ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 13-09-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/09/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1161/08-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς τη θητεία των υφιστάμενων διοικήσεων των Επιμελητηρίων, τις εκλογικές επιτροπές και άλλα θέματα που αφορούν τις εκλογές. Αρ. εγγρ: 92450/29-08-2017 (1124/04-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Έγκριση της Α΄ Τροποποίησης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 95936/07-09-2017 (1139/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει να ενημερωθεί και το Δ.Σ. Απόφ.1/13-09-2017.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με το άρθρο 10Β του Ν. 3861/2010 αναφορικά με την υποχρέωση δημοσίευσης απολογιστικών στοιχείων δαπανών επιχορηγούμενων μη κερδοσκοπικών φορέων. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.40/27434/22-08-2017 (1135/06-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 4.       ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. ΘΕΜΑ: 2Η Αναπτυξιακή έκθεση υπηρεσιών και προϊόντων, στις 22 – 25/09/2017, στο λιμάνι του Μεσολογγίου. Αρ. εγγρ: 1157/07-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΣΟΚ Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας του Β.Ε.Π., την Πέμπτη 14/09/2017, από 18:30 έως 22:00. Αρ. εγγρ: 1170/12-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να παραχωρηθεί η αίθουσα, την Πέμπτη 14/09/2017, από 18:30 έως 22:00. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/13-09-2017.

 1. 6.       ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Αντίγραφο της απάντησης που εστάλη από το Β.Ε.Π. για παροχή πληροφοριών στην ελεγκτική εταιρεία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Αρ. εγγρ: 1452/23-08-2017 (1143/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΘΕΜΑ: Λήξη γνωμάτευσης για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων. Αρ. εγγρ: 1148/07-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ανανεωθεί η νομιμοποίηση των εκπροσώπων και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.3/13-09-2017.

 1. 8.       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του ΟΒΙ στην 82η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 1141/07-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΟΒΥΕ. ΘΕΜΑ: Αποστολή υπομνήματος στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρ. εγγρ: 603/08-09-2017 (1173/12-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή επικαιροποιημένης λίστας επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. για την υλοποίηση προγράμματος ΛΑΕΚ. Αρ. εγγρ: 1155/07-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί λίστα με τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.4/13-09-2017.

 1. 11.    ΕΛΙΑΜΕΠ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην παρουσίαση μελέτης με θέμα: «Η πρωτοβουλία της Κίνας BELT & ROAD – Οικοδομώντας τη Βαλκανική Οδό του μεταξιού». Αρ. εγγρ: 1175/12-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 12.   ΖΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική εφημερίδα από το Ζω στον Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1142/07-09-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την πρόταση για προβολή του Επιμελητηρίου με κόστος διαφήμισης 100,00 ευρώ για ένα χρόνο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/13-09-2017.

 1. 13.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23/09/2017, στο Ε.Β.Ε.Α. Αρ. εγγρ: 5081/01-09-2017 (1152/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι στη Γενική Συνέλευση  θα παρευρεθούν ο Πρόεδρος και ο Οικονομικός Επόπτης του Επιμελητηρίου.

 1. 14.   Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της επεξεργασίας τροποποίησης του καταστατικού του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. στο πλαίσιο της επεξεργασίας του θέματος στη Γενική Συνέλευση. Αρ. εγγρ: 5080/01-09-2017 1151/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ΜΙΤΕ – ATHENS 2017. Αρ. εγγρ: 6154/30-08-2017 (1118/04-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Τελευταία ειδοποίηση για συμμετοχή με διαφημιστική καταχώρηση του Β.Ε.Π. στον οδηγό εξαγωγικών επιχειρήσεων του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. Αρ. εγγρ: 1116/04-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το «GLOBAL FISHERY FORUM» που θα πραγματοποιηθεί στις 14 – 16/09/2017 στην Αγία Πετρούπολη. Αρ. εγγρ: 6158/01-09-2017 (1146/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη διοργάνωση της επιχειρηματικής αποστολής στο Βελιγράδι, το Βουκουρέστι και τη Σόφια, 20 – 24/11/2017, που πραγματοποιεί ο οργανισμός ENTERPRISE GREECE. Αρ. εγγρ: 6157/30-08-2017 (1147/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 19.   ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημ. Παπαδημητρίου, με θέμα την τροποποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή – Προτάσεις προσθήκης συμπληρωματικών διατάξεων. Αρ. εγγρ: 54/25-08-2017 (1123/04-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 20.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή λίστας με τους εγγεγραμμένους οδοντοτεχνίτες στο Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1171/12-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί η ανωτέρω λίστα. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.6/13-09-2017.

 1. 21.   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Αρ. εγγρ: 128/06-09-2017 (1154/07-09-2017).

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 5.000,00 ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. (κωδ. 2499ε).  Απόφ.7/13-09-2017.

 1. 22.   ΕΛΛΗΝΟ – ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της μετονομασίας μετά την έκδοση του Π.Δ 83/2017, ΦΕΚ-118/Α/10.08.2017 Αρ. εγγρ: 1426/06-09-2017 (1136/06-09-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/13-09-2017.

 1. 23.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την 08/09/2017 στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE. Αρ. εγγρ: 2446/24-08-2017 (1122/04-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Οικονομικό Φόρουμ Ευρωεπιμελητηρίων: «Τα Επιμελητήρια στην ψηφιακή εποχή» (Βαρκελώνη, 25 – 26/10/2017). Αρ. εγγρ: 2509/01-09-2017 (1149/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 25.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή προς ενημέρωση των εργασιών της Νομικής υπηρεσίας της Κ.Ε.Ε.Ε. Αρ. εγγρ: 2519/04-09-2017 (1156/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Χαιρετισμός Προέδρου ΕΒΕΠ στην 82η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 1153/07-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 27.   Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή – πρόσκληση συμμετοχής στο πρώτο Ελληνικό Ναυτιλιακό Cluster. Αρ. εγγρ: 2988/11-09-2017 (1172/12-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή - πρόταση προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Δημ. Παπαδημητρίου και την Υπουργό Εργασίας, κα Έφη Αχτσιόγλου. Αρ. εγγρ: 3297/22-08-2017 (1121/04-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Πολωνική επιχειρηματική αποστολή στο Ρέθυμνο – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Αρ. εγγρ: 1119/04-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ALFA EXPO. ΘΕΜΑ: 15Η Εμποροβιοτεχνική Έκθεση Καρδίτσας. Αρ. εγγρ: 1150/07-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 31.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επίσκεψη στο περίπτερο του Επιμελητηρίου στην 82η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 8098/05-09-2017 (1158/07-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 32.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Προσωρινή αναστολή κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Αρ. εγγρ: 2865/08-09-2017 (1174/12-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΑΠ. Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Πληρωμή ΦΠΑ σε δόσεις. Αρ. εγγρ: 1125/04-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει η υπηρεσία προς ενημέρωση και να σταλεί το έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω αίτημα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/13-09-2017.

 1. 34.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Καταστροφή υλικού σε αχρηστία. Αρ. εγγρ: 1145/07-09-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για καταστροφή του υλικού σε αχρηστία κατόπιν ελέγχου από τον Β΄Αντιπρόεδρο, κ. Ψαρρα Μιχαήλ και τον Οικονομικό Επόπτη, κ. Ματθιουδάκη Θεόδωρο. Απόφ.10/13-09-2017.

 1. 35.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αλλαγή εκπροσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα απαραίτητα έγγραφα στην Τράπεζα Πειραιώς για την αλλαγή εκπροσώπου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/13-09-2017.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προτάσεις στην Υπουργό Εργασίας για την ενίσχυση της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας. Αρ. εγγρ: 1117/04-09-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Πρόταση του Προέδρου της ΚΕΕ για ριζική αλλαγή της φορολογίας εισοδήματος. Αρ. εγγρ: 1144/07-09-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 4.124,93 ευρώ (10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000425954, ΠΟΣΟ: 39,14 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 2. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.79, ΠΟΣΟ: 96,20 + ΦΠΑ 24% (23,09), ΣΥΝΟΛΟ: 119,29 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 3. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000805, ΠΟΣΟ: 157,83+ ΦΠΑ 24% (37,88), ΣΥΝΟΛΟ: 195,71 ΕΥΡΩ ΚΩΔ.1299).
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00036252, ΠΟΣΟ: 531,56+ ΦΠΑ 24% (127,57), ΣΥΝΟΛΟ: 659,13 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1299).
 5. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00036344, ΠΟΣΟ: 284,39+ ΦΠΑ 24% (68,25), ΣΥΝΟΛΟ: 352,64 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1299).
 6. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.82398, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0889).
 7. Ι. & Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. Α 2933, ΠΟΣΟ: 250,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0771).
 8.  ‘ENTOS’ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000418, ΠΟΣΟ: 58,40 + ΦΠΑ 24% (14,02), ΣΥΝΟΛΟ: 72,42 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.1261).
 9. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΔΗΜ. ΕΥΔΟΚΙΑ. ΑΦΜ: 077170617, 2Η ΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΡ.ΤΙΜ.281, ΠΟΣΟ: 1.116,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).
 10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΑΦΜ: 036996969, 2Η ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΡ.ΤΙΜ.ΣΕΙΡΑ Β 32, ΠΟΣΟ: 855,60 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0419).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 4.124,93  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                           

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter