ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 23-08-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 23/08/2017

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 23η Αυγούστου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1089/22-08-2017 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ψαρράς Μιχαήλ, Β΄ Αντιπρόεδρος και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Απουσίαζε ο κ. Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικονομικός Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών και υποβολή στοιχείων για τις εκλογές των Επιμελητηρίων 2017. Αρ. εγγρ: 86278/03-08-2017 (1035/09-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 2.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Σχετικά με συγκρότηση εκλογικών επιτροπών. Αρ. εγγρ: 86329/03-08-2017 (1034/09-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 3.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά - Εισήγηση του τμήματος Δ/Ο του Β.Ε.Π. σχετικά με την έγκριση των δαπανών που θα προκύψουν για τη διεξαγωγή των Επιμελητηριακών Εκλογών. Αρ. εγγρ: 89109/11-08-2017 (1053/11-08-2017).

Το τμήμα Δ/Ο εισηγείται τα κάτωθι:

«Μετά τη συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και εν όψει των προσεχών Επιμελητηριακών Εκλογών, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στις απαραίτητες δαπάνες για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.

Για το λόγο αυτό προτείνεται από την υπηρεσία να ληφθεί απόφαση για την κάλυψη όλων των σχετικών εκλογικών δαπανών που θα προκύψουν, όπως:

 • ·         Αποζημίωση εκλογικών επιτροπών,
 • ·         Αποζημίωση εφορευτικής επιτροπής,
 • ·         Αποζημίωση βοηθητικού προσωπικού,
 • ·         Δαπάνες για έντυπο υλικό και σφραγίδες,
 • ·         Ανακοινώσεις στον τύπο και ότι άλλο χρειαστεί, απαραίτητο για την εύρυθμη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας».

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. κάνει αποδεκτή την εισήγηση του τμήματος Δ/Ο και αποφασίζει την κάλυψη όλων των σχετικών δαπανών για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των Επιμελητηριακών Εκλογών. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/23-08-2017.

 1. 4.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική αποστολή εγγράφων. Αρ. εγγρ: 1061/17-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 5.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Ταμειακώς ενήμερα μέλη Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 88601/09-08-2017 (1058/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων εν όψει των Επιμελητηριακών Εκλογών. Αρ. εγγρ: 89265/11-08-2017 (1071/18-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 7.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αρίθμ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) ΚΥΑ «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)». Αρ. εγγρ: 83942/27-07-2017 (1057/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 8.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Δημοσίευση κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με την παράταση της έναρξης ισχύος του άρθρου 12 του ν. 3979/2011 (138/Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ν. 4440/2016 για το σύνολο των Υπουργείων. Αρ. εγγρ: ΔΗΔ/Φ.60/24924/25-07-2017 (1059/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 9.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή οδηγού εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) – Οδηγίες εφαρμογής του ΚΠΑ. Αρ. εγγρ: ΔΙΟΜ/οικ. 24723/25-07-2017 (1034/09-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 10.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τα Επιμελητήρια για ενημέρωση των επιχειρήσεων και συνεργασία αναφορικά με το θεσμό της Μαθητείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση – Αποστολή του Οδηγού Εργοδότη αναφορικά με το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας». Αρ. εγγρ: 1037/09-08-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει διερεύνηση του θέματος. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/23-08-2017.

 1. 11.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις. Αρ. εγγρ: ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ. 179804/03-08-2017 (1060/17-08-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αναθέσει το θέμα στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, προς διερεύνηση. Απόφ.3/23-08-2017.

 1. 12.   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας. Αρ. εγγρ: 1036/09-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 13.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις στην κατηγορία «Εκδηλώσεις» (events) για το 2017. Αρ. εγγρ: 1040/09-08-2017.

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στην ειδική σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα Μαυρομμάτη Ευδοκία, προς διερεύνηση. Απόφ.4/23-08-2017.

 1. 14.   ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό παραλαβής του φακέλου του Β.Ε.Π. που αφορά στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων COMM/ATH/ED/2018 – 2020. Αρ. εγγρ: 1070/18-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 15.   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνέδριο με θέμα «Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής», 21 – 22/09/2017 στο Divani Caravel. Αρ. εγγρ: 1084/22-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 16.   ΒΙ.ΠΑΣ. Α.Ε. Επιστολή προς τον αναπλ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, με θέμα την επικαιροποίηση και εξορθολογισμό των κυρώσεων, που επιβάλλονται στη Βιομηχανία, Βιοτεχνία και στις συναφείς δραστηριότητες. Αρ. εγγρ: 1794/20-07-2017 (998/02-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 17.   ΒΙ. ΠΑΣ. Α.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για το Έργο Βασικής Αναπτυξιακής Υποδομής για τον Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1795/25-07-2017 (997/02-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 18.   ΕΛΑΝΕΤ. ΘΕΜΑ: Αποστολή της απόφασης αναφορικά με τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΠΑνΕΚ για ανάρτηση και ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1073/18-08-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/23-08-2017.

 1. 19.   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΚ Α.Ε. Επιστολή σχετικά με την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση υποβολής προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30. ΈΤΟΥς 2017. Αρ. εγγρ: 1072/18-08-2017.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ (1-30) έτους 2017 στο ανωτέρω ΚΕΚ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/23-08-2017.

 1. 20.   ΕΕΔΕΓΕ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στη συνεδρίαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δικτύου, την Κυριακή 10/09/2017, στις 10:00, στο ξενοδοχείο MACEDONIA PALACE, στη Θεσσαλονίκη. Αρ. εγγρ: 200276/09-08-2017 (1069/18-08-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να ενημερωθεί η κα Νάστου Δήμητρα. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/23-08-2017.

 1. 21.   ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΘΕΜΑ: Μαζική αγωγή κατά των τραπεζών για τις παράνομες χρεώσεις στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω POS. Αρ. εγγρ: 1086/22-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 22.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών για POS. Αρ. εγγρ: 1039/09-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 23.   Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημ. Παπαδημητρίου, με θέμα την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική για τα νησιά. Αρ. εγγρ: 6152/11-08-2017 (1087/22-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 24.   ΕΛΛΗΝΟ – ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. ΘΕΜΑ: Συνεργασία με το Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 1033/09-08-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει η υπηρεσία ώστε να γίνει διερεύνηση για την πρόταση συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ. 8/23-08-2017.

 1. 25.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση υπαίθριας εκδήλωσης – έκθεσης για την Ελλάδα στην πόλη των Βρυξελλών. Αρ. εγγρ: 2301/04-08-2017 (1066/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 26.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη και λειτουργία από την ΚΕΕ Κεντρικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Υπηρεσιών Αποδελτίωσης. Αρ. εγγρ: 2302/04-08-2017 (1067/17-08-2017).

Η Δ.Ε. αναθέτει το ανωτέρω θέμα στη συνεργάτη του Β.Ε.Π., κα Πρωτοψάλτη Ζωή – Ειρήνη. Απόφ.9/23-08-2017.

 1. 27.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Συμμετοχή ΚΕΕ και Επιμελητηρίων στην 82η ΔΕΘ. Αρ. εγγρ: 2305/07-08-2017 (1065/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 28.   Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Υλοποίηση έργου ψηφιακών υπογραφών από την ΚΕΕΕ και τα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 2306/07-08-2017 (1064/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 29.   ALFA EXPO. ΘΕΜΑ: Πελοπόννησος Expo – 27/09 – 01/10/2017. Αρ. εγγρ: 1074/18-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 30.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την έκθεση «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO» και αίτημα για ανάρτηση στο site του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 1085/22-08-2017.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.10/23-08-2017.

 1. 31.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με την έκθεση και forum για τον Ελληνικό εναλλακτικό Τουρισμό «NOSTOS EXPO & FORUM 2017» που θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο από 13/10 – 16/10/2017. Αρ. εγγρ: 7305/01-08-2017 (1038/09-08-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.11/23-08-2017.

 1. 32.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην 33η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας (7 – 11/10/2017). Αρ. εγγρ: 2958/31-07-2017 (1042/09-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 33.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ. ΘΕΜΑ: 25Η Διεθνής Έκθεση «KAVALA EXPO 2017», 06/10 – 11/10/2017, στον εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη. Αρ. εγγρ: 2767/07-08-2017 (1068/18-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 34.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 777/10-08-2017 (1062/17-08-2017).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.12/23-08-2017.

 1. 35.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ. ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με το άρθρο 58 του ν. 4484/2017 για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Αρ. εγγρ: 1125/03-08-2017 (1063/17-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 36.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ερώτηση για Πρόεδρο Εκλογικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ: 1032/09-08-2017.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. 37.   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Αναπτυξιακό Συνέδριο «ΚΟΡΙΝΘΙΑ 2025». Αρ. εγγρ: 2684/17-08-2017 (1088/22-08-2017).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι θα παραστεί ο Πρόεδρος ως ομιλητής και εντέλει το τμήμα Δ/Ο όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης. Απόφ.13/23-08-2017.

 1. 38.   Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Αίτηση των Βασιλείου Ιωάννη του Θεόδωρου και Βασιλείου Κωνσταντίνας του Ιωάννη για χορήγηση αποζημίωσης του άρθρου 4, παρ.6 του Ν.2081/1992, όπως ισχύει, λόγω θανάτου της συζύγου και μητέρας Ελένης Δημητροπούλου. Αρ. εγγρ: 1030/08-08-2017.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το ανωτέρω αίτημα των Βασιλείου Ιωάννη και Βασιλείου Κωνσταντίνας για χορήγηση αποζημίωσης με παράλληλη παρακράτηση των οφειλόμενων σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του τμήματος Δ/Ο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/23-08-2017.

    

 ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.758,99 ευρώ (7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ):

 1. ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826, ΑΡ.ΤΙΜ.00853, ΠΟΣΟ: 97,05 + ΦΠΑ 24% (23,29), ΣΥΝΟΛΟ: 120,34 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ 0891).
 2. Μ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΔΟΥΝΙΑΣ – Δ. ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 084239768, ΑΡ.ΤΙΜ.10607, ΠΟΣΟ: 70,79 + ΦΠΑ 24% (9,21), ΣΥΝΟΛΟ: 80,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0859).
 3. IP HOST. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.81796, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 24% (90,00), ΣΥΝΟΛΟ: 465,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0889).
 4. Π.Σ.Μ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095709776, ΑΡ.ΤΙΜ.00000797, ΠΟΣΟ: 466,32 + ΦΠΑ 24% (111,93), ΣΥΝΟΛΟ: 578,25 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 1299).
 5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΩΛΗΣ. ΑΦΜ: 106963680, ΑΡ.ΤΙΜ. 9, ΠΟΣΟ: 85,00 + ΦΠΑ 24% (20,40), ΣΥΝΟΛΟ: 105,40 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0879).
 6. Ι. & Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. Α 2922, ΠΟΣΟ: 290,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0771).
 7. Ι. & Α. ΚΟΝΤΙΖΑΣ Ι.Κ.Ε. ΑΦΜ: 998040079, ΑΡ.ΤΙΜ. Α 2929, ΠΟΣΟ: 120,00 ΕΥΡΩ (ΚΩΔ. 0771).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.758,99  ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 7 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΨΑΡΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ           ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                        ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter