ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 17-02-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 17/02/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 17η Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 194/16-02-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Απουσίαζαν οι κ.κ. Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος και Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Αρ. εγγρ: 450/03-02-2017 (157/08-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει την διοργάνωση εκδήλωσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. με σκοπό την ενημέρωση για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. Με αφορμή την διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης αποφασίζεται η αποκατάσταση της μικροφωνικής και η προμήθεια 4 – 5 pannels για την τοποθέτηση αφισών για τις εκδηλώσεις που κατά καιρούς γίνονται.

Ειδικά για την διοργάνωση της εκδήλωσης για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, εντέλλονται τα τμήματα Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των σχετικών δαπανών και την διοργάνωση της εκδήλωσης αντίστοιχα. Απόφ.1/17-02-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Διάρκεια ισχύος εκπροσώπησης Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 16439/09-02-2017 (199/16-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 82350/30833+…/24-10-2016 απόφασης περί ορισμού μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίσεως μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧ των Ν.Π.Δ.Δ.: ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Αρ. εγγρ: 6289/2369/01-02-2017 (200/16-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση». Αρ. εγγρ: 198/16-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/17-02-2017.

 1. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση διαβούλευσης με θέμα την διαχείριση αποβλήτων πλοίων στους Ελληνικούς Λιμένες (Ένα ή περισσότεροι πάροχοι στους Λιμένες;) και ορισμός εκπροσώπου του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 201/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση Β.Ε.Π./Ιανουάριος 2017. Αρ. εγγρ: 195/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. Α.Τ. ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού – κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (κάμερες). Αρ. εγγρ: 162/08-02-2017.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Δ.Ε. αποφασίζει την οικονομική ενίσχυση του αστυνομικού τμήματος Δραπετσώνας με το ποσό των 800,00 ευρώ κατόπιν επικοινωνίας με τον Διοικητή του τμήματος. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/17-02-2017.

 1. Π.Ο.Ε.Β.Υ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης. Αρ. εγγρ: 1068/06-02-2017 (158/08-02-2017).

Η Δ.Ε .αποφασίζει να γίνει πρώτα έλεγχος για τον αριθμό των μελών του Β.Ε.Π. που υπάγονται στον Π.Ο.Ε.Β.Υ. και έπειτα επανεξέταση του αιτήματος για οικονομική ενίσχυση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/17-02-2017.

 1. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενίσχυση της εφημερίδας με δύο ετήσιες συνδρομές, ύψους 100,00 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή με 200,00 ευρώ. Αρ. εγγρ: 161/08-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ενίσχυση της εφημερίδας με δύο ετήσιες συνδρομές, συνολικού ποσού 200,00 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ. 1259). Απόφ.5/17-02-2017.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 196/16-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/17-02-2017.

 1. WIMA. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την έμπρακτη ανταπόκριση του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 197/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ημέρες Καριέρας 2017. Αρ. εγγρ: 203/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής στην 7η Παγκρήτια Έκθεση «Η μεγάλη συνάντηση στην Αθήνα», από τις 6 έως 14 Μαΐου 2017 στο Σ.Ε.Φ. Αρ. εγγρ: 204/16-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/17-02-2017.

 1. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Διεθνή Έκθεση Φαρμακευτικών Προϊόντων “CPhl ISTANBUL 2017”. Αρ. εγγρ: 206/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Διεθνή Έκθεση R + T TURKEY 2017. Αρ. εγγρ: 207/16-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επανεκλογή του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνου Κόλλια. Αρ. εγγρ: 147/07-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/17-02-2017.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γεώργιο Πιτσιλή, με θέμα πρόσκληση σε συνάντηση (2/2/2017). Αρ. εγγρ: 187/31-01-2017 (145/07-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Αλέξη Χαρίτση, με θέμα την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων ΥΜΣ/ΓΕΜΗ για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 235/02-02-2017 (146/07-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, με θέμα την διαδικασία απαλλαγής εγχωρίως παραγομένων πρώτων υλών, που προορίζονται για τελειοποίηση (μεταποίηση) σε προϊόντα, τα οποία απαλλάσσονται από καταβολή ΦΠΑ, ως Πάγιος Εξοπλισμός Βιομηχανίας. Αρ. εγγρ: 278/08-02-2017 (202/16-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλο, με θέμα την κατάθεση απόψεων για την συνταγματική αναθεώρηση. Αρ. εγγρ: 1067/30-01-2017 (163/08-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ακατάσχετος Επαγγελματικός Λογαριασμός & POS. Αρ. εγγρ: 305/02-02-2017 (160/08-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νικόλαο Παππά, με θέμα την Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία και Διαστημική Πύλη Καλαμάτας. Αρ. εγγρ: 387/03-02-2017 (164/08-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής των εταιρειών ΔΕΥΣ ΙΚΕ και F-KAT IKΕ από τα Μητρώα του Β.Ε.Π. επειδή λόγω επέκτασης σκοπού υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένες στο Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 205/16-02-2017.

Μετά την εισήγηση του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την διαγραφή των εταιρειών ΔΕΥΣ ΙΚΕ και F-KAT IKE λόγω του ότι, λόγω επέκτασης σκοπού υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένες στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραια. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.9/17-02-2017.

 1. SGA. ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Προσφορά δύο νέων διαδικτυακών εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίοου Πειραιά, ως κάτωθι:

Α). ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (καταχώρηση αγγελιών αναζήτησης εργαζομένων, καταχώρηση βιογραφικών από εργαζόμενους, αυτοματοποιημένη ταύτιση αγγελιών – βιογραφικών).

Kόστος εφαρμογής 2.000,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των ανωτέρω εφαρμογών στους servers του Επιμελητηρίου, η εκπαίδευση των χρηστών για όσο διάστημα χρειαστεί και τα εγχειρίδια των εφαρμογών.

Β). ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (διαδικτυακή αίτηση προεγγραφής και εγγραφής ατομικών επιχειρήσεων, διαδικτυακή πληρωμή συνδρομών, διαδικτυακή έκδοση πιστοποιητικών, αναζήτηση μελών του Επιμελητηρίου με δραστηριότητα – ΚΑΔ – Δήμους, κ.λ.π.) και

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (δημιουργία εκδηλώσεων, διαδικτυακή αίτηση συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους, αυτόματη δημιουργία αρχείου αιτήσεων ανά εκδήλωση, παρουσίες ανά εκδήλωση και στατιστικά)

Κόστος εφαρμογής των ανωτέρω 3.000,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των ανωτέρω εφαρμογών στους servers του Επιμελητηρίου, η εκπαίδευση των χρηστών για όσο διάστημα χρειαστεί και τα εγχειρίδια των εφαρμογών. Αρ. εγγρ: 209/17-02-2017.

Εξετάζοντας τις ανάγκες της υπηρεσίας για αναβάθμιση του συστήματος και της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στα μέλη του μέσω της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Επιμελητηρίου, την ζήτηση και προσφορά εργασίας ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους, την διαδικτυακή διαχείριση των εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας των χώρων εκδηλώσεων και έχοντας υπ’ όψιν αντίστοιχες τιμές από ανάλογα έργα των άλλων Επιμελητηρίων, καθώς και το γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με το λογιστήριο του Επιμελητηρίου και τις αντίστοιχες εφαρμογές του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει την άμεση αγορά της δεύτερης οικονομικής προσφοράς (Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο και Διαδικτυακή Διαχείριση εκδηλώσεων) κόστους 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, και αφού γίνει τροποποίηση του Προϋπολογισμού 2017, θα γίνει αγορά της πρώτης οικονομικής προσφοράς (Ψηφιακές Υπηρεσίες Αναζήτησης Εργαζομένων) κόστους 2.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% . Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/17-02-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Μεταρρύθμιση ΦΠΑ. Αρ. εγγρ: 210/17-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο Επιμελητηρίου Σάμου, κ. Γ. Κυριαζή, για την εκλογή του ως θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αρ. εγγρ: 6010/13-02-2017 (211/17-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΜΟΣΧΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε forum Β2Β «Ρωσία – Ευρώπη: Συνεργασία χωρίς σύνορα», 29 – 30/06/2017 στην Μόσχα. Αρ. εγγρ: 212/17-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή ατομικών ανακοινώσεων και θεματικών συνεδριών στο Συνέδριο με θέμα: «ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ», 21 – 23/09/2017 στην Αθήνα. Αρ. εγγρ: 213/17-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΑΕΚ. ΘΕΜΑ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ: 830/14-02-2017 (214/17-02-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/17-02-2017.

