ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 

 LEADERΚΥΚΛΑΔΩΝ

Στόχοι του Προγράμματος:

 • Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής
 • Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος
 • Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών
 • Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιών ως χώρων μόνιμης κατοικίας

Περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες περιοχές των κάτωθι Δήμων):

 • Δήμος Θήρας
 • Δήμος Ιητών
 • Δήμος Κέας
 • Δήμος Μήλου
 • Δήμος Μυκόνου
 • Δήμος Σερίφου
 • Δήμος Σίφνου
 • Δήμος Σύρου – Ερμούπολης
 • Δήμος Τήνου

Αντικείμενο Πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση L311‐1: Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L311‐2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L311‐3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Δράση L311‐5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L311‐6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Δράση L311‐7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δράση L312‐1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Δράση L312‐5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» - α) Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα
Δράση L313‐1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία‐ περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
Δράση L313‐2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Δράση L313‐4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» - β) Παρεμβάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας
Δράση L313‐5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L313‐6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313-7: Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμοί γραφείων οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
Δράση L313‐8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
Δράση L321‐3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Δράση L323‐2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
Δράση L323-2β: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)
Δράσης L323-3: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση τοπίου της υπαίθρου (όπως αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών, δενδροφυτεύσεις με ενδημικά είδη)
Δράση L323‐4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά.

Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 35% έως και 70% ανάλογα με τη Δράση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 08/01/2014

 

_____________________________________________________________________

 

      LEADER Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Στόχοι του Προγράμματος:

 1. Διατήρηση, βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της περιοχής παρέμβασης και διαφοροποίηση της τοπικής προστιθέμενης αξίας.
 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής παρέμβασης.
 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή παρέμβασης.
 4. Ανάπτυξη συνεργασιών και επιχειρηματικού πνεύματος.

Περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες περιοχές των κάτωθι Δήμων):

 1. Δήμος Βέροιας
 2. Δήμος Αλεξάνδρειας
 3. Δήμος Ανθεμίων
 4. Δήμος Αντιγονιδών
 5. Δήμος Απόστολου Παύλου
 6. Δήμος Δόβρα
 7. Δήμος Ειρηνούπολης
 8. Δήμος Μελίκης
 9. Δήμος Πλατεός

Αντικείμενο Πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση L311‐1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L311‐2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L311‐3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Δράση L311‐4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Δράση L311‐5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L311‐6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L311‐7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L311‐8: Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του Υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δράση L312‐1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε κλάδους με βάση επιλεγμένους Κ.Α.Δ.
Δράση L312‐4: Βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του Υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
Δράση L312‐5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δράση L313‐1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία‐ περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
Δράση L313‐2: Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων
Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δράση L313‐4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Δράση L313‐5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L313‐6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313‐8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
Δράση L321‐3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Δράση L323‐2α: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου τα οποία δεν είχαν ποτέ παραγωγική δραστηριότητα (όπως βρύσες, γεφύρια)
Δράση L323‐4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική/ αγροτική/ πολιτιστική κληρονομιά.

Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 50% έως και 100% ανάλογα με τη Δράση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 16/12/2013

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

     LEADER Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Στόχοι του Προγράμματος:

 • η δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών υποδομών και υπηρεσιών της τουριστικής προσφοράς της περιοχής,
 • η αξιοποίηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής για την παραγωγή και την ανάδειξη τοπικών προϊόντων ποιότητας και χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων,
 • η προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την ανάδειξη και αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων,
 • η διασύνδεση τομέων και δραστηριοτήτων (διαμονή, διατροφή, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, βιοτεχνία, χειροτεχνία) προκειμένου να ενισχυθεί και να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία της τοπικής ταυτότητας, της τοπικής παραγωγής και κατ’ επέκταση της τουριστικής προσφοράς.

Περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες περιοχές των κάτωθι Δήμων):

 • Δήμος Πατρέων
 • Δήμος Δυτικής Αχαΐας
 • Δήμος Αιγιαλείας

Αντικείμενο Πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δράση L312‐1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Δράση L312‐5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας – Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Δράση L313‐4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Δράση L313‐6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313‐8: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Δράση L313-9: Βελτίωση επιχειρήσεων (που εντάσσονται στις δράσεις του υπομέτρου) για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης

Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 50% έως και 70% ανάλογα με τη Δράση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 23/12/2013

_____________________________________________________________________

 

LEADER Ν. ΚΙΛΚΙΣ

Στόχοι του Προγράμματος:

 1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μέσα από την ανάπτυξη υποδομών που σέβονται και αναδεικνύουν το περιβάλλον και εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.
 2. Ανάπτυξη υγιούς, βιώσιμης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στην αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής με πιστοποιημένη ποιότητα, αριστεία, ανταγωνιστικότητα αλλά και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στην αναπτυξιακή διαδικασία.
 3. Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης με ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών, αύξηση της προστιθέμενης αξίας της αγροτικής παραγωγής και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και μεθόδων.
 4. Ενίσχυση της δικτύωσης και της εξωστρέφειας αφενός μεν των επιχειρήσεων που παράγουν ανταγωνιστικά, καινοτομικά, ποιοτικά αλλά και επώνυμα προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου της περιοχής μέσα από παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και ανάδειξης της αγροτικής κληρονομιάς.
 5. Δημιουργία συνθηκών πολυαπασχόλησης και διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη πλέγματος μεταποιητικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τους φυσικούς πόρους και τις πολιτιστικές παραδόσεις της περιοχής, την παραγωγή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και την τοπική γαστρονομία.

 Περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες περιοχές των κάτωθι Δήμων):

 1. Δήμος Κιλκίς
 2. Δήμος Γαλλικού
 3. Δήμος Πικρολίμνης
 4. Δήμος Χέρσου

Αντικείμενο Πρόσκλησης:
Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων
Δράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Δράση L311‐1: Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L311‐2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L311‐3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων
Δράση L311-4: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)
Δράση L311‐5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L311‐6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Δράση L311‐7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Δράση L312‐1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων
Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση L312-3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση
Δράση L312‐5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
Δράση L313‐4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών
Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)
Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κ.λπ.
Δράση L321‐3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπτυξη κοινόχρηστων χώρων

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 50% έως και 100% ανάλογα με τη Δράση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/01/2014

______________________________________________________________________________________

LEADER Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ

Στόχοι του Προγράμματος:

 • Η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, της δασοκομίας και του αγροτοδιατροφικού τομέα της περιοχής
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές
 • Ενεργοποίηση ενδογενούς δυναμικού μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
 • Ενθάρρυνση της πολυδραστηριότητας και της διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Περιοχές παρέμβασης (επιλεγμένες περιοχές των κάτωθι Δήμων):

 • Δήμος Αγιάς
 • Δήμος Ελασσόνος
 • Δήμος Κιλελέρ
 • Δήμος Λάρισας
 • Δήμος Τεμπών
 • Δήμος Τυρνάβου
 • Δήμος Φαρσάλων

Αντικείμενο Πρόσκλησης:

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του Μέτρου 41: «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης» και στα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER για τον Νομό Λάρισας.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123: «Ανταγωνιστικότητα»
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων.
Δράση L123β: Αύξηση της αξίας των δασοκομικών  προϊόντων.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
Δράση L311.2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής.
Δράση L311.6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Δράση L311.7: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312: «Στήριξη της δημιουργίας & ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
Δράση L312.1: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων.
Δράση  L312.2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
Δράση L312.3: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση.

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
ΔράσηL313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης).
Δράση L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.
Δράση L313.6: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής.
Δράση L313.8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου( εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)..

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ»
Δράση L321-2: Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και  αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κ.λ.π

ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 50% έως και 100% ανάλογα με τη Δράση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΩΣ 20/12/2013

_____________________________________________________________________

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter