ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 28-09-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 28/09/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 28η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1219/22-09-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1.  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ      & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.      ΘΕΜΑ: Παράταση αποστολής προτάσεων για το επικείμενο νέο Αναπτυξιακό Νόμο      έως τις 30/09/2015. Αρ. εγγρ: 1198/21-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Απολογισμός εσόδων – εξόδων χρήσης 2014 του      Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 92641/10-09-2015 (1190/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Μητρώου Μελών Κλιμακίων      Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) Π.Ε. Πειραιά.      Αρ. εγγρ: 8830/07-08-2015 (1215/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό      Μιχάλαρο, προς ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου, σχετικά      με την διαδικασία ρύθμισης οφειλών προς την ΔΕΗ. Αρ. εγγρ: 1415/10-09-2015      (1196/21-09-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανάρτηση στο site και την αποστολή στα μέλη του Β.Ε.Π. προς ενημέρωση. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/28-09-2015.

 1. ACADEMY      SKILLS. ΘΕΜΑ:      Αίτημα για αποστολή λίστας μελών του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της      συνεργασίας στα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2015. Αρ. εγγρ:      1188/21-09-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να δοθεί  λίστα μελών επιχειρήσεων της Δυτικής Αττικής. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/28-09-2015.

 1. SGA. ΘΕΜΑ: Διασύνδεση      Γ.Ε.ΜΗ. με Μητρώο Επιμελητηρίου. Αρ. εγγρ: 1175/15-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή προς την Κυβέρνηση και σε κάθε ενεργό πολίτη της      Ελλάδος για το μεταναστευτικό. Αρ. εγγρ: 5747/11-09-2015      (1195/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ο.Α.Ε.Ν.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Β.Ε.Π., κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, σχετικά      με την αποστολή προτάσεων για τον επικείμενο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Αρ.      εγγρ: 1187/21-09-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή σεμιναρίου για Δημόσιες Συμβάσεις – ΕΣΗΔΗΣ – ΚΗΜΔΗΣ –      Δημόσιο Λογιστικό στα Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 2615/09-09-2015      (1191/21-09-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την διεξαγωγή εκδήλωσης στο επόμενο Δ.Σ. προς ενημέρωση των επιχειρήσεων – μελών του Β.Ε.Π. σχετικά με τις προμήθειες του Δημοσίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/28-09-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή συνημμένου εγγράφου της Δ/νσης Νομοθετικού Συντονισμού και      Εποπτείας Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με τους      υπόχρεους υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στο Γενικό Επιθεωρητή      Δημόσιας Διοίκησης. Αρ. εγγρ: 2536/07-09-2015 (1197/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΜΑΘΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Προτάσεις Επιμελητηρίου για τον επικείμενο Νέο Αναπτυξιακό      Νόμο. Αρ. εγγρ: 2902/Φ. 10.54 / 14-09-2015 (1189/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Διοργάνωση σεμιναρίων για επιμελητηριακούς υπαλλήλους. Αρ.      εγγρ: 3490/10-09-2015 (1193/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΕΡΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συμμετοχής στην 1η Διεθνή Έκθεση Σερρών “SER – EXPO 2015” με περίπτερο και      ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Β.Ε.Π. του προωθητικού υλικού της      έκθεσης. Αρ. εγγρ: 4472/0800902015 (1194/21-09-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Εξόφληση του ποσού της σύμβασης έργου με την κα Πρωτοψάλτη      Ζωή – Ειρήνη που αφορά στην υλοποίηση της πράξης  από την ΑΣ «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ      ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Β΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» στην οποία το Β.Ε.Π. συμμετέχει ως      εταίρος.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση της ανωτέρω σύμβασης, ποσού 750,00 ευρώ μικτά. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/28-09-2015.

 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. Προτάσεις      δημοσιονομικής πολιτικής των ΚΕΕΕ και ΕΒΕΑ προς τους θεσμούς. Αρ. εγγρ:      1192/21-09-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 873,94 ευρώ (9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΔΟΥΛΗΣ      Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΑΦΜ: 031575363, ΑΡ.ΤΙΜ.3264, ΠΟΣΟ: 30,00 + ΦΠΑ 23% (6,90),      ΣΥΝΟΛΟ: 36,90 ΕΥΡΩ.
 2. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000113522, ΠΟΣΟ: 65,62 ΕΥΡΩ.
 3. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000113524, ΠΟΣΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 4. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000119171, ΠΟΣΟ: 47,17 ΕΥΡΩ
 5. ΕΜΗΚΑ      Γ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ – Κ. ΜΕΛΑΔΑΚΗ Ο.Ε. ΑΦΜ: 999879264, ΑΡ.ΤΙΜ. 36117, ΠΟΣΟ: 40,65      + ΦΠΑ 23% (9,35), ΣΥΝΟΛΟ: 50,00 ΕΥΡΩ.
 6. ΖΑΜΠΕΛΗΣ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800339218, ΑΡ.ΤΙΜ.647, ΠΟΣΟ: 15,00 + ΦΠΑ 23%      (3,45), ΣΥΝΟΛΟ: 18,45 ΕΥΡΩ.
 7. ΔΑΝΙΗΛ      ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 082588475, ΑΡ.ΤΙΜ.002104, ΠΟΣΟ: 75,00 + ΦΠΑ 23%      (17,25), ΣΥΝΟΛΟ: 92,25 ΕΥΡΩ.
 8. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ      «ΤΟ ΣΤΑΧΥ». ΠΑΝ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΑΦΜ: 082824427, ΠΟΣΟ:      68,17 + ΦΠΑ 23% (15,68), ΣΥΝΟΛΟ: 83,85 ΕΥΡΩ.
 9. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.60699, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 873,94 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter