ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 15-01-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 15/01/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 15η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 13/12-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Μπελέκας Ανδρέας  Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. ΘΕΜΑ: Εξαγωγή εμπορευμάτων      σε χώρες ΕΖΕΣ. Αρ. εγγρ: ΔΤΔ Α 5026597 ΕΞ 2015/23-12-2015 (28/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού      Ανοικτού Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου      «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ), σύμφωνα με      τις απαιτήσεις της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020». Αρ. εγγρ: 3783/21-12-2015      (35/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΤΟΥΤΤΓΑΡΔΗΣ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την φιλοξενία κατά την      επίσκεψή τους στις 6/12/2015. Αρ. εγγρ: 43/14-01-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εξετάσει την πιθανότητα αποστολής μελών του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. στην Γερμανία και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/15-01-2016.

 1. ΟΑΕΔ      – ΛΑΕΚ. ΘΕΜΑ: Αιτήματα φορέων σχετικά με την αποπληρωμή προγραμμάτων ΛΑΕΚ      1-25 έτους 2014. Αρ. εγγρ: 29/14-01-2016.

Μετά την εισήγηση των τμημάτων Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων, η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση των ενεργειών της υπηρεσίας για την αποπληρωμή των προγραμμάτων. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.2/15-01-2016.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ. ΘΕΜΑ: Αποστολή καταλόγου με τις Διεθνείς Εκθεσιακές      εκδηλώσεις 2016 που θα πραγματοποιηθούν στο Λίβανο. Αρ. εγγρ: Φ.2215/Ι/ΑΣ5      / 12-01-2016 (44/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ι.      ΠΙΤΤΑΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Οικονομική προσφορά για ετήσια στάθμευση τριών θέσεων,      συνολικού κόστους 2.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τους υπόλοιπους 10      μήνες. Αρ. εγγρ: 07/11-01-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δεχθεί την οικονομική προσφορά συνολικού κόστους 2.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ γιατί προκύπτει εμφανώς όφελος για το Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/15-01-2016.

 1. ALFA EXPO. ΘΕΜΑ: Επιστολή      προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, προς ενημέρωση για τις      νέες ημερομηνίες της έκθεσης «Ελλάδος Γεύση» και πρόταση συνεργασίας. Αρ.      εγγρ: 33/14-01-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με      τον χειρισμό υποθέσεων Επιμελητηρίου/μελών του κατά το μήνα Δεκέμβριο      2015. Αρ. εγγρ: 51/14-01-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΟΖΑΜΠΙΑΝΟ      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των μελών του Ελληνοζαμπιανού Επιμελητηρίου      σχετικά με τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα για την      στήριξή τους και την συνεχή ενημέρωσή τους. Αρ. εγγρ: 31/14-01-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο, κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, που αφορά σε αίτημα      γνωστοποίησης των απόψεων του Β.Ε.Π. για το ασφαλιστικό και για την αύξηση      των εργοδοτικών εισφορών οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο υπόμνημα προς τον      Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο. Αρ. εγγρ: 5798/08-01-2016      (36/14-01-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει επιστολή με τις προτάσεις του Β.Ε.Π. για το ασφαλιστικό ζήτημα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/15-01-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πλαίσιο προτάσεων για την ριζική, αξιόπιστη και αποτελεσματική      επίλυση του συνταξιοδοτικού ζητήματος. Αρ. εγγρ: 44/08-01-2016      (26/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας με θέμα την      άμεση ανάκληση κατασχέσεων εταιρικών λογαριασμών. Αρ. εγγρ:      3945/29-12-2015 (30/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Κοιν. Ασφαλίσεων, κ. Αναστάσιο      Πετρόπουλο, με θέμα τις κατασχέσεις λογαριασμών ασφαλισμένων και την      επαναφορά ορίου ρύθμισης για συνταξιοδότηση. Αρ. εγγρ: 3867/23-12-2015      (34/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Α.      - Ε.Ε.Α. – Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Ε.Π. – Β.Ε.Θ. – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ:      Υποβολή προτάσεων αναφορικά με την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 06/11-01-2016, 20,21,22,23,24/14-01-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει υποβολή προτάσεων του Β.Ε.Π. για την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/15-01-2016.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής στην πρωτοβουλία του Ε.Ε.Α. για την προώθηση της      ανάγκης αλλαγής του Πτωχευτικού Κώδικα, για την βελτίωση των Πτωχευτικών      διαδικασιών και για την άμεση εφαρμογή της Δεύτερης Ευκαιρίας σε      πτωχεύσαντες επιχειρηματίες. Αρ. εγγρ: 12561/30-12-2015 (32/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Γ.Γ. Εμπορίου & Καταναλωτή, κ. Αντώνη      Παπαδεράκη, σχετικά με την πρόσκληση σε διάλογο για την αναθεώρηση της      Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 29/08-01-2016 (37/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΟΖΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της      Κ.Ε.Ε.Ε. στην Κοζάνη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12/02/2016. Αρ.      εγγρ: 165/11-01-2016 (40/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα την παράταση στις επενδύσεις του αναπτυξιακού Νόμου. Αρ. εγγρ:      27/11-01-2016 (41/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο,      σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης για την αύξηση των ασφαλιστικών      εισφορών. Αρ. εγγρ: 180/11-01-2016 (42/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με      θέμα την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και το Ασφαλιστικό. Αρ. εγγρ:      136/12-01-2016 (52/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ευρεία σύσκεψη Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ΟΕΒΕΑ,      επαγγελματικών σωματείων και εμπορικών συλλόγων Αρκαδίας με θέμα τα      προβλήματα των ΜμΕ και των αυτοαπασχολούμενων. Αρ. εγγρ: 53/14-01-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αποπληρωμή προγραμμάτων στα ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ και ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ      ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. ως κάτωθι:

Α. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200789, ΠΟΣΟ: 5.880,00 ΕΥΡΩ.

Β. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200821, ΠΟΣΟ: 5.184,00 ΕΥΡΩ.

Γ. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201202543, ΠΟΣΟ: 2.568,00 ΕΥΡΩ.

Επίσης αποπληρωμή προγραμμάτων στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά ως κάτωθι:

Α. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 320120118, ΠΟΣΟ: 1.365,00 ΕΥΡΩ.

Β. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200858, ΠΟΣΟ: 1.500,00 ΕΥΡΩ.

Γ. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200772, ΠΟΣΟ: 1.344,00 ΕΥΡΩ.

Δ. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200821, ΠΟΣΟ: 1.296,00 ΕΥΡΩ.

Ε. ΚΩΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 3201200789, ΠΟΣΟ: 1.470,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την αποπληρωμή των ανωτέρω προγραμμάτων στα ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. και στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/15-01-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συνδιοργάνωση κοπής πίττας με Ε.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει η συνδιοργάνωση της κοπής πίττας με το Ε.Ε.Π. και εντέλλονται τα τμήματα Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της εκδήλωσης. Απόφ.7/15-01-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασιών σε ειδικούς συμβούλους.

Η Δ.Ε., στο πλαίσιο της υποστήριξης των δομών του Οργανισμού στις απαιτήσεις της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας, καθώς και της στήριξης των μελών του, μέσω υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα προς τις επιχειρήσεις – μέλη, αποφασίζει την ανάθεση στην κα ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ του έργου για την Ανάπτυξη Εφαρμογών, την Υποστήριξη Επιχειρήσεων του Β.Ε.Π. και την Επεξεργασία Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών- επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου. Η ανάπτυξη εφαρμογών θα γίνει για την υποστήριξη της εκκαθάρισης μητρώου και την ανεύρεση επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξη οφειλόμενων ποσών στο Β.Ε.Π. Επίσης θα αναλάβει το έργο της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Β.Ε.Π. και τη χορήγηση ψηφιακής υπογραφής.

Η παρούσα σύμβαση ορίζεται με διάρκεια έντεκα (11) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι από 04/02/2016 έως 31/12/2016.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες η Σύμβουλος θα λάβει ως συνολική ετήσια αμοιβή, και κατόπιν παρουσίασης του συμφωνηθέντος εκτελεσθέντος έργου, το ποσό των 13.000€, πλέον Φ.Π.Α. Η εν λόγω αμοιβή θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις, έναντι των αντίστοιχων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, εκάστη των οποίων θα καταβάλλεται στην αρχή κάθε τριμήνου.

Η 1η εκ των τεσσάρων (4) δόσεων, συνολικού ποσού 3.250€, πλέον Φ.Π.Α., θα καταβληθεί με την υπογραφή της σύμβασης.

Η Σύμβουλος θα παρέχει τις υπηρεσίες της, σε χρόνο ανάλογο με τις ανάγκες του Β.Ε.Π. κατόπιν συμφωνίας της με τη Διοίκηση. Η παροχή θα γίνεται τόσο από απόσταση (από την έδρα της), όσο και με τη φυσική της παρουσία στην έδρα του Επιμελητηρίου. Όσον αφορά την ενημέρωση ή πληροφόρησή της για υπηρεσιακά ή άλλα οργανωτικά θέματα του Οργανισμού, εφόσον είναι αναγκαία για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την παρούσα, θα έχει δικαίωμα επαφής και συνεργασίας με τις υπηρεσίες και του υπαλλήλους του Επιμελητηρίου, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης. Επίσης, εφόσον κληθεί από τη Διοίκηση, θα δύναται να παραστεί σε Διοικητικό Συμβούλιο ή συνεδρίαση της Δ.Ε. ή σε εκδήλωση του Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης των ανωτέρω αναφερομένων.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/15-01-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επισκευή ξύλινης πόρτας Β.Ε.Π., αλλαγή μεντεσέδων λόγω φθοράς.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επισκευή της ξύλινης πόρτας έναντι αντιτίμου 210,00 ευρώ το οποίο θα χρεωθεί στον κωδικό 0889 (επισκευές στο κτίριο). Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/15-01-2016.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση έργου Ψηφιακών Υπογραφών: Δημιουργία στην ΚΕΕ ‘Υπηρεσίας      Αρχής Εγγραφής’ – ΥΠ.Α.Ε. {ΚΥΑ «Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την      Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού      Δημοσίου» (ΦΕΚ.1475Β/14-07-2015) – Κ.Ε.Ε. Αρχή Εγγραφής / Επιμελητήρια:      Εντεταλμένα γραφεία}». Αρ. εγγρ: 78/12-01-2016 (27/14-01-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και ορίζει υπεύθυνο του ανωτέρω έργου τον υπάλληλο του Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστο Δημήτριο, την δε υλοποίησή του αναθέτει στην κα Πρωτοψάλτη Ζωή - Ειρήνη. Απόφ.10/15-01-2016.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση συνδρομής έτους 2015 στην ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ σύμφωνα με      το 3% από τις συνδρομές του Επιμελητηρίου μας, ποσού 4.054,99 ευρώ καθώς      και των χαρτόσημων της ΔOY που αντιστοιχούν στο ως άνω ποσό.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ποσού των 4.054,99 ευρώ καθώς και των χαρτόσημων της ΔOY που αντιστοιχούν σε αυτό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.11/15-01-2016.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου, κ. Κων. Μίχαλου, έπειτα από την συνάντηση του      Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των εργοδοτικών φορέων σχετικά με την      αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Αρ. εγγρ: 25/14-01-2016.
 2. Ε.Ε.Α..      ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου, κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, ότι η λύση στο      Ασφαλιστικό δεν έρχεται με την αύξηση των εισφορών ή με μείωση των      συντάξεων. Αρ. εγγρ: 38/14-01-2016.
 3. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Δήλωση του Προέδρου, κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου, για τις εκλογές στην ΝΔ.      Αρ. εγγρ: 39/14-01-2016.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.578,74 ευρώ (12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΙΩΑΝΝΗΣ      ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, AΡ.      ΤΙΜ. 5, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23% (56,10), ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000156772, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 3. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.63312, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.53, ΠΟΣΟ: 217,15 + ΦΠΑ 23% (49,94), ΣΥΝΟΛΟ: 267,09 ΕΥΡΩ.

 

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000633, ΠΟΣΟ: 263,07 + ΦΠΑ 23% (60,49), ΣΥΝΟΛΟ: 323,56 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826. ΑΡ.ΤΙΜ.01443, ΠΟΣΟ: 152,40 + ΦΠΑ 23% (35,05), ΣΥΝΟΛΟ: 187,45 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826. ΑΡ.ΤΙΜ.00004, ΠΟΣΟ: 115,96 + ΦΠΑ 23% (26,67), ΣΥΝΟΛΟ: 142,63 ΕΥΡΩ.

 

 1. “TROPIKANA”. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000001, ΠΟΣΟ: 36,59 + ΦΠΑ 23% (8,42), ΣΥΝΟΛΟ: 45,01 ΕΥΡΩ.

 

 1. “TROPIKANA”. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000005, ΠΟΣΟ: 60,00 + ΦΠΑ 23% (13,80), ΣΥΝΟΛΟ: 73,80 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.Α-ΤΙΠ.00007, ΠΟΣΟ: 70,00 + ΦΠΑ 23% (9,10), ΣΥΝΟΛΟ: 79,10 ΕΥΡΩ.

 

 1. Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. ΑΦΜ: 999080978, ΠΟΣΟ: 108,64 + ΦΠΑ (13% + 23% = 24,87), ΣΥΝΟΛΟ: 133,51 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ.34, ΠΟΣΟ: 430,00 + ΦΠΑ 23% (98,90), ΣΥΝΟΛΟ: 528,90 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.578,74 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter