ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (04 Μαρτίου 2013)

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (04 Μαρτίου 2013)

-Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες ΟΑΕΠ», προϋπολογισμού 783.000 ευρώ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26 Απριλίου 2013.

  Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, Πανεπιστημίου 57 Αθήνα, τηλ. 210 3310 017-020, fax210 3244 074.

   -Από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ προκηρύσσονται δημόσιοι ανοικτοί διαγωνισμοί, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής απόψεως προσφορά, που αφορούν:

Α)Την φύλαξη των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 15 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

Β)Τον καθαρισμό του κτιρίου της ΕΛΣΤΑΤ, για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, ήτοι από 01/06/2013 έως 31/12/2013. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Γ)Τη συντήρηση /αναβάθμιση των εφαρμογών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της ΕΛΣΤΑΤ, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 125.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι διάρκειας επτά (7) μηνών. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 05 Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 4853 143 (για τους δύο πρώτους διαγωνισμούς, αρμόδια η κα Α. Δαλαμπίρα) και 213 1353 152 (για τον τρίτο διαγωνισμό, αρμόδιος κος Αρ. Μαλισιόβας).

   -Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ/Υπηρεσία Προμηθειών προκηρύσσει μειοδοτικούς διαγωνισμούς  με ανοικτή διαδικασία και με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, που αφορούν:

Α)Την προμήθεια υφασμάτων (επαναπροκήρυξη), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 168.510 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στις 21 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Β)Την προμήθεια ειδών ένδυσης, συνολικού προϋπολογισμού 736.278 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

     Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 8705 015, fax 210 6445 633.

   -Το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού) προκηρύσσει ανοικτούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, που αφορούν:

Α)Την προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού-αιτήσεων δοσοληψιών/εντολών χορηγίας υλικού Π/Υ, προϋπολογισμού 58.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.

β)Την προμήθεια ρακών καθαρισμού-στουπιού (τίλμα καθαρισμού) λευκό-έγχρωμο για κάλυψη αναγκών πολεμικών πλοίων, προϋπολογισμού 52.800 ευρώ, άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  στις 13 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

γ)Την προμήθεια ανταλλακτικών για πυραυλακάτους, προϋπολογισμού 47.000 ευρώ, άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.

δ)Την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για κάλυψη αναγκών πολεμικών πλοίων και Ν. Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 55.104 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ.

ε)Την προμήθεια υλικών επιθεωρήσεως για τορπιλακάτους, προϋπολογισμού 41.600 ευρώ, άνευ ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

στ)Επίσης, ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση/διαχείριση αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών των υπηρεσιών του Π.Ν., διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης για ένα επιπλέον έτος. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσόν των 90,06 ευρώ και η ετήσια παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων εκτιμάται περί τους 150 τόνους. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28 Μαρτίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι για τους ανωτέρω διαγωνισμούς μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Προμηθειών του ΚΕΦΝ, τηλ. 210 5531 425.

    --Από το ΙΚΑ/Δ/νση Προμηθειών προκηρύσσεται ανοικτός διαγωνισμός, πιθανής δαπάνης 64.481 ευρώ πλέον ΦΠΑ,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την επαύξηση της αποθηκευτικής δυνατότητας του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26 Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.μ.

    Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 210 5213 653 (αρμόδιος κος Γ. Νάσιος).

   -Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια θερμογραφικού χαρτιού ή χαρτονιού, προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.159,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 20 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 27413 61835.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter