ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΕ 9-1-2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

της 9/01/2013

                    Στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σήμερα την 9η Ιανουαρίουου, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 συνήλθαν σε συνεδρίαση  έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Κου Ανδριανού Μιχάλαρου, τα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά  κ.κ. Ανδριανός Μιχάλαρος Πρόεδρος, Γεωρ. Κωνσταντόπουλος Α΄Αντιπρόεδρος, Ανδ. Μπελέκας Β΄Αντιπρόεδρος, Γερ. Μιχαλάκης Γεν. Γραμματέας, απουσίαζε η Οικ. Επόπ. Μαρία Μιχοπούλου.

 Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.Θέμα: Σχετικά με τον κατάλογο ελεγχόμενων  προσώπων για δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, κατά το ημερολογιακό έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α).έγγρ.2101/14-12-12.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 2101/14-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ερευνηθεί το θέμα από την Υπηρεσία και να γίνουν οι ενέργειες που απαιτούνται. Αρ. απόφ. 1/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 2.       ΒΕΑ ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπων σε Διεπιμελητηριακή Επιτροπή παραεμπορίου. Έγγρ. 2162/21-12-12. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του ΒΕΑ με αρ. πρωτ. 2162/21-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να μην στείλουμε εκπροσώπους. Αρ. απόφ. 2/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

3.       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ Θέμα:Πρόσκληση προς τους προέδρους  και τα μέλη του Δ.Σ των ΒΕΠ.έγγρ.2128/18-12-12. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Κου Γεωργίου Χαλόφτη με αρ. πρωτ. 2128/18-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ερευνηθεί το θέμα από τον Δ/ντή ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 3/9-1-2013.

 4.       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε Θέμα: Ακριβές αντίγραφο της εκτός Η.Δ υπ΄αριθμ. 1/212/14-12-2012 απόφασης του Δ.Σ/ΟΛΕ ΑΕ.  Έγγρ.2152/20-12-12. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του ΟΛΕ ΑΕ με αρ. πρωτ. 2152/20-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να προβεί η Υπηρεσία στις απαιτούμενες ενέργειες για την είσπραξη του ποσού. Αρ. απόφ. 4/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 5.       ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.Θέμα : Ενημέρωση Φορέων για την Πρακτική Άσκηση

Φοιτητών του Πανεπιστημίου  Μακεδονίας.έγγρ.2113/17-12-12. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας με αρ. πρωτ. 2113/17-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ερευνηθεί από την Υπηρεσία αν μπορούμε ν’ απασχολήσουμε και πώς, σαν ΝΠΔΔ, φοιτητές για πρακτική άσκηση. Αρ. απόφ. 5/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

  6.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ:Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε και ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.   έγγρ.01/02-01-13. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 01/02-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενημερωθεί το τμήμα Μητρώου ΒΕΠ.  Αρ. απόφ. 6/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 7.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Αίτηση Χορηγίας. Έγγρ.02/02-01-13. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 02/02-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να  γράψουμε μια απάντηση προς το Υπουργείο Παιδείας πως αδυνατούμε να κάνουμε χορηγίες. Αρ. απόφ. 7/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

  8.       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.Δημόσια διαβούλευση για

την αναπτυξιακή αγροτική πολιτική μετά το 2013.έγγρ.38/09-01-2013.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. το έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 38/09-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ανατεθεί το θέμα στον Κο Χαλόφτη. Αρ. απόφ 8/9-1-2013.

9.       ΑΣΤΟ ΠΑΝΩ  ΜΟΥ.Θέμα: Αναπροσαρμογή  /Ανανέωση πλαισίου συνεργασίας.έγγρ.10/03-01-13. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή της παραπάνω εταιρείας με αρ. πρωτ. 10/03-01-2013.Το καθαρό ποσό από 250,00 ευρώ που ήταν στην πρώτη σύμβαση, τώρα με την αναπροσαρμογή είναι 300,00 ευρώ + ΦΠΑ. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την αναπροσαρμογή/ανανέωση της συνεργασίας με την παραπάνω εταιρεία. Αρ. απόφ. 9/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 10.     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: Διαδικασίες εγγραφής στο Ειδικό

Μητρώο του Ν.3551/07.έγγρ.27/08-01-2013. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή της Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 27/08-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενημερωθούν οι ναυπηγοεπισκευαστές-μέλη του ΒΕΠ, και να αναρτηθεί στο site το συγκεκριμένο έγγραφο. Αρ. απόφ. 10/9-1-2013. (Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων και Μηχανογράφησης).

 11.     ΕΛΛΗΝΟΙΣΠΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ. Έγγρ.23/07-01-2013.  Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή του Ελληνοισπανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 23/07-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την Υπηρεσία ώστε να προχωρήσουμε σε συνεργασία μαζί τους. Αρ. απόφ. 11/9-1-2013.(Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 12.     ΚΕΚ <Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε> ΕΠΕ ΘΕΜΑ: Υποβολή  τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την επιμόρφωση των μελών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς στα καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας.Έγγρ.28/08-01-2013. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή του ΚΕΚ «ΕΚΕΠΕΕ» με αρ. πρωτ. 28/08-01-2013. Η ΔΕ ενημερώνεται και εντέλει την Υπηρεσία να συζητήσει με το ΚΕΚ ΕΚΕΠΕΕ. Αρ. απόφ. 12/9-1-2013.(Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

 13.     ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ(ΚΩΝ/ΟΣ ΓΟΓΙΑΣ).ΘΕΜΑ:ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.Έγγρ.22/07-01-2013.

Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών με αρ. πρωτ. 22/07-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, την ενημέρωση του Δ.Σ. και αναθέτει στον Δ/ντή την διεκπεραίωση του θέματος. Αρ. απόφ. 13/9-1-2013.(Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

  14.     Κ.Ε.Κ   Ε.ΚΕ.Π.Ε.Ε. Θέμα: Ανάρτηση ανακοίνωσης σχετικά με σεμινάρια ανέργων  μηχανικών στο site μας.έγγρ.35/08-01-2013. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή του ΚΕΚ ΕΚΕΠΕΕ με αρ. πρωτ. 35/08-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να αναρτηθεί η ανακοίνωση στο site του ΒΕΠ. Αρ. απόφ. 14/9-1-2013.(Μερίμνη τμ. Μηχανογράφησης).

 15.     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.Προκήρυξη σεμιναρίων  τεχνικών  Ασφαλείας

έτους 2013.Έγγρ.36/08-01-2013. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή του Υπουργείου Εργασίας με αρ. πρωτ. 36/08-01-2013. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την υλοποίηση προγραμμάτων τεχνικών ασφαλείας Β’ και Γ’ κατηγορίας.Αρ. απόφ. 15/9-1-2013.(Μερίμνη τμ. Βιοτ. Θεμάτων).

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. τις κάτωθι ανακοινώσεις:

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.Θέμα Μη αυτόματα όργανα ζύγισης που χρησιμοποιούν για εμπορικές συναλλαγές.έγγρ.2099/14-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Θέμα Προτάσεις ρύθμισης οφειλών στον ΟΑΕΕ  και βελτίωση νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.έγγρ. 2115/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΜΑ: Ορισμός Εκπροσώπου Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών.έγγρ.2179/27-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Θέμα:Σχετικά με την

κατάργηση της συνδρομής στα Επιμελητήρια.έγγρ.2114/17-12-12. Η ΔΕ     ενημερώθηκε.

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Θέμα: Περί  μείωσης φορολογίας του επιχειρηματικού κόσμου.έγγρ.2112/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

ΕΒΕΠ.ΑΝΟΙΚΤΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ   ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟ Κ. ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ Θέμα:Περί κατάργησης υποχρεωτικής  εγγραφής στα Εμπορικά Επιμελητηρια.έγγρ.2119/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΒΕΑ  ΘΕΜΑ : Ασυνέπεια η προχειρότητα της  κυβερνητικής πολιτικής

ως προς την επιχειρηματικότητα και την οικονομία της χώρας έγγρ.   2103/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 EΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Θέμα: Δήλωση  αντίθεσης για άνοιγμα Κυριακών

των εμπορικών καταστημάτων.έγγρ.2104/14-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.Θέμα Καθυστέρηση καταβολής επιδόματος ανεργίας.έγγρ.2123/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ. Θέμα: Κατάργηση της υποχρεωτικότητας της εγγραφής στα Επιμελητήρια. Έγγρ.2124/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ Θέμα: Λήψη άμεσων και ριζοσπαστικών  μέτρων ανακούφισης των Ελληνικών επιχειρήσεων  & ανακεφαλαιοποίηση

του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Έγγρ.2129/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ. Θέμα: Πλειστηριασμοί ακινήτων επιχειρηματιών για χρέη προς τις Τράπεζες.έγγρ.2130/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΒΕΑ Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Συνεδρίαση Δ.Σ  ΒΕΑ για διαμόρφωση κατάστασης στα Επιμελητήρια μετά την έκδοση  από την Κυβέρνηση της Πράξης Νομοθετικού  Περιεχομένου (Τεύχος Α,  ΦΕΚ 240/12  Δεκεμβρίου2012) με  την οποίαν καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015 η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια. Έγγρ.2131/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΒΕΑ. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Άρχισε η συγκέντρωση μετοχικού κεφαλαίου  για τη δημιουργία Επιχειρηματικού Πάρκου.έγγρ.2133/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 Ε.Ο.Α.Ε.Ν  Θέμα: Τροποποίηση  καταστατικού ΕΟΑΕΝ.έγγρ.2156/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 Ε.Ο.Α.Ε.Ν .Επιστολή προς Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου  κο.Κωστή  Μουσουρούλη   για έκφραση ικανοποίησης  για ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική.έγγρ.2157/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ.Υπάλληλος Επιμελητηρίου.Θέμα: Επιστολή προς Επιμελητηριακό Κύκλο περί κατάργησης  υποχρεωτικής εγγραφής στα Επιμελητήρια.έγγρ.2117/17-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ.Θέμα: Διαμαρτυρία-Καταγγελία,  για απαράδεκτες- προκλητικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. έγγρ.2126/18-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Θέμα: Πρόταση δημιουργίας τεχνικού οδηγού.έγγρ.2125/18-12-2012. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΝΩΣΗ  ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ Θέμα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Οι διεθνείς προοπτικές της ελληνικής ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας & υποστήριξη στην εκδήλωση του ΒΕΠ  για την ανασυγκρότηση

της ναυπηγικής και επισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας. Έγγρ.2142/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΓΣΕΒΕΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Θέμα: Εκλογή Προέδρου ΓΣΕΒΕΕ ,Ως Αντιπροέδρου στην  UEAPME –Εγγραφή  ΕΣΕΕ, και εκλογή Προέδρου

Της,  κ. Βασίλη Κορκίδη, στο Δ.Σ  Συμβούλιο της  UEAPME.έγγρ.2148/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 Ε.Ο.Β.Ε.Α.Μ.Μ Θέμα:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.Κυβερνητική πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  για την κατάργηση υποχρεωτικότητας εγγραφής στα επιμελητήρια (ΦΕΚ 240/Α/12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012).Εγγρ. 2149/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.ΠΡΟΣ ΒΕΠ.

Περί  οφειλών του Συνδικαλιστικού πόρου 3%.έγγρ.2151/20-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) Θέμα:

Πρόσκληση  υποβολής προτάσεων COMM/ATH/ED/2013-2017.έγγρ. 2161/21-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 Π.Ε.Φ.Ε (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ) Θέμα:Ενημέρωση για το ΣΧΕΔΙΟ  ΝΟΜΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ:Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά

Με τη λιανική πώληση καυσόξυλων και το δικαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλει αντίτιμο αν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του.έγγρ.2180/27-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΜΑ:  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου-Διευκρινήσεις-Αποσαφηνίσεις.έγγρ.2181/27-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ΘΕΜΑ:Φόρτωση κενών ρυμουλκούμενων οχημάτων επί Φ.Δ.Χ. έγγρ.2182/27-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΚΙΛΚΙΣ Θέμα:  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Περί κατάργησης υποχρεωτικής εγγραφής των επιχειρήσεων στα Εμπορικά Επιμελητήρια από 01-01-2015.έγγρ.04/02-01-13. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΒΕΑ Θέμα: ΕΠΙΣΤΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ   

ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ.Περί παγώματος οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων.έγγρ.05/02-01-13. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ.ΘΕΜΑ:Ανατρέπεται με απαράδεκτο τρόπο η πολιτική για τα αφορολόγητα αποθεματικά.έγγρ.2178/27-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

&ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ  ΝΗΣΟΥ  ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ Θέμα: Περί  λειτουργίας καταστημάτων τις Κυριακές.έγγρ.2198/31-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Θέμα: Έγκριση εκτέλεσης προγραμμάτων

Επιμόρφωσης εργοδοτών κατηγορίας Γ΄προγράμματα 2012.έγγρ.2197/31-12-12. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Θέμα: Περί υποβολής πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.έγγρ.18/07-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΘΕΜΑ:Σχετικά με υποβολή προτάσεων προς το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό ανάπτυξης του Αγροτικού  Τομέα την περίοδο 2014-2020.Σχετ.έγγρ.

Με Αρ.Πρωτ.:6/2-1-2013.έγγρ.26/07-01-2013.

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ ΘΕΜΑ:Σχετικά με υποβολή προτάσεων προς

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα την περίοδο 2014-2020.έγγρ.24/07-01-2013.

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποβολή  προτάσεων  προς  το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον σχεδιασμό Ανάπτυξης του Αγροτικού Τομέα την περίοδο 2014-2020>.ΣΧΕΤ.Η υπ.αριθ.6/2-1-2013 επιστολή του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά.έγγρ.17/07-01-2013.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΕΜΑ:Αμφίβολη έως αδύνατη  η βιωσιμότητα του ΓΕΜΗ.ΈΓΓΡ.19/07/01/2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΜΑ:Νέα δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων

Με περιφερειακή διάσταση .έγγρ.21/07-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

ΚΕΕΕ

 

Κ.Ε.Ε.Ε  θέμα: Παράταση Αυτοαπογραφής και Κατανομή του Τέλους

Καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ έγγρ.2140/20-12-12. Ο Διευθυντής θέτει υπόψη της Δ.Ε. την επιστολή της ΚΕΕΕ με αρ. πρωτ. 2140/20-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να ενημερωθεί το τμήμα Μητρώου και η υπηρεσία ΓΕΜΗ.Αρ. απόφ. 16/9-1-2013.

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

 

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΒΕΠ  (ΑΠΟ ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ).Σχετικά με χορήγηση  δανείου 3.500  ευρω για προσωπικούς λόγους.έγγρ.37/09-01-2013. Η ΔΕ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το ανωτέρω αίτημα. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΘΕΜΑ: Απάντηση σε έγγραφό σας.έγγρ.20/07-01-2013.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ. Θέμα: Κινητικότητα υπαλλήλων  δημοσίου τομέα –Άμεση καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών σε Προσωπικό.έγγρ.30/08-01-2013. Η ΔΕ ενημερώθηκε.

 

 1. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θέμα: Επιστροφή από ΒΕΠ ποσού εγγραφής του.Έγγρ.2118/17-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την επιστροφή του ποσού. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

 

 1. ΦΡΑΙΔΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Θέμα: Αίτηση προς ΜΗΤΡΩΟ ΒΕΠ  χορήγησης βεβαίωσης περί μη εγγραφής στο ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ  ΒΕΠ της επιχείρησης του.Έγγρ.2107/17-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσει το παραπάνω αίτημα το τμήμα Μητρώου. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

 

 1. KOYMΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Θέμα: ΑΙΤΗΣΗ (χορήγησης βεβαίωσης  περί  μη εγγραφής στο Μητρώο του ΒΕΠ  της επιχείρησης  του).έγγρ.2177/24-12-12. Η ΔΕ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ να εξετάσει το παραπάνω αίτημα το τμήμα Μητρώου. (Μερίμνη τμ. Μητρώου).

  ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 Ε.Ε.ΣΥ.Μ . Διεξαγωγή  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, παράθεση δείπνου στα μέλη του Δ.Σ του Συνδέσμου και τους ειδικούς καλεσμένους αυτού στο ΕΒΕΠ.έγγρ.34/08/01/2013.

Η ΔΕ εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη. (Μερίμνη τμ. Διοικ. Οικονομικού).

            

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Α’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Β’ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α. ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ      ΓΕΩΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ          ΑΝΔΡ.  ΜΠΕΛΕΚΑΣ

   ΟΙΚ. ΕΠΟΠΤΤΗΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΜΑΡ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ                              ΓΕΡ.  ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ

                               

                                     Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΓΚΑΣ

 

 Η    ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΕΦΗ  ΤΣΟΛΑ- ΓΚΛΕΖΑΚΟΥ                                   ΕΛΕΝΗ   ΣΑΡΡΗ

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter