ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 22-12-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εντύπων για τη διενέργεια των Πανελλαδικών εξετάσεων», προϋπολογισμού 323.525,55 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2015, ενώ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 30 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 3443 221 (κα Αριστέα Σταθάκη) και 210 3442 027 (κα Κων/να Πανάγου).

-Από τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθήνας-Πειραιά προκηρύσσεται ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 139.521,14 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-12.00 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 4015 451

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ προκηρύσσει  ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το υποέργο 2 ¨Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων»,  προϋπολογισμού 193.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5.00 μ.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 1353 154, -3159 (αρμόδιοι κ.κ. Π. Παπαδιάς και Ε. Μακρή).

 -Από την Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης/Αεροδρόμιο Ελευσίνας προκηρύσσεται διαγωνισμός με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την προμήθεια  αρτοσκευασμάτων, σφολιατοειδών και ειδών ζαχαροπλαστικής, προς κάλυψη αναγκών διαφόρων μονάδων της Π.Α. , προϋπολογισμού 810.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και προβλεπομένων κρατήσεων, διάρκειας δύο ετών με δυνατότητα ανανέωσης για ένα χρόνο. Ημερομηνία αποσφράγισης ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ.  210 8705 015 και 210 8705 013.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter