ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 20-3-2013

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 20/03/2013

                                                                                                                   

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 20η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 430/14-3-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, ο Β΄Αντιπρόεδρος  Ανδρ. Μπελέκας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας.

Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Μεταβίβαση των παρακάτω αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ. προς την Δ.Ε.

-Άρθρο 2, παρ. 2, εδάφια α, β, γ, ε, στ και ζ, του Ν. 2081/1992

-Υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα.

-Συμμετοχή σε επιτροπές και όργανα σχεδιασμού έργων υποδομής καθώς και ορισμό εκπροσώπων σε επιτροπές και ομάδες εργασίας τρίτων (π.χ. επιτροπές για χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέων-κομμωτών, προμηθειών κ.λ.π.)

-Μέριμνα για την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, της μεταποίησης, του τομέα των υπηρεσιών και γενικά για την αύξηση της παραγωγής και της παραγωγικότητας ή γενικά για την εθνική οικονομία.

-Καταγραφή εμπορικών και επαγγελματικών εθίμων.

-Παροχή πληροφοριών για αλλοδαπές αγορές, διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και συναφή θέματα.

-Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και δειγματοληψιών και διαιτησία σε εμπορικές διαφορές.

-Διεκπεραίωση, κατ’ εξουσιοδότηση των οργάνων της Πολιτείας, κάθε άλλου έργου συναφούς με τον σκοπό του Επιμελητηρίου.

-Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και συμμετοχή σε συνέδρια τρίτων.

-Παροχή επιχορηγήσεων σε στελέχη και υπαλλήλους του Επιμελητηρίου για ειδίκευση και εμπειρία.

-Σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας από μέλη, υπαλλήλους ή τρίτους.

-Επιχορήγηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, πολιτιστικών, κοινωνικών και εθνικών εκδηλώσεων.

-Οικονομική ενίσχυση συλλόγων και εργοδοτικών οργανώσεων, ασφαλιστικών ταμείων των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων, κάλυψη ή δανειοδότηση ελλειμμάτων του Ταμείου Προνοίας των υπάλλήλων, οικονομική ενίσχυση των αναγνωρισμένων υπαλληλικών οργανώσεων των υπαλλήλων των Επιμελητηρίων.

-Άρθρο 4, παρ. 3,6 και 8, του Ν. 2081/1992.

-Καθορισμός του τρόπου είσπραξης των συνδρομών.

-Διενέργεια δαπανών για προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών, ποσού κάτω των 40.000 (σαράντα χιλιάδων) ευρώ.

   Η Δ.Ε. αποφασίζει να μπει ως θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 1/20-3-2013.

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή για το παρεμπόριο. Η Δ.Ε. ΟΡΙΖΕΙ ως τακτικά μέλη στην επιτροπή τον Κο Γ. Κωνσταντόπουλο και την Κα Λιόση Αντιγόνη. Αναπληρωματικά  μέλη την Κα Ε. Ρούσση και τον Κο Γ. Μιχαλάκη. Αρ. απόφ. 2/20-3-2013.

 

 1. 1ο ΣΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Παρουσίαση σχετικού θέματος από το ΒΕΠ στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2013 στο 1ο Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά. Έγγρ. 493/19-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στην παρουσίαση να παρευρεθούν ο Κος Α. Μιχάλαρος και ο Κος Γ. Μιχαλάκης. Αρ. απόφ. 3/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΣΕΒΕ. Θέμα: Διοργάνωση εκδήλωσης για τις εξαγωγές. Έγγρ. 387/6-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την διοργάνωση της εκδήλωσης. Αρ. απόφ. 4/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτεχνικών θεμάτων).

 

 1. ΑΠΟΨΗ. Θέμα: Σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών, και πιστοποιημένα προγράμματα κατάρτισης  προσωπικού επιχειρήσεων επισιτιστικών επαγγελμάτων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Έγγρ. 444/19-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συνεργαστούμε με την ΑΠΟΨΗ για την διεξαγωγή των παραπάνω σεμιναρίων. Αρ. απόφ. 5/20-3-2013.

(Μερίμνη τμ. Βιοτεχνικών θεμάτων).

 

 

 1. ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Παγκόσμιο συνέδριο επιμελητηρίων και έκθεση 22-25/4/2013. «Ευκαιρίες για όλους». Έγγρ. 445/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ. Θέμα: Επιστολή με την οποία ζητάνε οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Έγγρ. 343/28-2-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στην επόμενη συνεδρίαση της να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις, μαζί με την προηγούμενη απόφαση που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα. Αρ. απόφ. 6/20-3-2013.

 

 1. ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ «Ο ΕΡΜΗΣ». Θέμα: Επιστολή με την οποία ζητάνε οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ. Έγγρ. 344/28-2-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στην επόμενη συνεδρίαση της να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις, μαζί με την προηγούμενη απόφαση που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα. Αρ. απόφ. 7/20-3-2013.

 

 1. ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. Θέμα: Αίτημα χορηγίας αγώνων κωπηλασίας Ομίλου Ερετών. Έγγρ. 401/8-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ στην επόμενη συνεδρίαση της να εξεταστούν όλες οι αιτήσεις για οικονομικές ενισχύσεις, μαζί με την προηγούμενη απόφαση που υπήρχε για το συγκεκριμένο θέμα. Αρ. απόφ. 8/20-3-2013.

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΞΥΝΗ. Θέμα: Επιστολή για να τεθεί εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΒΕΠ. Έγγρ. 459/19-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να τεθεί υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου,το 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο στο ΕΒΕΠ, εφόσον συμμετέχει και το ΕΒΕΠ. Αρ. απόφ. 9/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. Ομοσπονδία Εργοδοτικών Ενώσεων επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων Πειραιά. Αρ. πρωτ. 1601/20-9-2012. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθεί ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 1.000 ευρώ. Αρ.απόφ. 10/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Πειραιά. Αρ. πρωτ. 2151/20-12-2012. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθεί ως οικονομική ενίσχυση το ποσό των 1.000 ευρώ. Αρ. απόφ. 11/20-3-2013 (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ. Θέμα: Ομόφωνη επιλογή Προισταμένου Δ/νσης του ΒΕΠ Κου Μιχάλη Γιάγκα. Έγγρ. 431/14-3-2013. Τίθεται υπόψη της Διοικητικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. 431/14-3-2013 έγγραφο του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ. Κατόπιν τούτου η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να τοποθετήσει τον Κο Μιχάλη Γιάγκα στη θέση του Δ/ντή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.  Αρ. απόφ. 12/20-3-2013.

 

 1. ΖΕΙΜΠΕΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ. Θέμα: Επιστροφή χρημάτων για πραγματογνωμοσύνη που δεν έγινε, διότι δεν υπήρχε πραγματογνώμονας. Έγγρ. 427/14-3-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφούν τα χρήματα. Αρ. απόφ. 13/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. ΣΦΥΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. Θέμα: Χορήγηση δανείου ύψους 4.000 ευρώ, για κάλυψη έκτακτων οικογενειακών της αναγκών. Έγγρ. 429/14-3-2013. Η Δ.Ε. εγκρίνει το ανωτέρω αίτημα. Αρ. απόφ. 14/20-3-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. Αντικατάσταση του Κου Α. Μιχάλαρου από την Κα Λιόση Αντιγόνη στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ασπροπύργου.

Η Δ.Ε. εγκρίνει την αντικατάσταση του κου Μιχάλαρου από την κα Λιόση.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 

 1. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ. Θέμα: Εκδήλωση αθηναικού ινστιτούτου εκπαίδευσης και έρευνας. Έγγρ. 442/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Θέμα: Ετήσια γενική συνέλευση του συλλόγου στις 20/3/2013. Έγγρ. 438/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ. Θέμα: Εντοπισμός καθυστερήσεων σε διεκπεραίωση φακέλων απογραφής. Έγγρ. 441/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Θέμα: Αναφορικά με την γνωμοδότηση του Κ. Χατζηπέμου, νομικού συμβούλου του Επιμελητηρίου Ροδόπης σε σχέση με την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου. Έγγρ. 440/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαικής Επιτροπής για την πρωτοβουλία «Μεταρρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών προιόντων» που περιέχεται στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2013. Έγγρ. 437/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ICC Ελλάς. Θέμα: Υπόδειγμα σύμβασης διεθνούς πώλησης του ICC. Έγγρ. 436/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ

Θέμα:  Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Έγγρ. 443/19-3-2013. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΑΦΜ: 042027296, ΑΡ. ΤΙΜ. 7, ΠΟΣΟ 1.480 ΕΥΡΩ+ΦΠΑ 23% 340 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΦΜ: 019535485, ΑΡ.ΤΙΜ. 1082, ΠΟΣΟ 62,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 13% 8,06 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ ΑΦΜ: 999279105, AΡ. ΤΙΜ. 12565, ΠΟΣΟ 250,00 ΕΥΡΩ +ΦΠΑ 23% 57,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΜ: 079119881, ΑΡ. ΤΙΜ. 398, ΠΟΣΟ 30,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% 6,90 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΙΟΝΥΣΗΣ Π. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΦΜ: 021518594, AΡ. ΤΙΜ. 84, ΠΟΣΟ 97,50 ΕΥΡΩ+ ΦΠΑ  22,50 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ. 295, ΠΟΣΟ 363,44 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% 83,59 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ. ΤΙΜ. 305, ΠΟΣΟ 207,30 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% 47,68 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ. ΤΙΜ. 635, ΠΟΣΟ 490,50 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23% 112,82 ΕΥΡΩ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει τις ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  εξόφληση των  τιμολογίων.

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter