ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 29-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 29/12/2016

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 29η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 1715/27-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας, Β΄ Αντιπρόεδρος,   Ματθιουδάκης Θεόδωρος, Οικ. Επόπτης και Μιχαλάκης Γεράσιμος, Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΘΕΜΑ: Εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης στο πλαίσιο του υπό υλοποίηση «Σχεδίου Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών». Αρ. εγγρ: 133726/15-12-2016 (1720/27-12-2016).

Η Δ.Ε. αποφασίζει να γίνει ανάρτηση στο site του Επιμελητηρίου. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.1/29-12-2016.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπρόσωπού του στην ICC Commission on Environment and Energy / Ενημέρωση από τα Επιμελητήρια αν διαθέτουν «Σύμβουλο Περιβάλλοντος και Ενέργειας» για ενημέρωση και συνεργασία. Αρ. εγγρ: 1723/27-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ICC HELLAS. ΘΕΜΑ: Ευχετήρια επιστολή και ενημέρωση για τις μέχρι τώρα δράσεις του. Αρ. εγγρ: 1718/27-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. PREMIUM CONSULTING. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση των έργων ΤΟΠΣΑ και προτεινόμενη ημερομηνία συνάντησης. Αρ. εγγρ: 1717/27-12-2016.

Η Δ.Ε. αποφασίζει να οριστεί συνάντηση για να γίνει ενημέρωση για την πορεία των έργων ΤΟΠΣΑ. Μερίμνη τμήματος Βιοτεχνικών Θεμάτων. Απόφ.2/29-12-2016.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την αγορά ιδιοκτησιών – Άρση κατάσχεσης. Αρ. εγγρ: 1727/27-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. ΘΕΜΑ: Συνέχεια ενημέρωσης για την αγορά ιδιοκτησιών – Άρση κατάσχεσης. Αρ. εγγρ: 1740/28-12-2016.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Κ.Ε.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, σχετικά με τα Μνημόνια Συνεννόησης που υπεγράφη τον Αύγουστο του 2015 και τον Ιούνιο του 2016. Αρ. εγγρ: 4186/21-12-2016 (1719/27-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Αλ. Τσίπρα, με θέμα την αποπληρωμή μέρους των οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα από την υπέρ απόδοση που έχει προκύψει στα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Αρ. εγγρ: 4542/23-12-2016 (1722/27-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, κ. Αλ. Χαρίτση, που αφορά σε αίτημα επιτάχυνσης διαδικασιών αποπληρωμής Επενδυτών παλαιού ΕΣΠΑ και ενεργοποίησης του νέου. Αρ. εγγρ: 3127/20-12-2016 (1716/27-12-2016).

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Ανανεώσεις Συμβάσεων – Αναθέσεις Έργων, Υπηρεσιών, και Μελετών.

Α). Ανανέωση σύμβασης με το δικηγορικό γραφείο με την επωνυμία «ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΓΓΛΕΖΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» με αντικείμενο την μελέτη για τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των νομικών προβλημάτων που απασχολούν σήμερα την Βιοτεχνία και παροχή συμβουλών στο Επιμελητήριο και στις επιχειρήσεις μέλη του.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 4.000,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/29-12-2016.

Β). Ανανέωση σύμβασης με το δικηγορικό γραφείο του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΛΛΗ με αντικείμενο μελέτης τις μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και επισήμανση των δυνατοτήτων θωράκισης των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των επιχειρήσεων μελών του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 2.500,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.4/29-12-2016.

Γ). Ανανέωση σύμβασης με την εταιρεία με την επωνυμία «SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Γ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ με αντικείμενο την υποστήριξη των εφαρμογών Μητρώου και λογιστηρίου του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 4.200,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.5/29-12-2016.

Δ). Σύμβαση με την εταιρεία με την επωνυμία IpHost Internet Solutions ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. – ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. για την υποστήριξη, συντήρηση και φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Β.Ε.Π., για χρονική περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 375,00 ευρώ μηνιαίως πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην εταιρεία με την επωνυμία IpHost Internet Solutions ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Α. – ΤΟΥΛΚΑΡΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε. την υποστήριξη, συντήρηση και φιλοξενία του διαδικτυακού τόπου του Επιμελητηρίου για ένα χρόνο, ήτοι από 01/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 375,00 ευρώ/μήνα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.6/29-12-2016.

Ε). Ανανέωση σύμβασης έργου με την εταιρεία με την επωνυμία «ABS ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ» με αντικείμενο εργασίας την παροχή λογιστικών και μηχανογραφικών εφαρμογών για την τήρηση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης έργου για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 4.900,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.7/29-12-2016.

ΣΤ). Ανανέωση σύμβασης τεχνικής υποστήριξης μηχανής με την εταιρεία με την επωνυμία “INTERSYS A.E.” με αντικείμενο εργασίας την πλήρη τεχνική εξυπηρέτηση στο φωτοτυπικό μηχάνημα του Β.Ε.Π. με στοιχεία IR 3245 CANON.

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για ένα χρόνο, ήτοι από 02/12/2016 έως 03/12/2017, με κόστος 480,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.8/29-12-2016.

Ζ). Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης εξοπλισμού – δικτύου του Επιμελητηρίου με την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, για χρονική περίοδο από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 10,00 ευρώ την ώρα πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ την τεχνική υποστήριξη και την συντήρηση του εξοπλισμού – δικτύου του Β.Ε.Π. για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 10,00/ώρα πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.9/29-12-2016.

Η) Ανάθεση έργου στην σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ με θέμα την Ανάπτυξη των Εφαρμογών  για την υποστήριξη της εκκαθάρισης μητρώου και την ανεύρεση επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξη οφειλόμενων ποσών στο Β.Ε.Π, την υποστήριξη των Επιχειρήσεων του Β.Ε.Π., την επεξεργασία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών – επιχειρήσεων του Β.Ε.Π., την διάχυση του έργου της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Β.Ε.Π., την χορήγησή της καθώς και την ανάδειξη της υποστηρικτικής υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος σε μέλη και σε μη μέλη του Β.Ε.Π., για ένα χρόνο με κόστος 13.000,00 ευρώ ετησίως πλέον ΦΠΑ.

Η Δ.Ε. αναθέτει στην σύμβουλο του Β.Ε.Π., κα ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΖΩΗ – ΕΙΡΗΝΗ, το έργο για την Ανάπτυξη των Εφαρμογών  για την υποστήριξη της εκκαθάρισης μητρώου και την ανεύρεση επιχειρήσεων με σκοπό την είσπραξη οφειλόμενων ποσών στο Β.Ε.Π, την υποστήριξη των Επιχειρήσεων του Β.Ε.Π., την επεξεργασία Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών – επιχειρήσεων του Β.Ε.Π., την διάχυση του έργου της ψηφιακής υπογραφής στα μέλη του Β.Ε.Π., την χορήγησή της καθώς και την ανάδειξη της υποστηρικτικής υπηρεσίας για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος σε μέλη και σε μη μέλη του Β.Ε.Π., για ένα χρόνο, ήτοι από 02/01/2017 έως 31/12/2017, με κόστος 13.000,00 ευρώ/χρόνο πλέον ΦΠΑ. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.10/29-12-2016.

 1. Δ.Ε. Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π., ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑΣ, για χορήγηση προκαταβολής έξι (6) μηνιαίων αποδοχών από το μισθό της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3419/2005, παρ.6, άρθρο 23 που αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν.2081/1992. Αρ. εγγρ: 1741/28-12-2016.

Η Δ.Ε. κάνει αποδεκτό το αίτημα της υπαλλήλου του Β.Ε.Π. για την χορήγηση προκαταβολής έξι μηνιαίων αποδοχών από το μισθό της. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο (κωδ. 6213). Απόφ.11/29-12-2016.

   ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 1. ΕΣΕΕ. ΘΕΜΑ: Αγορά κτιρίου του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ. Αρ. εγγρ: 1721/27-12-2016. Η Δ.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΜΠΕΛΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ                                            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                     ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter