ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 20-12-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 20/12/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 20η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1618/15-12-2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ.  Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος, Β΄ Αντιπρόεδρος,  Παπαθανασίου Γεώργιος, Οικονομικός Επόπτης,  Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας, Φανουργάκης Δημήτριος, Υπεύθυνος Γ.Ε.ΜΗ. και Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων και Περηφάνου Κλεάνθη, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων.  Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής, κ. Μιχάλης Γιάγκας, και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Εκλογή Προέδρου και μελών Διοικητικής Επιτροπής. Αρ .εγγρ: 137609/13-12-2017 (1650/15-12-2017).

Ο πρόεδρος ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι στο Δ.Σ. το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 13/12/2017 εκλέγησαν τα μέλη για τη Διοικητική Επιτροπή ως κάτωθι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανδριανός Μιχάλαρος,

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος,

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπαμανώλης – Ντόζας Γεώργιος,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ: Παπαθανασίου Γεώργιος,

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ματθιουδάκης Θεόδωρος,

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: Φανουργάκης Δημήτριος και

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Περηφάνου Κλεάνθη.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επικύρωση των θέσεων ως ορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Απόφ. 1/20-12-2017.

 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΘΕΜΑ: Λήξη γνωμάτευσης για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1640/15-12-2017.

Ο Διευθυντής ενημερώνει τη Διοικητική Επιτροπή ότι θα πρέπει να γίνει επικαιροποίηση των στοιχείων με τη νέα σύνθεση της Διοικητικής Επιτροπής και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων, στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και σε κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και κάθε άλλο φορέα με τα οποία συνεργάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επικαιροποίηση των στοιχείων, να σταλούν τα έγγραφα με τις νέες συνθέσεις Διοικητικής Επιτροπής και Διοικητικού Συμβουλίου και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Τράπεζα της Ελλάδος , καθώς και σε κάθε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και κάθε άλλο φορέα με τα οποία συνεργάζεται το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά . Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 2/20-12-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Υποχρέωση καταχώρισης ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. στο ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ: 131765/30-11-2017 (1634/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΘΕΜΑ: Επιστολή παραίτηση του κ. Αντ. Παπαδεράκη από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. Αρ .εγγρ: 1143/01-12-2017 (1638/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή για τη συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Γενικός Γραμματέας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 3/20-12-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις – Υποχρεώσεις σύμφωνα με τους νέους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ 2983/Β/2017). Αρ. εγγρ: 133087/04-12-2017 (1629/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – μέλη μέσω e-mail. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 4/20-12-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις – Υποχρεώσεις σύμφωνα με τους νέους Κανόνες ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ 2983/Β/2017). Αρ. εγγρ: 133666/05-12-2017 (1630/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου και να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις – μέλη μέσω e-mail. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 5/20-12-2017.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Καθορισμός εύρους αποζημίωσης μελών εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών και βοηθητικού προσωπικού, για τις επιμελητηριακές εκλογές του Δεκεμβρίου 2017. Αρ .εγγρ: 134159/06-12-2017 (1628/15-12-2017).

Σε συνέχεια των υπ’αριθμ. 13/20-09-2017 και 12/13-11-2017 αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΠ και σύμφωνα με την  υπ’αριθμ. 134159/06-12-2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ Ανάπτυξης και Οικονομικών:  «Καθορισμός εύρους αποζημίωσης μελών εκλογικών και εφορευτικών επιτροπών και βοηθητικού προσωπικού για τις επιμελητηριακές εκλογές του Δεκεμβρίου 2017»), ο Διευθυντής και το Τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό του Επιμελητηρίου εισηγούνται την αναπροσαρμογή των εκλογικών αποζημιώσεων που ορίστηκαν στην από 20/09/2017 συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής του Β.Ε.Π. ως κάτωθι:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: η οποία συγκροτήθηκε  με την υπ’αριθμ. 89109/11-08-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:

 

-          Ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτροπής το ποσό των 600 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες και ο αναπληρωτής του το ποσό των 450 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες.

-          Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, ως τακτικά μέλη,  το ποσό των 500 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες και οι αναπληρωτές τους το ποσό των 375 ευρώ/μηνιαίως για 2,5 μήνες.

-          Ο εκπρόσωπος- μέλος του  ΒΕΠ, ως τακτικό μέλος,  το ποσό των 500 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες και ο αναπληρωτής του το ποσό των 375 ευρώ εφάπαξ.

-          Ο υπάλληλος του ΒΕΠ, ως τακτικό μέλος,  το ποσό των 500 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες και ο αναπληρωτής του το ποσό των 375 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες.

-          Η γραμματέας της εκλογικής επιτροπής το ποσό των 500 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες και η αναπληρωματική το ποσό των 375 ευρώ/μηνιαίως για 2 μήνες.

-          Η εκ του νόμου εισηγήτρια της εκλογικής επιτροπής το ποσό των 500 ευρώ/μηνιαίως για 4 μήνες.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 130608/28-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της εκλογικής επιτροπής κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών στο εκλογικό παράρτημα Ελευσίνας:

 

-          Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής το ποσό των 525 ευρώ εφάπαξ.

-          Τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που αποτελείτο από 4 υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης & Οικονομίας , 2 μέλη του  ΒΕΠ,  2 υπαλλήλους του  ΒΕΠ   και 1 υπάλληλο ΒΕΠ που εκτελούσε χρέη γραμματέα,  το ποσό των 450 ευρώ εφάπαξ.

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:Σύμφωνα με τις υπ’αριθμ. 13/20-09-2017 και 12/13-11-2017 αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής του ΒΕΠ, αποφασίστηκε η  απασχόληση των υπαλλήλων και συνεργατών του ΒΕΠ, ως βοηθητικό προσωπικό, καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και διεξαγωγής των εκλογών καθώς και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης που ασχολήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Για την αποζημίωση του ως άνω βοηθητικού προσωπικού προτείνονται τα παρακάτω:

 

Βοηθητικό Προσωπικό στον Πειραιά:

Για τους 6 υπαλλήλους και συνεργάτες του Επιμελητηρίου το ποσό των 600 ευρώ έκαστος εφάπαξ, για τους 2 υπαλλήλους του Υπουργείου το ποσό των 450 ευρώ έκαστος εφάπαξ και για τους 3 υπαλλήλους του ΒΕΠ οι οποίοι συμμετείχαν και στην Εφορευτική Επιτροπή στην Ελευσίνα, το ποσό των 450 ευρώ έκαστος εφάπαξ.

 

Βοηθητικό προσωπικό στην Ελευσίνα:

Για  τους 2 υπαλλήλους του Υπουργείου το ποσό των 450 ευρώ έκαστος εφάπαξ.

 

Σημειώνεται ότι:

 • ·          Για τις παραπάνω αποζημιώσεις έχουν ληφθεί υπόψη η χρονική διάρκεια απασχόλησης καθώς και ο όγκος της συνολικής εργασίας, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Ως εκ τούτου υπάρχουν  διαφοροποιήσεις στο ύψος της αποζημίωσης τόσο των μελών της Εκλογικής Επιτροπής όσο και του βοηθητικού προσωπικού του Επιμελητηρίου ανάλογα με τη διάρκεια   απασχόλησης και τον όγκο της δουλειάς που απαιτήθηκε.

 • ·         Στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχει δεσμευθεί στον ΚΑΕ 0264β το ποσό των 40.000 ευρώ που αφορά τις παραπάνω εκλογικές αποζημιώσεις.
 • ·         Σύμφωνα με τους παραπάνω υπολογισμούς το συνολικό ποσό που θα δαπανηθεί για τις εκλογικές αποζημιώσεις ανέρχεται στα  32.025 ευρώ.

 

Ο Πρόεδρος τονίζει ότι για τους υπαλλήλους του Β.Ε.Π. που ήταν στην Εκλογική Επιτροπή και είχαν επιφορτισθεί με το μεγαλύτερο όγκο της εργασίας που απαιτήθηκε, θα πρέπει τα ποσά να αναπροσαρμοσθούν ως κάτωθι:

Τακτικοί: 600,00 ευρώ ανά μήνα, Αναπληρωματικοί: 450,00 ευρώ ανά μήνα, Γραμματείς: 600,00 ευρώ ανά μήνα και εισηγήτρια: 600,00 ευρώ ανά μήνα.

Κατόπιν τούτου το συνολικό ποσό της εκλογικής αποζημίωσης διαμορφώνεται στο ποσό των 33.525,00 ευρώ.

 

Η Δ.Ε., κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση της Υπηρεσίας και την προσθήκη του Προέδρου, αποφασίζει την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης συνολικού ποσού 33.525,00 ευρώ, στα μέλη Εκλογικής και Εφορευτικής Επιτροπής, στους γραμματείς, στην εισηγήτρια, και στο βοηθητικό προσωπικό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/20-12-2017.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας. Αρ .εγγρ: 125259/08-12-2017 (1641/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Έκθεση ελέγχου υπ’ αρ. 102/Α/2017/Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.1Δ/8767/05-07-2017. Αρ .εγγρ: 136545/12-12-2017 (1614/13-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Αρ .εγγρ: ΔΝΣγ/οικ.79792/ΦΝ 466/07-11-2017 (1627/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Περιστατικά εξαπάτησης Ελλήνων επιχειρηματιών. Αρ .εγγρ: Φ. 2270/1895/27-11-2017 (1625/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Μελέτη για την ανάπτυξη του Πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Αττική. Αρ. εγγρ: 1639/15-12-2017.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου της μελέτης, αποφασίζει το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων να επικοινωνήσει με το σύμβουλο του Β.Ε.Π., κ. Γιώργο Χαλόφτη, και να ενημερωθεί το Δ.Σ. Απόφ. 7/20-12-2017.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση ΒΕΠ για το μήνα Νοέμβριο 2017. Αρ .εγγρ: 1649/15-12-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου. Αρ. εγγρ: 1633/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 8/20-12-2017.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Βραβείο μεταφορών ΕΕΣΥΜ «Δημήτριος Τσαμπούλας» - 2ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018. Αρ .εγγρ: 1624/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ε.ΣΥ.Μ., κ.κ. Κατσώρης Ευάγγελος και Ψαρράς Μιχαήλ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 9/20-12-2017.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή ΕΟΑΕΝ και INSULEUR σε Ε.Ε. και κυβέρνηση για το Φ.Π.Α. Αρ .εγγρ: 1647/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθούν οι εκπρόσωποι του Β.Ε.Π. στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν., κ.κ. Ορλώφ Χρήστος και Μπρεγιάννη Ελένη. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 10/20-12-2017.

 1. ΟΣΥΕ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με το υπ’ αριθμ. 136545/12-12-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Αρ .εγγρ: 74/12-12-2017 (1635/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, ΕΕΑ, ΕΕΠ, ΒΕΑ, ΒΕΠ. ΘΕΜΑ: Απόφαση σχετικά με την αίτηση απόσπασης του υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης, Χρηστίδη Βασιλείου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Αρ .εγγρ: 140/22-11-2017 (1603/07-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να προχωρήσει η διαδικασία και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για την απόσπαση του υπαλλήλου του ΕΒΕ Ροδόπης, κ. Χρηστίδη Βασιλείου στο Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 11/20-12-2017.

 1. ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση λήξης της συνεργασίας με τη δημοσιογράφο κα Σταματίνα Μάρκου. Αρ .εγγρ: 1648/15-12-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Π.ΕΝ.Ε.Τ.Η.Σ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για παραχώρηση της αίθουσας συνεδριάσεων του ΒΕΠ, για την ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης, την Κυριακή 21/01/2018 και ώρα 10:00. Αρ .εγγρ: 126/13-12-2017 (1613/13-12-2017).

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 12/20-12-2017.

 1. ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για αποστολή στοιχείων για το πλήθος των πάσης μορφής εταιρειών/επιχειρήσεων, ανά μορφή εταιρείας. Αρ .εγγρ:  36/Φ.112 – ιβ΄/07-12-2017 (1653/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλούν τα στοιχεία. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.13/20-12-2017.

 1. ΚΥΜΗ ΑΒΕΕ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των μελών του ΒΕΠ σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο στο ΒΙΟΠΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ και το αίτημα παράτασης των επενδυτικών σχεδίων του Ν. 3299/2004 κατ’ ελάχιστον μέχρι τις 31/12/2018. Αρ .εγγρ: 1642/15-12-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα τη θεσμοθέτηση συμμετοχής ΚΕΕ και άτυπη μεταβατική εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Αρ .εγγρ: 3314/21-11-2017 (1623/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος της νομικής υπηρεσίας της ΚΕΕΕ που αφορά στον τρόπο και στη διαδικασία εκλογής της Διοικητικής Επιτροπής των Επιμελητηρίων μετά το Ν. 4497/2017. Αρ. εγγρ: 3426/01-12-2017 (1626/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος της νομικής υπηρεσίας της ΚΕΕΕ για θέματα που αφορούν τα Επιμελητήρια και την κοινή απάντηση στο υπ αριθμ’ 136545/12-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρ. εγγρ: 3502/13-12-2017 (1637/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΜΗ ΚΕΕΕ. ΘΕΜΑ: Αποστολή της υπ’ αριθμ. 112/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την καταχώριση δικαστικών αποφάσεων στο ΓΕΜΗ. Αρ .εγγρ: 1655/15-12-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, για παράταση της προθεσμίας αποπληρωμής των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Αρ .εγγρ: 4748/11-12-2017 (1644/15-12-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα της κας ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΣ για διαγραφή από τα Μητρώα του ΒΕΠ λόγω εγγραφής της στο Ε.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1660/15-12-2017.

Κατόπιν ελέγχου της εισηγήσεως του Μητρώου, η Δ.Ε. αποφασίζει τη μη διαγραφή της ανωτέρω επιχείρησης από τα Μητρώα του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ. 14/20-12-2017.

 1. Ε.Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1622/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 15/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 2310/12-12-2017 (1654/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 16/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 2809/Φ2711/15-12-2017 (1656/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 17/20-12-2017.

 1. ΕΒΕ ΡΟΔΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: ΕΞ 1393/14-12-2017 (1657/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 18/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 4690/Φ.143Α/15-12-2017 (1659/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 19/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 3910/15-12-2017 (1661/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 20/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1621/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 21/20-12-2017.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 2994/11-12-2017 (1643/15-12-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 22/20-12-2017.

 1. Ε.Β.Ε.Α. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1646/15-12-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 23/20-12-2017.

 1. ΕΛΤΑ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Αποστολή οικονομικής προσφοράς για τις ταχυπληρωμές έτους 2018. Αρ. εγγρ: 1620/15-12-2017.

Η Δ.Ε., κατόπιν ελέγχου της οικονομικής προσφοράς, αποφασίζει να την κάνει αποδεκτή για το έτος 2018. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 24/20-12-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Εκπροσώπηση του Β.Ε.Π. για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και ζητά την έγκρισή τους σχετικά με την εκπροσώπηση του Επιμελητηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής την ανάθεση της εκπροσώπησης του Επιμελητηρίου και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του συστήματος Winbank, στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες υπό τους αναγραφόμενους σε κάθε περίπτωση όρους:

Α. Στην Κουλούρα Μαρία του Δημητρίου, Προϊσταμένη τμήματος Δ/Ο του Β.Ε.Π. και στη Γκλεζάκου Άννα του Βασιλείου, υπάλληλο του τμήματος Δ/Ο, οι οποίες η κάθε μία χωριστά με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα το Επιμελητήριο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή και

Β. Στο Γιάγκα Μιχαήλ του Γεωργίου, Διευθυντή Β.Ε.Π. και στον Παπαθανασίου Γεώργιο του Ιωάννη, Οικονομικό Επόπτη Β.Ε.Π., οι οποίοι με τη χρήση ή την πληκτρολόγηση, κατά περίπτωση, του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισής τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύουν έγκυρα το Επιμελητήριο σε όλες τις συναλλαγές του, πλην της αγοραπωλησίας μετοχών, και για ποσό έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000,00) ευρώ ανά συναλλαγή.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 25/20-12-2017.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έκδοση καρτών για το Διευθυντή του Β.Ε.Π., κ. Μιχάλη Γιάγκα.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έκδοση καρτών για το Διευθυντή του Β.Ε.Π. από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε μέχρι το ποσό των 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.26/20-12-2017.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ:

 1. 1.       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο για την επανεκλογή του. Αρ .εγγρ: οικ.254350/06-12-2017 (1632/15-12-2017). Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. 2.       WIMA. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο για την επανεκλογή του. Αρ .εγγρ: 1631/15-12-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. 3.       Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο για την επανεκλογή του. Αρ .εγγρ: 5297/07-12-2017 (1652/15-12-2017). Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 4. 4.       ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο για την επανεκλογή του. Αρ .εγγρ: 1645/15-12-2017. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 5. 5.       Ε.Ε.Θ. ΘΕΜΑ: Συγχαρητήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο για την επανεκλογή του. Αρ .εγγρ: 2099/12-12-2017 (1651/15-12-/2017). Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  8.141,24 ευρώ (15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΪΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 999663268, ΑΡ.ΤΙΜ.6954, ΠΟΣΟ: 150,00 + ΦΠΑ 6% (84,48), ΣΥΝΟΛΟ: 159,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 1259).
 2. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000470703, ΠΟΣΟ: 36,44 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 3. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ.ΤΙΜ.000477640, ΠΟΣΟ: 47,25 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ.0859).
 4. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνστ. ΑΦΜ: 043827838, ΑΡ. ΤΙΜ. 138. ΠΟΣΟ: 540,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 5. ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΩΡΑΙΑ. ΑΦΜ: 800833337, ΑΡ.ΤΙΜ. 39, ΠΟΣΟ: 446,40 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 6. ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ. ΖΥΜΙΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. ΑΦΜ: 997200309, ΑΡ.ΤΙΜ.000000000057, ΠΟΣΟ: 215,35 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 7. SGA. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΦΜ: 095706123, ΑΡ.ΤΙΜ. 420 (ΣΥΜΒΑΣΗ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017), ΠΟΣΟ: 2.604,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 7123).
 8. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.85523, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0889).
 9. Δ.Τ. “CHAMPION SECURITY A.E.” ΑΦΜ: 997801938, ΑΡ.ΤΙΜ.245, ΠΟΣΟ: 272,80 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 10. ΛΕΥΤΕΡΗΣ Λ. ΠΑΝΟΥ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. ΑΦΜ: 027555251, ΑΡ.ΤΙΜ.022, ΠΟΣΟ: 345,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0894).
 11. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ. ΑΦΜ: 124169915, ΑΡ.ΤΙΜ.437, ΠΟΣΟ: 930,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0411).
 12. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. ΑΦΜ: 998486563, ΑΡ.ΤΙΜ. ΤΙΑ 13189, ΠΟΣΟ: 10,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 13. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΑΦΜ: 997408876, ΑΡ.ΤΙΜ. 644, ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – Γ΄ ΔΟΣΗ 2017, ΠΟΣΟ: 1.488,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0411).
 14. ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΦΜ: 082135923, ΑΡ.ΤΙΜ. 63, ΠΟΣΟ: 370,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 15. ΤΣΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. ΑΦΜ: 012368854, ΑΡ.ΤΙΜ.Α6-7 41103, ΠΟΣΟ: 212,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0813).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  8.141,24  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΓΕΩΡ.ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ-ΝΤΟΖΑΣ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

 

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ          ΔΗΜ. ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ            ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ                     ΓΙΑΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ                        ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter