ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ: Διοικητικό-Οικονομικό                                      

ΑΡΜΟΔΙΑ: κ. Γκλεζάκου Άννα

Τηλ. 2104131100                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1325/15-7-2013

                                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (κατωτέρω ΒΕΠ) έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του ν. 2081/92 όπως ισχύει μετά το ν. 3419/2005, την υπ’ αριθμ. 8 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ’αριθμ.1/ 15 Ιουλίου 2013 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να υποβάλει πρόταση –συνεργασίας για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του καθώς και σε τρίτους που απευθύνονται στο ΒΕΠ και έχουν την έδρα τους εντός της Ελληνικής επικράτειας, στους τομείς «πιστοποίησης προσώπων» και  «πιστοποίησης προϊόντων», υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις: 

Εισαγωγικό

Το ΒΕΠ εμπλουτίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του και την Ελληνική Οικονομία και προσανατολίζεται στην ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μελών και των προϊόντων μέσω της δημιουργίας σταθερού και ολοκληρωμένου πλαισίου πιστοποίησης. Η κατεύθυνση αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή του ΒΕΠ.

Η «Πιστοποίηση προσώπων» που ασκούν Βιοτεχνικό – Μεταποιητικό  ή άλλο επάγγελμα ή εκτελούν υποστηριχτικές υπηρεσίες ή υλοποιούν δραστηριότητες διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές.Ταυτόχρονα μέσω της δημιουργίας Μητρώου Πιστοποιημένων Επαγγελματιών, διασφαλίζεται η συμμετοχή των μελών του  ΒΕΠ– και όχι μόνο – σε κατασκευαστικά έργα πάσης φύσεως με εξειδικευμένες απαιτήσεις ποιότητας και ασφάλειας σύμφωνα με Ευρωπαϊκές & Διεθνείς προδιαγραφές.

Τα έργα αυτά στο σύνολό τους απαιτούν έλεγχο ποιότητας και πιστοποίηση από Διεθνείς Φορείς Πιστοποίησης, για να υπάρξει δυνατότητα ασφάλισης τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και κατά την φάση λειτουργίας τους από Διεθνείς Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της τεχνικής εναρμόνισης, η«Πιστοποίηση των προϊόντων» που τα μέλη του ΒΕΠ παράγουν, αποτελεί κυρίαρχη Ευρωπαϊκή απαίτησηγια την ελεύθερη κυκλοφορία τους τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής αγοράς. Η σήμανση των προϊόντων με σήμα πιστοποίησης Διεθνούς εμβέλειας διασφαλίζει για τα προϊόντα που το φέρουν, τόσο την ελεύθερη κυκλοφορία, όσο και το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών και Διεθνών αγορών σε αυτά.

Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της ανωτέρω τεχνικής εναρμόνισης η ασφάλεια των καταναλωτών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα των πολιτικών και των στρατηγικών που ρυθμίζουν την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίου σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες, αλλά και εκτός Ευρώπης. Η «Καταχώρηση τεχνικών φακέλων» για σήμανση συμμόρφωσης «CE» που αφορά σε προϊόντα που παράγουν μερικά ή εξ ολοκλήρου, εισάγουν και εμπορεύονται τόσο εντός της Ελλάδος όσο και εκτός αυτής τα μέλη του ΒΕΠ, η έρευνα σε Διεθνείς βάσεις δεδομένων της καταλληλότητας και αξιοπιστίας των πιστοποιητικών που συνοδεύουν ένα τεχνικό φάκελο προϊόντος και η αξιολόγηση της πληρότητας αυτών, είναι υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οποίες το ΒΕΠ προτίθεται να αναπτύξει και να υποστηρίξει.

Α.  Κριτήρια αναγνώρισης Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης

Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Πιστοποίησης θα πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει να χαρακτηρίζεται Διεθνής και να έχει αποδεδειγμένη παρουσία και στις πέντε (5) Ηπείρους και σε περισσότερα από 30 κράτη. (Θα κατατεθεί σχετικός κατάλογος των υποκαταστημάτων με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία επαφής υπεύθυνου προσώπου) 
 2. Να διαθέτει Διεθνή εμπειρία σε θέματα πιστοποίησης προσώπων (Θα κατατεθεί λίστα με κατηγορίες επαγγελμάτων ή αδειοδοτήσεων στις οποίες σήμερα ο φορέας παρέχει πιστοποίηση.
 3. Να έχει εξειδίκευση και Διεθνή αναγνώριση στην πιστοποίηση προϊόντων, διαθέτοντας εργαστήρια ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Η ύπαρξη και χρήση διαφοροποιημένων «σημάτων πιστοποίησης» για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων αποτελεί τεκμήριο της εξειδίκευσης του Οργανισμού αναφορικά με την πιστοποίηση προϊόντων που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες και πιστοποιούνται υπό το πρίσμα διαφορετικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών. (Θα κατατεθεί κατάλογος των Εργαστηρίων με πλήρη Διεύθυνση και στοιχεία υπευθύνου σε όλες τις Χώρες, καθώς και λίστα όλων των διαφοροποιημένων σημάτων ανά κατηγορία πιστοποίησης προϊόντων)
 4. Στα πλαίσια της πιστοποίησης προϊόντων, το εύρος των ελέγχων και δοκιμών που ο Φορέας δύναται να παρέχει, θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τους τομείς δραστηριοποίησης των μελών του ΒΕΠ. (θα κατατεθεί κατάλογος των εργαστηριακών ελέγχων σε πλήρη αντιστοίχιση με τους τομείς μεταποίησης του ΒΕΠ.) Οι τομείς μεταποίησης που καλύπτει το ΒΕΠ σύμφωνα με την Στατιστική ταξινόμηση των κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας ΣΤΑΚΟΔ – 91 περιλαμβάνονται στους κωδικούς 15- 45 και την αντιστοιχία αυτών σύμφωνα με το επικυροποιημένο ΣΤΑΚΟΔ - 08
 5. Να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ ή από άλλο διεθνή φορέα διαπίστευσης.

 

Β.  Πλαίσιο συνεργασίας

 1. Το ΒΕΠ εισφέρει την πρόσβαση στα μέλη του και θα συμβάλει καθοριστικά στη συνεργασία με διαρκή ενημέρωση των μελών του και όσων άλλων ενδιαφέρονται και επιδιώκουν υπηρεσίες πιστοποίησης.
 2. Ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης θα εισφέρει την Διεθνή Πιστοποίηση, η οποία θα έχει αντίκρισμα τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
 3. Το Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται, θα φέρει τα λογότυπα του ΒΕΠ, του συνεργαζόμενου Φορέα πιστοποίησης και του Οργανισμού Διαπίστευσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς κατά περίπτωση.
 4. Η συνεργασία θα έχει μακροχρόνιο ορίζοντα Δεκαπέντε χρόνων με την προϋπόθεση ανανέωσης στο τέλος της πρώτης τριετίας από την αρχική υπογραφή της σύμβασης. Στην συνέχεια η ανανέωση θα γίνεται αυτόματα κάθε 4 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι δεν θα καταγγελθεί η σύμβαση για ουσιώδη λόγο από κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν τη λήξη της εκάστοτε τετραετίας.
 5. Το κόστος πιστοποίησης θα είναι συγκεκριμένο και συμφωνημένο μεταξύ των Συνεργαζόμενων Οργανισμών, και θα δύναται να διαμορφώνεται από κοινού στην πορεία, με βάση τον οικονομικά δεδομένα και την οικονομική συγκυρία.
 6. Από το τμήμα των εσόδων πιστοποίησης που αναλογεί στο Επιμελητήριο, δύναται να προκύπτει η δυνατότητα διαμόρφωσης εξειδικευμένων ενεργειών & πολιτικών για τα μέλη αυτού.
 7. Η επιλογή των επαγγελμάτων που θα πιστοποιηθούν θα γίνει από κοινού από τους δύο οργανισμούς.
 8. Κατά την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το διπλάσιο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στην πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Γ.  Όροι αυξημένης βαρύτητας

1. Αναφορικά με την «πιστοποίηση προσώπων»το ΒΕΠ επιδιώκει από το Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης (Δ.Φ.Π.), αποκλειστικότητα συνεργασίας για όλη την Ελληνική επικράτεια και για το σύνολο των επαγγελμάτων που θα επιλεγούν από κοινού για πιστοποίηση. (θα κατατεθεί δήλωση αποκλειστικότητας μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή των εντεταλμένων οργάνων διοίκησης του Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης).

 1. Όσοι εκ των Δ.Φ.Π. εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά τα τελευταία πέντε χρόνια θα έχουν ειδική πριμοδότηση ίση με 10 μόρια. Προς τούτο οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση Επιμελητηρίου της Επιμελητηριακής Περιφέρειας Πειραιά  ότι είναι μέλος του τα τελευταία 5 χρόνια.

 

Δ. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δικαίωμα συμμετοχής μπορούν να έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι που αποδέχονται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης προσκομίζοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση νομίμως υπογεγραμμένη και επικυρωμένη.

Κάθε ένα νομικό πρόσωπο που θα συμμετέχει ξεχωριστά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την τεχνικοοικονομικήπρόταση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Ασφαλιστική ενημερότητα
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Θεωρημένο καταστατικό
 4. Αποδεικτικό αρμόδιου φορέα από το οποίο θα προκύπτει η έδρα του ενδιαφερόμενου Οργανισμού ή υποκαταστήματός του στην Ελλάδα.
 5. Πιστοποιητικό εγγραφής σε Επιμελητήριο
 6. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην διαδικασία αξιολόγησης ύψους 5.000 ευρώ διάρκειας δύο μηνών η οποία θα επιστραφεί μετά την επιλογή του συνεργάτη.

Παράληψη κατάθεσης έστω και ενός δικαιολογητικού συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της πρότασης.

Ε. Ειδικότεροι όροι συνεργασίας για κάθε κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών. Βάσεις εκκίνησης Οικονομικής Πρότασης.

Ι. Πιστοποίηση Προσώπων

 1. Τα ειδικά και γενικά έξοδα διαπίστευσης, λειτουργίας των απαραίτητων υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού αναφορικά με την πιστοποίηση προσωπικού στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα κατανέμονται μεταξύ των Συνεργαζόμενων Οργανισμών σε ποσοστό που θα αναλογεί σε τουλάχιστον 50% για τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης.
 2. Τα τυχόν καθαρά έσοδα από την πιστοποίηση των μελών του ΒΕΠ, θα διανέμονται μεταξύ των Οργανισμών σε ποσοστό 30% τουλάχιστον και έως 70% για το ΒΕΠ.
 3. Για τα μη μέλη του Επιμελητηρίου, εντός της περιοχής ευθύνης αυτού, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα πιστοποίησης αυτών, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο με την προϋπόθεση διανομής των καθαρών εσόδων ανά πιστοποιητικό σε ποσοστό τουλάχιστον 20% και έως 70% για το ΒΕΠ.
 4. 4.        Για τα μη μέλη του Επιμελητηρίου, μεμονωμένα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, εκτός της περιοχής ευθύνης αυτού, δηλαδή για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, θα υπάρχει πάντα η δυνατότητα πιστοποίησης ενδιαφερομένων προσώπων, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο με την προϋπόθεση διανομής των καθαρών εσόδων ανά πιστοποιητικό σε ποσοστότουλάχιστον 17% και έως 33% για το ΒΕΠ.
 5. 5.        Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλο κλαδικό φορέα ή Επιμελητήριο εντός της Ελληνικής επικράτειας, η διανομή των καθαρών εσόδων που θα αναλογούν στο ΒΕΠ θα διασφαλίζεται τουλάχιστον σε ποσοστό 17% και έως 33%

ΙΙ. Πιστοποίηση Προϊόντων

Για κάθε ενδιαφερόμενη οντότητα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα απευθύνεται στον ΒΕΠ για πιστοποίηση προϊόντων, ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης θα αποδίδει ποσοστό 4% τουλάχιστον στο ΒΕΠ και μέχρι ποσοστού 18%, με βάση το συμφωνημένο ποσό (άνευ ΦΠΑ) που θα τιμολογείται από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης προς την ενδιαφερόμενη οντότητα. 

Σε όλους τους ανωτέρω, και ειδικότερα στα μέλη του, το ΒΕΠ διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης αναφορικά με την τιμολόγηση της «πιστοποίησης προϊόντων».

 

ΙΙΙ. Καταχώριση Τεχνικών Φακέλων Προϊόντων

Για κάθε ενδιαφερόμενη οντότητα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα απευθύνεται στον ΒΕΠ για καταχώρηση τεχνικού φακέλου προϊόντος, ο Διεθνής Φορέας Πιστοποίησης θα αποδίδει ποσοστό 5% τουλάχιστον έως 19% στο ΒΕΠ, με βάση το συμφωνημένο ποσό (άνευ ΦΠΑ) που θα τιμολογείται από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης προς την ενδιαφερόμενη οντότητα.

 

ΣΤ. Κριτήρια Επιλογής – βαθμολόγησης Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης.

Η ανάθεση της συνεργασίας, θα γίνει με σύνθετο κριτήριο που θα λαμβάνει υπόψη κατά 70 μόρια την τεχνική πληρότητα της υποβληθείσης πρότασης και κατά 30 μόρια την οικονομική πρόταση.

Τεχνική Πρόταση

Αν πληροί όλα τα κριτήρια αναγνώρισης ως Διεθνούς Φορέα Πιστοποίησης. (20 μόρια)

Η αποκλειστικότητα συνεργασίας για την «πιστοποίηση προσώπων» μεταξύ του Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης (Δ.Φ.Π.) και του ΒΕΠ για όλη την Ελληνική Επικράτεια και για το σύνολο των επαγγελμάτων που θα επιλεγούν από κοινού για πιστοποίηση  (40) μόρια)

Όσοι εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά τα τελευταία πέντε χρόνια θα έχουν ειδική πριμοδότηση ίση με το 10 μόρια.

Σύνολο τεχνικής πρόταση 70 μόρια.

Οικονομική Πρόταση

Το σύνολο των βαθμών της προσφερόμενης ποσοστιαίας αναλογίας για λογαριασμό του ΒΕΠ επί των προσδιοριζόμενων εσόδων ανά κατηγορία παρεχόμενων υπηρεσιών, πλέον των βάσεων εκκίνησης όπως αυτές περιγράφονται στους ειδικότερους όρους συνεργασίας για όλες τις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών Ι, ΙΙ & ΙΙΙ δια του 10 με  ανώτερο τα 30 μόρια.  

Συμφερότερη πρόταση αναδεικνύεται αυτή που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια. Σύνολο = Τεχνικής + Οικονομικής πρότασης< ή = 100

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ι’ ΟΜΑΔΑ – Πιστοποίηση Προσώπων

1

Κάλυψη Εξόδων πλέον του 50%

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

75

 

2

Διανομή εσόδων πλέον του 30% και έως 70% για πιστοποίηση μελών ΒΕΠ

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

60

 

2

Διανομή εσόδων πλέον του 20% και έως 70% για πιστοποίηση μη μελών ΒΕΠ εντός περιοχής ευθύνης

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

75

 

4

Διανομή εσόδων πλέον του 17% και έως 33% για πιστοποίηση μη μελών ΒΕΠ – Υπόλοιπη Ελλάδα

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

24

 

5

Διανομή εσόδων πλέον του 17% και έως 33%  για πιστοποίηση με συνεργασία  άλλου  Φορέα

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

24

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΟΜΑΔΑΣ

 

258 ΒΑΘΜΟΙ

 

ΙΙ’ ΟΜΑΔΑ – Πιστοποίηση Προϊόντων

1

Ποσοστό πλέον του 4% και έως 18% επί του τιμολογίου εργαστηριακών ελέγχων

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

21

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Β’ΟΜΑΔΑΣ

 

21 ΒΑΘΜΟΙ

 

ΙΙΙ’ ΟΜΑΔΑ – Καταχώριση Τεχνικών Φακέλων

1

Ποσοστό πλέον του 5% και έως 19% επί του τιμολογίου εργαστηριακών ελέγχων

1,5 βαθμοί για κάθε 1% επιπλέον

21

 

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ Γ’ΟΜΑΔΑΣ

 

21 ΒΑΘΜΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

 

300

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

300/10 = 30

 

 

 

Ζ. Διαδικασία Ανοίγματος Προτάσεων.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων του Β.Ε.Π θα ελέγξει πρώτα τα δικαιολογητικά που αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δ). Όσες δεν είναι πλήρεις απορρίπτονται, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καθώς και οι φάκελοι των τεχνοοικονομικών προτάσεων χωρίς να ανοιχτούν. Κατόπιν για όσες προτάσεις προκριθούν ανοίγονται οι φάκελοι με τις Τεχνοοικονομικές προτάσεις που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία Α,Β, και Γ της πρόσκλησης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης και το καταθέτει στη Διοικητική Επιτροπή του Β.Ε.Π. η οποία θα επιλέξει τον συνεργάτη. Η Δ.Ε διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας αν κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα για το Επιμελητήριο. Η όποια απόφαση θα επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Β.Ε.Π.

Η. Ενστάσεις.

Ένσταση κατά των όρων κατατίθεται εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της πρόσκλησης στο Διαδίκτυο στην " Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων" η οποία γνωμοδοτεί προς τηΔιοικητική Επιτροπή του Β.Ε.Π. Η Δ.Ε είναι αρμόδια για την απόφαση. Ένσταση κατά της απόφασης επιλογής συνεργάτη μπορεί να υποβληθεί στη Δ.Ε του Β.Ε.Π. η οποία εισηγείται στο Δ.Σ το οποίο αποφασίζει.

Θ. Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις προτάσεις σε ένα φάκελο στα γραφεία του ΒΕΠ, Καραίσκου 111, γ’ όροφος,  Τ.Κ. 18532, Πειραιάς, ως την Τετάρτη31 Ιουλίου 2013 και ώρα 11:30. Κάθε φάκελος περιέχει δύο υποφακέλους, έναν με τα δικαιολογητικά της παραγράφου Δ. και έναν με την τεχνοοικονομική πρόταση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΒΕΠ, Τμήμα Διοικητικό/Οικονομικό   στα τηλέφωνα 2104131100 & αρμόδια  η κ. Γκλεζάκου Άννα.

 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter