ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 21-05-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 21/05/2014

 

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 21η Μαίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 933/20-5-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος,  Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος,  Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκεύη.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Αποστολή στοιχείων κόστους ΓΕΜΗ-Συμπληρωματικές διευκρινίσεις. Αρ. εγγρ. 801/24-04-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Το με α.π. 1497/1-4-2014  έγγραφο της Υπηρεσίας της ΓΓΕ αναφορικά με στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους των καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 853/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την έναρξη των προσλήψεων των ωφελούμενων. Αρ. εγγρ. 796/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Μετατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών. Αρ. εγγρ. 856/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Ανακοινώσεις προκηρύξεων θέσεων σε Ευρωπαικούς Οργανισμούς. Αρ. εγγρ. 854/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Ανακοίνωση πρόσκλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ. 855/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ. Θέμα: Σχετικά με την επίσκεψη εκπροσώπων του ΒΕΠ στο Επιμελητήριο της Στουτγάρδης από τις 30-6-2014 έως την 2 Ιουλίου 2014. Αρ. εγγρ. 840/6-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μεταβούν στο Επιμελητήριο της Στουτγάρδης ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, ο Α’ Αντιπρόεδρος του ΒΕΠ, ο Β’ Αντιπρόεδρος του ΒΕΠ, ο Διευθυντής του ΒΕΠ  και ο συνεργάτης του ΒΕΠ Κος Γ. Χαλόφτης. Επίσης να γίνει ότι είναι απαραίτητο για την διοργάνωση της ανωτέρω αποστολής και να καταβληθούν οι δαπάνες αγοράς δώρου και οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις μετάβασης και διαμονής. Αρ. απόφ. 1/21-5-2014.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ. Αρ. εγγρ. 806/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Ορισμός μελών ειδικής επιτροπής αξιολόγησης. Αρ. εγγρ. 763/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Κοινοβουλευτικός έλεγχος πρόσθετων αμοιβών έτους 2013. Αρ. εγγρ. 771/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Έγκριση πράξεων και στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών. Αρ. εγγρ. 860/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και προωθεί το έγγραφο στο τμήμα Μητρώου του ΒΕΠ για περαιτέρω ενέργειες.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Θέμα: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το νέο στέλεχος κοροναιού (Mers-cov)- Aπρίλιος 2014. Αρ. εγγρ. 862/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Θέμα: Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαικών Θεμάτων και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρ. εγγρ. 799/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Θέμα: Κατάθεση από την Κοινοβουλευτική ομάδα της ΔΗΜΑΡ τροπολογίας  στο σχέδιο νόμου «Πρόσβαση στην δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία και άλλες διατάξεις», με την οποία ζητείται να αποκατασταθεί η υποχρεωτική εγγραφή των επιχειρήσεων στα κατά τόπους επιμελητήρια. Αρ. εγγρ. 816/25-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ. Θέμα: Τροπολογία στο σχέδιο νόμου « Πρόσβαση στην δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. Αρ. εγγρ. 891/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΚΑ. Θέμα: Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014. Αρ. εγγρ. 887/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Στέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά. Αρ. εγγρ. 815/25-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΛΟΦΤΗΣ. Θέμα: Αξιολόγηση των παραδοτέων της εταιρίας αναδόχου ΕΚΥΤ ΑΤ. Αρ. εγγρ. 803/24-4-2014.

Η Δ.Ε. δέχεται την εισήγηση και ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να πληρωθεί το τιμολόγιο της εταιρίας ΕΚΥΤ Α.Ε.  Αρ. απόφ. 2/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. Θέμα: Αντικατάσταση του Η/Υ της τμηματάρχου του τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων, λόγω σοβαρών και επανειλημμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τον υπολογιστή της. Αρ. εγγρ. 821/29-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αγοραστεί ένας Η/Υ για το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων, καθώς επίσης και ένας ακόμα Η/Υ  και ένα φαξ για το γραφείο του Προέδρου. Αρ. απόφ. 3/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού και Μηχανογράφησης.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Επιστροφή συνδρομής έτους 2014, της επιχείρησης ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, διότι έκανε διακοπή εργασιών το α’ εξάμηνο του 2014. Αρ. εγγρ. 729/14-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην επιστραφεί η συνδρομή του έτους 2014 στην επιχείρηση ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. Αρ. απόφ. 4/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ. – Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλλε ως συνδρομή η επιχείρηση TERVOLI ENKELEDA, διότι δεν έκανε έναρξη στην εφορία. Αρ. εγγρ. 562/27-3-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην επιστραφεί η συνδρομή του έτους 2014 της ανωτέρω επιχείρησης. Αρ. απόφ. 5/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Επιστροφή ποσού 30 ευρώ  της Κας Μαρκάκης Στυλιανής για προκαταβολή σεμιναρίου τεχνικού Β ασφαλείας. Αρ. πρωτ. 931/19-6-5014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να επιστραφεί το ποσό των 30 ευρώ στην Μαρκάκη Στυλιανή ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Αρ. απόφ. 6/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. Θέμα: Διαγραφή από το μητρώο του ΒΕΠ λόγω του ότι η επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας ψιλικά τσιγάρα είναι γραμμένη και στο ΕΕΠ. Αρ. εγγρ. 869/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει η διαγραφή της ανωτέρω επιχείρησης από το μητρώο του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 7/21-5-2014.Μερίμνη τμ. Μητρώου.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Έγκριση δαπανών και κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για τον Πρόεδρο του ΒΕΠ, ο οποίος παρευρέθηκε στην έκθεση τουριστικών σκαφών στον Πόρο στις 3-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καλύψει τα έξοδα μετάβασης, επιστροφής και ημερήσιας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΒΕΠ για την μετάβαση του στην έκθεση τουριστικών σκαφών στον Πόρο στις 3-5-2014. Αρ. απόφ. 8/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Έγκριση δαπανών και κάλυψη οδοιπορικών εξόδων για τον Πρόεδρο του ΒΕΠ και τον Β΄Αντιπρόεδρο του ΒΕΠ, λόγω μετάβασης τους στην Τρίπολη για εγκαίνια της έκθεσης  «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στις 2-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να καλύψει τα έξοδα  μετάβασης, επιστροφής και ημερήσιας αποζημίωσης στον Πρόεδρο του ΒΕΠ και στον Β’ Αντιπρόεδρο του ΒΕΠ λόγω μετάβασης τους στην έκθεση ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην Τρίπολη στις 2-5-2014. Αρ. απόφ. 9/21-5-2014.

 1. ΓΑΛΑΝΟΥ ΒΑΝΑ. Θέμα: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου λαθών και παραλείψεων μελών Δ.Σ. Αρ. εγγρ. 779/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΟΥΒΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ. Θέμα: Συνεργασία με το ΒΕΠ για τα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας. Επισυνάπτεται βιογραφικό σημείωμα. Αρ. εγγρ. 780/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ. Θέμα: Σχετικά με την απεργία των επιμελητηριακών υπαλλήλων στις 10 και 11 Απριλίου 2014. Αρ. εγγρ. 810/25-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΕΒ. Θέμα: Πρόγραμμα innovation expert- Καινοτομία στην πράξη. Σχετ. έγγρ. 811/25-4-2014, 802/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. Θέμα: Έκθεση ΕΟΡΔΑΙΑ 2014 από τις 30-5-2014 έως και την 5-6-2014 στην Πτολεμαίδα.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ALEXPO 2014. Θέμα: Διεθνής Εμπορική Έκθεση στην Αλεξανδρούπολη 20-24 Ιουνίου 2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Θέμα: 3ο ετήσιο συνέδριο με θέμα «smart public procurement-efficient management trough e-procurement» στις 20-6-2014 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ότι αν θέλει κάποιος από την Δ.Ε. μπορεί να παρευρεθεί στο ανωτέρω συνέδριο. Αρ. απόφ. 10/21-5-2014.

 1. BE BEST. Θέμα: Έκθεση «οικονομική θέρμανση –ψύξη-ενέργεια και εξαερισμός 2014 από τις 26 έως 29-9-2014 στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ARTION CONFERENCES & EVENTS. Θέμα: Πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας και αγροτικής οικονομίας Κρεμαστής από τις 13-24 Αυγούστου 2014 στην Ρόδο.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την 48η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που θα διεξαχθεί από τις 24-5-2014 έως την 1-6-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΡΕΜΛΗ ΑΝΝΑ. Θέμα: Έκθεση expo Aegean στην μαρίνα Μυτιλήνης από τις 20-23-6-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Συμμετοχή στην έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014. Αρ. εγγρ. 793/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στα νησιά. Αρ. εγγρ. 859/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΔΕΓΕ. Θέμα: Στήριξη συναδέλφων υποψηφίων στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις Ευρωεκλογές. Αρ. εγγρ. 870/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενημερωθεί η Κα Νάστου μέλος του Δ.Σ. του ΒΕΠ καθώς και οι υπόλοιπες γυναίκες-μέλη του Δ.Σ. του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 11/21-5-2014.

 1. WIMA. Θέμα: Συμμετοχή της Wima στην έκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 2014 και στην έκθεση smm Hamburg 2014 στο Αμβούργο (9-12 Σεπτεμβρίου 2014) και προσφορά σε μικρές συσκευασίες ελληνικών προιόντων των επιχειρήσεων-μελών του ΒΕΠ. Αρ.εγγρ. 766/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ELVIK AE. Θέμα: Δικαστική απόφαση – υποχρέωση του ΟΑΕΕ να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους που οφείλουν εισφορές. Αρ. εγγρ. 889/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΦΕ. Θέμα: Σχετικά με την συμμετοχή του Κου Μ. Ντουκάκη στις εκλογές με το ψηφοδέλτιο του ΛΑΟΣ. Αρ. εγγρ. 890/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Οικονομική ενίσχυση από το ΒΕΠ για την κάλυψη των εξόδων των εκδηλώσεων για την 150η επέτειο της ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Αρ. εγγρ. 849/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην δοθεί οικονομική ενίσχυση στα Επτανησιακά Πολιτιστικά Σωματεία Αττικής.  Αρ. απόφ. 12/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Εξασφάλιση της δυνατότητας των ταπητοκαθαριστών να χρησιμοποιούν χημικές ουσίες αναγκαίες για την εκτέλεση του επαγγελματικού τους έργου. Αρ. εγγρ. 776/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει ανάρτηση του εγγράφου της ΓΣΕΒΕΕ στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 13/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης.

 1. ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Θέμα: Δημιουργία μουσείου νεότερης ελληνικής αργυροχρυσοχοίας στην περιοχή ΑΣΤΕΡΙ Ρεθύμνου. Ζητούν την λίστα αντικειμένων που θα είναι εκθέματα στο μουσείο να την προωθήσει το ΒΕΠ σε Συλλόγους ή μεμονωμένους αργυροχρυσοχόους-μέλη του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 800/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΛΠ. Θέμα: Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το θέμα της πώλησης του 67% των μετοχών του ΟΛΠ ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ. Αρ. εγγρ. 789/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα:  Ενιαία αρχή πληρωμής-Αίτημα γνωμοδότησης για την υπαγωγή ή όχι των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 773/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Σχετικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ. Αρ. εγγρ. 804/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Υποβολή υπομνήματος προς την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων με προτάσεις επί του ν/σ «απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας». Αρ. εγγρ. 866/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Θέμα: Υπολογισμός κόστους λειτουργίας ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 878/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ. Θέμα: Οικονομική κατάσταση – Βιωσιμότητα Επιμελητηρίου Φλώρινας. Αρ. εγγρ. 844/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα:Κατάργηση υποχρεωτικότητας εγγραφής. Αρ. εγγρ. 882/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΒΕΑ. Θέμα: Διεπιμελητηριακό αίτημα ακρόασης των προέδρων των Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αττικής-Πειραιά. Αρ. εγγρ. 886/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Πρόταση υπέρ της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων λόγω κατάργησης της υποχρεωτικής συνδρομής. Αρ. εγγρ. 875/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΒΕΠ. Θέμα: Επιστολή του Κου Κορκίδη προς τον Κο Μίχαλο και τους Προέδρους των Επιμελητηρίων της χώρας σχετικά με την υποψηφιότητά του στις Ευρωεκλογές και την μη παραίτησή του σύμφωνα με την απόφασης της Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στο Ηράκλειο Κρήτης. Αρ. εγγρ. 876/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων και ειδικότερα του ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ. 879/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ. Θέμα: Σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών από το ΛΑΓΗΕ και την φορολογική ενημερότητα των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Αρ. εγγρ. 880/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θέμα: Ανάκληση εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 225/32352/ΦΕΚ 618/Β απόφασης. Αρ. εγγρ. 788/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. Θέμα: Επιστολή προς τον Υφυπουργό Ανάπτυξης Κο Μηταράκη σχετικά με την ομιλία του στην γενική συνέλευση της ΚΕΕΕ στο Ηράκλειο. Αρ. εγγρ. 787/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Αντικατάσταση του Β Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Σερρών. Αρ. εγγρ. 767/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς το Επιμελητήριο Σερρών. Αρ. απόφ. 14/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. Θέμα: Αντικατάσταση Γενικού Γραμματέα Επιμελητηρίου Αργολίδας. Αρ. εγγρ. 764/24/4/2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς το Επιμελητήριο Αργολίδας. Αρ. απόφ. 15/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Θέμα: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ. 770/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς το Επιμελητήριο Καρδίτσας. Αρ. απόφ. 16/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. Θέμα: Νέο Δ.Σ. του συνδέσμου. Αρ. εγγρ. 785/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σύνδεσμο Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Αθηνών. Αρ. απόφ. 17/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Θέμα: Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου. Αρ. εγγρ. 795/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς. Αρ. απόφ. 18/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου. Αρ. εγγρ. 813/25-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Πειραιά. Αρ. απόφ. 19/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου. Αρ. εγγρ. 765/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μία συγχαρητήρια επιστολή προς τον Σύνδεσμο  Εμπορικών Αντιπροσώπων και Διανομέων Πειραιά. Αρ. απόφ. 20/21-5-2014. Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων.

Εκτός ημερησίας διάταξης  η τμηματάρχης Βιοτεχνικών Θεμάτων του ΒΕΠ Κα Ε.Γκλεζάκου, θέτει υπόψη της Δ.Ε.  τα πιστοποιημένα ΚΕΚ που σε συνεργασία με το Επιμελητήριο πρόκειται  να υλοποιήσουν επιδοτούμενα σεμινάρια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, έτους 2014.

 1. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΑΠΟΨΗ»
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΠΥΞΙΔΑ»
 3. ΑΝΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2
 4. “ACADEMYSKILLS” ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 5. CONSUL – ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.
 6. TASEIS – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2
 7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σ.Β.Ι.Ε.
 8. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.

 

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΒΕΠ ο κατάλογος με τα πιστοποιημένα ΚΕΚ και να ενημερωθούν τα μέλη μας.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση των προγραμμάτων ορίζεται……………………….

Αρ. απόφ.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ. Θέμα: Άρης Γιαννακίδης. Η Κυβέρνηση να στηρίξει τα Επιμελητήρια και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ. 861/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Ανοικτή επιστολή προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Αρ. εγγρ. 790/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΣΕΕ-«Το Χαμόγελο του Παιδιού». Αρ. εγγρ. 783/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: Η ΕΣΕΕ επισημαίνει τα βασικότερα σημεία του προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2014. Αρ. εγγρ. 871/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΣΕΕ. Θέμα: 3ο συνέδριο ΕΣΕΕ. Αρ. εγγρ. 873/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα: ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΙΑ, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ υπέρ της βιωσιμότητας των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 781/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Δήλωση-Παρέμβαση του Προέδρου του ΕΕΑ για την άρση υποχρεωτικότητας της  εγγραφής στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ. 786/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Γιατί να πληρώνω συνδρομή 3,33 ευρώ το μήνα στο ΕΕΑ? Αρ. εγγρ. 881/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΑ. Θέμα: Οι ΜΜΕ ζητούν την παραίτηση του Κου Χατζηδάκη. Αρ. εγγρ. 885/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΕΠ. Θέμα: Σχετικά με την παρουσία του Κου Δρίτσα και του Κου Ζησιμάτου στο Δ.Σ. του ΕΕΠ τον Απρίλιο του 2014. Αρ. εγγρ. 883/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. Θέμα: Μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πολιτών από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Αρ. εγγρ. 784/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: 35η Γενική Συνέλευση του ΕΟΑΕΝ. Αρ. εγγρ. 782/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΕΕ σχετικά με τον συμψηφισμό ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών και Δημοσίου. Αρ. εγγρ. 778/24-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Το πρωτογενές πλεόνασμα μοχλός πίεσης για στροφή σε αναπτυξιακές πολιτικές. Αρ. εγγρ. 814/25-4-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Παρέμβαση στην διευθύντρια του ΔΝΤ κ. Christine Lagarde και στην Γερμανίδα καγκελάριο κ. Angela Merkel θα επιχειρήσει η διοίκηση του Ευρωεπιμελητηρίου με πρωτοβουλία του Κου Μίχαλου. Αρ. εγγρ. 845/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Σχετικά με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ. 863/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Απαίτηση της επιμελητηριακής κοινότητας να καταργηθεί άμεσα η διάταξη της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με την οποία αίρεται η υποχρεωτικότητα εγγραφής των επιχειρήσεων στα επιμελητήρια από 1-1-2014 επαναβεβαίωσε ομόφωνα η Γ.Σ. της ΚΕΕΕ στο ΕΒΕΑ στις 25-4-2014. Αρ. εγγρ. 864/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Γενική συνέλευση της ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 865/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Αντιδημοκρατική στάση του Κου Στουρνάρα: Απέρριψε την τροπολογία για τα Επιμελητήρια αγνοώντας 185 εκλεγμένους βουλευτές. Αρ. εγγρ. 867/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΛΠ. Θέμα: Διεξαγωγή της ετήσιας άτυπης συνόδου των επικεφαλής των μεγάλων ευρωπαικών λιμανιών στις 16 και 17 Ιουνίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ ΑΕ. Αρ. εγγρ. 850/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΛΠ. Θέμα: Συμμετοχή του ΟΛΠ στο έργο: Business to motorways of the sea – Επιχειρηματικές δραστηριότητες στους θαλάσσιους διαδρόμους Β2MOS. Αρ. εγγρ. 868/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΓΣΕΒΕΕ. Θέμα: Αδειοδότηση επιχειρήσεων και ρύθμιση για την καταβολή ΦΠΑ. Αρ. εγγρ. 874/7-5-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού  11.359,97  ευρώ.

 1. Ε.Κ.Υ.Τ. (EU.C.A.T. S.A.), ΑΦΜ: 094317899, ΑΡ.ΤΙΜ. 2982, ΠΟΣΟ:2.000 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 2.460,00 ΕΥΡΩ.
 2. ΒΡΑΙΛΑΣ Ε. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. ΑΦΜ: 051511660, AΡ. ΤΙΜ. 395, ΠΟΣΟ: 65,04 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 ΕΥΡΩ.
 3. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 099339216, ΠΟΣΟ: 67,34 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 80,40 ΕΥΡΩ.
 4. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟ ΣΤΑΧΥ-Π. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082824427, ΑΡ. ΤΙΜ. 373, ΠΟΣΟ: 38,54 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 47,40 ΕΥΡΩ.
 5. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΑΕ. ΑΦΜ: 099788902, ΑΡ. ΤΙΜ. 127, ΠΟΣΟ: 243,90 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 300,00 ΕΥΡΩ.
 6. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. ΑΦΜ: 048102539, ΑΡ. ΤΙΜ. 193, ΠΟΣΟ: 3.430,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 4.218,90 EΥΡΩ. (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20%, 680,00 ΕΥΡΩ). ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 3.538,90 ΕΥΡΩ.
 7. INTERSYS-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΑΦΜ: 094091151, ΑΡ. ΤΙΜ. 95057, ΠΟΣΟ: 185,10 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 227,67 ΕΥΡΩ.
 8. CYTECH-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 099928640, ΑΡ. ΤΙΜ. 198, ΠΟΣΟ: 460,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 565,80 ΕΥΡΩ.
 9. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, AΡ. ΤΙΜ.420018, ΠΟΣΟ: 32,25 + ΦΠΑ 13%, ΣΥΝΟΛΟ: 36,44 ΕΥΡΩ.
 10. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, AΡ. ΤΙΜ.421812, ΠΟΣΟ: 15,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 11. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, AΡ. ΤΙΜ.427934, ΠΟΣΟ: 38,79 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 44,48 ΕΥΡΩ.
 12. Π.Σ.Μ. ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 24704, ΠΟΣΟ: 491,70 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 604,79 ΕΥΡΩ.
 13. Π.Σ.Μ. ΜΕΠΕ. ΑΦΜ: 095709776, AΡ. ΤΙΜ. 486, ΠΟΣΟ: 347,52 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 427,44 ΕΥΡΩ.
 14. ΔΑΝΙΗΛ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. ΑΦΜ: 082588475, ΠΟΣΟ: 240,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 295,20 ΕΥΡΩ.
 15. Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜ. 3212, ΠΟΣΟ: 278,74 + ΦΠΑ 23%-13%, ΣΥΝΟΛΟ: 339,39 ΕΥΡΩ.
 16. Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜ. 3213, ΠΟΣΟ: 126,63 + ΦΠΑ 23%-13%, ΣΥΝΟΛΟ: 148,40 ΕΥΡΩ.
 17. Ι.Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΕΕ. ΑΦΜ: 999080978, ΑΡ. ΤΙΜ. 3354, ΠΟΣΟ: 24,46 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 30,08 ΕΥΡΩ.
 18. ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095152379, ΑΡ. ΤΙΜ. 24884, ΠΟΣΟ: 560,00 ΕΥΡΩ.
 19. ΓΚΡΕΣΙΑΝ ΤΡΑΒΕΛ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095152379, ΑΡ. ΤΙΜ. 83651, ΠΟΣΟ: 465,00 ΕΥΡΩ.
 20. ΔΕΗ 6ου ορόφου του γραφείου (12-13) για τον μήνα Μάρτιο. Ποσό 64,42 ευρώ.
 21. ΔΕΗ 6ου ορόφου του γραφείου 14 για τον μήνα Μάρτιο. Ποσό : 345,71 ευρώ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των 21 ανωτέρω τιμολόγιων συνολικού ποσού 11.359,97  ευρώ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ        ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ        ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter