ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 13-11-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 13/11/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 13η Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1507/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γενικός Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Σχετικά με έγκριση πρόσληψης προσωπικού του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 113134/18-10-2017 (1453/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις εκλογές των Επιμελητηρίων το έτος 2017. Αρ. εγγρ: 113913/19-10-2017 (1452/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις ενόψει των επιμελητηριακών εκλογών. Αρ. εγγρ: 114504/20-10-2017 (1454/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις εκλογές των Επιμελητηρίων το έτος 2017. Αρ. εγγρ: 116322/24-10-2017 (1423/25-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Άσκηση υποψήφιων δικηγορών στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Αρ. εγγρ: 77283/02-11-2017 (1504/09-11-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ξεκινήσει η διαδικασία για την πρόσληψη δύο ασκούμενων δικηγόρων. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/13-11-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτημάτων ψηφιακών υπογραφών υπαλλήλων Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 27439/24-10-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έκδοση ψηφιακής υπογραφής για το Διευθυντή, τους Προϊστάμενους και όλους τους υπαλλήλους του Β.Ε.Π. Επίσης εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως καλύψει τη δαπάνη που θα προκύψει για την έκδοση των ανωτέρω ψηφιακών υπογραφών προς την ΚΕΕΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 595,20 ευρώ. Απόφ.2/13-11-2017.

 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τη δημοσίευση Ν.4491/2017 (Α΄152) – Τροποποίηση διατάξεων Ν.4412/2016. Αρ. εγγρ: 6402/26-10-2017 (1490/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση απόφασης τροποποίησης συγκρότησης και ορισμού μελών του Κοινού Πειθαρχικού Συμβουλίου Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Φορέων (ΝΠΔΔ) που υπάγονται σε αυτές με θητεία από 01-01-2017 έως 31-12-2018. Αρ. εγγρ: 85745/30463/23-10-2017 (1485/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 8/11/2017 και ώρα 09:00 στην αίθουσα του 5ου ορόφου του ΕΒΕΑ. Αρ. εγγρ: 137/03-11-2017 (1488/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΔΣ. ΘΕΜΑ: Ερωτηματολόγιο για τη στρατηγική γαλάζιας ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1451/31-10-2017.

Η Δ.Ε. αναθέτει τη συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου στους ειδικούς συνεργάτες του Β.Ε.Π., κ. Χαλόφτη Γεώργιο και κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/13-11-2017.

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας, με αντικείμενο τη θεμελίωση Συνεργειών, μεταξύ Δήμων – κόμβων Ενέργειας, Βιομηχανίας και Διαμετακομιστικού Εμπορίου, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία και τμημάτων των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων των δύο χωρών. Αρ. εγγρ: 37653/09-10-2017 (1457/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση της γνωμοδοτικής επιτροπής στο γραφείο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου την 1η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Αρ. εγγρ: 672/25-10-2017 (1450/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2017 στις Σπέτσες παρευρέθη η κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, ως εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. , κατόπιν της υπ’ αριθμ. 672/25-10-2017 προσκλήσεως του Λιμενικού Ταμείου Σπετσών, και αποφασίζει την κάλυψη όλων των εξόδων μετάβασης και διαμονής της. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 0771 + 0772). Απόφ. 4/13-11-2017.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Παρουσίαση για την παραοικονομία σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1449/31-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. SGA. ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Εκλογές 2017. Αρ. εγγρ: 1474/03-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. SGA. ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ενημέρωση του εκλογικού καταλόγου 2017. Αρ. εγγρ: 1482/07-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΕΘ HELEXPO. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην τελετή εγκαινίων των εκθέσεων «PHILOXENIA 2017 & HOTELIA 2017», την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 20:00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. ΒΕΛΛΙΔΗΣ». Αρ. εγγρ: 1486/07-11-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΟΝΑΝΑΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ζήτηση συνεργασίας με επαγγελματίες. Αρ. εγγρ: 1505/09-11-2017.

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στο τμήμα Μηχανογράφησης σε συνεννόηση με τον Α΄ Αντιπρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής, κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο. Απόφ.5/13-11-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για τη διατήρηση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 1461/31-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Ε.Α. Αρ. εγγρ: 200294/11-10-2017 (1456/31-10-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί η σύμβουλος του Β.Ε.Π., κα Δήμητρα Νάστου, ως εκπρόσωπος του Β.Ε.Π. στο ΕΕΔΕΓΕ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/13-11-2017.

 1. Ο.Β.Σ.Θ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Αρ. εγγρ: 339/17-10-2017 (1458/31-10-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/13-11-2017.

 1. Σ.Ε.Γ.Ε. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για τη συνεργασία στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης που πραγματοποίησε ο σύνδεσμος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1045/24-10-2017 (1459/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποτίμηση της συμμετοχής της ΚΕΕ και των Επιμελητηρίων στην 82η Δ.Ε.Θ. Αρ. εγγρ: 2862/06-10-2017 (1460/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έγκριση αιτήματος ΚΕΕ για χορήγηση ψηφιακής υπογραφής στους υπαλλήλους των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 2865/09-10-2017 (1462/31-10-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συνεργασία μεταξύ των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Πρόσκληση στην 7η Συνδιάσκεψη, 9 με 11/11/2017. Αρ. εγγρ: 1455/31-10-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακής εφαρμογής «Απόκτηση Άδειας Χρήσης Πνευματικών – Μουσικών Δικαιωμάτων». Αρ. εγγρ: 3082/30-10-2017 (1487/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει  να διοργανώσει  το Β.Ε.Π. μία εκδήλωση σχετικά με την απόκτηση άδειας χρήσης Πνευματικών – Μουσικών δικαιωμάτων, προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του. Για το λόγο αυτό, εντέλλονται τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση της εκδήλωσης και την κάλυψη όλων των εξόδων που θα προκύψουν. Απόφ.8/13-11-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Απόψεις – προτάσεις ΚΕΕ επί του Ν/Σ: «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». Αρ. εγγρ: 3080/30-10-2017 (1489/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την ΚΕΕΕ για αναβολή των επιμελητηριακών εκλογών. Αρ. εγγρ: 3283/31-10-2017 (1484/07-11-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα διαγραφής του Εράλντο Κιάρρη, με αντικείμενο εργασίας την εκμετάλλευση περιπτέρου, λόγω εγγραφής του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1469/01-11-2017.

Η Δ.Ε. αναθέτει το θέμα στο Διευθυντή προς διερεύνηση και λήψη απόφασης. Απόφ.9/13-11-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα του υπαλλήλου του Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστου Δημήτριου για χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων μισθών. Αρ. εγγρ: 1477/06-11-2017.

Η Δ.Ε. θα επανεξετάσει το θέμα την νέα χρονιά κατόπιν καταθέσεως καινούριας αιτήσεως από τον ανωτέρω υπάλληλο. Απόφ.10/13-11-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το έτος 2018.

Έχοντας υπ’ όψιν το υπηρεσιακό έγγραφο του τμήματος Δ/Ο, ο Διευθυντής εισηγείται στην Διοικητική Επιτροπή την έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Β.Ε.Π. για το έτος 2018.

Η Δ.Ε.,

Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις :

Α.  του αρθρ. 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Β. της υπ’ αρίθμ. πράξης 339/2013 περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Διοικητική Επιτροπή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΦΕΚ 2124Β/28-08-2013).

Γ. την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών υποχρεώσεων, πέραν του κανονικού ωραρίου.

Δ. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη ύψους 15.000,00 ευρώ (κωδ. 0261) η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζει την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης δώδεκα (12) υπαλλήλων του Β.Ε.Π. και την έγκριση δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα (2.880) ωρών για το έτος 2018.

Η υπερωριακή απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα ως Παρασκευή κατά τις απογευματινές ώρες για τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου.

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/13-11-2017

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προσωπικό που θα απασχοληθεί με την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών του Επιμελητηρίου στις 3 και 4 /12/2017 – Εκλογική Αποζημίωση.

Ο Διευθυντής εισηγείται στη Διοικητική Επιτροπή, λόγω των αυξημένων αναγκών και ενεργειών που απαιτούνται για την προετοιμασία και διεξαγωγή των Εκλογών στις 3 και 4/12/2017, την απασχόληση των συνεργατών του Β.Ε.Π., κας Πρωτοψάλτη Ζωής – Ειρήνης και Μαρόλια Παρασκευής, ως βοηθητικό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής αυτών.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του Διευθυντή και αποφασίζει την απασχόληση των ανωτέρω συνεργατών στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των Εκλογών ως βοηθητικό προσωπικό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.12/13-11-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Λειτουργία Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας.

Ο Διευθυντής εισηγείται τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής παρακολούθησης Βιοτεχνικών Ζητημάτων – Στατιστικής, της Επιτροπής Μητρώου – Εκκαθάρισης Πρωτοκόλλου Επωνυμιών, της Ομάδας Εργασίας Επιστημονικής Τεκμηρίωσης Θέσεων Β.Ε.Π. και της Ομάδας Επεξεργασίας Προτάσεων και Παρακολούθησης Προγραμμάτων και για το έτος 2018.

Επειδή από 01/01/2018 θα αλλάξει η σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής, λόγω των επερχόμενων Εκλογών, πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές, προτείνεται η σύνθεσή τους να είναι ως ακολούθως:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΕΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΛΟΠΛΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ ΑΝΝΑ, ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΜΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΗ: ΤΣΟΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΚΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Η Δ.Ε. εγκρίνει την εισήγηση του Διευθυντή για τη λειτουργία των Επιτροπών και Ομάδων εργασίας από 01/01/2018, η οποία θα ισχύει μέχρι την ανάκλησή τους. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο.  Απόφ. 13/13-11-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανανεώσεις Συμβάσεων – Αναθέσεις Έργων, Υπηρεσιών και Μελετών.

Α) Ανανέωση σύμβασης με το δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία «ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» με αντικείμενο την μελέτη για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που απασχολούν σήμερα την Βιοτεχνία.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 3.500,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/13-11-2017.

Β) Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο την μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση, δακτυλογράφηση, πολυγράφηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με τις τιμές ως έχουν στην αρχική ανάθεση, με μέγιστο συνολικό κόστος για την περίοδο της σύμβασης το ποσό των 3.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.15/13-11-2017.

Γ) Ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗ τη μελέτη τις των μεταρρυθμίσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και επισήμανση των δυνατοτήτων θωράκισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των μελών του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αναθέτει στο δικηγορικό γραφείο του Ευστάθιου Χριστοδουλέλλη τη μελέτη των μεταρρυθμίσεων του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και εξυπηρέτηση των μελών του Β.Ε.Π.  για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 1.000,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/13-11-2017.

Δ) Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ με αντικείμενο την υποστήριξη των εφαρμογών Μητρώου και λογιστηρίου του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 4.200,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.17/13-11-2017.

Ε) Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ABS ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ» με αντικείμενο εργασίας την παροχή λογιστικών και μηχανογραφικών εφαρμογών για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 4.900,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.18/13-11-2017.

ΣΤ) Ανάθεση στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του καθαρισμού των υαλοπινάκων του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ τον καθαρισμό των υαλοπινάκων του Β.Ε.Π. για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 90,00 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.19/13-11-2017.

Ζ) Ανανέωση σύμβασης  με την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με αντικείμενο τον καθαρισμό των γραφείων του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης με την ανωτέρω επιχείρηση για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 350,00 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.20/13-11-2017.

Η) Ανάθεση της  τεχνικής υποστήριξης μηχανής στην εταιρεία με την επωνυμία “INTERSYS A.E.” με αντικείμενο εργασίας την πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση στο φωτοτυπικό μηχάνημα του Β.Ε.Π. με στοιχεία IR 3245 CANON.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην ανωτέρω εταιρεία την  τεχνική υποστήριξη για ένα χρόνο, ήτοι από 03/12/2017 έως 02/12/2018, με κόστος 480,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.21/13-11-2017.

Θ) Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ» με αντικείμενο τις υπηρεσίες διεκπεραίωσης εξωτερικών εργασιών και τραπεζικών εργασιών του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 300,00 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.22/13-11-2017.

Ι). Ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία IpHost Internet Solutions ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. – ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. για την υποστήριξη, συντήρηση και φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Β.Ε.Π., για τη χρονική περίοδο από 01/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 375,00 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία IpHost Internet Solutions ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. – ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. για ένα χρόνο, ήτοι από 01/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 375,00 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.23/13-11-2017.

Κ). Ανάθεση στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Β.Ε.Π. για τη χρονική περίοδο από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 10,00 ευρώ την ώρα πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αναθέτει τη συντήρηση και επισκευή των Η/Υ της υπηρεσίας στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, με κόστος 10,00/ώρα πλέον ΦΠΑ,με μέγιστο συνολικό κόστος το ποσό των 1.000,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.24/13-11-2017.

Λ). Ανανέωση σύμβασης με την Ι. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε., εταιρεία στάθμευσης, για το έτος 2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία στάθμευσης Ι. ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως και 31/12/2018, με κόστος 3.000,00 ευρώ/χρόνο, πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.25/13-11-2017.

Μ). Ανάθεση έργου για την παρακολούθηση, ενημέρωση, καθοδήγηση των μελών αλλά και των στελεχών του Επιμελητηρίου σε θέματα του ΕΣΠΑ, Εθνικά προγράμματα Χρηματοδότησης αλλά και προγραμμάτων της Ε.Ε, στην κα Μαυρομμάτη Ευδοκία.

Η Δ.Ε. αναθέτει το έργο της παρακολούθησης, ενημέρωσης, καθοδήγησης των μελών αλλά και των στελεχών του Επιμελητηρίου σε θέματα του ΕΣΠΑ, Εθνικά προγράμματα Χρηματοδότησης αλλά και προγραμμάτων της Ε.Ε., στην κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, έναντι του ποσού των 6.000,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.26/13-11-2017.

Ν). Ανάθεση προμήθειας στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, με αντικείμενο την προμήθεια διαφόρων ειδών κυλικείου για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων σχέσεων της Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αναθέτει την προμήθεια διαφόρων ειδών κυλικείου για την κάλυψη των αναγκών των δημοσίων σχέσεων του Επιμελητηρίου στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, μέχρι το ποσό των 5.000,00 ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.27/13-11-2017.

Ξ). Ανάθεση προμήθειας στην εταιρεία με την επωνυμία «Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», με αντικείμενο την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ και μελάνια εκτυπωτών και φαξ), για τις ανάγκες του Β.Ε.Π. για το έτος 2018.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία «Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» την προμήθεια αναλώσιμων ειδών (τόνερ και μελάνια εκτυπωτών και φαξ) για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2018 έως 31/12/2018, μέχρι το ποσό των 6.000,00 ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 28/13-11-2017.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου του ΕΒΕΠ για το σχέδιο νόμου περί Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 1468/01-11-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 9.871,80 ευρώ (23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000456001, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000449715, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.148, ΠΟΣΟ: 30,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.148, ΠΟΣΟ: 160,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 5. ΡΟΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΑΦΜ: 075275339, ΑΡ.ΤΙΜ.2001, ΠΟΣΟ:30,00 + ΦΠΑ 13% (3,90), ΣΥΝΟΛΟ: 33,90 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 6. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10672, ΠΟΣΟ: 22,12 + ΦΠΑ 13% (2,88), ΣΥΝΟΛΟ: 25,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 7. ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΩΡΑΙΑ ΙΚΕ. ΑΦΜ: 800833337, ΑΡ.ΤΙΜ.20, ΠΟΣΟ: 130,20 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 8. ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΪΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999663268, ΑΡ.ΤΙΜ.6843, ΠΟΣΟ: 352,00 + ΦΠΑ 24% (84,48), ΣΥΝΟΛΟ: 436,48 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 9. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.004886, ΠΟΣΟ: 240,00 + ΦΠΑ 24% (57,60), ΣΥΝΟΛΟ: 297,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 10. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.004909, ΠΟΣΟ: 24,19 + ΦΠΑ 24% (5,81), ΣΥΝΟΛΟ: 30,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 11. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.004931, ΠΟΣΟ: 24,19 + ΦΠΑ 24% (5,81), ΣΥΝΟΛΟ: 30,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 12. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.84503, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0889).
 13. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000815, ΠΟΣΟ: 537,59 + ΦΠΑ 24% (129,03), ΣΥΝΟΛΟ: 666,62 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 14. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.003241, ΠΟΣΟ: 250,80 + ΦΠΑ 24% (60,19), ΣΥΝΟΛΟ: 310,99 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 15. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.01136, ΠΟΣΟ: 146,20 + ΦΠΑ 24% (35,08), ΣΥΝΟΛΟ: 181,28 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 16. ABS. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΠΥ Α5, ΠΟΣΟ: 1.472,64 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 17. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000531, ΠΟΣΟ: 306,00 + ΦΠΑ 24% (73,44), ΣΥΝΟΛΟ: 379,44 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 18. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΠΑΣ. ΑΦΜ: 043959510. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΚΡΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Β.Ε.Π. ΑΡ. ΤΙΜ.18, ΠΟΣΟ: 608,84 ΕΥΡΩ (κωδ. 0264θ).
 19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΠΑΣ. ΑΦΜ: 043959510. ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Π 0987353, ΠΟΣΟ: 118,20 ΕΥΡΩ (κωδ. 0264θ).
 20. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.8, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0419).
 21. ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ. ΑΦΜ: 066243701, ΑΡ.ΤΙΜ.1123, ΠΟΣΟ: 173,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 22. ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ. ΑΦΜ: 066243701, ΑΡ.ΤΙΜ.17425, ΠΟΣΟ:  34,72 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 23. ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ. ΑΦΜ: 066243701, ΑΡ.ΤΙΜ.17419, ΠΟΣΟ: 173,60 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 9.871,80  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 23 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                             ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                      ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter