ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 11-09-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 11-09-2014

-Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ προκηρύσσεται διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 1 ¨Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του ΟΠΣ της ΕΛΣΤΑΤ», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», προϋπολογισμού 957.200 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η Πέμπτη, 09/10/2014 και ώρα 17.00 μ.μ.. Με την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνία ς και ώρας δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές στο Σύστημα.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 135 3154, 3159 (αρμόδιοι κος Π. Παπαδιάς και κα Ε. Μακρή)

-Το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» προκηρύσσει :

1)Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 1.394.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 (δώδεκα) διαθερμιών χειρουργικών, τριών (3) πλήρων αναισθησιολογικών συστημάτων, 34 (τριάντα τεσσάρων)) αναπνευστήρων Μ.Ε.Θ., έξι (6) αναπνευστήρων Μ.Α.Φ./Εμφραγμάτων και ενός (1) υπερηχοκαρδιογράφου 3D. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 30/09/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

2)Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 34.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών υγείας (ιατρός εργασίας CPV 85151200-5, χρονικής διάρκειας ενός έτους, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης . Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/09/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ..

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 213 2041 776 (αρμόδια κα Μ. Μπουρδανιώτη)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter