ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 06-07-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 06-07-2016

-Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διενεργείται ηλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  χαρτιού υγείας, προϋπολογισμού 161.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η/07/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8916 356 (αρμόδιος κος Α. Πανούτσος)

-Επίσης, η ΥΠΑ προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών της, για χρονικό διάστημα από 1ης/07/2016 έως 31/12/2017, προϋπολογισμού 1.604.387,52 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25η/07/2016 και ώρα 17.00 μ.μ.

Αρμόδιος για πληροφορίες ο κος Α. Πανούτσος, τηλ. 210 8916 356.

-Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια μηχανογραφικού αυτογραφικού χαρτιού (διπλό και τριπλό) καθώς και φωτοαντιγραφικού Α4, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 20η/07/2016 και ώρα 15.00 μ.μ.

 Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 645, υπεύθυνη κα Β. Βασιλακοπούλου.

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει τους κατωτέρω ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς, με προϋπολογισμούς χωρίς ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  (για όλους τους διαγωνισμούς) την 30η Ιουλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ.

α) Την προμήθεια α΄ υλών παραγωγής χρωμάτων-πλαστικών-βερνικιών, πλαίσιο συμφωνίας τριετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.007.160,44 ευρώ.

β) Την προμήθεια χημικών υλικών παρασκευής  ελαστικού-κόλλας βουλκανισμού αρβυλών, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 127.274,76 ευρώ.

γ) Την προμήθεια δερμάτων για παραγωγή υπόδησης, συμφωνία 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 3.718.601,03 ευρώ.

δ) Την προμήθεια μικροϋλικών υπόδησης, συμφωνία 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.296.256,01 ευρώ.

ε) Την προμήθεια ξιφών, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.138.211,38 ευρώ.

στ) Την προμήθεια υλικών για ζώνες νάυλον λαδί, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

ζ) Την προμήθεια σκελεών τύπου boxer, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 315.000 ευρώ.

η) Την προμήθεια υλικών μεταλλικών ταυτοτήτων με αλυσίδα, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 162.601,63 ευρώ.

θ) Την προμήθεια μικροϋλικών ένδυσης, συμφωνία 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 261.010,64 ευρώ.

ι) Την προμήθεια συνθετικού υφάσματος, επικαλυμμένου με PVC για τη συντήρηση-επισκευή-κατασκευή καλυμμάτων οχημάτων αρμάτων, συμφωνία 4ετοιύς διάρκειας, προϋπολογισμού 260.162,60 ευρώ.

ια) Την προμήθεια 50.000 εμβάδων οπλιτών, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 943.089,43 ευρώ.

ιβ) Την προμήθεια αθλητικών φανελών, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 975.609,76 ευρώ.

ιγ) Την προμήθεια υφασμάτων, συμφωνία 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 1.244.549,30 ευρώ.

ιδ) Την προμήθεια συσκευασίας, συμφωνία 3ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 178.764,48 ευρώ.

ιε) Την προμήθεια πηλικίων ασκήσεων-εκστρατείας-παραλλαγής δάσους, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 650.406,50 ευρώ.

ιστ) Την προμήθεια υγειονομικού-επιδεσμικού υλικού, συμφωνία 4ετούς διάρκειας, προϋπολογισμού 197.076 ευρώ, πλέον ευρώ.

  Για  περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν  να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 161, fax  210 3459 946, υπεύθυνος επικοινωνίας ο Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Βαλκανάς.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter