ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 21-10-2014

                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 21-10-2014

-Από την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσονται ηλεκτρονικοί ανοικτοί διαγωνισμοί, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και συμπεριλαμβανόμενο τον ΦΠΑ στους προϋπολογισμούς, που αφορούν:

1)Την ανάδειξη συνεργείου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των συνακόλουθων κτιρίων, προϋπολογισμού 1.011.600 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 09 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

2)Την σύναψη συμφωνίας πλαισίου, δύο ετών, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών μεταφορών υλικών και εφοδίων από την Ελλάδα προς το εξωτερικό και το αντίστροφο, προϋπολογισμού 999.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163 (υπεύθυνος επικοινωνίας : Τχης (ΠΖ) Γεωργίου Παρασκευάς)

 ΕΥΣΕΔ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό διεθνούς συμμετοχής  για την προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού ΑΕΝ Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, προϋπολογισμού 2.022.068,89 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα ως 17.00 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4014 327 (αρμόδια κα Νίκη Μαντά)

-Το Κέντρο Διαχείρισης και διανομής Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. διακηρύσσει την διεξαγωγή επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29/10/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ., στην αίθουσα Δημοπρασιών του κεντρικού κτιρίου της ΣΕΠ Α.Ε. στη διεύθυνση . ΣΕΜΠΟ. Ν. Ικόνιο, Πέραμα.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4099 003.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter