ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

--Η Εφορία Αρχαιοτήτων Δυτ. Αττικής, Πειραιώς και Νήσων προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών, επενδύσεων τοίχων-διαχωριστικών, ειδικών κατασκευών και βάσεων-βάθρων εκθεμάτων για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κυθήρων, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά. Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 27η/05/2015 και καταληκτική η 02/06/2015 και ώρα 11.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4590 723 (αρμόδια κα Κ. Ψαράκη).

-Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) προκηρύσσεται πρόχειρος διαγωνισμός πιθανής δαπάνης 22.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας και μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου πλαστότητας χαρτονομισμάτων. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/04/2015 και ώρα 10.15 π.μ.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 653 (αρμόδια κα Χ. Καραγεώργου).

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ψυκτικών συγκροτημάτων, συνολικού προϋπολογισμού  380.300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 14/05/2015 και καταληκτική ημερομηνία η 19/05/2015 και ώρα 17.00 μ.μ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 210 8916 264 (αρμόδιος κος Ν. Μπουζάκης)

-Από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας προκηρύσσεται  δημόσιος πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης παροχής υπηρεσιών μέσω εγκατάστασης μηχανημάτων αυτόματων πωλητών ροφημάτων/αφεψημάτων, για κάλυψη αναγκών Π.Ν. , για ένα έτος.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά (πλειοδοσία).

   Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 4649 139.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter