ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 24-11-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 24-11-2014

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, προϋπολογισμού 73.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Προθεσμία υποβολής προσφορών ορίζεται η 15η/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 2075 320, -329 (κα Αγγ. Παπαχρήστου)

Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού «ΘΗΣΕΑΣ» προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σκοπό τη σύναψη 4ετούς διάρκειας, για την προμήθεια α΄ υλών εργοστασίων προς κάλυψη αναγκών του 691 ΒΕΒ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 774.799 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 3483 163.

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης / Αεροδρόμιο Ελευσίνας  προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια συγκροτημάτων πλωτήρων Ε/Π SUPER PUMA AS-332, προϋπολογισμού 290.000 ευρώ, απαλλασσομένου ΦΠΑ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 14η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 015.

-Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας  ανακοινώνεται η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ψυκτικών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 380.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 μ.μ.

  Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους παρέχονται  στο τηλ. 210 8916 264 (κος Ν. Μπουζάκης)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για το εκτυπωτικό σύστημα πληροφορικής, προϋπολογισμού 89.480 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17.00 μ.μ.

  Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 213 1353 154, -3159 (κ.κ. Π. Παπαδιάς, Ε. Μακρή)

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter