ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 23-1-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/01/2013

                                                                                                                          

                     Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 99/21-01-2013 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, απουσίαζε η Οικ. Επόπτρια Μαρία Μιχοπούλου.

Προ ημερησίας διάταξης τίθεται το θέμα της συνεχούς απουσίας Συμβούλων από το Δ.Σ. Αποφασίζεται να χειρισθεί το θέμα ο Δ/ντής με την Δ.Ε.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας. Ο Δ/ντής εισηγείται τα εξής:

α) Το επιμελητήριό μας   αφ`ενός  μετέχει διά εκπροσώπων του σε διάφορους φορείς (insuleur, BIC  Αττικής, Δ.Ε.Ε,Ε.Ε.ΣΥΜ,  ΕΟΑΕΝ, ΕΕΔΕΓΕ, κ.λ.π) και  αφετέρου καλείται να  εκφράσει  τις θέσεις του  επί  διαφόρων θεμάτων πού αφορούν τα μέλη  του (ναυπηγοεπισκευή, βυρσοδεψία σχέσεις με Ο.Τ.Α, κ.λ.π). Προκειμένου οι θέσεις του επιμελητηρίου  να είναι τεκμηριωμένες  και   οι  προτάσεις μας συγκεκριμένες προτείνεται η συγκρότηση  θεματικών ομάδων εργασίας  για όλα τα  ανωτέρω,  αλλά και για  ότι ακόμη προταθεί από την Δ.Ε και το Δ.Σ. Οι ομάδες εργασίας θα στελεχωθούν από Συμβούλους του Επιμελητηρίου και θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από επιστημονικούς συνεργάτες του ΒΕΠ. Η γραμματειακή υποστήριξη θα ανατεθεί στους υπαλλήλους του ΒΕΠ. Αυτές οι ομάδες εργασίας θα είναι χωρίς αμοιβή.  Ο δ/ντής ενδεικτικά αναφέρει ότι μπορεί να συσταθούν ομάδες εργασίας για τα βυρσοδεψεία, την ναυπηγοεπισκευή, τα επιχειρηματικά πάρκα, την διαπίστευση του Επιμελητηρίου για πιστοποίηση επαγγελμάτων, κ.λ.π. Αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Μπορεί να υπάρξουν και άλλες και να μετέχουν όσοι Σύμβουλοι θέλουν.  Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ν’ ανακοινωθεί ηπρόταση στο Δ.Σ. προκειμένου να οριστούν οι ομάδες εργασίας κατά θεματική ενότητα.

 

β) Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας σύμφωνα με το υπ` αριθμ. πρωτ. Κ1-11/09-01-2013  έγγραφο του Γ.Γ  Εμπορίου, κου Στ. Κομνηνού, στο οποίο αναφέρεται ότι  μπορούν τα επιμελητήρια να συστήσουν ομάδες εργασίας από μέλη  ή  υπαλλήλους  Επιμελητηρίων ή τρίτους, καθώς και  με τη συμμετοχή υπαλλήλων  των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, από  τις υπηρεσίες των  Ανωνύμων Εταιρειών, για θέματα ΓΕΜΗ (έλεγχος στοιχείων, ενδεχόμενες καταχωρήσεις, κ.λ.π).

 Ο Διευθυντής αναφέρει ότι μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης και μεταθέσεων σημαντικού αριθμού υπαλλήλων του Επιμελητηρίου έχει μειωθεί σημαντικά το προσωπικό του Επιμελητηρίου ενώ έχει αυξηθεί υπερβολικά ο όγκος των εργασιών. Για το λόγο αυτό όντως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη διεκπεραίωση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την απογραφή – αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Ήδη έχουν συσσωρευτεί πάνω από 1850 επιχειρήσεις, εκτός της τρέχουσας εργασίας, που απαιτούν επεξεργασία. Το προσωπικό εργάζεται ήδη πέρα από το θεσμοθετημένο ωράριο για την επίλυση των θεμάτων αρμοδιότητας του Επιμελητηρίου. Η φύση των πρόσθετων εργασιών απαιτούν τη λειτουργία της υπηρεσίας κατά τις απογευματινές ώρες όλη την εβδομάδα. Παρ όλα αυτά δεν είναι απαραίτητο να  συγκροτηθεί νέα ομάδα εργασίας με αυτό το αντικείμενο.  Αντ’ αυτού προτείνεται η ανανέωση της λειτουργίας των δύο υπαρχόντων Επιτροπών του ΒΕΠ δηλαδή της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ» και της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»  και η λειτουργία μιας νέας ομάδας «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΕΠ».  Οι ομάδες αυτές στις οποίες θα συμμετέχουν μέλη της Διοικητικής Επιτροπής, Επιστημονικοί συνεργάτες και οι Υπάλληλοι του Επιμελητηρίου  θα αναλάβουν, εκτός από το έργο που υλοποιούσαν μέχρι τώρα, και το έργο της διεκπεραίωσης των υποθέσεων  του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) της Υπηρεσίας μιας Στάσης, των  εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, της επιστημονικής τεκμηρίωσης των Βιοτεχνικών θεμάτων και των προτάσεων του Β.Ε.Π.  και την επεξεργασία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της πιστοποίησης Υπηρεσιών. 

 

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Διευθυντού, την ανάγκη αντιμετώπισης του όγκου των εργασιών και της εύρυθμης λειτουργίας του Επιμελητηρίου καθώς  και :

α.  Τις διατάξεις της παρ.  στ του άρθρου 2 του Ν.2ο81/92 όπως αυτό  αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 20 του Ν.3419/2οο5 

β.  Τις διατάξεις  της παρ 4 του άρθρου 22, 3ε του Ν.3419/2οο5 

β. Τις διατάξεις του άρθρον 17 του Ν.32ο5/2οο3 όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο 7 του Ν.3833/2ο1ο «Προστασία της  Εθνικής Οικονομίας — Επείγοντα µμέτρα για την αντιμετώπιση της  δημοσιονομικής  κρίσης» (ΦΕΚ.

δ.  την ΚΥΑ αριθ. 2/50911/0022. (ΦΕΚ. 296/2-9-2010  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την ανανέωση της λειτουργίας των δύο υπαρχόντων Επιτροπών του ΒΕΠ δηλαδή της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ» και της «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»  και τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΒΕΠ» ως εξής:

Α. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ»

Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος και Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Μπελέκας Ανδρέας,  Γιάγκας Μιχαήλ, Μανουηλίδου Όλγα, Παπαδάκη Ευγενία Τσόλα Ευθυμία, Καλόπλαστος Δημήτρης, Δημητροπούλου Ελένη, Γεωργίου Φίλιππος, Γκλεζάκου Άννα, Κασιμάτη Παρασκευή, Κουλούρα Μαρία, Μουζακίτης Λεωνίδας, Σφυράκη Καλλιόπη, Σαρρή Ελένη, και  Μποζίκη Μαριάννα ως μέλη. Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του ΒΕΠ κ Λεκάκου Αθανασία

 

Β. «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ»

Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος και Μιχοπούλου - Σούχλα Μαρία, Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γιάγκας Μιχαήλ, Μανουηλίδου Όλγα, Παπαδάκη Ευγενία Τσόλα Ευθυμία, Καλόπλαστος Δημήτρης, Δημητροπούλου Ελένη, Γεωργίου Φίλιππος, Γκλεζάκου Άννα, Κουλούρα Μαρία, Μουζακίτης Λεωνίδας, Λεκάκου Αθανασία, Σφυράκη Καλλιόπη, Σαρρή Ελένη και Μποζίκη Μαριάννα, ως μέλη.  Χρέη γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος του  ΒΕΠ κ Κασιμάτη Παρασκευή.

 

Γ. «ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ του ΒΕΠ»

Μιχάλαρος Ανδριανός, Πρόεδρος και μέλη, Γιάγκας Μιχαήλ, Διευθυντής ΒΕΠ, Παπαδάκη Ευγενία και Δημητροπούλου Ελένη, τμηματάρχες ΒΕΠ, Χαλόφτης Γεώργιος και Κυριακίδης Μιχαήλ, επιστημονικοί συνεργάτες,  Εγγλέζος Μανώλης,  Δικηγόρος, Καλικατζάρου Έλενα, Μάρκου Σταματίνα. Χρέη γραμματέα εκτελεί η Τμηματάρχης ΒΕΠ κ Τσόλα Ευθυμία

 

Οι Επιτροπές και η Ομάδα εργασίας θα λειτουργούν, μέχρι την ανάκλησή τους, εκτός ωρών εργασίας  ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της υπηρεσίας κατά τις απογευματινές ώρες όλες τις μέρες της εβδομάδας.  Αντικείμενο της πρώτης ομάδας εργασίας αποτελεί  η διαρκής εκκαθάριση και επικαιροποίηση του μητρώου µελών του Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Πειραιά και ο έλεγχος του φυσικού  φακέλου των επιχειρήσεων των καταχωρημένων στο Γ.Ε.ΜΗ.  της δεύτερης, το έργο της συγκέντρωσης επεξεργασίας και αξιοποίησης των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις ΜΜΕ της Επιμελητηριακής περιφέρειας και η επεξεργασία του φυσικού  φακέλου των επιχειρήσεων των καταχωρημένων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Τα μέλη και των δύο Επιτροπών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου και να υποστηρίζουν τις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης (Δ.Ε και Δ.Σ) καθώς και των ομάδων εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το έργο της τρίτης ομάδας εργασίας αποτελεί η επιστημονική τεκμηρίωση των βιοτεχνικών θεμάτων και των προτάσεων του Β.Ε.Π.,  η επεξεργασία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και η επιστημονική υποστήριξη των ομάδων εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  (Αρ. απόφ. 1/23-1-2013).

 

Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ν’ ανακοινωθεί ηπρόταση στο Δ.Σ. προκειμένου να οριστούν οι ομάδες εργασίας κατά θεματική ενότητα. Αρ. απόφ. 1/23-1-2013.

 

 1. Ημερίδα   για το πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων πού

Δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου &

Υπηρεσιών με την συγχρηματοδότηση  των ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013). Ορισμός ημερομηνίας και  έγκριση  των εξόδων που θα απαιτηθούν.  Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ορισθεί ημερομηνία από την Υπηρεσία και εγκρίνονται οι δαπάνες που θ’ απαιτηθούν. Αρ. απόφ. 2/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού και Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Αποστολή στοιχείων των βιοτεχνιών /επιχειρή-

σεων στην περιφέρεια του Δήμου Φυλής.Έγγρ.118/22-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να διεκπεραιώσει το θέμα η Υπηρεσία. Αρ. απόφ. 3/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης).

 

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Θέμα: Συγκρότηση  επιτροπής επαναπατρισμού του μνημείου του Λιονταριού του Πειραιά.Έγγρ.115/22-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετέχει στην επιτροπή ο Σύμβουλος κος Ματθιουδάκης. Να ενημερωθεί η Περιφέρεια Αττικής. Αρ. απόφ. 4/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ. Οικονομική ενίσχυση από ΒΕΠ.Έγγρ.93/21-01-2013. Το θέμα αναβάλλεται. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ το αίτημα να αντιμετωπιστεί συνολικά με τις υπόλοιπες αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση. Αρ. απόφ. 5/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΑΝΝΑΚΗΣ.Για  άδεια εργασίας εξωτερικών χώρων.έγγρ.108/21-01-2013.

Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ειδοποιηθεί και να έχει μία συνάντηση με τον Πρόεδρο. Αρ. απόφ. 6/23-1-2013. (Μερίμνη γραμματείας Προέδρου).

 

 1. Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά (Δ.Σ.Π-ΕΕΠ-ΒΕΠ-ΕΒΕΠ).Εγκρίθηκε η αίτηση

αδειοδότησης του φορέα. Κατάρτιση Διαμεσολαβητών (ΦΕΚ 43 Β’/15-01-2013) (από φάση 894 Υπουργού Δικαιοσύνης). Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει ανακοίνωση στο Δ.Σ. Αρ. απόφ. 7/23-1-2013.

 

 1. Υλοποίηση σεμιναρίων (ΛΑΕΚ 1-2, Τεχνικών Ασφαλείας, ΕΣΠΑ, κ.λ.π)με διάφορα

ΚΕΚ. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συνεργασία του Επιμελητηρίου με όσα ΚΕΚ εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Επίσης, να σταλεί σχετική επιστολή σε όλα τα μέλη μας και το κόστος που θα προκύψει να κατανεμηθεί και να πληρωθεί από τα ΚΕΚ που θα υπογράψουν συμφωνητικό συνεργασίας με το ΒΕΠ. Τα συμφωνητικά θα έχουν τους ίδιους όρους για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η ίση μεταχείριση των ΚΕΚ. Στα ΚΕΚ δε θα χορηγηθούν cds, αλλά καταστάσεις μελών, ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιούνται. Το ίδιο ισχύει, με αφορμή την επιστολή του ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ, και για σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας, ΕΦΕΤ, κ.λ.π. Το Επιμελητήριο θα συνεργαστεί με τα ΚΕΚ που θα υποβάλουν σχετική πρόταση. Η απόφαση θα ανακοινωθεί στο ΔΕ και θα αναρτηθεί στο site του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 8/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων και Μηχανογράφησης).

 

 1. Η Επιτροπή πού ορίσθηκε από το Δ.Σ προκειμένου να συζητηθεί  η πρόταση

Της Τμηματάρχου Μητρώου κας Ε.Παπαδάκη για την τιμολόγηση υπηρεσιών

από το ΒΕΠ, συνεδρίασε την Πέμπτη ,10 Ιανουαρίου 2013,στο Β.Ε.Π , με συντονιστή Τον Δ/ντη,κον Μ.Γιάγκα.Παρόντες ήταν οι κ.κ. Νικ. Στρατής, Θεόδ. Βρεττάκος, Ευαγγ.Καραμανιώλη και η προϊσταμένη του τμήματος Μητρώου, κα Παπαδάκη.Της συνεδρίασης ακολούθησαν  συζητήσεις  με τον κο Ι.Οικονόμου και τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής  και κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

 

Α)Όλοι  θεώρησαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κινούνται σε λογικά πλαίσια και

είναι αναγκαίες εξ αιτίας του γεγονότος ότι καταργείται η υποχρεωτικότητα της εγ-

γραφής στα επιμελητήρια, καθώς και ότι είναι επιπλέον παρεχόμενες υπηρεσίες.

Β)Προβληματισμοί ως προς την χρονική συγκυρία   των προτεινόμενων ρυθμίσεων

εξεφράσθησαν από τον κ.  Στρατή και την κα. Καραμανιώλη.

Γ)Οι  ρυθμίσεις  που προτείνονται είναι:

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ατομικές επιχειρήσεις                                                   50,00 ευρώ

Ομόρρυθμες-ετερόρρυθμες εταιρείες                  106,00 ευρώ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)                 106,00 ευρώ

ΕΠΕ-ΣΠΕ-Δημοτικές επιχειρήσεις                              201,00 ευρώ

Ανώνυμες εταιρείες                                                       307,00 ευρώ

 

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1ο ΕΤΟΣ ΕΤΟΣ Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

ΑΤ.                         (μέσω φαξ-email  δωρεάν εγγραφή)      19,35

Ο.Ε.-Ε.Ε.                                                                                               47,70

ΙΚΕ                                                                                                          47,70

ΕΠΕ                                                                                                        100,50

Α.Ε.                                                                                                        168,80  

 

Σε σχέση με τα παράβολα προτείνεται:

 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Έκδοση πιστοποιητικού Δ.Ο.Υ.                                                                  Δωρεάν

Έκδοση πιστοποιητικών (διαγραφής, τραπεζική χρήση κ.α.)       1,70 + χαρ/μο 2,4

Έκδοση ιστορικού πιστοποιητικού                                                           από 3 έως 5 ευρώ

Αρνητική βεβαίωση περί μη εγγραφής                                                 7 ευρώ

 

 1. ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ατομικές επιχειρήσεις (αφορά μόνο διακριτικό τίτλο)                   5,00 ευρώ

Ομόρρυθμες-Ετερόρρυθμες εταιρείες                                                  15,00 ευρώ

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)                                                 20,00 ευρώ

Ε.Π.Ε.-Σ.Π.Ε.-Δημοτικές επιχειρήσεις                                                      20,00 ευρώ

Ανώνυμες εταιρείες                                                                                       30,00 ευρώ

 

 1. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης   από 92,00                                  100,00 ευρώ

 

Ειδικές περιπτώσεις συνδρομών-αμετάβλητες

 

Η συνδρομή διαμορφώνεται στο 1/3 του συνολικού ποσού για:

 1. Επιχειρήσεις που τελούν υπό εκκαθάριση ή διάλυση.
 2. Επιχειρήσεις που δεν εμφανίζουν επιχειρηματική δραστηριότητα και βρίσκονται σε αδράνεια που προκύπτει από στοιχεία της οικονομικής εφορίας.
 3. Μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια του ΒΕΠ και την μεταποιητική τους μονάδα στην περιφέρεια άλλων επιμελητηρίων.

 

Η ΔΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την εισήγηση του θέματος στο Δ.Σ. για τελική έγκριση και υλοποίηση. Αρ. απόφ. 9/23-1-2013.

 

 1. Ενημέρωση για την συνάντηση με τον Γ.Γ  Υπουργ. Βιομηχανίας, κον Σπ.Ευστα-

θόπουλο,για τα θέματα της βυρσοδεψίας. Το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο πρόεδρος και  ο Δ/ντής, καθώς και οι Σύμβουλοι Κοι Ν.Στρατής και Χ.Κατεβαίνης. Η ΔΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει μια συνάντηση με τους βυρσοδέψες, μερίμνη του κου Στρατή, για να συζητηθεί το θέμα και να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα. Αρ. απόφ. 10/23-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 

 1. Παραίτηση Συμβούλου Κ.Μπογά από Δ.Σ ΒΕΠ ανάληψη Μιχ. Ψαρρά. Η ΔΕ ενημερώθηκε. Το θέμα θ’ ανακοινωθεί στο ΔΣ. Έγγρ. 107/21-01-2013.

 

 1. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Σχετικά με την υποβολή προτάσεων προς το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα την περίοδο 2014-2020.έγγρ.117/22-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Θέμα: Έγκριση προυπολογισμού. Έγγρ. 57/10-1-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ. Κοινοποίηση: Κρίνει επιτακτική την ανάγκη η Επιμελητηριακή Κοινότητα να εκσυγχρονιστεί και να διευρύνει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες στα μέλη της μέσα από την βελτίωση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.έγγρ.75/17-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.Θέμα:Αποδυνάμωση και κατάργηση των Επιμελητηρίων

της χώρας.έγγρ.74/17-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΥΠΟΜΝΗΜΑ) ΘΕΜΑ: Αποδυνάμωση των Επιμελητηρίων

κατάργησης της υποχρεωτικής εγγραφής σε αυτά.έγγρ.67/16-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ. Θέμα: Περί ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρηματιών

προς το Ελληνικό Δημόσιο.έγγρ.78/17-01-2013. Η ΔΕ ενημερώνεται.

 

 1. Ο.Β.Σ.Θ. Περί φορολογικών επιβαρύνσεων των επιχειρηματιών.έγγρ.71/16-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΒΕΑ ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ(Σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές.έγγρ.92/

21-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών από  και προς τα νησιά της Ευρώπης. Υφιστάμενη κατάσταση και προτάσεις πολιτικής.έγγρ.76/17-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΑΡΤΑΦΥΛΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ. Πρόταση δημιουργίας  πολιτικού κόμματος Βιοτεχνών-

Επαγγελματιών-Εμπόρων.έγγρ.85/21-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ. Θέμα: Αυξήσεις  ηλεκτρικής ενέργειας. Έγγρ.90/21-01-2013.Η ΔΕ  ενημερώθηκε. Από το ΒΕΠ υπήρξε διαμαρτυρία για την αύξηση της ΔΕΗ με σχετικό δελτίο τύπου.

 

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Κατάργηση της απλουστευμένης διαδικασίας ελέγχου διαβατηρίων για τουρίστες εκτός Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης.έγγρ.94/21-01-2013. Η ΔΕ  ενημερώθηκε.

 

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ.ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΝ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.

Σχετικά με την προκήρυξη προγράμματος ενίσχυσης των ΜΜΕ στο πλαίσιο περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.έγγρ.77/18-01-2013.    Η ΔΕ ενημερώθηκε.     

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

 1. Στις  28/01/2013  συνεδρίαση του Δ.Σ κοπή  Πρωτοχρονιάτικης πίτας

 

 1. Στις 30/01/2013 πραγματοποίηση  εκδήλωσης για  την βράβευση του Ευγενίδειου ιδρύματος.

 

Η ΔΕ εγκρίνει τις δαπάνες για την πραγματοποίηση των παραπάνω εκδηλώσεων μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ     ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ           ΑΝΔ. ΜΠΕΛΕΚΑΣ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ     ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ           ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ           Ε. ΣΑΡΡΗ

 

 

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter