ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΠ 29-03-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ                                             

 

 

  

 

Τμήμα: ΔΙΟΙΚ.-ΟΙΚ. ΤΜΗΜΑ

    Πειραιάς: 30/03/2016

 

Αρμόδιος:  Ε.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Τηλ.210.4131100

    Αριθμός Πρωτοκόλλου 458

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 

  

 

 

 

         

       

    

  Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, προτίθεται να προβεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην αγορά τριών γραφείων, στον τέταρτο όροφο του μεγάρου όπου στεγάζεται επί της οδού Καραίσκου 111, στον Πειραιά. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλεί εκτιμητές ακινήτων οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη βάση δεδομένων των πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών να υποβάλουν κλειστές οικονομικές προσφορές.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:

 

  1. Αντικείμενο των υπηρεσιών του Αναδόχου

Εκτίμηση των γραφείων του τετάρτου ορόφου συνολικής επιφάνειας 81,58 τ.μ., επί της οδού Καραίσκου 111-Πειραιάς.

  

  1. Υποβολή προσφορών για την προεπιλογή υποψηφίων Αναδόχων.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Δευτέρα 04 Απριλίου και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά από την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων , εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια επιτροπή. Η ημερομηνία και ώρα υποβολής αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων στο ΒΕΠ. Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που θα υποβληθούν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σε σφραγισμένο φάκελο και θα πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΒΕΠ (Καραίσκου 111, 3ος όροφος).

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει:

Α) το όνομα, τη διεύθυνση, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου Αναδόχου.

Β) τον αποδέκτη : Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, Καραίσκου 111-3ος όροφος.

Γ) προσφορά για την επιλογή αναδόχων του έργου εκτίμησης των γραφείων του τετάρτου ορόφου, επί της Καραίσκου 111.

 

  1. Περιεχόμενο προσφοράς

Οικονομική προσφορά, η οποία περιλαμβλάνει το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς, σε Ευρώ. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί της εκατό, στην περίπτωση υπάγεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και το οποίο θα βαρύνει το Επιμελητήριο.

                                                          

 

                                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                  ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ   ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ      

    

 

 

 

 

                                                                 ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ 111,185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

                                         Τηλ. 2104174765 – 2104110443 – 2104176147                              

                                                         Φαξ. 2104179495 – 2104174152

                                            e-mail: info@bep.gr   site: www.bep.gr      

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter