,00 + ΦΠΑ και συντήρηση του προγράμματος διαχείρισης      του Μητρώου, κόστους 270,00 ευρώ + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 2103/05-12-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αγορά του λογισμικού «Οικονομικής Διαχείρισης εκτός μισθοδοσίας» και συντήρησή του για ένα χρόνο με τελικό κόστος 2.700,00 ευρώ + ΦΠΑ από την ανωτέρω εταιρεία λόγω συμβατότητας με το ολοκληρωμένο σύστημα πληροφορικής του Β.Ε.Π. (ΜΗΤΡΩΟ) και διότι το κόστος  αγοράς και συντήρησης είναι σαφώς μικρότερο από αυτό της προηγούμενης σύμβασης συντήρησης. Επίσης αποφασίζει να αναθέσει την συντήρηση του προγράμματος του Μητρώου στην ανωτέρω εταιρεία έναντι του ποσού των 200,00 ευρώ + ΦΠΑ το μήνα. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο. Απόφ.2 / 11-12-2014.

 1. ΘΕΜΑ.      LETRINA S.A.: Λήξη ισχύος      πιστοποιητικού του Β.Ε.Π., κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 – Πρόταση επαναξιολόγησης συνολικού      κόστους 3.300,00 ευρώ + ΦΠΑ, το οποίο επιμερίζεται ως εξής: 1.100,00 ευρώ      + ΦΠΑ αρχική αξιολόγηση (1ο έτος), 1.100,00 ευρώ + ΦΠΑ 1η      επιτήρηση (2ο έτος) και 1.100,00 ευρώ + ΦΠΑ 2η      επιτήρηση (3ο έτος). Αρ. εγγρ: 2386/14 / 4-12-2014      (2100/4-12-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επαναξιολόγηση από την ανωτέρω εταιρεία συνολικού κόστους 2.500,00 ευρώ + ΦΠΑ, το οποίο επιμερίζεται ως κάτωθι: 1.100,00 ευρώ + ΦΠΑ αρχική αξιολόγηση (1ο έτος), 700,00 ευρώ + ΦΠΑ 1η επιτήρηση (2ο έτος) και 700,00 ευρώ + ΦΠΑ 2η επιτήρηση (3ο έτος), για την ανανέωση του πιστοποιητικού κατά ΕΛΟΤ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3 / 11-12-2014.

 1. ΘΕΜΑ.      Δ.Ε. ΒΕΠ. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο.: Ανανέωση της απόφασης με αριθμό 1 από 23/01/2013 για      τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της απόφασης 1/23 – 01 - 2013 για τις επιτροπές και τις ομάδες εργασίας, όπως συμπληρώθηκε με την απόφαση 11/06-10-2014, οι οποίες θα ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους. Απόφ.4 / 11-12-2014.

 1. ΘΕΜΑ.      Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο.: Επανατοποθέτηση προσωπικού.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, μετά την εισήγηση του Διευθυντή του Β.Ε.Π.

 1. ΘΕΜΑ.      Δ.Ε. Β.Ε.Π.: Αιτήματα  προς το      Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για χορήγηση      τεχνικής βοήθειας:

Α) Αίτηση παροχής κονδυλίου τεχνικής βοήθειας ύψους 59.000,00 ευρώ για την καταγραφή, ταξινόμηση και επικαιροποίηση στοιχείων των 16.000 επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου.

Β)  Αίτηση παροχής κονδυλίου τεχνικής βοήθειας ύψους 59.000,00 ευρώ με στόχο την δημιουργία δομής παροχής πιστοποίησης προσώπων – επιχειρηματιών που ασκού τεχνικά επαγγέλματα και απειλούνται από την μείωση της εργασίας τους και το φάσμα της ανεργίας λόγω οικονομικής κρίσης.

Γ) Αίτηση παροχής κονδυλίου τεχνικής βοήθειας ύψους 59.000,00 ευρώ με στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και το σχεδιασμό λειτουργίας ολοκληρωμένης δομής για την απλούστευση των διαδικασιών και την απρόσκοπτη αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Δ) Αίτηση παροχής κονδυλίου τεχνικής βοήθειας ύψους 59.000,00 ευρώ με στόχο την ψηφιοποίηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του φυσικού αρχείου των μεταποιητικών επιχειρήσεων, μελών του Επιμελητηρίου, που αριθμούν 8.400 επί συνόλου 16.000 και αφορά σε άδειες λειτουργίας, τεχνικά σχέδια, περιβαλλοντικές μελέτες και πυρασφάλεια. Η τεχνική βοήθεια αναφέρεται και στο ποσό για την προμήθεια λογισμικών εφαρμογών αλλά και κατάλληλου υλικού υποστήριξης της όλης ενέργειας.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εγκρίνει την υποβολή των ανωτέρω αιτημάτων.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου για παροχή νομικών συμβουλών και      υπηρεσιών, ως κάτωθι:

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΠΟΣΟ: 1.050,00 + ΦΠΑ 23% (241,50), ΣΥΝΟΛΟ: 1.291,50 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5 / 11-12-2014.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου, ποσού      246,00 ευρώ, στον κο Δίπλα, για καταχώρηση ανακοίνωσης στην εφημερίδα «Η      ΠΟΛΗ ΜΑΣ» στο πλαίσιο δράσης της Σύμπραξης «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ      ΣΤΗΝ Β’ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» στην οποία μετέχει το Β.Ε.Π. ως εταίρος.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6 / 11-12-2014.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή του τιμολογίου της από 19/02/2014 σύμβασης έργου      της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τίτλο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ      Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ», για την δράση της Συμβουλευτικής Υποδοχής, στην      οποία συμμετέχει το Β.Ε.Π. ως εταίρος, ως κάτωθι:

ΑΜΠΑΤΖΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΑΦΜ: 032107657, ΑΡ. ΤΙΜ. 23, ΠΟΣΟ: 1.050,00 ΕΥΡΩ (κατανεμημένα σε 15 ανθρωποημέρες, δαπάνη 70,00 ευρώ ανά ανθρωποημέρα).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του τιμολογίου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7 / 11-12-2014.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ      ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή      αφισών που αφορά στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή      επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους στο σύνολο των      συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα, προς ενημέρωση. Αρ. εγγρ:      ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.15/οικ.30031/24-11-2014 (2125/09-12-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ      (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Επιστροφή φακέλου      και διαβίβαση απόφασης σχετικά με την ένσταση του του Β.Ε.Π. για την      επιγραφή. Αρ. εγγρ: 84/14 / 12-11-2014 (2106/09-12-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. DAS HANDWERK. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΤΟΥΤΤΓΑΡΔΗΣ. ΘΕΜΑ: Παράθεση προτάσεων προς υλοποίηση, στα πλαίσια της      συμφωνημένης συνεργασίας με το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 2107/09-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα επανέλθει στο θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, μετά την ενημέρωση των μελών και την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ.      ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου για κοινωνικούς σκοπούς – αγορά      δωροεπιταγών για τους υπαλλήλους του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 63/08-12-2014 (2105/09-12-2014).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 3.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8 / 11-12-2014.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση      για την καταβολή της συνδρομής του 2013. Αρ. εγγρ: 2116/09-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. BILLIT. ΔΡΑΚΑΚΗΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς ενημέρωση των μελών του Β.Ε.Π. για      δημιουργία ηλεκτρονικών τιμολογίων       και διαχείριση πελατών – εσόδων – εξόδων. Αρ. εγγρ:      2118/09-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΕΡΚΥΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Συνεργασία του Επιμελητηρίου Κέρκυρας με το Περιφερειακό      τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και με το Επιμελητήριο      Λευκάδας με σκοπό την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών. Αρ. εγγρ:      2122/09-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κο Μίχαλο      Κων/νο, σχετικά με την αποτυχία της Έκθεσης “GREECE WELCOMES YOU IN LONDON”.      Αρ. εγγρ: 13072/3-12-2014 (2120/09-12-2014).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισμού Β.Ε.Π.

Η. Δ.Ε. αποφασίζει την τροποποίηση του οργανισμού του Β.Ε.Π. και την ένταξη στο τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτωντης νέας αρμοδιότητας για αδειοδότηση των επιχειρήσεωνκαι μετονομάζει το τμήμα σε «Τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων της αδειοδότησης επιχειρήσεων». Απόφ.9/11-12-2014

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επανεκλογή του Προέδρου της ΟΣΥΕ, κου Γιάγκα Μιχάλη, στο 24ο      Συνέδριο. Αρ. εγγρ: 2123/09-12-2014
 2. ΕΣΕΕ.      ΘΕΜΑ: Εκλογή του Προέδρου, κου Βασ. Κορκίδη, στην θέση του Αντιπροέδρου      της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας ΜμΕ – UEAPME και έναρξη συνεργασίας με      Έλληνες Ευρωβουλευτές. Αρ. εγγρ: 2113/09-12-2014.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον κο Βασ. Κορκίδη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10 / 11-12-2014.

 1. ΙΝ.ΕΜ.Υ.      – ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Συμβουλευτική υποστήριξη αθηναϊκών επιχειρήσεων σε θέματα επιχειρηματικότητας      και καινοτομίας. Αρ. εγγρ: 2112/09-12-2014.
 2. ΓΣΕΒΕΕ.      ΘΕΜΑ: Επανεκλογή του κ. Δημ. Ασημακόπουλου ως Αντιπροέδρου στην Ευρωπαϊκή      Συνομοσπονδία Βιοτεχνικών και ΜμΕ Επιχειρήσεων.
 3. ΕΛΑΝΕΤ      – ΕΦΕΠΑΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για παράταση της διάρκειας υλοποίησης των      ενεργών έργων προγραμμάτων. Αρ. εγγρ: 2121/09-12-2014.
 4. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Γ. Σταθάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ θα επαναφέρει την υποχρεωτικότητα στα      Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 2119/09-12-2014.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.281,41 ευρώ ( 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ      ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 998712927. ΑΡ. ΤΙΜ843, ΠΟΣΟ: 91,25 + ΦΠΑ (13% +      23% = 12,35), ΣΥΝΟΛΟ: 103,60 ΕΥΡΩ.
 2. INTERSYS A.E. ΑΦΜ: 094091151,      ΑΡ.ΤΙΜ Χ20699, ΠΟΣΟ: 495,00 + ΦΠΑ 23% (113,85), ΣΥΝΟΛΟ: 608,85 ΕΥΡΩ.
 3. ΦΩΤΟ –      ΜΠΕΝΕΤΟΥ. ΑΦΜ: 024937296, ΑΡ.ΤΙΜ 2799, ΠΟΣΟ: 26,89 + ΦΠΑ 23% (5,11),      ΣΥΝΟΛΟ: 32,00 ΕΥΡΩ.
 4. Π.      ΔΑΜΙΓΟΣ – Χ. ΔΑΜΙΓΟΥ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084231574, ΠΟΣΟ: 53,00 ΕΥΡΩ.
 5. ΝΙΚΟΛΕΤΑ      ΓΙΑΛΕΔΑΚΗ. ΑΦΜ: 068590720. ΠΟΣΟ: 38,33 ΕΥΡΩ.
 6. ΒΑΡΔΑΛΑΣ      ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ. ΠΟΣΟ: 25,00 ΕΥΡΩ.
 7. ΚΑΡΔΟΥΛΙΑ      ΕΥΘΑΛΙΑ. ΑΦΜ: 146112682, ΠΟΣΟ: 20,00 ΕΥΡΩ.
 8. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ01506, ΠΟΣΟ: 171,75 + ΦΠΑ 23% (39,50),      ΣΥΝΟΛΟ: 211,25 ΕΥΡΩ.
 9. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ. ΤΙΜ 37, ΠΟΣΟ: 167,60 + ΦΠΑ 23% (21,78),      ΣΥΝΟΛΟ: 189,38 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.281,41 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter