ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 20-09-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 20/09/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1196/18-09-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Γεώρ. Κωνσταντόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας και Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή σεμιναρίου στο ΕΚΔΔΑ με τίτλο «Εταιρικό δίκαιο και Γ.Ε.ΜΗ.». Αρ. εγγρ: 99616/18-09-2017 (1188/18-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στο 9ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας. Αρ. εγγρ: 1187/18-09-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Νέο σεμινάριο βασικής εκπαίδευσης της διαμεσολάβησης από 02/10/2017 έως 07/10/2017. Αρ. εγγρ: 1193/18-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/20-09-2017.

 1. 4.       Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ, στις 7/10/2017 στις Οινούσσες. Αρ. εγγρ: 6161/15-09-2017 (1190/18-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στην Ημερίδα ΕΕΣΥΜ – ΕΒΕΑ – ΟΦΑΕ για την Εθνική Στρατηγική Μεταφορών στις 22/09/2017 στο ΕΒΕΑ. Αρ. εγγρ: 5044/01-09-2017 (1194/18-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση σεμιναρίου Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και ΚΕΕ την 25/09/2017 στο ΕΒΕΑ, με θέμα «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών των επιχειρήσεων». Αρ. εγγρ: 2618/14-09-2017 (1195/18-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών». Αρ. εγγρ: 1353/12-09-2017 (1192/18-09-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την προσφορά του ΟΣΔ «Αυτοδιαχείριση». Αρ. εγγρ: Φ.971/2364/13-09-2017 (1191/18-09-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/20-09-2017.

 1. 9.       ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την απόφαση διενέργειας εκλογών στη Δυτική Αττική και σύσταση προς τούτο εφορευτικής επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1189/18-09-2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί έγγραφο στο Δικηγορικό Σύλλογο ώστε να οριστούν οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωματικούς τους, που θα μετέχουν στην Εφορευτική Επιτροπή που θα συσταθεί στη Δυτική Αττική (Ελευσίνα).

Τακτικό μέλος του Επιμελητηρίου για την εν λόγω Εφορευτική Επιτροπή ορίζεται ο υπάλληλος του Β.Ε.Π., κ. Γεωργίου Φίλιππος, με αναπληρωματικό μέλος τον υπάλληλο του Β.Ε.Π, κ. Καλόπλαστο  Δημήτριο.

Χρέη Γραμματέα θα εκτελέσει ο υπάλληλος του Β.Ε.Π., κ. Μουζακίτης Λεωνίδας, με αναπληρωματικό μέλος την υπάλληλο του Β.Ε.Π., κα Γκλεζάκου Άννα.

Επίσης, η Δ.Ε. παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ, ώστε να οριστούν οι εκπρόσωποι της Εφορευτικής Επιτροπής, που θα είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

Κατόπιν, αποφασίζει να σταλεί η σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης το οποίο θα ορίσει 2 υπαλλήλους του με τους αναπληρωματικούς τους.

 Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/20-09-2017.

 1. 10.   ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΣΑΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Αίτημα προσκόμισης του καταλόγου των επιχειρήσεων για τις επικείμενες εκλογές 2017. Αρ. εγγρ: 1186/18-09-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα. Απόφ.4/20-09-2017.

 1. 11.   ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης του καταλόγου των μελών του ΒΕΠ για τις επικείμενες εκλογές 2017. Αρ. εγγρ: 1185/18-09-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα χορήγησης του καταλόγου. Απόφ.5/20-09-2017.

 1. 12.   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα χορήγησης λίστας με τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου για τις επικείμενες εκλογές 2017. Αρ. εγγρ: 1184/18-09-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα για χορήγηση της ανωτέρω λίστας. Απόφ.6/20-09-2017.

 1. 13.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των επισυναπτόμενων εντύπων προκειμένου να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. το πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΕΠ ΑΜΚΕ». Αρ. εγγρ: 1182/18-09-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει ότι η δαπάνη για την καταχώρηση του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΕΠ ΑΜΚΕ», στο Γ.Ε.ΜΗ., θα καλυφθεί από το Επιμελητήριο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/20-09-2017.

 1. 14.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Απολογισμού 2016.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στην Δ.Ε. τον Οικονομικό Απολογισμό για το έτος 2016.

Κατόπιν ελέγχου, η Δ.Ε. εγκρίνει τον Απολογισμό του έτους 2016 ως επισυνάπτεται και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/20-09-2017.

 1. 15.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017.

Το τμήμα Δ/Ο, λόγω αναγκαιότητας κάλυψης δαπανών για τις Εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 3 και 4/12/2017, εισηγείται την Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017 ως κάτωθι:

 

 

 

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη Β΄ Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως επισυνάπτεται και παραπέμπει το θέμα στο επόμενο Δ.Σ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/20-09-2017.

 1. 16.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση δύο εκδηλώσεων για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών ΕΠΑΛ σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Επιμελητηριακή μας Περιφέρεια (Πειραιάς και Δυτική Αττική), το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου 2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη διοργάνωση των δύο εκδηλώσεων για τη βράβευση των επιτυχόντων μαθητών ΕΠΑΛ σε ΑΕΙ και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση και την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.10/20-09-2017.

 1. 17.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδήλωσης με το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ), στις 18/10/2017.

Η Δ.Ε. εγκρίνει τη διοργάνωση  εκδήλωσης με το Σ.Ε.Γ.Ε., στις 18/10/2017 και εντέλει τα τμήματα Βιοτεχνικών Θεμάτων και Δ/Ο όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση και την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν αντίστοιχα. Απόφ.11/20-09-2017.

 1. 18.   ABS. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Εξόφληση τιμολογίου για την παρακολούθηση του τμήματος Δ/Ο του ΒΕΠ για το χρονικό διάστημα από 01/06/2017 – 31/12/2017, σύμφωνα με την επέκταση της σύμβασης από 24/4/2017 για Απολογισμό 2016, ως κάτωθι:

ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΟΥ Α4, ΣΥΝΟΛΟ: 1.472,64 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου, ποσού 1.472,64 ευρώ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (ΚΩΔ. 0419). Απόφ.12/20-09-2017.

 1. 19.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Προσωπικό που θα απασχοληθεί με την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών του Επιμελητηρίου στις 3 και 4 /12/2017 – Εκλογική Αποζημίωση.

Ο Διευθυντής αναφέρει στη Διοικητική Επιτροπή ότι η Εκλογική Επιτροπή στην από 13/09/2017 συνεδρίασή της αποφάσισε να εισηγηθεί στη Διοικητική Επιτροπή την ύπαρξη βοηθητικού προσωπικού για την προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών, δεδομένων των ενεργειών που απαιτούνται μέχρι τις εκλογές και του όγκου της δουλειάς που προκύπτει.

Προτείνει δε το βοηθητικό προσωπικό να στελεχωθεί από όλους τους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου και όσον αφορά στις δύο ημέρες των εκλογών, που πιθανόν να χρειαστεί επιπλέον προσωπικό, να αιτηθούμε τη διάθεση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, τον αριθμό των οποίων η Εκλογική Επιτροπή θα προσδιορίσει σε επόμενη συνεδρίασή της.

Ο Διευθυντής αναφέρει ότι ήδη στην Εκλογική Επιτροπή μετέχουν οι: Πάνου Ελευθέριος (τακτικός Πρόεδρος), Ψωμιάδου Δήμητρα (αναπλ. Πρόεδρος), Πλαντζουνάκη Ιωάννα (τακτικό μέλος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Αθανασοπούλου Χριστίνα (αναπλ. μέλος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Νικητοπούλου Μαρία (τακτικό μέλος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Οικονόμου Καλλιόπη (αναπλ. μέλος του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Τουλκαρίδης Χαράλαμπος (τακτικό μέλος Β.Ε.Π.), Φωτεινάκης Ευάγγελος (αναπλ. Μέλος Β.Ε.Π.), Γιάγκας Μιχαήλ (τακτικό μέλος Β.Ε.Π.), Κουλούρα Μαρία (αναπλ. Μέλος Β.Ε.Π.), Παπαδάκη Ευγενία (εισηγήτρια εκ του Νόμου), Ευθυμία Τσόλα – Γκλεζάκου (τακτική Γραμματέας), και Κασιμάτη Παρασκευή (αναπλ. Γραμματέας).

Μέχρι τη συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής που θα λειτουργήσει τις δύο  ημέρες των Εκλογών στην Ελευσίνα οι υπάλληλοι του Επιμελητηρίου: Γεωργίου Φίλιππος, Καλόπλαστος Δημήτριος, Μουζακίτης Λεωνίδας, Γκλεζάκου Άννα, Σφυράκη Καλλιόπη, Λεκάκου Αθανασία και Σαρρή Ελένη θα λειτουργούν ως βοηθητικό προσωπικό της Εκλογικής Επιτροπής για τη διεκπεραίωση των εκλογικών εκκρεμοτήτων.

Σημειώνεται ότι για την Εφορευτική Επιτροπή η οποία θα λειτουργήσει τις δύο ημέρες των εκλογών και στην οποία θα μετάσχουν οι: Ξερούλης Λεωνίδας (τακτικός Πρόεδρος), Δρακούλης Δρακουλόγκωνας (αναπλ. Πρόεδρος), Φίλιππος Γεωργίου (τακτικό μέλος Β.Ε.Π.), Καλόπλαστος Δημήτριος (αναπλ. μέλος Β.Ε.Π.), Μουζακίτης Λεωνίδας (τακτικός Γραμματέας), Γκλεζάκου Άννα (αναπλ. Γραμματέας), επειδή η σύστασή της είναι η ίδια με την Εκλογική Επιτροπή, είμαστε σε αναμονή ορισμού ενός τακτικού μέλους του Β.Ε.Π. με το αναπληρωματικό του, οριζόμενα από το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. και δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών υπαλλήλων από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Συνεχίζοντας ο Διευθυντής αναφέρει:

«Δεδομένου ότι διανύουμε τους τελευταίους μήνες του έτους και για την απρόσκοπτη εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2017  αλλά και του 2018, θα πρέπει να απορροφηθούν  οι πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί και δεσμευτεί στον αντίστοιχο ΚΑΕ (0264β) του προϋπολογισμού του 2017 και αφορά στην αποζημίωση του προσωπικού του ΒΕΠ και των τρίτων που εμπλέκονται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών του Επιμελητηρίου στις 3 & 4 Δεκεμβρίου 2017, καθόσον τα εν λόγω ποσά είναι μεγάλα και επηρεάζουν σε σχετικά σημαντικό βαθμό την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Επιπρόσθετα, αυτό θα πρέπει να γίνει στη παρούσα φάση όπου το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 15 του Π.Δ. 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 193/1997 και την παρ. 2, άρθρο 11 του Π.Δ. 52/2006), ορίζει ότι «Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου», διότι στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την Επιμελητηριακή νομοθεσία στο άρθρο 73, παρ. 10, προβλέπεται ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις καθορίζονται με Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών. Επειδή η συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. πιθανά δεν θα εκδοθεί άμεσα, όπως συνήθως συμβαίνει, υπάρχει ο κίνδυνος το προβλεφθέν ποσό στον αντίστοιχο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 2017 να μην απορροφηθεί εντός του τρέχοντος έτους αλλά το 2018 όπου δεν έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε η Δ.Ε. να αποφασίσει το ύψος της εκλογικής αποζημίωσης ανάλογα με την ιδιότητα του κάθε προσώπου στην διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που καταβλήθηκαν στις προηγούμενες εκλογές του 2011 καθώς και το ποσοστό αυτής της αποζημίωσης που θα καταβληθεί εντός του 2017. Υπενθυμίζουμε ότι στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχει ήδη δεσμευτεί το ακόλουθο ποσό: ΚΑΕ 0264β: 40.000€ που αφορά στην εκλογική αποζημίωση».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Διευθυντής εισηγείται η αποζημίωση για τις Εκλογές να διαμορφωθεί ως εξής:

Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής: 350,00 ευρώ ανά μήνα.

Μέλη της Εκλογικής Επιτροπής: 300,00 ευρώ ανά μήνα.

Γραμματέας της Εκλογικής Επιτροπής: 300,00 ευρώ ανά μήνα.

Εισηγήτρια εκ του νόμου: 300,00 ευρώ ανά μήνα.

Αναπληρωματικά μέλη Εκλογικής Επιτροπής: 200,00 ευρώ ανά μήνα.

Βοηθητικό προσωπικό: 200,00 ευρώ ανά μήνα.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την εισήγηση της Εκλογικής Επιτροπής για τη συμμετοχή όλου του προσωπικού του Επιμελητηρίου στην προετοιμασία και διεξαγωγή των Εκλογών καθώς κάνει αποδεκτή και την εισήγηση του Διευθυντή για την εκλογική αποζημίωση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/20-09-2017.

 1. 20.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2016.

Το τμήμα Δ/Ο καταθέτει στη Διοικητική Επιτροπή τον Ισολογισμό χρήσης έτους 2016.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου και διαλογικής συζήτησης, εγκρίνει τον Ισολογισμό χρήσης έτους 2016 και αποφασίζει να σταλεί στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές προς έλεγχο και παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ. προς έγκριση. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/20-09-2017.

 

     ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 2.007,37 ευρώ ( 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00003115, ΠΟΣΟ: 18,00 + ΦΠΑ 24% (4,32), ΣΥΝΟΛΟ: 22,32 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 2. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.003172, ΠΟΣΟ: 160,00 + ΦΠΑ 24% (38,40), ΣΥΝΟΛΟ: 198,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 3. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.003176, ΠΟΣΟ: 700,00 + ΦΠΑ 24% (168,00), ΣΥΝΟΛΟ: 868,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0891).
 4. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000434576, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).
 5. ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΪΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999663268, ΑΡ.ΤΙΜ.6794, ΠΟΣΟ: 120,00 + ΦΠΑ 24% (28,80), ΣΥΝΟΛΟ: 148,80 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 800631973, ΑΡ.ΤΙΜ.004709, ΠΟΣΟ: 96,77 + ΦΠΑ 24% (23,23), ΣΥΝΟΛΟ: 120,00 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 7. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΜΕΛΗΣΙΣ». ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ – ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ Ο.Ε. ΕΦΗΜΕΡΙΣ «ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», ΑΦΜ: 800211548, ΑΡ.ΤΙΜ.1119, ΠΟΣΟ: 135,00 + ΦΠΑ 24% (32,40), ΣΥΝΟΛΟ: 167,40 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 8. ΝΙΚΗ ΜΕΛ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΑΦΜ: 066243701, ΠΟΣΟ: 114,75 + ΦΠΑ 24% (27,54), ΣΥΝΟΛΟ: 142,29 ΕΥΡΩ (κωδ. 0851).
 9. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΣΒΟΥΚΑΣ. ΑΦΜ: 055752274, ΑΡ.ΤΙΜ.5100, ΠΟΣΟ: 34,00 + ΦΠΑ 24% (8,16), ΣΥΝΟΛΟ: 42,16 ΕΥΡΩ (κωδ. 1261).
 10. Ι. & Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ.2963, ΠΟΣΟ: 40,00 ΕΥΡΩ (κωδ.0771).
 11. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.80, ΠΟΣΟ: 169,95, + ΦΠΑ 24% (40,80), ΣΥΝΟΛΟ: 210,75 ΕΥΡΩ (κωδ. 0859).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 2.007,37  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ          ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ             ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΡΡΑΣ   

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                           

 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                    

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter