ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Ε. 31-12-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 31/12/2014

Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 31η Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από την υπ’ αριθ. 2167/24-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος,  Γεωρ. Κωνσταντόπουλος  Α΄Αντιπρόεδρος, Μπελέκας Ανδρέας Β΄ Αντιπρόεδρος, Μαρία Μιχοπούλου Οικ. Επόπτης και ο Μιχαλάκης Γεράσιμος Γεν. Γραμματέας. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο Διευθυντής Κος Μιχάλης Γιάγκας και χρέη γραμματέα εκτελεί η κα Κασιμάτη Παρασκευή.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά με το διακανονισμό      οφειλόμενων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων. Αρ. εγγρ:      79408/30-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Υπουργική      απόφαση για τον καθορισμό ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου      ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων,      που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας      για την εφαρμογή του άρθρου 94 του νόμου 4314/2014, σε συνδυασμό με τα      άρθρα 96 & 98 αυτού. Αρ. εγγρ: 78030/30-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε και αποφασίζει, λόγω του επείγοντος, να ισχύσουν για το 2015 οι εξής συνδρομές: 1) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 20,48 ευρώ (20,00 ευρώ + ανταποδοτικό τέλος 0,48 ευρώ), 2) Ο.Ε. – Ε.Ε.: 51,20 ευρώ (50,00 ευρώ + ανταποδοτικό τέλος 1,20 ευρώ), 3) Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.: 71,68 ευρώ (70,00 ευρώ + ανταποδοτικό τέλος 1,68 ευρώ) και 4) Α.Ε.: 102,40 ευρώ (100,00 ευρώ + ανταποδοτικό τέλος 2,40 ευρώ), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και να ενημερώσει το Δ.Σ. Αν κριθεί διαφορετικά από την στάση της Κ.Ε.Ε.Ε. ή των άλλων Επιμελητηρίων, θα επανέλθει στο θέμα. Απόφ.1/31-12-2014.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Υπουργική      απόφαση για τις ρυθμίσεις σχετικά με το ύψος, την διαδικασία, τον τρόπο,      το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών      Γ.Ε.ΜΗ., την κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων,      την διαχείριση αυτών, το ποσοστό από αυτά που διατίθεται για την κάλυψη      των ελάχιστων παγίων δαπανών λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.,      των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ κάθε Επιμελητηρίου και του Εποπτικού Συμβουλίου      αυτού, τα παραστατικά καταβολής, την διαδικασία ελέγχου τους, τον τρόπο      έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή      ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωρισμένα στοιχεία των υπόχρεων      καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία      λεπτομέρεια. Αρ. εγγρ: 79752/30-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ &      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. ΘΕΜΑ: Τροποποίηση      κοινής υπουργικής απόφασης Κ2 – 4946/15-10-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2919). Αρ. εγγρ:      79760/30-12-2014.

Η Δ.Ε. ενημερώθηκε.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίττας του Δ.Σ. του Β.Ε.Π.

Η Δ.Ε ενημερώθηκε και αποφασίζει ότιη εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίττας θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Β.Ε.Π., την 19/01/2015 στις 17:30, την οποία θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Στην εκδήλωση θα προσκληθούν, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, όλοι οι υποψήφιοι Βουλευτές, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Πρόεδροι Σωματείων, μέλη του Δ.Σ. του Β.Ε.Π. Επίσης εξουσιοδοτεί το τμήμα Δ/Ο να εκτελέσει όλες τις δαπάνες της ανωτέρω εκδήλωσης (αγορά πίττας, δώρων, μπουφέ κ.λ.π.). Αρ. απόφ. 2/31-12-2014.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΤΜΗΜΑ Δ/Ο. ΘΕΜΑ: Ανανέωση συμβάσεων των: Α) Ευγενία Μαντούβαλου      (εταιρεία ταχυμεταφορών), Ευστάθιος Χριστοδουλέλλης (νομικός για      ασφαλιστικά), Γ) Εμμανουήλ Εγγλέζος (νομικός σύμβουλος) και Δ) Ζαφείρης      Πέτρου (μίσθωση 6ου ορόφου).

Η Δ.Ε. αποφασίζει την ανανέωση των ανωτέρω συμβάσεων για ένα χρόνο. Μερίμνη τμήματος Δ/Ο. Απόφ.3/31-12-2014.

 1. Δ.Ε.      Β.Ε.Π. ΘΕΜΑ: Υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή των υπαλλήλων του      Επιμελητηρίου.

                       Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Μιχάλης Γιάγκας ενημερώνει τη Δ.Ε. του Επιμελητη -  

                       ρίου ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 20, Ν. 4024/27-10-2011), για την

                       αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται η απασχόληση

                         με αμοιβή, του προσωπικού των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ πέραν του

 κανονικού ωραρίου, μετά από έκδοση Απόφασης του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργού.

Βάσει των ανωτέρω, προτείνεται να υποβληθεί προς το οικείο Υπουργείο σχετικό         αίτημα έγκρισης 2.600 ωρών υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Bιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά, το οποίο:

 • Είναι περιορισμένο στο ελάχιστο δυνατόν
 • Συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση σοβαρότατων εργασιακών αναγκών,   που προκύπτουν αφενός λόγω του εξαιρετικά περιορισμένου πλέον αριθμού των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου, αφετέρου δε λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων, εκτάκτων και επειγουσών υποχρεώσεων της Υπηρεσίας (τήρηση Γενικού Εμπορικού Μητρώου, λειτουργία Υπηρεσίας Μιας Στάσης, Απογραφή – Έλεγχος Φυσικών Φακέλων, πραγματοποίηση ημερίδων, συνεδρίων και εν γένει εκδηλώσεων,  συμμετοχή σε συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, Διοικητικών Επιτροπών κ.ά.).
 • Αφορά στο προσωπικό του Επιμελητηρίου που καλείται να ανταποκριθεί στις ανωτέρω αναφερόμενες αυξημένες, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, πέραν του κανονικού ωραρίου.
 • Βασίζεται σε πρόβλεψη σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό του 2015 (κωδικός 0261) ύψους 15.000,00 ευρώ και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Σημειώνεται ότι για την καταβολή της υπερωριακής αμοιβής θα γίνεται υπηρεσιακό σημείωμα από τη Προϊσταμένη του Διοικητικού-Οικονομικού, προς το Διευθυντή του Επιμελητηρίου.

Μετά την εισήγηση του Διευθυντή, η Δ.Ε. αποφασίζει να εγκρίνει, σύμφωνα με τα ανωτέρω, την υποβολή σχετικού αιτήματος προς το οικείο Υπουργείο. Απόφ.4/31-12-2014.

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               

ΑΝΔ. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ              ΓΕΩΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ               ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΚΑΣ         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ            ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                    ΓΕΡ. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧ. ΓΙΑΓΚΑΣ                     ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter