ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 26-03-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 26/03/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 26η Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 406/23-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Απουσιάζει ο Πρόεδρος, κος Ανδριανός Μιχάλαρος. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ      ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΘΕΜΑ: Προθεσμία και έντυπα      δηλώσεων προθεσμιακής κατάστασης. Αρ. εγγρ: 20582/24-02-2015      (367/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή      διευκρινήσεων ως προς την επιστροφή συνδρομών λόγω ετεροχρονισμένης      διακοπής επαγγέλματος στην Δ.Ο.Υ. Αρ. εγγρ: 24336/04-03-2015      (376/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αποστολή αιτημάτων      για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό. Αρ. εγγρ:      30469/18-03-2015 (358/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για      διευκρινήσεις ως προς την εφαρμογή του νόμου 4281/2014 στα Ν.Π.Δ.Δ. Αρ.      εγγρ: 24097/04-03-2015 (373/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιμελητήριο      Ζακύνθου και Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Ζ.). Αρ. εγγρ: 24196/04-03-2015      (377/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παροχή      διευκρινήσεων σχετικά με οικονομική επιχορήγηση επιχειρήσεων σε εκθέσεις      εσωτερικού και εξωτερικού. Αρ. εγγρ: 24349/04-03-2015 (378/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Διαδικασία σύστασης      Αναπτυξιακής Εταιρείας από Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 24344/04-03-2015      (379/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με      τις συνδρομές Επιμελητηρίων προς ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Συνδέσμους Βιομηχανιών και      Εξαγωγέων. Αρ. εγγρ: 30577/18-03-2015 (394/19-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την αποστολή αιτημάτων για      κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό. Αρ. εγγρ: ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/295/οικ.7058/11-03-2015      (396/19-03-02015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ:      Συγκρότηση επιτροπής διακανονισμού εμπορικών μισθώσεων στην Περιφερειακή      Ενότητα Πειραιά. Αρ. εγγρ: 53665/12-03-2015 (399/19-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ. ΘΕΜΑ:      Ενημέρωση για πορεία αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες στις 25/10/2014.      Αρ. εγγρ: οικ.54288/12-03-2015 (365/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση      επικαιροποιημένων στοιχείων από το Β.Ε.Π. προκειμένου να γίνει κατάρτιση      Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης 2015. Αρ. εγγρ:      223/16-03-2015 (351/16-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι ήδη αποστέλλονται τα στοιχεία τα οποία ζητεί ο Δήμος Πειραιά από το αρμόδιο τμήμα.

 1. ΕΘΝΙΚΗ      ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ειδικοί όροι/Επεξηγήσεις Ετήσιας      Κατάστασης  Περιουσιακών Στοιχείων.      Αρ. εγγρ: 374/18-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΑΕΔ.      ΘΕΜΑ: Απόφαση καταβολής συνόλου επιχορήγησης και επιχορήγησης του συνόλου      των ασφαλιστικών εισφορών για το μήνα Δεκέμβριο 2014. Αρ. εγγρ:      3583/09-03-2015 (400/19-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΙΝ.ΚΑ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την έκδοση της «έξυπνης» κάρτας του πολίτη. Αρ.      εγγρ: 364/18-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ      ΕΚΘΕΣΙΣ ΛΑΜΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή σχετικά με την 49η Πανελλήνια      Έκθεση Λαμίας που θα διεξαχθεί από 09/05 – 17/05/2015. Αρ. εγγρ:      69/02-03-2015 (384/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.ΣΥ.Μ.      ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή ετήσιας συνδρομής στον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. έτους 2015. Αρ.εγγρ:      5406/20-02-2015 (369/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ      ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΘΕΜΑ: Ανανέωση συνδρομής του Β.Ε.Π. λόγω λήξης στις 31/03/2015.      Αρ. εγγρ: 375/18-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της συνδρομής με τους ίδιους όρους. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.1/26-03-2015.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μελών του Δ.Σ του Β.Ε.Π. στην      Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 30/03/2015,      ημέρα Δευτέρα, στις 18:00. Αρ. εγγρ: 1105/19-03-2015 (412/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΘΕΜΑ: Συμπεράσματα Ημερίδας για την      αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον Ασπρόπυργο (Τετάρτη 11 Μαρτίου      2015). Αρ. εγγρ: 7654/19-03-2015 (431/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Αποστολή      προβλημάτων γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τις συναλλαγές με      το εξωτερικό, προς ενημέρωση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης,      κου Γ. Κατρούγκαλου. Αρ. εγγρ: 382/18-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Υπενθύμιση      για την πληρωμή της συνδρομής του έτους 2013 προς ΕΕΕ – ΔΕΕ (ICC HELLAS). Αρ. εγγρ:      398/19-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Αίτημα για ύπαρξη μεταβατικής περιόδου για την υποχρεωτική εφαρμογή      της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ: 21/11-03-2015      (343/11-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας &      Τουρισμού, κο Γ. Σταθάκη, σχετικά με τον νέο Νόμο 4281/2014 περί των      δημοσίων συμβάσεων. Αρ. εγγρ: 764/16-03-2015 (428/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κο Γ. Βαρουφάκη, σχετικά με      το Σ/Ν «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας – Ρύθμιση      ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις». Αρ. εγγρ: 798/18-03-2015      (397/19-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι το Β.Ε.Π. έχει ήδη στείλει ανακοίνωση σχετικά με την ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κο      Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο με τίτλο:      «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης, καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και      ηλεκτρονική διακυβέρνηση – αποκατάσταση αδικιών». Αρ. εγγρ: 797/18-03-2015      (413/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων. Αρ. εγγρ: 624/06-03-2015.      (372/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή εγγράφου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας      & Τουρισμού σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής      κατάστασης σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 222 του Ν.4281/2014. Αρ. εγγρ:      641/11-03-2015. (360/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ερώτημα προς τα Επιμελητήρια – μέλη της Κεντρικής Ένωσης σχετικά με      την ύπαρξη κολυμβητηρίων ή παρεμφερών εγκαταστάσεων και υποδομών στους      νομούς τους. Αρ. εγγρ: 366/18-03-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε. & Ε.Β.Ε.Α., κο Κων. Μίχαλο,      σχετικά με την νέα ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αρ. εγγρ:      1733/17-03-2015 (410/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Προέδρους του Ε.Β.Ε.Π. και του Β.Ε.Π. που αφορά      σε πρόταση συστέγασης στην περιοχή της Ελευσίνας, προς εξυπηρέτηση των      μελών της Δυτικής Αττικής. Αρ. εγγρ: 4743/19-03-2015 (429/23-03-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να διερευνηθεί η πρόταση από το Ε.Ε.Π. ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συνεργασίας. Μερίμνη Διευθυντή. Απόφ.2/26-03-2015.

 1. Β.Ε.Θ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Α., κο Π. Ραβάνη σχετικά με την      έκδοση Δελτίου Carnet – ΑΤΑ και πιστοποιητικό καταγωγής από τα Βιοτεχνικά      Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 846/06-03-2015 (368/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι η υπηρεσία έχει συμφωνήσει και έχει σταλεί θετική απάντηση σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής και δελτίου.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρωτή Υπουργό Τουρισμού, κα Ε.      Κουντουρά, με θέμα την ακύρωση διατάξεων κατάταξης των Τουριστικών      Καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αρ. εγγρ: 1210/03-03-2015      (383/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση νέου οικονομικού καθεστώτος Επιμελητηρίων.      Αρ. εγγρ: 405/03-03-2015 (381/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση νέου οικονομικού καθεστώτος Επιμελητηρίων. Αρ.      εγγρ: 1050/Φ.10.54 / 06-03-2015 (363/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,      Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Παν. Λαφαζάνη, σχετικά με την Πράσινη      Ενίσχυση. Αρ. εγγρ: 1200/Φ.10.54/18-03-2015 (411/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς το Εποπτικό Συμβούλιο Γ.Ε.ΜΗ. με ερωτήματα      για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά – αντίγραφα. Αρ. εγγρ: 1710/04-03-2015.      (380/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με έγγραφο της Ένωσης      προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κο Γ. Κατρούγκαλο,      που αφορά στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της      διοίκησης, καταπολέμηση γραφειοκρατίας και ηλεκτρονική διακυβέρνηση –      αποκατάσταση αδικιών». Αρ. εγγρ: 2089/19-03-2015 (427/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή συνημμένου αιτήματος προς τον Αναπληρωτή Υπουργό      Οικονομικών, κο Δημ. Μάρδα, και τον Υπουργό Οικονομίας, κο Γ. Σταθάκη,      σχετικά με τα δάνεια με τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου. Αρ. εγγρ:      463/06-03-2015 (371/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Αναγγελία της 11ης Περιφερειακής Έκθεσης      παραγωγικής και τουριστικής φυσιογνωμίας, εξοπλισμού επιχειρήσεων και      κατοικίας «Αργολίδα 2015». Αρ. εγγρ: 0876/φ.121 / 06-03-2015      (370/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας      και Τουρισμού, κο Γ. Σταθάκη, σχετικά με τα πιστοποιητικά και αντίγραφα      Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 400/13-03-2015 (361/18-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Β.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ.      ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 395/19-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/26-03-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με το νομοσχέδιο      «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της      ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών      οργάνων και λοιπές διατάξεις». Αρ. εγγρ: 843/Φ.3413/17-03-2015      (409/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κο Κων. Μίχαλο,      σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων και ειδικότερα των οφειλών στον      ΟΑΕΕ. Αρ. εγγρ: 1155/17-03-2015 (414/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΡΙΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για πρόσβαση των Επιμελητηρίων σε λίστες      επιχειρήσεων του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 476 Φ.132/17-03-2015 (416/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κο Δημ.      Μάρδα, σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου της οικονομίας – Άρθρο      21 -  Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα      Φορολογίας Εισοδήματος. Αρ. εγγρ: 1011/18-03-2015 (430/23-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κο Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      αυθαίρετη και παράνομη λειτουργία του Οικονομικού Επόπτη του      Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης ο οποίος αρνείται να      υπογράψει το ένταλμα μισθοδοσίας για την πληρωμή του β΄ 15θήμερου των      υπαλλήλων. Αρ. εγγρ: 25/21-03-2015 (432/24-03-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Λύση σύμβασης έργου που εντάσσεται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη      «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ», του κου Δημ.      Γαρυφάλη, λόγω παραίτησης και αντικατάστασή του. Αρ. εγγρ: 424/23-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να αποδεχθεί την παραίτηση του κου Δημ. Γαρυφάλη από την δράση που εντάσσεται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» και να τον αντικαταστήσει με την κα Πρωτοψάλτη Ζωή - Ειρήνη. Αναθέτει στα τμήματα Δ/Ο και Βιοτ. Θεμάτων όπως προβούν στις απαραίτητες ενέργειες. Απόφ.4/26-03-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση του κου Τσέλου Χρήστου ώστε να συμπεριληφθεί στην      λίστα ενόρκων πραγματογνώμων – χρυσοχόων. Αρ. εγγρ: 433/24-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεχτό το αίτημα του κου Τσέλου Χρήστου να συμπεριληφθεί στην λίστα ενόρκων πραγματογνώμων – χρυσοχόων. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.5/26-03-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Κ. Μίχαλος: «Να θεσπιστεί BONUS για τους συνεπείς      φορολογούμενους. Αρ. εγγρ: 362/18-03-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 2. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Κ. Μίχαλος: «Άμεση απόσυρση του άρθρου 21 του Σ/Ν για την ρύθμιση      των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις, που προβλέπει φορολογικό χαράτσι      26% στις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με χώρες «μη συνεργάσιμες», αλλά      και με χώρες με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές». Αρ. εγγρ:      403/19-03-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.
 3. ΣΩΝΠΑΠ.      ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 359/18-03-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.6/26-03-2015.

 1. Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ.      ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ: 15750/17-03-2015      (415/23-03-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.7/26-03-2015.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. ΘΕΜΑ: Συνάντηση των Δημάρχων και του      Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά στο Κερατσίνι με θέμα τα λιπάσματα. Αρ. εγγρ:      408/23-03-2015. Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 801,61 ευρώ ( 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000033523, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. KAPA TRAVEL. ΑΦΜ: 099554765,      ΑΡ. ΤΙΜ.26772, ΠΟΣΟ:50,00 ΕΥΡΩ.
 3. Ι.      ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ – Σ. ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ Ο.Ε. ΑΦΜ: 998268719, ΑΡ.ΤΙΜ.50, ΠΟΣΟ: 160,00      + ΦΠΑ 23% (36,80), ΣΥΝΟΛΟ: 196,80 ΕΥΡΩ.
 4. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ      ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ. ΑΦΜ: 131768810, ΠΟΣΟ: 20,00 ΕΥΡΩ.
 5. Χ.      ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, ΑΦΜ: 082813622, ΑΡ.ΤΙΜ.000003278, ΠΟΣΟ: 147,56 +      ΦΠΑ 23% (33,94), ΣΥΝΟΛΟ: 181,50 ΕΥΡΩ.
 6. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.42, ΠΟΣΟ: 186,80 + ΦΠΑ 13% (24,28),      ΣΥΝΟΛΟ: 211,08 ΕΥΡΩ.
 7. ΡΟΚΑ      ΧΡΥΣΟΥΛΑ. ΑΦΜ: 075275339, ΠΟΣΟ: 62,00 + ΦΠΑ 13% (6,06), ΣΥΝΟΛΟ: 70,06      ΕΥΡΩ.
 8. “TROPIK – ANNA”. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗΣ      Ε.Ε. ΑΦΜ: 800611034, ΑΡ.ΤΙΜ.0000031, ΠΟΣΟ: 22,12 + ΦΠΑ 13% (2,88), ΣΥΝΟΛΟ:      25,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 801,61 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter