Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την ΕΛΣΤΑΤ για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή προκηρύσσεται ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 496.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30η Απριλίου 2018 και ώρα 17.00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο τηλ. 213 135 3154 (αρμόδιος κος Π. Παπαδιάς) ή να επισκεφθούν τη ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ www.statistics.gr 

 

‹‹ πίσω

Αναζήτηση

Εγγραφείτε στο Newsletter