 1. ΣΥ.Σ.ΕΠ. ΘΕΜΑ: Ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή σε επισημάνσεις – καταγγελίες παράτυπων πρακτικών. Αρ. εγγρ: 170/15-02-2017 (215/17-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ENTERPRISE GREECE. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε επιχειρηματικές συναντήσεις του κλάδου τροφίμων και αναψυκτικών, με αγοραστές από Ευρώπη, Άπω Ανατολή και Αραβικό κόσμο. Αρ. εγγρ: 216/17-02-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/17-02-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ημερίδα στα πλαίσια του Συνεδρίου MONEY SHOW, 7 – 9/04/2017 στην Νέα Υόρκη. Αρ. εγγρ: 217/17-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ε.Π. – Θέματα Ημερησίας Διάταξης. Αρ. εγγρ: 2358/14-02-2017 (218/17-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Δήμο Παπαδημητρίου, σχετικά με την στήριξη των τοπικών Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 629/14-02-2017 (219/17-02-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ερώτηση αντιμετώπισης στο ΓΕΜΗ των περιπτώσεων αποβιωσάντων επιχειρηματιών ατομικών επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 297/15-02-2017 (220/17-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ). ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής του Β.Ε.Π. στην δημιουργία κέντρου καινοτομίας για την Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία. Αρ. εγγρ: 191/15-02-2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την συμμετοχή του Β.Ε.Π. στην δημιουργία κέντρου καινοτομίας για την Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.13/17-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης αγοράς ενός εκτυπωτή, λόγω φθοράς και μη επισκευής του παλαιού.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αγορά ενός εκτυπωτή για το τμήμα Μητρώου. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/17-02-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Συμβολή φορέων στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διαμόρφωση προτάσεων – δράσεων προτεραιότητας για την ανάπτυξη του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου – Ερωτηματολόγιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αρ. εγγρ: 15473/07-02-2017 (208/16-02-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα απαντήσει η υπηρεσία.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Μελέτη χώρου από ειδικό για τη διαμόρφωση της αίθουσας συνεδριάσεων Β.Ε.Π. και των γραφείων του 4ου ορόφου τα οποία έχουν αγοραστεί.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης για την ανάγκη διαμόρφωσης τόσο της αίθουσας συνεδριάσεων του Β.Ε.Π. όσο και των γραφείων του 4ου ορόφου, η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει έρευνα αγοράς από το τμήμα Δ/Ο για την ανάθεση σε ειδικό της μελέτης των χώρων ως αναφέρονται ανωτέρω. Απόφ.15/17-02-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανάθεση προμήθειας διαφημιστικών εντύπων για την εκδήλωση με τίτλο: «Χρηματοδοτικά εργαλεία για τις ΜμΕ απευθείας από Ευρωπαϊκή Ένωση», που θα πραγματοποιηθεί την 01/03/2017.

Κατατέθηκε η υπ’ αρίθμ. 117/02-02-2017 προσφορά από την κα ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΝΑΣΤΟΥ (ADV com), για 100 τεμάχια έντυπα 4σέλιδο, 100 τεμάχια έντυπο 32 σελίδες και ένα roll up 85 συνολικού κόστους 533,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει την προμήθεια για 100 τεμάχια έντυπα 4σέλιδο, 100 τεμάχια έντυπο 32 σελίδες και ένα roll up 85 στην κα Νάστου (A.D.V. com), με συνολικό κόστος 533,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.16/17-02-2017.

 

    

      ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού ευρώ 9.547,70 (12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.71, ΠΟΣΟ: 188,25 + ΦΠΑ 24% (45,18), ΣΥΝΟΛΟ: 233,43 ΕΥΡΩ.(κωδ. 0859).
 2. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00098, ΠΟΣΟ: 90,41 + ΦΠΑ 24% (21,70), ΣΥΝΟΛΟ: 112,11 ΕΥΡΩ.(κωδ.0891).
 3. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10381, ΠΟΣΟ: 40,32 + ΦΠΑ 24% (9,68), ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.(κωδ.0859).
 4. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000331297, ΠΟΣΟ: 55,04 ΕΥΡΩ.(κωδ.0859).
 5. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000331294, ΠΟΣΟ: 18,60 ΕΥΡΩ.(κωδ.0859).
 6. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000337683, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ.(κωδ.0859).
 7. ΠΑΝΑΓ. Δ. ΜΠΙΛΙΑΣ. ΑΦΜ: 023454657, ΑΡ.ΤΙΜ.1120, ΠΟΣΟ: 29,90 + ΦΠΑ 24% (7,17), ΣΥΝΟΛΟ: 37,07 ΕΥΡΩ.(κωδ.0899).
 8. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ – ΓΕΡΜΑΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998345190, ΑΡ.ΤΙΜ.7226, ΠΟΣΟ: 13,38 + ΦΠΑ 24% (3,22), ΣΥΝΟΛΟ: 16,60 ΕΥΡΩ.(κωδ.0899).
 9. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002885, ΠΟΣΟ: 50,00 + ΦΠΑ 24% (12,00), ΣΥΝΟΛΟ: 62,00 ΕΥΡΩ.(κωδ.0891).
 10. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΗΛ. ΕΞΑΡΧΟΥ. ΑΦΜ: 102029772, ΑΡ.ΤΙΜ.1429, ΠΟΣΟ: 510,00 + ΦΠΑ 24% (122,40), ΣΥΝΟΛΟ: 632,40 ΕΥΡΩ.(κωδ.0859).
 11. ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ.200, ΠΟΣΟ: 3.430,00 + ΦΠΑ 24% (823,20), ΣΥΝΟΛΟ: 4.253,20 ΕΥΡΩ.(κωδ.0419).
 12. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ. ΑΦΜ: 142830965, ΑΡ.ΤΙΜ.5, ΠΟΣΟ: 3.250,00 + ΦΠΑ 24% (780,00), ΣΥΝΟΛΟ: 4.030,00 ΕΥΡΩ.(κωδ.0419).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 9.547,70  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 12 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

ΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ   ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ       ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ   

 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter