ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 25-10-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 25/10/2013

                                                                                                                      

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 25η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1947/24-10-2013πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδρ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Παρασκευή Κασιμάτη.

 

 1. Εκδήλωση του Ελληνορωσικού Επιμελητηρίου στα Μέγαρα στις 6 Νοεμβρίου 2013 και έγκριση σχετικών δαπανών.

H Δ.Ε. εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες της παραπάνω εκδήλωσης μέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ. Αρ. απόφ. 1/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. Παραχώρηση αίθουσας στο ΒΕΠ  για την εκδήλωση του  Athens Money Show 2013 στο Hilton της Αθήνας από 20 έως 22 Δεκεμβρίου 2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να συμμετέχει στην εκδήλωση του Athens money show στο Hilton ζητώντας και την παραχώρηση αίθουσας. Αρ. απόφ. 2/25-10-2013 (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. Ενοικίαση γραφείων στον 6ο όροφο του κτιρίου στην Καραίσκου 111 από το ΒΕΠ, για τις ανάγκες  των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο (ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ, Τ.Α.), και με δεδομένο ότι το παρόν ενοίκιο είναι ίσο με το ενοίκιο που καταβάλει το ΒΕΠ για χώρο αρκετά μικρότερο στον ίδιο όροφο. To ποσό ενοικίασης είναι 230 ευρώ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενοικιάσει τα γραφεία στον 6ο όροφο του κτιρίου στην οδό Καραίσκου 111 για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιεί το Επιμελητήριο, με ποσό ενοικίασης 230 ευρώ. Εγκρίνονται επίσης τα έξοδα μεταφοράς δικτύων και των κλιματιστικών από το ένα γραφείο στο άλλο. Αρ. απόφ. 3/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ΑΕ. Θέμα: Υπόδειξη εκπροσώπου από το ΒΕΠ στην επιτροπή διασφάλισης της αμεροληψίας. Αρ. εγγρ. 1949/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υποδείξει εκπρόσωπο στον Ελληνικό Νηογνώμονα Α.Ε. τον πρόεδρο του ΒΕΠ Κο Ανδριανό Μιχάλαρο. Αρ. απόφ. 4/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ FACTORING. Θέμα: Yπόδειξη αρμόδιου προσώπου επικοινωνίας από το ΒΕΠ για την παραπάνω επιτροπή ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε ημερίδες και διοργανώσεις του Επιμελητηρίου για να παρουσιάσουν το εν λόγω προιόν στο κοινό που απευθύνετε το Επιμελητήριο.  Αρ. εγγρ. 1968/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΕΣΥΜ. Θέμα: Ζητούν το υπόλοιπο της οικονομικής συνδρομής ύψους 1.300 ευρώ για την κάλυψη τρεχόντων εξόδων λειτουργίας του παραπάνω συνδέσμου. Αρ. εγγρ. 1975/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ερευνηθεί το θέμα από το τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό. Αρ. απόφ. 5/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ.-Οικονομικού).

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. Θέμα: Αγορά διαχωριστικών πλαισίων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τα σεμινάρια ΛΑΕΚ που θα γίνουν στην αίθουσα του ΒΕΠ. Ακολουθούν οι προσφορές: α) ΕVIN Κ. ΙΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, 1.350 ευρώ + ΦΠΑ. Αρ. εγγρ. 1901/15-10-2013, β) ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 1260 ευρώ (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Αρ. εγγρ. 1902/15-10-13, γ) ΛΙΟΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, 850 ευρώ (στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Αρ.εγγρ. 1905/15-10-2013. Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την αγορά διαχωριστικών πλαισίων για τα σεμινάρια ΛΑΕΚ που θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του ΒΕΠ από τον κο Λιόντα Ευάγγελο. Αρ. απόφ. 6/25-10-2013.

 

 1. ATIS PETRO TOY QIRIAKO. Θέμα: Διαγραφή από το μητρώο του Επιμελητηρίου λόγω του ότι το αντικείμενο δραστηριότητας του ανήκει σε άλλο Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ. 1974/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσει περαιτέρω το θέμα η Υπηρεσία. Αρ. απόφ. 7/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Διαβίβαση της αίτησης του Κου Ιωάννη Λουκή τα οποία κατατέθηκαν στην υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου εκ παραδρομής. Αρ. εγγρ. 1976/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Aπόφαση εφαρμογής ενιαίου προγράμματος προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2013. Αρ. εγγρ. 1954/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών επί του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Αρ. εγγρ. 1960/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Tεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). Αρ. εγγρ. 1959/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΓΕ. Θέμα: Έγκριση Β’ τροποποίησης Π/Υ του ΒΕΠ οικονομικού έτους 2013. Αρ. εγγρ. 1931/21-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Έγκαιρη καταχώρηση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ. Αρ. εγγρ. 1955/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και εκφράζει την έκπληξή της για το ύφος του εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου με το οποίο απειλούνται οι υπάλληλοι για την επιβολή και την επισήμανση πειθαρχικών παραπτωμάτων, όταν η Γενική Γραμματεία Εμπορίου γνωρίζει πολύ καλά ότι καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες από τα Επιμελητήρια να εξυπηρετήσουν τις επιχειρήσεις και μάλιστα εντέλει την Υπηρεσία να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Κο Κομνηνό σχετική με την λειτουργία του ΓΕΜΗ- Προβλήματα-Προτάσεις. Αρ. εγγρ. 1958/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΡΔΑΛΑΣ. Θέμα: Γνωμοδότηση σχετική με την υποχρέωση των υπηρεσιών ΓΕΜΗ να εξυπηρετούν τους συναλλασσόμενους χωρίς να απαιτούν ταμειακή ενημερότητα από τα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ. 1973/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και συμφωνεί με την γνωμοδότηση.

 

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Θέμα: Καθορισμός ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για  το έτος 2013. Αρ. εγγρ. 1956/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Aπόφαση Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αθ. Σκορδά, περί του καθορισμού ποσού συνδρομής των Επιμελητηρίων υπέρ της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου για το έτος 2013. Αρ. εγγρ. 1957/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών Κο Μιχελάκη σχετική με την ρύθμιση προβλεπόμενων οφειλών προς τους Δήμους. Αρ. εγγρ. 1962/24-10-2013.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ. Θέμα: Αίτημα για ρύθμιση οφειλών δημοτών προς τους δήμους. Αρ. εγγρ. 1967/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει έγγραφο προς του Δήμους για τα δημοτικά τέλη, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου και να γίνει δελτίο τύπου. Αρ. απόφ. 8/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Aποστολή στοιχείων του αριθμού των ατομικών επιχειρήσεων μελών του ΒΕΠ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της σίτισης. Αρ. εγγρ. 1961/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να δοθούν τα στοιχεία που ζητάει η ΚΕΕΕ. Αρ. απόφ. 9/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης).

 

 1. ΚΕΕΕ. Θέμα: Eπιστολή προς την Γενική Γραμματεία Εμπορίου για τον κανονισμό λειτουργίας Διοικητικής Επιτροπής Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 1971/24-10-2013.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε και ως συλλογικό όργανο εφαρμόζει των κώδικα διοικητικής διαδικασίας.  

 

 1. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΕΠ. Θέμα: Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα εξωστρέφειας. Αρ. εγγρ. 1977/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να υλοποιηθούν τα επιδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αρ. από. 10/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Ψήφισμα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Και Ανταγωνιστικότητας Κο Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Κο Κομνηνό σχετικό με την αναγκαιότητα διαφύλαξης και ενίσχυσης του επιμελητηριακού θεσμού. Αρ. εγγρ. 1950/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΟΑΕΝ. Θέμα: Eπιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κο Μανιάτη και τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας Κο Αλεξιάδη, σχετική με την αρνητική στάση στο αίτημα ορισμού εισηγητή εκ μέρους του ανωτέρω Υπουργείου για την συζήτηση του θέματος «Αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό». Αρ. εγγρ. 1951/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΟΛΠ ΑΕ. Θέμα: Aνακοίνωση τύπου σχετική με την ευρωπαική ημέρα ναυτιλίας 2015. Αρ. εγγρ. 1952/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΛΛΗΝΟ ΣΛΟΒΑΚΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Eνημέρωση σχετική με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημιουργίας του πρώτου Ελληνο-Σλοβακικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ. 1953/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. Θέμα: Επιστολή σχετική με την απαγόρευση από το Υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας την εισαγωγή αιγοπροβάτων από όλη την Ελλάδα. Αρ. εγγρ. 1964/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ. Θέμα: Eμπορικές επαφές με την ρωσική αγορά κατόπιν της συνεργασίας που είχε το Επιμελητήριο Κιλκίς με τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Επιμελητηρίων Ρωσίας. Αρ. εγγρ. 1965/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΙCC ΕΛΛΑΣ. Θέμα: Σχετικά με την ανάδειξη μελών του Γενικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ. 1966/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. ΑΡΑΒΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Θέμα: Δελτίο τύπου σχετικό με την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Η Δ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνει συγχαρητήρια επιστολή για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Αραβοελληνικού Επιμελητηρίου. Αρ. απόφ. 11/25-10-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 

 1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ. Θέμα: Σχετικά με την μη ένταξη της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στην ρύθμιση των ασφαλιστικών ταμείων. Αρ. εγγρ. 1969/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Ε.Σ.Α.με.Α. Θέμα: Λύση άμεσων και επιτακτικών μέτρων προστασίας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από την οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Αρ. εγγρ. 1970/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 1. Σ.Υ.ΟΠΕ. Θέμα: Σχετικά με την μεταφορά του αντικειμένου του ΟΠΕ στον οργανισμό invest in Greece καθώς και την κατάργηση και εκκάθαριση του ΟΠΕ. Αρ. εγγρ. 1972/24-10-2013.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 

 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Το  τμήμα Διοικητικό-Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού:  1.522,56 ευρώ. 

 

 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΛΙΟΝΤΑΣ. ΑΦΜ: 121004469, ΑΡ. ΤΙΜ. 11, ΠΟΣΟ: 850,00 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 1.045,50 EΥΡΩ.

 

 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΦΜ: 040045687, ΑΡ. ΑΠΟΔ. 213, ΠΟΣΟ: 200,00 EYΡΩ.

 

 1. SAMOTHRAKI VILLAGE-Ι. ΓΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΑΦΜ: 999385319, ΑΡ. ΤΙΜ. 69, ΠΟΣΟ: 33,33  + ΦΠΑ 5%, ΣΥΝΟΛΟ: 35,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. HOTEL ERIKA-ΚΟΥΠΟΥΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ. ΑΦΜ: 084237622, AΡ. ΤΙΜ. 373, ΠΟΣΟ: 44,6 + ΦΠΑ 5%, ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΗΧΟΣ-ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ. ΑΦΜ: 095459826, AΡ. ΤΙΜ. 1396, ΠΟΣΟ: 100,37 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 123,46 ΕΥΡΩ.

 

 1. RAINBOW WATERS. ΑΦΜ: 099328240, ΑΡ. ΤΙΜ. 361715, ΠΟΣΟ: 63,07 EYΡΩ.

 

 1. ΜΠΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΑΦΜ: 023454657, AΡ. ΤΙΜ. 613, ΠΟΣΟ: 4,50 + ΦΠΑ 23%, ΣΥΝΟΛΟ: 5,53 EYΡΩ.

 

Η Δ.Ε. εγκρίνει και αποφασίζει την εξόφληση των  ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού  1.522,56  ευρώ. Αρ. απόφ. 11 /25-10-2013.

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                             

 

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ       ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ              ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ      ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ             ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ               ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ               ΠΑΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter