ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΓΙΑ-ΑΣΚΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΣΤΟ-ΒΕΠ

                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΒΕΠ

Έχοντας υπόψη:

-          Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α΄)

-          Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ 208Α΄) ΄΄Κώδικας Δικηγόρων΄΄, όπως ισχύει

-          Την υπ’αριθμ. 77283/17-10-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3803 Β΄/27-10-2017) με θέμα την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (Β.Ε.Π.)

                                                         ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσες-ους υποψήφιες-ους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους, διαρκείας έξι (6) μηνών, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.) του Β.Ε.Π., να υποβάλλουν την αίτησή τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) στο πρωτόκολλο του Β.Ε.Π., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, μέχρι και  20/04/2018.  

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την προσεχή περίοδο, η άσκηση των ασκουμένων του Β.Ε.Π. ξεκινά την 1η Ιουνίου 2018 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018. Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων ορίζονται σε δύο (2).

Το ωράριο απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας. Η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από την προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Β.Ε.Π.

Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται σε εξακόσια (600) ευρώ, δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και καταβάλλεται στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το απουσιολόγιο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής τους πριν το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Β.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο.

Κατά την υποβολή της αίτησής τους, οι υποψήφιοι συμπληρώνουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνουν:

α) τα στοιχεία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας,

β) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

γ) τον αριθμό μητρώου ασκουμένου

δ) ότι δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο άσκησής τους πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής τους στο Β.Ε.Π.

ε) ότι αποδέχονται τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

 

Β΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υπερβούν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Β.Ε.Π. και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του.

 

Γ΄ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ασκουμένων δικηγόρων στο Β.Ε.Π. υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο έντυπα, εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προς το Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό του Β.Ε.Π. (Καραίσκου 111, 18532 – Πειραιάς, γ΄όροφος), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00.

Με την αίτηση συνυποβάλλονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό του Β.Ε.Π.

                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ

 

                                                     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

                                       ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν.1599/1986)

 

ΠΡΟΣ (1): _______________________________________________________

Ονοματεπώνυμο: _________________________________________________

Όνομα και Επώνυμο Πατρός: ________________________________________

Όνομα και Επώνυμο Μητρός: _______________________________________

Ημερομηνία γέννησης (2): _________________________________________

Τηλέφωνο: _______________________________

Κινητό: __________________________________

Τόπος Κατοικίας: ________________________________

Οδός: _________________________________________

Αριθμός: ________________________

Τ.Κ.: ______________________

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Φαξ): _______________________________

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): _____________________________

 

Α. Με την παρούσα, εκδηλώνω το ενδιαφέρον μου για την πραγματοποίηση εξάμηνης άσκησης στο Β.Ε.Π. για την περίοδο από 1 Ιουνίου 2018 έως 30 Νοεμβρίου 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4194/2013 – Κώδικας Δικηγόρων (ΦΕΚ 208 Α΄) και στη υπ’ αριθμ. 77283/17-10-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3803 Β΄/27-10-2017).

Β. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

1. Ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου είναι _____________________________

2. Δεν συμπληρώνεται το προβλεπόμενο 18μηνο της άσκησής μου πριν από το πέρας της εξαμηνιαίας άσκησής μου στο Β.Ε.Π.

3. Αποδέχομαι τη θέση μου, εφόσον επιλεγώ και δεν συντρέχει έκτακτος λόγος που να δικαιολογεί την αποποίησή της.

 

 Γ.  Επισυνάπτονται σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών

 

______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________(4)

 

                                                                           Ημερομηνία  …../…../2018

                                                                                 Ο/Η Δηλών/ούσα

 

                                                                                     (Υπογραφή)

 

(1)    Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημοσίου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση

(2)    Αναγράφεται ολογράφως

(3)    ΄΄Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών΄΄.

(4)    Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή τη δηλούσα.

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter