ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 29-04-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 29/04/2015

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 29η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 532/23-04-2015 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ      & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σχετικά με την επιστολή      του Προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. προς το Εποπτικό Συμβούλιο του Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. εγγρ:      42937/21-04-2015 (540/27-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ.      ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση των ΜμΕ που      δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου –      Υπηρεσιών», ως προς την προθεσμία ολοκλήρωσης χρηματοδοτούμενων      επενδύσεων. Αρ. εγγρ: 2430/624/Α2 / 24-04-2015 (545/27-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ      ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Κλητήριο θέσπισμα προς τον      Πρόεδρο, κο Ανδριανό Μιχάλαρο, για αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας.      Αρ. εγγρ: Γ12-7744/20 (511/20-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε ότι υπάρχει απόφαση δικαίωσης του Β.Ε.Π. για την τοποθέτηση της διαφημιστικής πινακίδας και ότι το νομικό τμήμα του Β.Ε.Π. έχει ήδη ξεκινήσει την διαδικασία για την διευθέτηση του ανωτέρω ζητήματος.

 1. LETRINA      S.A. ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση του      συστήματος διαχειριστικής επάρκειας Οργανισμών για την υλοποίηση έργων      δημοσίου χαρακτήρα κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 (Ημερομηνία Επιθεώρησης 3-4-5 &      6/02/2015). Αρ. εγγρ: 427/15.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΔΗΜΟΣ      ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Διαβούλευση του Δήμου Πειραιά εν όψει της έναρξης των      προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 2020. Αρ. εγγρ: 676/23-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επικοινωνία με το Δήμο Πειραιά προς διερεύνηση του θέματος ώστε να υπάρξει συμμετοχή του Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/29-04-2015.

 1. MANAGER’S OFFICE. ΘΕΜΑ:      Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Β.Ε.Π. για την      συνεργασία στην διεξαγωγή σεμιναρίου στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Αρ.      εγγρ: 498/16-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΤΡΑΠΕΖΑ      ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ. ΘΕΜΑ: Αντίγραφο κίνησης μερίδας      στο κοινό κεφάλαιο περιόδου 31/12/2014 – 31/03/2015. Αρ. εγγρ: 31/03/2015      (526/22-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΟΠΤΙΚΟ      ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς την Κ.Ε.Ε.Ε. σχετικά με επιστολή της      Ένωσης από 31/3/2015 με θέμα «Σχέδιο συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ      Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και Γενικού Εμπορικού Μητρώου». Αρ.      εγγρ: 153/07-04-2015 (500/16-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ      ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΘΕΜΑ: Νέα σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου.      Αρ. εγγρ: 1483/02-04-2015 (483/06-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/29-04-2015.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ      ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για τον      χειρισμό υποθέσεων μελών του Β.Ε.Π. κατά τον μήνα Μάρτιο 2015. Αρ. εγγρ:      510/20-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ      ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Επετειακή εκδήλωση με θεμα: «Προστασία του      καταναλωτή και οικονομική κρίση». Αρ.εγγρ: 545/27-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ      ΠΥΞΙΔΑ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα που διεξάγεται για το      Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης ΜμΕ Οικογενειακών Επιχειρήσεων. Αρ. εγγρ:      547/27-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την συμμετοχή στην έρευνα για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Μερίμνη τμήματος Μηχανογράφησης. Απόφ.3/29-04-2015.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλέξη Τσίπρα. Αρ. εγγρ:      1098/16-04-2015 (539/27-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε.      ΘΕΜΑ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20-04-2015: «Κατεπείγουσα ρύθμιση      για την μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων       των φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς την επένδυση στην Τράπεζα      Ελλάδος». Αρ. εγγρ: 1177/21-04-2015 (541/27-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τα Επιμελητήρια της χώρας σχετικά με την ορθή      αποστολή αιτημάτων προς τα Υπουργεία. Αρ. εγγρ: 672/06-04-2015      (499/16-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΙΛΚΙΣ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συνεργασίας στο Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο για      Αγροδιατροφικά Προϊόντα. Αρ. εγγρ: 548/27-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να επικοινωνήσει με το Επιμελητήριο Κιλκίς για την συλλογή στοιχείων ώστε να υπάρξει συνεργασία. Μερίμνη τμημάτων Μηχανογράφησης και Βιοτ. Θεμάτων. Απόφ.4/29-04-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΛΑΚΩΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας, κο Πάνο Σκουρλέτη, για      παράταση του χρόνου εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον      ΟΑΕΕ, λόγω των αργιών του Πάσχα. Αρ. εγγρ: 2079/Φ.2702 / 14-04-2015      (509/20-04-2015).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. ΘΕΜΑ: Νέα σύνθεση Διοικητικής Επιτροπής. Αρ. εγγρ:      993/23-04-2015 (542/27-04-2015).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να σταλεί συγχαρητήρια επιστολή. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.5/29-04-2015.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ      ΤΡΙΚΑΛΩΝ. ΘΕΜΑ: Πρόταση συνεργασίας για την δημιουργία διαδικτυακής      υπηρεσίας / πλατφόρμας δικτύωσης της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας σε όλο      τον κόσμο. Αρ. εγγρ: 543/27-04-2015.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και θα διερευνήσει το θέμα σε συνεργασία με τον ειδικό σύμβουλο του Β.Ε.Π., τον κ. Γ. Χαλόφτη.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής της εταιρείας με την επωνυμία      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ Α.Ε. λόγω εγγραφής της στο      μητρώο του Ε.Β.Ε.Π. Αρ. εγγρ: 507/20-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Μητρώου, την διαγραφή της ανωτέρω εταιρείας από τα μητρώα του Β.Ε.Π. λόγω εγγραφής της στα μητρώα του Ε.Β.Ε.Π. Μερίμνη τμήματος Μητρώου. Απόφ.6/29-04-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π.  ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής      συνδρομής ποσού 106,00 ευρώ της εταιρείας με την επωνυμία ΒΙΚΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ      Α.Ε., λόγω επιπλέον καταβολής. Αρ. εγγρ: 536/27-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή της συνδρομής του ποσού των 106,00 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία λόγω επιπλέον καταβολής η οποία οφείλεται στην μετατροπή της νομικής της μορφής από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 7/29-04-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτηση επιστροφής συνδρομής ποσού 20,00 ευρώ της εταιρείας με      την επωνυμία ΜΠΕΓΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, λόγω μη ενάρξεως στην Εφορία. Αρ. εγγρ:      562/29-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την επιστροφή του ποσού των 20,00 ευρώ στην ανωτέρω εταιρεία, εφ’ όσον δεν έγινε έναρξη στην Εφορία. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ. 8/29-04-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου και της ΝΑΥΣΟΛΠ      Α.Ε. Αρ. εγγρ: 538/27-04-2015.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την έγκριση της συνεργασίας του Επιμελητηρίου με την ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και αναθέτει στους νομικούς συνεργάτες του τον έλεγχο του συμφωνητικού προς υπογραφή. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο και Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.9/29-04-2015.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: Κατάθεση τεσσάρων προσφορών για την      αγορά ενός data server για την υποστήριξη των νέων προγραμμάτων Μητρώου –      Γ.Ε.ΜΗ. και Οικονομικού από τις κάτωθι εταιρείες:

Α) SGA Γ.Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. : 1.600,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

Β) PSM LTD : 1.381,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

Γ) ACTIVE COMPUTER SYSTEMS Α.Ε. : 1.381,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

Δ) ALPHANETRIX Ε.Π.Ε. : 1.350,00 ΕΥΡΩ + ΦΠΑ 23%.

Η Δ.Ε. λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του τμήματος Μηχανογράφησης, αποφασίζει την αγορά του data server για την υποστήριξη των νέων προγραμμάτων Μητρώου – Γ.Ε.ΜΗ και Οικονομικού από την εταιρεία ALPHANETRIX Ε.Π.Ε. η οποία κατέθεσε την οικονομικότερη προσφορά. Μερίμνη τμημάτων Δ/Ο – Μηχανογράφησης. Απόφ.10/29-04-2015.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. GS1: ΘΕΜΑ: Η 520 BARCODE      HELLAS (πρώην      GS1 HELLAS) αναγνωρίζει την      δικαστική της ήττα και αποδέχεται την αποβολή της από τον GS1. Αρ. εγγρ:      27/04/2015.

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι δαπάνες συνολικού ποσού 553,89 ευρώ (4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

 1. RAINBOW      WATERS. ΑΦΜ:      099328240, ΑΡ. ΤΙΜ 000042233: 40,97 + ΦΠΑ (6,20), ΣΥΝΟΛΟ: 47,17 ΕΥΡΩ.
 2. ΗΧΟΣ –      ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε. ΑΦΜ: 095459826. ΑΡ.ΤΙΜ.00346, ΠΟΣΟ: 133,57 + ΦΠΑ 23% (30,72),      ΣΥΝΟΛΟ: 164,29 ΕΥΡΩ.
 3. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ      ΚΩΝ. ΕΛΕΝΗ. ΑΦΜ: 131768810, ΑΡ. ΤΙΜ.15, ΠΟΣΟ: 80,00 + ΦΠΑ 23% (9,20),      ΣΥΝΟΛΟ: 89,20 ΕΥΡΩ.
 4. ΤΑΚΑΝΙΚΟΣ      ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΑΦΜ: 027560421, ΑΡ.ΤΙΜ.43, ΠΟΣΟ: 224,10 + ΦΠΑ 13% (29,13),      ΣΥΝΟΛΟ: 253,23 ΕΥΡΩ

Η Δ.Ε. αποφασίζει την εξόφληση των ανωτέρω τιμολογίων συνολικού ποσού 553,89 ευρώ (ΣΥΝΟΛΟ: 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter