ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 16-04-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 16/04/2018

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 16η Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 559/13-04-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Μιχάλαρος  Ανδριανός, Πρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων. Απουσίαζε ο Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση του καθεστώτος «Συνέργειες και Δικτυώσεις». Αρ. εγγρ: 553/12-04-2018.

Η Δ.Ε. αναθέτει το θέμα στην Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων, κα Περηφάνου Κλεάνθη και στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία. Απόφ.1/16-04-2018.

 1. 2.       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με το ΦΕΚ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων ΕΠΑΛ. Αρ. εγγρ: 550/12-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Βιολογικών Προϊόντων, Μάλμο Σουηδία, 14 & 15/11/2018. Αρ. εγγρ: 557/13-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/16-04-2018.

 1. 4.       ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική έκδοση – Κανόνες του ICC για την εταιρική ευθύνη και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αρ. εγγρ: 549/12-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα εργασιών 27ου Συνεδρίου της ΟΣΥΕ. Αρ. εγγρ: 556/13-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην παρουσίαση του Destination Marketing Plan του νησιού την Πέμπτη 19/04/2018, στο «Σινέ Τιτάνια». Αρ. εγγρ: 555/13-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ορλώφ Χρήστος και Κατσώρης Ευάγγελος ώστε να παρευρεθούν ως εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/16-04-2018.

 1. 7.       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κ. Αλιφεράκη Μανώλη. Αρ. εγγρ: Φ.315/1170/03-04-2018 (551/12-04-2018).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποστολής επιστολής.

 1. 8.       Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2017.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. τον Οικονομικό Απολογισμό - Ισολογισμό έτους 2017 του Επιμελητηρίου προς έγκριση ως κάτωθι:

 

 

 

 

 

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2017 και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. και σε ορκωτούς ελεγκτές. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/16-04-2018.

 1. 9.       Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Στρατηγικός σχεδιασμός Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το έτος 2018. Αρ. εγγρ: 558/13-04-2018.

Το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων εισηγείται στη Δ.Ε. ότι βασικός στόχος του Επιμελητηρίου για το 2018 είναι η αναβάθμιση της Τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και η σύνδεση της με την παραγωγή - επιχειρηματικότητα  μέσα από μια σειρά δράσεων κι ενεργειών  καθώς και η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων – μελών του και καταθέτει στη Δ.Ε. το στρατηγικό σχεδιασμό του Β.Ε.Π. για το έτος 2018.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει τον ανωτέρω σχεδιασμό και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/16-04-2018.

 1. 10.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας την Τετάρτη 25/04/2018 στις 12:00. Αρ. εγγρ: 570/13-04-2018.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 11.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα αποστολής στοιχείων επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευής. Αρ. εγγρ: 569/13-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα στοιχεία επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο της Ναυπηγοεπισκευής. Μερίμνη υπαλλήλου Β.Ε.Π., κ. Καλόπλαστου Δημήτριου. Απόφ.6/16-04-2018.

 1. 12.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση μελετών και σχεδίων δράσης σε θέματα πολυτροπικότητας του προγράμματος NEWBRAIN.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. το σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση μελετών και σχεδίων δράσης σε θέματα πολυτροπικότητας του προγράμματος NEWBRAIN ως κάτωθι:

 

 

 

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.7/16-04-2018.

 1. 13.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση σχεδίου πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης και επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στις δράσεις του προγράμματος NEWBRAIN.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Δ.Ε. το σχέδιο πρόσκλησης ενδιαφέροντος για επιλογή εξωτερικού συνεργάτη με σκοπό την υλοποίηση των δράσεων δικτύωσης και επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στις δράσεις του προγράμματος NEWBRAIN.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Απόφ.8/16-04-2018.

 1. 14.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εξόφληση προμήθειας εξοπλισμού (2 Η/Υ και 2 πολυμηχανήματα), με πρακτικό επιτροπής παραλαβής, συνολικού ποσού 2.998,98 ευρώ για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει το πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής του Β.Ε.Π. για την αγορά του εξοπλισμού (2 Η/Υ και 2 πολυμηχανήματα) συνολικού ποσού 2.998,98 ευρώ για τις ανάγκες του διακρατικού προγράμματος NEWBRAIN.

Κατόπιν ελέγχου του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του Β.Ε.Π., η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της ανωτέρω προμήθειας, συνολικού κόστους 2.998,98 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. ΚΑΕ 9761δ. Απόφ.9/16-04-2018.

 1. 15.   TECHNOMEP. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ. ΘΕΜΑ: Αποστολή πρακτικών ομάδας εργασίας και παρατηρήσεων του ΣΕΝΑΒΙ για το Master Plan του ΟΛΠ. Αρ. εγγρ: 511/02-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει επεξεργασία των προτάσεων του ΣΕΝΑΒΙ από την ομάδα του τμήματος Ναυπηγοεπισκευής του Δ.Σ του Β.Ε.Π. και να κατατεθούν οι παρατηρήσεις τους σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. και στο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/16-04-2018.

 1. 16.   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού – Ορισμός Εκπροσώπων. Αρ. εγγρ: 2064/13-03-2018 (571/13-04-2018).

Η Δ.Ε. ορίζει ως εκπροσώπους του Β.Ε.Π. στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού της Περιφέρειας Αττικής τους κ.κ. Παπαμανώλη – Ντόζα Γεώργιο, Β΄ Αντιπρόεδρο, ως τακτικό μέλος και Φανουργάκη Δημήτριο, Υπεύθυνο Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, ως αναπληρωματικό μέλος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/16-04-2018.

 1. 17.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έλεγχος Οικονομικού Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2017 από Ορκωτούς Λογιστές.

Το τμήμα Δ/Ο εισηγείται στη Δ.Ε. ότι βάσει του Ν.4497/2017, άρθρο 77, παρ.9 τα Επιμελητήρια της χώρας και η Κ.Ε.Ε.Ε. οφείλουν να συντάσσουν κάθε χρόνο, έως τις 30 Απριλίου, Ισολογισμό χρήσης ο οποίος ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή.

Παράλληλα ο Διευθυντής ενημερώνει τη Δ.Ε. ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια ο έλεγχος αυτός είχε γίνει από την εταιρεία με την επωνυμία PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε., με την οποία υπήρξε καλή συνεργασία.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου του Ισολογισμού έτους 2017 από ορκωτό ελεγκτή. Απόφ.12/16-04-2018.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. 1.       ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Αρ. εγγρ: 552/12-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/16-04-2018.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.013,94 ευρώ (10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Ι.&Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.1939, ΠΟΣΟ: 56,00 ΕΥΡΩ.ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 2. Ι.&Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.1940, ΠΟΣΟ: 56,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 3. Ι.&Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.1941, ΠΟΣΟ: 118,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 4. Ι.&Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.1942, ΠΟΣΟ: 118,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 5. Ι.&Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.1943, ΠΟΣΟ: 124,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0771. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΥ. ΑΦΜ: 132274069, ΑΡ.ΤΙΜ.157, ΠΟΣΟ: 80,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. απόφ.14/21-02-2018.
 7. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.88, ΠΟΣΟ: 112,15 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0859. Αρ. σύμβασης: 1698/28-12-2017.
 8. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.89611, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 0889. Αρ. σύμβασης: 1693/28-12-2017.
 9. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000039, ΠΟΣΟ: 497,91 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1299. Αρ. σύμβασης: 1696/28-12-2017.
 10. ENTOS ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΦΜ: 037774363, ΑΡ.ΤΙΜ.000177, ΠΟΣΟ: 386,88 ΕΥΡΩ. ΚΑΕ 1731. Αρ. απόφ.20/04-04-2018.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.013,94  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 10 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ    ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.                ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ                 

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ                ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ             ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ                

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter