ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 28-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 28/12/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 28η Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1657/21-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Θεόδωρος Ματθιουδάκης  Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με ερώτημα του Επιμελητηρίου      Ξάνθης. Αρ. εγγρ: 128173/10-12-2015 (1633/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Συγκρότηση ομάδας Εργασίας για την αναθεώρηση, βελτίωση      και κωδικοποίηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ:      121495/26-11-2015 (1626/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για επικαιροποίηση και συμπλήρωση προτάσεων      αναφορικά με την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ:      909/16-12-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει υποβολή προτάσεων αναφορικά με την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής νομοθεσίας σε συνεργασία με το Β.Ε.Α. και το Ε.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/28-12-2015.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις – υποχρεώσεις προς πλήρη ενημέρωση σχετικά      με το Νόμο 4177/06-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της      παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις – Κωδικοποίηση κανόνων διακίνησης      και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)». Αρ.      εγγρ: 126846/08-12-2015 (1630/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης      με θέμα την έγκριση της Γ΄ τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους      2015 του Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 131393/16-12-2015 (1653/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ      ΑΤΤΙΚΗΣ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο του Ν.3551/07. Αρ.      εγγρ: οικ.13718/Φ25.1 / 14-12-2015 (1643/18-12-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου προς ενημέρωση των επιχειρήσεων μελών του. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/28-12-2015.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Ευχαριστήρια επιστολή για την επιστολή υποστήριξης που      απέστειλε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά. Αρ. εγγρ: 1664/22-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. LETRINA      S.A. ΘΕΜΑ: Ετήσια      επιθεώρηση επιτήρησης του Β.Ε.Π. κατά ΕΛΟΤ 1429:2008. Αρ. εγγρ:      1665/22-12-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την διεξαγωγή της ετήσιας επιθεώρησης του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.3/28-12-2015.

 1. ΟΔΥΣΣΕΑΣ      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ. ΘΕΜΑ: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας,      Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την εξυγίανση των      προγραμμάτων, την ενίσχυση των εγκεκριμένων «ζωντανών» επενδύσεων που      εκκρεμούν από τους παλαιούς αναπτυξιακούς νόμους. Αρ. εγγρ:      1576/10-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ      ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΘΕΜΑ: Επιταγές τράπεζα Πειραιώς – Ανεξόφλητες. Αρ. εγγρ:      1501/19-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από το τμήμα Δ/Ο.

 1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ      ΕΜΠΟΡΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. ΘΕΜΑ: Πρακτικά Γενικής      Συνέλευσης για εκλογή Δ.Σ και Πρακτικά Δ.Σ. συγκρότησης σε σώμα. Αρ. εγγρ:      1575/10-12-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση με τον Σύλλογο. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.4/28-12-2015.

 1. ΟΜΙΛΟΣ      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΨΗ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας με τα μέλη του Β.Ε.Π. στο      πλαίσιο του νέου προγράμματος του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα Ενίσχυσης της      Ρευστότητας και Στήριξη της Απασχόλησης». Αρ. εγγρ: 1561/10-12-2015.

Η Δ.Ε. αποδέχεται την  πρόταση συνεργασίας και εντέλλεται το τμήμα Βιοτεχνικών Θεμάτων όπως κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της πρότασης. Απόφ.5/28-12-2015.

 1. ΝΙΚΟΣ      ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ. ΘΕΜΑ: Μη απαλλαγή ΦΠΑ για μικρά Ε/Γ – Ο/Γ που ναυπηγήθηκαν      στα μικρά Ναυπηγεία Περάματος (καρνάγια) και καλύπτουν πλόες σε άγονες      γραμμές. Αρ. εγγρ: 1556/10-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με      τις υποθέσεις που χειρίστηκε το γραφείο κατά τον μήνα Νοέμβριο 2015. Αρ.      εγγρ: 1631/18-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ      ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόταση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Δομή      Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας. Αρ. εγγρ: 07/12/2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να κάνει αποδεκτή την πρόταση υπογραφής πρωτοκόλλου συνεργασίας. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.6/28-12-2015.

 1. ΟΜΙΛΟΣ      ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση στον Πρόεδρο του      ΒΕΠ, κ. Ανδριανό Μιχάλαρο, στην Ημερίδα με θέμα τις Κοινωνικές Δομές      Αντιμετώπισης της Φτώχειας, το Μεταναστευτικό πρόβλημα, την Απασχόληση και      την Εργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 19/12/2015 και ώρα      14:00 στο ΒΕΠ. Αρ. εγγρ: 7659/23-11-2015 (1569/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΝΩΣΗ      ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΠ. ΘΕΜΑ: Σύνθεση του Διοικητικού      Συμβουλίου της Ένωσης μετά τις αρχαιρεσίες και την συγκρότηση σε σώμα. Αρ.      εγγρ: 160/20-11-2015 (1562/10-12-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.7/28-12-2015.

 1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ      ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Αίτημα για προμήθεια καταλόγου των      μελών – επιχειρήσεων του ΒΕΠ για τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25. Αρ. εγγρ:      1584/10-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΟΑΕΝ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Υφυπουργό Βιομηχανίας, κα Θ. Τζάκρη, με θέμα τις      προτάσεις του ΕΟΑΕΝ για την ενίσχυση της μεταποιητικής δραστηριότητας στα      νησιά. Αρ. εγγρ: 5781/26-11-2015 (1571/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΣΥΕ.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής      Ανασυγκρότησης, κ. Χριστόφορο Βερναρδάκη, Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ.      Σταθάκη και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Γ. Χουλιαράκη, σχετικά με      την κατάργηση των Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας. Αρ. εγγρ: 101/15-12-2015      (1646/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Β.Ε.Π.      ΘΕΜΑ: Συνάντηση την Δευτέρα 28/12/2015 με τον Πρόεδρο, κ. Τσαμίχα Ιωάννη,      και τον Γεν. Γραμματέα, κ. Βαμβακάρη Παναγιώτη, του Ελληνο – ιταλικού      Επιμελητηρίου Αθήνας. Αρ. εγγρ: 1505/24-11-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με      αίτημα για προστασία φυσικών προσώπων, που είναι εγγυητές δανείων. Αρ.      εγγρ: 3688/11-12-2015 (1645/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, σχετικά με την      οριζόντια παράταση του χρονικού ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων,      εντεταγμένων στους Ν. 3908/2011 και Ν. 3299/04 ως την 31η      /12/2017. Αρ. εγγρ: 3528/09-12-2015 (1644/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του      Καταναλωτή με θέμα την δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «Τελών      χρήσης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος. Αρ. εγγρ: 3694/10-12-2015      (1641/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας με θέμα το      αίτημα για την αποδέσμευση της φορολογικής ενημερότητας των ομόρρυθμων      εταιρειών. Αρ. εγγρ: 3689/11-12-2015 (1640/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του κου Σταύρου Βαρδαλά σε απάντηση των      ερωτημάτων που αφορούν στην νομιμότητα της παράτασης της θητείας των      αιρετών οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων (Διοικητικού Συμβουλίου και      Διοικητικής Επιτροπής). Αρ. εγγρ: 3629/09-12-2015 (1637/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Ενημερωτικό υπόμνημα του κου Σταύρου Βαρδαλα σχετικά με τον Ν.      4336/2015. Αρ. εγγρ: 1666/22-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Αποστολή γνωμοδότησης του κου Σταύρου Βαρδαλά περί των δημοσίων      συμβάσεων και την ενιαία εφαρμογή των ρυθμίσεων της σχετικής νομοθεσίας,      καθώς επίσης και για τον Ν. 4336/2015. Αρ. εγγρ: 3761/18-12-2015      (1662/22-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών      από τα Επιμελητήρια στις επιχειρήσεις και την δημιουργία Κεντρικής      Υπηρεσίας υποστήριξης και διευκόλυνσης της έκδοσης και αποστολής των      ηλεκτρονικών περιοδικών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ: 3478/24-11-2015      (1567/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και      Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, σχετικά με την επιστολή του Επιμελητηρίου      Χανίων για κατάργηση των φόρων που επιβαρύνουν τα Αεροδρόμια της χώρας.      Αρ. εγγρ: 3158/23-11-2015 (1573/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, με      θέμα την επιβολή ΦΠΑ στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Αρ. εγγρ:      3440/03-12-2015 (1580/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      ένταξη κωδικών άσκησης δραστηριότητας 8891000 και 8891302 στο ΕΣΠΑ. Αρ.      εγγρ: 3451/03-12-2015 (1581/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, με θάμα την      λήψη μέτρων για την ανακούφιση των επιχειρήσεων του Νομού Λευκάδας. Αρ.      εγγρ: 3407/03-12-2015 (1582/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα την      παράταση υλοποίησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο Νομό Λευκάδας. Αρ. εγγρ:      3408/03-12-2015 (1583/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας      Καταναλωτή, κ. Αντώνη Παπαδεράκη, με θέμα την επικαιροποίηση και      συμπλήρωση προτάσεων αναφορικά με την αναθεώρηση της Επιμελητηριακής      Νομοθεσίας. Αρ. εγγρ: 3743/17-12-2015 (1663/22-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων σχετικά με την      καπηλεία του Επιμελητηριακού Θεσμού. Αρ. εγγρ: 11558/01-12-2015      (1579/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Ε.Ε.Α.      ΘΕΜΑ: Νομοσχέδιο για Επιμελητήρια. Αρ. εγγρ: 12056/15-12-2015      (1638/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον κ. Σωτ. Μασγανά, Διευθυντή      Εταιρειών & ΓΕΜΗ, σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής αγροτών στο      Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 13423/19-11-2015 (1560/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Πρόβλημα – Είσπραξη τραπεζικών προμηθειών στα τέλη      Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ: 1577/10-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα το αίτημα για παράταση υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.      Αρ. εγγρ: 2209/26-11-2015 (1572/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα προτάσεις επί των τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ. Αρ. εγγρ:      2087/09-11-2015 (1564/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα προτάσεις επί των τεσσάρων Προδημοσιεύσεων του ΕΠΑνΕΚ. Αρ. εγγρ: 2320/27-11-2015      (1570/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη,      σχετικά με την προμήθεια ελληνικών τραπεζών. Αρ. εγγρ: 2455/14-12-2015      (1634/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.      Ευάγγελο Αποστόλου, με θέμα την αύξηση αδασμολόγητων ποσοστώσεων εισαγωγών      ελαιόλαδου από την Τυνησία. Αρ. εγγρ: 1657/30-11-2015 (1578/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με      θέμα την παράταση υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στους αναπτυξιακούς      νόμους. Αρ. εγγρ: 1714/10-12-2015 (1632/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ευάγγελο      Αποστόλου, με θέμα την αύξηση αδασμολόγητων ποσοστώσεων εισαγωγών      ελαιόλαδου από την Τυνησία. Αρ. εγγρ: 4147/φ2702/30-11-2015      (1585/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε., κ. Κων. Μίχαλο,      σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών που πωλούν ασφαλιστικά      προϊόντα. Αρ. εγγρ: 4818/24-11-2015 (1566/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΔΡΑΜΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Γ. Σταθάκη, με θέμα      την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης 40 λεπτά/λίτρο κρασιού. Αρ. εγγρ:      4770/19-11-2015 (1559/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με      θέμα την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης 40 λεπτά/λίτρο κρασιού. Αρ.      εγγρ: 3894/19-11-2015 (1557/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΕΒΡΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτημα στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρ.      Σπίρτζη, για τροποποίηση διατάξεων του Κ.Ο.Κ που αφορούν στην κύρωση προστίμων      παραβάσεων. Αρ. εγγρ: 4162/08-12-2015 (1628/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΞΑΝΘΗΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα και τον Υπουργό      Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, με θέμα την επιβολή ειδικού φόρου κατά      φιάλη στην παραγωγή κρασιών. Αρ. εγγρ: Φ971/4672/19-11-2015      (1558/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή με θέμα την λήψη μέτρων για την ανακούφιση      επιχειρήσεων του Νομού Λευκάδας. Αρ. εγγρ: 3036/19-11-2015      (1565/10-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλο, με      θέμα την πιθανή αύξηση των εργοδοτικών εισφορών. Αρ. εγγρ: 2674/08-12-2015      (1555/10-12-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας για την μη επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.8/28-12-2015.

 1. Ε.Β.Ε.      ΡΟΔΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου. Αρ. εγγρ:      1574/10-12-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/28-12-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΣΑΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Διοικητή ΟΑΕΕ, κ. Δημ. Τσακίρη, για      απώλειες ρύθμισης οφειλών που σχετίζονται με προβλήματα στην εκπλήρωση των      τραπεζικών εντολών. Αρ. εγγρ: 3560/08-12-2015 (1627/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Ομιλία του κ. Παν. Αγνιάδη, Γεν. Γραμματέα της Κ.Ε.Ε.Ε.      και Προέδρου Επιμελητηρίου Βοιωτίας, στην 3η Συνδιάσκεψη      Επιμελητηριακών Στελεχών. Αρ. εγγρ: 1629/18-12-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Γεν. Γραμματέα Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ.,      κ. Μασγανά, σχετικά με το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με την σύγκληση      των γενικών συνελεύσεων των εταιρειών Α.Ε. – Ε.Π.Ε. – ΙΚΕ και την ανάρτηση      των οικονομικών καταστάσεων. Αρ. εγγρ: 5114/Φ.302/09-12-2015      (1636/18-12-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Φ.      ΡΑΪΣΗΣ – Ε. ΡΑΪΣΗ Ο.Ε. ΘΕΜΑ: Αίτημα έγκρισης συνδρομής του 2015, κόστους      159,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%), για την πειραϊκή εφημερίδα «Ο      Ημερήσιος Δημότης». Αρ. εγγρ: 1683/23-12-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει την συνδρομή του 2015, κόστους 159,00 ευρώ, για την εφημερίδα «Ο Ημερήσιος Δημότης». Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/28-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων των : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ      (δικηγόρος), ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ (δικηγόρος), ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (λογίστρια),      ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (κούριερ), Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ SGA (μητρώο – λογιστήριο), ΔΟΥΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (καθαρισμός τζαμιών), ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (καθαρισμός γραφείων – wc), ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ      ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ IP HOST      (συντήρηση - φιλοξενία SITE),      ΗΧΟΣ – ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ (πρακτικά Δ.Σ.).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση των ανωτέρω συμβάσεων για ένα χρόνο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 11/28-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Παράταση λειτουργίας Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας.

Έχοντας υπ’ όψιν:

 • Τα άρθρα 2, 3 και 4 του Ν.2081/92 όπως ισχύει,
 • Το υπ’ αρίθμ. 525/06-11-2015 έγγραφο του Εποπτικού Συμβουλίου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου το οποίο αναφέρεται στην άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων/εκκρεμοτήτων που εμφανίζονται στην βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ,
 • Το άρθρο 21 του Ν.4354/15,
 • Ότι, για την εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου, οι υπηρεσίες του λειτουργούν και πέραν του κανονικού ωραρίου.
 • Ότι για την διεκπεραίωση των συσσωρευμένων υποθέσεων του Γ.Ε.ΜΗ. απαιτείται παροχή εργασιών εκτός ωραρίου,
 • Ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι επιστημονικοί συνεργάτες και οι ιδιώτες διαθέτουν χρόνο μόνο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες,

Η Δ.Ε. αποφασίζει την παράταση της υπ’ αρίθμ.1/23-01-2013απόφασης, όπως ισχύει, για τηνλειτουργίατων Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που λειτουργούν στο Επιμελητήριο μέχρι την ανάκλησή τους ως εξής:

Α.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ με αντικείμενο την διαρκή εκκαθάριση και επικαιροποίηση του μητρώου µελών του Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου Πειραιά και τον έλεγχο του φυσικού  φακέλου  των καταχωρημένων επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.,

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ με αντικείμενο την συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιοποίηση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις ΜμΕ της Επιμελητηριακής περιφέρειας και την επεξεργασία του φυσικού  φακέλου των καταχωρημένων επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και

Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΒΕΠ με αντικείμενο την επιστημονική τεκμηρίωση των βιοτεχνικών θεμάτων και των προτάσεων του Β.Ε.Π., την επεξεργασία Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, και την επιστημονική υποστήριξη των ομάδων εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Επιτροπές θα λειτουργούν αποκλειστικά εκτός ωραρίου εργασίας.

Τα μέλη των τριών Επιτροπών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καλύπτουν τις εκδηλώσεις του Επιμελητηρίου και να υποστηρίζουν τις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης (Δ.Ε και Δ.Σ) καθώς και των ομάδων εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου που επίσης συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργασίας.

Υπεύθυνοι για το συντονισμό Των Επιτροπών/Ομάδων Εργασίας ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου.

Οι δαπάνες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά τον Προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και τους κωδικούς 0264γ, 0264δ και 0264ι.

Οι αμοιβές των προσώπων θα καταβληθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την σχετική Κ.Υ.Α.

Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 12/28-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του      Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά για το έτος 2016.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α.  του αρθ. 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.ΤΑ.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν.3429/2005 (Α’314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

Β. την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών υποχρεώσεων, πέραν του κανονικού ωραρίου.

Γ. το απόσπασμα πρακτικού της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας της 28ης/12/2015.

Δ. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της υπ’ αρίθμ.4/31-12-2014 απόφασης που αφορά στην έγκριση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης δεκατριών υπαλλήλων (13) του Β.Ε.Π. οι οποίοι θα εργασθούν μέχρι και τρεις χιλιάδες εκατόν είκοσι (3.120) ώρες για το έτος 2016.

Η υπερωριακή απογευματινή εργασία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα ως Παρασκευή κατά τις απογευματινές ώρες για τις αυξημένες λειτουργικές ανάγκες και υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωρίας θα είναι ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου.

                     Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

                     Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                     Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.13/28-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανανέωση της σύμβασης με τον κ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΠΕΤΡΟΥ για το      ενοικιοστάσιο του 6ου ορόφου.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της ανωτέρω σύμβασης. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.14/28-12-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Είσπραξη συνδρομών από παλιές επιχειρήσεις που εγγράφονται      στο Επιμελητήριο χωρίς να έχουν υποχρέωση εγγραφής σε αυτό.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να εγγράφονται και να εισπράττεται μόνο η τρέχουσα χρήση. Μερίμνη τμημάτων Μητρώου και Δ/Ο. Απόφ.15/28-12-2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 1.296,82 ευρώ ( 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ      ΓΕΡΑΜΑΝΗ. ΑΦΜ: 054321231, ΑΡ.ΤΙΜ.50, ΠΟΣΟ: 100,00 + ΦΠΑ 23% (23,00),      ΣΥΝΟΛΟ: 123,00 ΕΥΡΩ.
 2. IPHOST INTERNET SOLUTIONS. ΑΦΜ: 999313139, ΑΡ.ΤΙΜ.62604, ΠΟΣΟ: 375,00 + ΦΠΑ 23% (86,25), ΣΥΝΟΛΟ: 461,25 ΕΥΡΩ.
 1. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΦΜ: 800407557, ΑΡ.ΤΙΜ.119, ΠΟΣΟ: 67,40 + ΦΠΑ 23% (15,50), ΣΥΝΟΛΟ: 82,90 ΕΥΡΩ.

 

 1. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.52, ΠΟΣΟ: 219,25 + ΦΠΑ 23% (50,42), ΣΥΝΟΛΟ: 269,67 ΕΥΡΩ.

 

 1. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. ΑΦΜ: 094042875, ΑΡ.ΤΙΜ. ΣΕΙΡΑ Α 000002792, ΠΟΣΟ: 339,62 + ΦΠΑ 6% (20,38), ΣΥΝΟΛΟ: 360,00 ΕΥΡΩ.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 1.296,82 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΘΕΟΔ. ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ                                ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter